Čína už čoskoro zakáže na území krajiny všetky benzínové a dieselové automobily

Richard Vítkovský / 9. januára 2019 / Auto

  • Čína je v sú­čas­nosti naj­väč­ším tr­hom s elek­tro­mo­bilmi. Bolo preto len otáz­kou času, kedy sa roz­hodne zba­viť za­sta­ra­ných au­to­mo­bi­lov so spa­ľo­va­cími mo­tormi
  • Podľa slov pred­sta­vi­te­ľov kra­jiny, by sa tak malo stať už v blíz­kej bu­dúc­nosti
zdroj: flickr
  • Čína je v sú­čas­nosti naj­väč­ším tr­hom s elek­tro­mo­bilmi. Bolo preto len otáz­kou času, kedy sa roz­hodne zba­viť za­sta­ra­ných au­to­mo­bi­lov so spa­ľo­va­cími mo­tormi
  • Podľa slov pred­sta­vi­te­ľov kra­jiny, by sa tak malo stať už v blíz­kej bu­dúc­nosti

Čína dáva spa­ľo­va­cím mo­to­rom čer­venú a prav­de­po­dobne sa stane pr­vou kra­ji­nou, ktorá sa ich úplne vzdá. Dá sa oča­ká­vať, že tento krok po­značí tra­dič­ných vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov, pre­tože Čína pred­sta­vuje naj­väčší trh. Kra­jina to­tiž ozná­mila, že sa chystá za­ká­zať vý­robu a pre­daj au­to­mo­bi­lov so spa­ľo­va­cími mo­tormi. Po­ve­dal to zá­stupca mi­nis­tra prie­myslu a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Xin Gu­obin.

Čína

„Tieto opat­re­nia pod­po­ria zmeny v ži­vot­nom pro­stredí a urých­lia roz­voj au­to­mo­bi­lo­vého prie­myslu v Číne. Pod­niky by sa mali sna­žiť zlep­šiť úro­veň šet­re­nia ener­gie v prí­pade tra­dič­ných au­to­mo­bi­lov a mali by roz­ví­jať vo­zidlá na nový druh ener­gie,“ do­dal.

Ak Čína po­za­staví pre­daj a vý­robu vo­zi­diel, je prav­de­po­dobné, že spustí do­mi­nový efekt, ktorý pos­tihne celý svet. Po­dobne plány má to­tiž aj Veľká Bri­tá­nia a Fran­cúz­sko. Podľa Xina sa v sú­čas­nosti skúma, aká je si­tu­ácia a na zá­klade vý­sled­kov sa roz­hodne o ča­so­vom ho­ri­zonte. Toto ozná­me­nie prav­de­po­dobne vy­stra­šilo všet­kých au­to­mo­bi­lo­vých vý­rob­cov, kto­rým sa do­te­raz ne­unú­valo za­čať pra­co­vať na vlast­ných elek­tro­mo­bi­loch.

Čína

Na druhú stranu, tento krok roz­hýbe a pri­núti ve­no­vať sa vý­voju mo­der­ných elek­tro­mo­bi­lov tých, ktorí túto ob­lasť za­ned­bá­vali. Od­chod za­sta­ra­ných au­to­mo­bi­lov z úze­mia Číny ne­chá ob­rov­skú me­dzeru pre ma­sívny ná­stup elek­tro­mo­bi­lov, ktoré sa v kra­jine pre­dá­vajú ako teplé rožky.

V mi­nu­lom roku Čína vy­ro­bila a pre­dala cel­kovo 28 mi­li­ó­nov au­to­mo­bi­lov. V roku 2016 sa v kra­jine pre­dalo 500 000 elek­tro­mo­bi­lov, čo je o 50 % viac ako rok pred­tým. Čína je do­konca ot­vo­rená no­vým in­ves­tí­ciám zo za­hra­ni­čia. V mi­nu­losti to bolo ne­re­álne. V pon­de­lok ozná­mila spo­loč­nosť Tesla, že po­staví zá­vod na vý­robu elek­tro­mo­bi­lov v cen­tre čín­skeho au­to­mo­bi­lo­vého prie­myslu v meste Šan­ghaj.

Ce­re­mo­niálu „po­kle­pa­nia zá­klad­ného ka­meňa“ sa zú­čast­nil aj Elon Musk. No­vu­čičký zá­vod s náz­vom Gi­ga­fac­tory 3 by mal byť ot­vo­rený ešte pred kon­com tohto roka. Vy­rá­bať by sa tu mali hlavne zá­kladné ver­zie ob­ľú­be­ného Mo­delu 3 a chys­ta­ného Mo­delu Y. V Ame­rike by sa mali aj na­ďa­lej vy­rá­bať tie naj­vy­ba­ve­nej­šie ver­zie.

zdroj: eli­te­re­a­ders.com

 

Pridať komentár (0)