Čína má na svedomí ďalšie ohromné prvenstvo. Vyrástol tu prvý horizontálny mrakodrap na svete

Richard Vitkovský / 27. februára 2019 / Architektúra

  • Čína ne­pres­táva prek­va­po­vať.
  • V prie­behu nie­koľ­kých de­sia­tok ro­kov sa vy­pra­co­vala na druhú naj­sil­nej­šiu eko­no­miku sveta
  • Dnes sa v kra­jine ve­selo bu­duje a do­konca tu vy­rás­tol aj prvý ho­ri­zon­tálny mra­ko­drap na svete
zdroj: Safdie Architects
  • Čína ne­pres­táva prek­va­po­vať.
  • V prie­behu nie­koľ­kých de­sia­tok ro­kov sa vy­pra­co­vala na druhú naj­sil­nej­šiu eko­no­miku sveta
  • Dnes sa v kra­jine ve­selo bu­duje a do­konca tu vy­rás­tol aj prvý ho­ri­zon­tálny mra­ko­drap na svete

Čína má po­riadne na­šliap­nuté. Kra­jina, z kto­rej sme si ke­dysi ro­bili dobrý deň sa to­tiž pre­mieňa na eko­no­mic­kého pre­dá­tora, ktorý smelo šliape na päty ešte do­ne­dávna ne­o­hro­ze­nej Ame­rike. S ras­tom eko­no­miky vzrastá aj zá­u­jem za­hra­nič­ných in­ves­to­rov. V Číne dnes ot­vá­rajú svoje za­stú­pe­nia veľké zá­padné spo­loč­nosti. Tak­tiež sa tu vo veľ­kom bu­duje a nie­ktoré stavby sa za­čí­najú vy­my­kať ty­pic­kému štan­dardu.

Člo­vek je na­učený, že výš­kové bu­dovy to­tiž stoja a špl­hajú sa do výšky. V Číne to však ne­platí vždy. V meste Čchung-čching to­tiž vy­rastá kom­plex výš­ko­vých bu­dov známy pod náz­vom Raff­les City Chon­gqing. Zo­stava mra­ko­dra­pov sa rozp­res­tiera na plo­che 1,12 mi­li­óna štvor­co­vých met­rov. Ná­vrh kom­plexu má na sve­domí ar­chi­tekt Moshe Saf­die, ktorý sa in­špi­ro­val čín­skymi pla­chet­ni­cami. In­for­má­ciu pri­nie­sol por­tál BBC.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Saf­die Ar­chi­tects

Od­vážny pro­jekt je pred do­kon­če­ním

Bude sa jed­nať o jednu z naj­fan­tas­tic­kej­ších sta­vieb na území Číny. Sú­čas­ťou ob­rov­ského kom­plexu, ktorý po­zos­táva z cel­kovo de­via­tich mra­ko­dra­pov bude aj ob­chodné cen­trum s roz­lo­hou 230 000 met­rov štvor­co­vých. Bý­va­nie mô­žeš nájsť v jed­nom z 1 400 apart­má­nov v lu­xus­nom ho­teli a pre firmy je pri­pra­ve­ných 130 000 met­rov štvor­co­vých kan­ce­lár­skych pries­to­rov. Ok­rem toho tu však náj­deš vy­hliad­kovú plo­šinu, ne­ko­nečný ba­zén, záh­rady a množ­stvo re­štau­rá­cií.

Pri po­hľade na fi­nálnu stavbu však na­rá­taš len osem kla­sic­kých mra­ko­dra­pov, ktoré sa ťa­hajú až k nebu. V sku­toč­nosti sa tu na­chá­dza ešte je­den mra­ko­drap Crys­tal s „výš­kou“ 250 met­rov. Na roz­diel od svo­jich oby­čaj­ných ko­le­gov je však ulo­žený do ho­ri­zon­tál­nej po­lohy. Jedná sa tak o prvý ho­ri­zon­tálny mra­ko­drap, ktorý je na prek­va­pe­nie umiest­nený na vr­chole štvo­r­ice mra­ko­dra­pov. Tie sú aký­misi pi­liermi.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ca­pi­ta­Land Group

Spo­loč­nosť Ca­pi­ta­Land, ktorá má na sta­rosti re­a­li­zá­ciu vý­stavby sa v sú­čas­nosti sú­stredí na in­te­riér keďže bu­dovy už stoja. Celý kom­plex by mal byť plne do­kon­čený už v dru­hom štvrť­roku tohto roka. Koľko stojí vy­bu­do­va­nie ta­ké­hoto sme­lého pro­jektu? Prav­de­po­dobne už tu­šíš, že sa bude jed­nať mi­ni­málne o mi­liardy. Pres­nej­šie je to 3,8 mi­liardy do­lá­rov. Čína ak opäť prek­va­pila sve­to­vým pr­ven­stvom. Ďal­šou zau­jí­ma­vos­ťou bude prvé lesné mesto na svete.

zdroj: cnn.com

Pridať komentár (0)