Čína pri­pra­vuje mag­ne­ticky levi­tu­júci vlak

Dárius Polák / 8. november 2016 / Tech a inovácie

Pre­teky o vybu­do­va­nie naj­rých­lej­šieho vlaku na svete sú v plnom prúde.

Čín­ska želez­ničná Rol­ling Stock Kor­po­rá­cia (CRRC) je jed­ným z naj­väč­ších výrob­cov vla­kov a vla­ko­vých súp­rav na svete. Pred­ne­dáv­nom kor­po­rá­cia ozná­mila, že začala pra­co­vať na novom type mag­ne­ticky levi­tu­jú­ceho vlaku, ktorý bude schopný dosiah­nuť rých­losť 373 míľ/h (600 km/h), vďaka čomu by stal rých­lej­ším ako aký­koľ­vek komerčný vlak, ktorý v súčas­nosti jazdí po koľaj­ni­ciach.

Štá­tom vlast­nená spo­loč­nosť už začala na budo­vaní koľaj­níc, na kto­rých tento vlak otes­tuje. Firma takisto pra­cuje na jed­no­duch­šom variante mag­levu, ktorý dosa­huje rých­losť “len” 124 míľ/h (200 km/h). Cie­ľom je “usta­no­viť domácu tech­no­ló­giu a štan­dardné sys­témy pre nové gene­rá­cie stredne a vysoko rých­lych mag­lev vla­kov, ktoré môžu byť apli­ko­vané glo­bálne”.

Vysoko-rých­lostná želez­ničná sieť Číny je vďaka svo­jim 12 400 míľam (19 955 km) koľaj­níc naj­väč­šia na svete. Dopo­siaľ ju spon­zo­ro­val štát vo výške sumy 538 miliárd dolá­rov. V posled­ných rokoch sa pre­vádz­ko­va­te­lia vla­kov na celom svete nahá­ňajú za čoraz rých­lej­šími a rých­lej­šími vlakmi. Minulý rok mag­lev vlak v Japon­sku dosia­hol rých­losť 366 míľ za hodinu (589 km/h), čím pre­ko­nal sve­tový rekord starý 12 rokov. Vlak však nebude pri­pra­vený na komerčné pou­ži­tie až do roku 2027 z dôvodu obáv infra­štruk­túry a nákla­dov na vybu­do­va­nie dlhých želez­nič­ných tratí.

V súčas­nosti je Šan­ghaj­ský Mag­lev naj­rých­lej­ším komerčne pre­vádz­ko­va­ným vla­kom na svete, kedy je pre­vádz­ko­vaný medzi mes­tom Šan­ghaj a Medzi­ná­rod­ným Letis­kom Pudong rých­los­ťou 267 míľ/h (429 km/h). Mag­lev vlaky sú schopné dosiah­nuť túto obrov­skú rých­losť vďaka tomu, že vyme­nili tra­dičný sys­tém koľají za sys­tém, ktorý je pohá­ňaný mag­ne­ticky vzdu­cho­vým van­kú­šom. Elek­tro­mag­nety záro­veň ťahajú vlak sme­rom vpred a tla­čia ho vpred aj zozadu. Náklady na kon­štruk­ciu však v porov­naní s tra­dične naf­to­vými vlakmi dosa­hujú astro­no­mické výšky. Mag­lev je však viac udr­ža­teľný a rých­lejší, kvôli čomu je Čína taká tvrdo­hlavá.

CRRC nevyt­vára vysoko-rých­lostné pro­jekty iba v Číne. Spo­loč­nosť má takisto pro­jekty vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Aus­trá­lii, Juho­vý­chod­nej Ázii, Iráne, Mexiku, Turecku, Thaj­sku, Indo­né­zii a Rusku. Za zmienku stojí, že USA v tomto zozname chýba, čo je v dôsledku toho, že tamoj­šie spo­loč­nosti majú prob­lémy s komerč­ným spus­te­ním tejto tech­no­ló­gie. Za to sa však môžu pochvá­liť sve­to­vým rekor­dom, ktoré držia vzdušné sily USA (US Air Force) s rých­los­ťou 633 míľ/h (1018 km/h).

Druhá zmienka, ktorá stojí za to je, že v tomto zozname chýba aj Slo­ven­sko :) Na dru­hej strane, pokiaľ vyjde pro­jekt Hyper­loop, nebu­deme mať čo až tak závi­dieť. Vieš si však pred­sta­viť vysoko-rých­lostné vlaky jed­ného dňa i na našich koľaj­ni­ciach? Občas treba aj sní­vať však…

maglev

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)