Chyby, ktoré naisto zahu­bia každý star­tup

Alexandra Dulaková / 3. september 2015 / Tools a produktivita

Popri uži­toč­ných radách o tom, čo treba robiť aby sa dosta­vil úspech exis­tuje aj ich opačná ver­zia. Tu je pár vecí, kto­rým by si sa ako ambi­ci­ózny star­tu­pista mal vyva­ro­vať, ak chceš, aby sa tvoj pro­jekt dožil svet­lej­ších dní.

1. Jediný foun­der

Ani významní inves­tori nedô­ve­rujú tak malému tímu. Pre­sved­čiť ich musíš aspoň vo dvojci, inak neuve­ria, že z tvo­jej snahy vzíde niečo sku­točne sľubné. 

2. Zlé miesto

Ide­ál­nym mies­tom by samoz­rejme bol Sil­li­con Val­ley, ale ostaňme pri zemi — aspoň pre začia­tok. Je jed­no­du­ché pocho­piť, prečo sa na zlom mieste star­tu­pom veľmi nedarí. Jed­no­du­cho tam ska­pal pes a niet ani cie­ľo­vej sku­piny, ani vhod­ných inves­to­rov. 

3. Nejasné zada­nie

Ak nie je cel­kom jasné, do čoho sa tvoj pro­jekt púšťa, len ťažko nie­koho pre­sved­číš o jeho úspe­chu. A ak je jedi­ným dôvo­dom tejto opatr­nosti strach z kon­ku­ren­cie, potom na trhu evi­den­tne nemáš čo robiť. 

4. Nič nové pod sln­kom

Google už jeden je, Face­book tiež, takže keď chceš uro­biť dieru do sveta, dobre si rozmysli, či už nie­kto s nie­čím veľmi podob­ným nepri­šiel, alebo rovno neus­pel. V takom prí­pade je veľmi neprav­de­po­dobné, že ho nahra­díš

5. Tvrdo­hla­vosť

Ak si mys­líš, že ty vieš vždy naj­lep­šie ako postu­po­vať a nebu­deš načú­vať kri­tike svo­jich zákaz­ní­kov, ďaleko sa nepo­su­nieš. Feed­back hrá vo vývoji význam­ného pro­duktu kľú­čovú rolu — nie­kto s ním predsa musí byť spo­kojný, aby si ho kupo­val a aby ho využí­val. A ten nie­kto musí byť zákaz­ník, nie­len ty. 

6. Zlí prog­ra­má­tori

Tých zlých je veľa (ako vo všet­kom) a dob­rých len málo. Chce to šťas­tie, nájsť ide­ál­neho a sku­točne talen­to­va­ného prog­ra­má­tora, najmä pokiaľ sa do prog­ra­mo­va­nia sám nevyz­náš. Je ale jasné, že chybné roz­hod­nu­tie môžeš star­tup úplne pocho­vať. 

7. Zlá reklama

To, či star­tup uspeje, závisí pri­ro­dzene aj od toho, či stihne oslo­viť dosta­točné množ­stvo ľudí. Kon­krétne to musia byť ľudia, ktorí by o pro­jekt mohli mať záu­jem. Roz­ho­duje teda aj spô­sob reklamy a miesto (naprí­klad sociálne média), pri kto­rom exis­tuje vyš­šia prav­de­po­dob­nosť úspe­chu. Je dôle­žité ho včas nájsť. 

8. Pomalý prie­beh pred­sta­vo­va­nia pro­duktu

Ak sa ti do pred­sta­vo­va­nia pro­duktu širo­kej verej­nosti prí­liš nechce, dá sa to pocho­piť. (Tro­chu) Predsa len, toľko času a ener­gie a ono to pri­tom vôbec nemusí vyjsť. Strach je pri­ro­dze­nou reak­ciou. Lenže ak budeš otá­ľať prí­liš dlho, môžeš pre­pásť svoju jedi­nečnú šancu a takisto aj prísť o trpez­li­vosť kľú­čo­vých ľudí. Pri­tom by si sa mal najmä tešiť a byť nedoč­kavý, pre­tože vo svoje star­tu­pové dieťa musíš v prvom rade veriť. 

