Čierna jachta strhla na seba všetkú pozornosť, môže za to aj jej jedinečný dizajn

Richard Vítkovský / 12. marca 2019 / Zaujímavosti

  • V Du­baji sa kaž­do­ročne koná po­du­ja­tie s náz­vom Du­bai In­ter­na­ti­onal Boat Show, kde sa pred­sta­vujú nové trendy v ob­lasti lu­xus­ných lodí
  • Inak tomu ne­bolo ani po­čas tohto roč­níka
  • Po­čas po­du­ja­tia boli pred­sta­vené via­ceré lode. Všetku po­zor­nosť však zís­kala jachta Esquel
  • Čierna farba, fan­tas­tický di­zajn a mo­derné tech­no­ló­gie z nej uro­bili hviezdu vý­stavy
zdroj: pixabay
  • V Du­baji sa kaž­do­ročne koná po­du­ja­tie s náz­vom Du­bai In­ter­na­ti­onal Boat Show, kde sa pred­sta­vujú nové trendy v ob­lasti lu­xus­ných lodí
  • Inak tomu ne­bolo ani po­čas tohto roč­níka
  • Po­čas po­du­ja­tia boli pred­sta­vené via­ceré lode. Všetku po­zor­nosť však zís­kala jachta Esquel
  • Čierna farba, fan­tas­tický di­zajn a mo­derné tech­no­ló­gie z nej uro­bili hviezdu vý­stavy

Po­čas 27. roč­níka Du­bai In­ter­na­ti­onal Boat Show sa pred­sta­vilo mnoho vý­rob­cov lu­xus­ných lodí. Iba jedna je­diná však vzbu­dila veľkú po­zor­nosť mé­dií, ale aj ľudí, ktorí sa zú­čast­nili po­du­ja­tia. Prečo je tomu tak? Nie je to tým, že bola pred­sta­vená po­čas ot­vá­ra­cieho dňa, čaro z tejto lu­xus­nej lode priam vy­ža­ruje. In­for­má­ciu o no­vinke pri­nie­sol web Su­pe­ry­acht­ti­mes.com

Ne­jedná sa o ty­pickú jachtu, ktorá vy­zerá ako keby z oka vy­padla svo­jej kon­ku­ren­cii. Ľu­dia zo spo­loč­nosti Oce­anco sa to­tiž roz­hodli pri­niesť niečo nové, niečo di­voké, niečo, čo je za­me­rané na ľudí, ktorí mi­lujú zá­žitky a nie pred­vá­dza­nie sa.

Čierna farba a ne­ty­pický vzhľad ju okam­žite od­lí­šili od pre­važne bie­lej a nud­nej kon­ku­ren­cie. Na po­du­jatí v Du­baji sa to­tiž pred­sta­vili rovné štyri stovky lu­xus­ných lodí. Ani jedna však ne­vz­bu­dila ta­kýto roz­ruch.

Takto má vy­ze­rať jachta pre ne­fal­šo­va­ných dob­ro­dru­hov

Loď kom­bi­nuje dva druhy po­ho­nov. Ok­rem die­se­lo­vého mo­tora dis­po­nuje aj elek­tric­kou ver­ziou. Loď je kom­bi­ná­ciou kla­siky, ale zá­ro­veň do­káže byť še­trná k ži­vot­nému pro­stre­diu. S do­sa­hom tak­mer 13 000 ki­lo­met­rov pri rých­losti 13 uzlov ne­exis­tuje miesto, kam by sa ne­do­ká­zala do­stať. Do­konca jej ne­ro­bia prob­lémy ani za­mrz­nuté vody. Má to­tiž cer­ti­fi­kát na po­u­ži­tie v ta­kýchto pod­mien­kach vďaka zo­sil­ne­nému trupu. Ma­xi­málna rých­losť je 16,5 uzla.

Zau­jí­ma­vos­ťou je dy­na­mický po­zičný sys­tém, ktorý jachtu drží na mieste bez nut­nosti po­u­ži­tia kla­sic­kej kotvy.

Za zmienku stojí aj kon­trast me­dzi in­te­ri­é­rom a ex­te­ri­é­rom. Za­tiaľ čo ex­te­riér je ma­sívny, in­te­riér je útulný a do­pl­nený o kom­fortný ná­by­tok. O jeho ná­vrh sa po­sta­rala žena Gina Bren­nan. Ces­tu­júci by sa tu to­tiž mali cí­tiť ako doma. O pre­svet­le­nie vnú­tor­ných pries­to­rov pri­ro­dze­ným svet­lom sa po­sta­rajú ob­rov­ské pa­no­ra­ma­tické okná.

Do­konca tu náj­deš aj via­ceré krby, je­den v hlav­nej spo­loč­nej miest­nosti a druhý v spálni. Dy­na­mický in­te­riér je možné me­niť podľa zá­ujmu zá­kaz­níka. Naj­viac po­zor­nosti však púta práve ex­te­riér, ktorý na­di­zaj­no­val sve­tový ná­vrhár Ti­mur Bozca.

zdroj: su­pe­ry­acht­ti­mes.com, cnn.com

Pridať komentár (0)