Čína do desiatich rokov ovládne svet. USA sa bude musieť skloniť pred inými mocnosťami

Richard Vítkovský / 10. januára 2019 / Biznis

  • Ame­rika je ešte stále naj­sil­nej­šou eko­no­mi­kou sveta. Ne­bude však dlho tr­vať a bude sa mu­sieť z pr­vej po­zí­cie po­rú­čať
  • Na päty jej to­tiž šliapu dve kra­jiny, kto­rých eko­no­mická sila z roka na rok ras­tie
  • In­dia a Čína si roz­de­lia prvé dve po­zí­cie a Ame­rika by sa mala kles­núť až na tre­tiu priečku. Toto tvrdí fi­nančná spo­loč­nosť Stan­dard Char­te­red
zdroj: flickr
  • Ame­rika je ešte stále naj­sil­nej­šou eko­no­mi­kou sveta. Ne­bude však dlho tr­vať a bude sa mu­sieť z pr­vej po­zí­cie po­rú­čať
  • Na päty jej to­tiž šliapu dve kra­jiny, kto­rých eko­no­mická sila z roka na rok ras­tie
  • In­dia a Čína si roz­de­lia prvé dve po­zí­cie a Ame­rika by sa mala kles­núť až na tre­tiu priečku. Toto tvrdí fi­nančná spo­loč­nosť Stan­dard Char­te­red

Čína a In­dia rastú nie­len po­pu­lačne, ale priamo úmerne ras­tie aj sila ich eko­no­mík. Práve tieto dve kra­jiny by mali do­siah­nuť takú eko­no­mickú silu, kto­rej ne­bude sta­čiť ani Ame­rika. Spo­jené štáty sa po mnohé de­sať­ro­čia pý­šili tým, ako pat­ria na vr­chol a žiadna iná kra­jina ich ne­do­behne.

ženy

Čína by mala podľa an­glic­kej fi­nanč­nej spo­loč­nosti Stan­dard Char­te­red pre­ko­nať Ame­riku do de­sia­tich ro­kov. Stan­dard Char­te­red to­tiž zo­sta­vila reb­rí­ček kra­jín, ktoré budú o 10 ro­kov pred­sta­vo­vať sve­to­vých eko­no­mic­kých tig­rov. Na prek­va­pe­nie, na pr­vom mieste sa ne­ob­ja­vila Ame­rika, ktorá sa ešte dnes vy­hrieva na pr­vom mieste.

In­do­né­zia by mala šlia­pať na päty tým naj­lep­ším

Prvú priečku to­tiž ob­sa­dila Čína. Druhé miesto zís­kala In­dia a Ame­rika uzav­rela troj­lís­tok. Štvrtú po­zí­ciu by mala uchmat­núť In­do­né­zia. Sila eko­no­miky sa od­víja od hru­bého do­má­ceho pro­duktu, ktorý ur­čuje hod­notu na trhu na zá­klade pro­duk­tov a slu­žieb vy­pro­du­ko­va­ných za ur­čitý ča­sový úsek.

Čína

Piatu priečku by malo podľa od­ha­dov ob­sa­diť Tu­recko. Šiesta priečka by mala pat­riť Bra­zí­lii. Tá by mala mať do roku 2030 HDP vo výške 8,6 bi­li­óna do­lá­rov. Egypt sa oci­tol na sied­mej priečke s HDP vo výške 8,2 bi­li­óna do­lá­rov. Rusko by malo byť ôs­mou naj­sil­nej­šou eko­no­mi­kou sveta s HDP vo výške 7,9 bi­li­óna do­lá­rov. De­viatu po­zí­ciu by malo ob­sa­diť Ja­pon­sko a de­siatku uzat­vára Ne­mecko.

O de­kádu by mali z reb­ríčka vy­pad­núť také kra­jiny ako na­prí­klad Bri­tá­nia, Ta­lian­sko, Fran­cúz­sko či Ka­nada. Tie sa na­chá­dzajú v sú­čas­nej TOP 10. Podľa po­sled­ných od­ha­dov by mala eko­no­mika In­die v sú­čas­nom fi­nanč­nom roku vzrásť o viac ako 7 %. Eko­no­mika Číny ras­tie v prie­mere o 6,8 per­centa. Bude zau­jí­mavé sle­do­vať či sa niž­šie uve­dené pred­po­vede na­ozaj na­pl­nia alebo nie.

Reb­rí­ček de­sia­tich naj­sil­nej­ších eko­no­mík do roku 2030 podľa od­ha­dov spo­loč­nosti Stan­dard Char­te­red

Kra­jina Hrubý do­máci pro­dukt v bi­li­ó­noch do­lá­rov
Čína 64,2
In­dia 46,3
USA 31
In­do­né­zia 10,1
Tu­recko 9,1
Bra­zí­lia 8,6
Egypt 8,2
Rusko 7,9
Ja­pon­sko 7,2
Ne­mecko 6,9

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)