9. Prí­liš rýchle pred­sta­ve­nie pro­duktu

Ani opačný extrém nie je naj­ro­zum­nejší. Pokiaľ nie si pri­pra­vený zvlád­nuť všetko, čo so sebou podobné zve­rej­ne­nie pri­náša, nebu­deš si vedieť dať rady ani s kaž­do­den­nými úkonmi a celý pro­jekt pohorí. Neho­vo­riac o tom, že pri­pra­vený nemusí byť ani pro­dukt. A s takým pro­duk­tom nebude chcieť nará­bať nikto. 

10. Nejasná pred­stava uží­va­teľa

Pokiaľ si nie si úplne istý, že sa nájde člo­vek alebo cie­ľová sku­pina, ktorá si tvoj pro­dukt s vyso­kou prav­de­po­dob­nos­ťou zami­luje, načo sa vôbec obťa­žu­ješ? Toto nie je hra, aj keď to môže zábava. 

11. Prí­liš málo peňazí

Presne vypo­čí­tané výdavky sú síce skvelá vec, no treba mať aj tro­chu fan­tá­zie a počí­tať s tým, že star­tup sa bude vyví­jať aj sám a nepred­ví­dane. Takže je vždy lep­šie mať pri sebe o tro­chu viac, aby si doká­zal využiť celý jeho poten­ciál. 

12. Pri­vy­soké výdavky

Pokiaľ si nie si istý, či ti ostane dosta­točné množ­stvo na ďal­šie významné kroky star­tu­po­vej dráhy, rad­šej sa s míňa­ním kroť. Môže sa stať, že ti už nikto nič neda­ruje a pro­jekt nevy­ne­sie dosta­točné množ­stvo zdro­jov — to ho úplne odpíše. 

13. Prí­liš veľa peňazí

Na jed­nej strane je fajn ich mať, no na dru­hej v tebe ich pre­by­tok môže vyvo­lať pocit, že si pánom sveta a krá­ľom abso­lút­neho úspe­chu. Netreba zabú­dať, že v prvom rade chceš vždy uro­biť dojem na uží­va­te­ľov, nie na inves­to­rov. A preto netreba zaspať na vav­rí­noch pokiaľ pro­dukt ešte nie je dosta­točne dobrý. 

14. Nesprávny prí­stup k inves­to­rom

Keď sa roz­ho­du­ješ medzi spo­koj­nos­ťou inves­to­rov a zákaz­ní­kov, vždy sa pri­kloň bliž­šie ku zákaz­ní­kom. Pokiaľ si zís­kaš ich pria­zeň, peniaze od inves­to­rov sa postupne dosta­via, pre­tože inves­tori vycí­tia sľubný poten­ciál. Naopak to nefun­guje.

15. Väčší dôraz na pro­fit ako na zákaz­ní­kov

Zaro­biť môžeš aj neskôr a preto to môžeš dočasne odkla­dať. To sa ale nedá pove­dať o zákaz­ní­koch. Buď na ich uro­bíš dojem okam­žite a ponúk­neš im niečo, čo využujú hneď, alebo ich záu­jem stra­tíš a už ho znova nezís­kaš. 

16. Nízka anga­žo­va­nosť

Star­tupy sa nekon­čia za múrmi tvojho dočas­ného pra­co­viska. Treba pra­co­vať aj na ľud­skej stránke, nie­len sedieť za počí­ta­čom. Prog­ra­mo­va­nie je síce kľú­čom k úspe­chu, no sú ním aj ľudia, kto­rých musíš stret­núť a zapô­so­biť na nich. A to za teba nikt neurobí. 

17. Nez­hody medzi zakla­da­teľmi

Je to bežné, je to nor­málne a dá sa to čakať. Každý máme iné pred­stavy a oča­ká­va­nia. Ak nie na začiatku, tak časom určite. Je len na nás, či ich doká­žeme skĺbiť, alebo či naše roz­diely pocho­vajú sľubný pro­jekt. 

18. Nedos­ta­točná snaha

Do roz­bie­ha­nia star­tupu sa musíš vlo­žiť telom aj dušou. Nestačí len polka tvojho času a sústre­de­nia, chce to celý tvoj čas, námahu, kre­a­ti­vitu a hlavne pre­sved­če­nie, že to uspeje. Pokiaľ toto pre­sved­če­nie chýba, pop­rí­pade pokiaľ máš roz­be­hnu­tých viac pro­jek­tov naraz, jeden z nich bude zaos­tá­vať. A možno to bude práve ten s naj­väč­ším poten­ciá­lom, len to nikdy nezis­tíš, lebo ho prí­liš skoro necháš plá­vať.

zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)