Číňania skopírovali takmer do poslednej súčiastky špičkové SUV Porsche Macan

Richard Vitkovský / 13. marca 2018 / Tech a inovácie

zdroj: Zotye
  • Čí­ňa­nia sú známi svo­jím ci­tom pre de­tail, a to najmä keď ide o ko­pí­ro­va­nie znač­ko­vých pro­duk­tov
  • Časy, keď sa ko­pí­ro­val len tex­til, sú už dávno mi­nu­los­ťou. Dnes sú v kurze au­to­mo­bily
  • Po­sledné dielo, ktoré akoby z oka vy­padlo SUV-čku od Pors­che, sa pri­tom pre­dáva za ľu­dovú cenu

Čín­ske vý­robky na­be­rajú na kva­lite. V mi­nu­losti sa ve­selo ko­pí­ro­val hlavne znač­kový tex­til, takže ak si na to ne­mal a chcel si sa v škole po­chvá­liť troj­p­rúž­ko­vými no­ha­vi­cami, jed­no­du­cho si za­mie­ril na najb­liž­šiu trž­nicu. Kva­lita týchto ne­znač­ko­vých „fej­kov“ však často po­kryv­ká­vala, a tak sa Čí­ňa­nia stali ter­čom po­sme­chu ce­lého sveta. Boli síce schopní vy­ro­biť po­merne slušnú na­po­do­be­ninu, ale kva­lita ma­te­riá­lov tr­pela. Po­stu­pom ro­kov sa však si­tu­ácia za­čala zlep­šo­vať.


Čí­ňa­nia za­čali pra­co­vať na zlep­šení svo­jej po­šra­mo­te­nej re­pu­tá­cie vo svete.To sa im po­ma­lými krokmi na­ozaj po­da­rilo. So zvy­šu­jú­cou sa kva­li­tou sa pre čín­skych vý­rob­cov za­čalo roz­ho­do­vať množ­stvo zá­pad­ných fi­riem, ktoré si tu dá­vajú vy­rá­bať ob­rov­skú škálu pro­duk­tov. Vý­rob­co­via v Číne tak zís­kali po­trebné know-how. Dnes vďaka tomu ve­dia vy­rá­bať tak­mer každý pro­dukt, ktorý si ob­jed­ná­va­teľ za­žiada. Po­dobne sa na­učili vy­rá­bať aj do­ko­nalé au­to­mo­bily. Aj vďaka tomu je dnes Čína au­to­mo­bi­lo­vou veľ­mo­cou. Čín­ske au­to­mo­bilky sa pri vý­robe svo­jich vo­zi­diel často in­špi­rujú práve sve­to­vými znač­kami.

Vy­ro­bili množ­stvo kó­pií, ktoré ako by z oka vy­padli ich sláv­nym pred­chod­com. Nie vždy sa však kó­pia po­darí tak, ako sa to stalo v prí­pade vo­zidla Zo­tye SR9. Značka Zo­tye si vo svete uro­bila meno vďaka ko­pí­ro­va­niu lu­xus­ných vo­zi­diel zná­mych vý­rob­cov. Me­dzi jej diela pat­ria kó­pie Audi Q3 či Audi Q5. Čín­ski in­ži­nieri si na tomto vo­zidle dali na­ozaj zá­le­žať a sko­pí­ro­vali ho tak­mer so sto­per­cent­nou pres­nos­ťou, a to nie­len zvonku, ale aj zvnútra.

Prek­va­pené zo­stalo aj sa­motné Pors­che

Roz­diely zba­dáš hlavne v mierne od­liš­nom tvare sve­tiel. Inak je po­dob­nosť so sláv­nej­ším bra­tom ne­sku­točná. Naj­väčší šok ťa čaká pri na­hliad­nutí cez okienko do in­te­ri­éru. Pa­lubná do­ska, ria­diaca páka či vo­lant sú na ne­ro­zoz­na­nie od ori­gi­nálu. Zo­tye do­konca k vo­zidlu pri­dáva sa­mo­lepky so zna­kom Pors­che. Zá­kaz­ník si tak môže pre­le­piť logo a pý­šiť sa ako páv pred oča­re­nými zná­mymi.

Je­diný roz­diel je v mo­tore, ktorý do­dala firma Mit­su­bishi. Tento má vý­kon 190 koní. Všetko je do­pl­nené päť­stup­ňo­vou ma­nu­ál­nou pre­vo­dov­kou. Prek­va­pe­ním je, sa­moz­rejme, cena. Ori­gi­nálne Pors­che Ma­can stojí v pre­počte 72 000. SR9 stojí v prie­mere 14 000. Na čín­skom trhu je tak o vo­zidlo cel­kom so­lídny zá­u­jem.

A čo na to ho­vorí sa­motné Pors­che? In­ži­nieri boli prek­va­pení, s akou pres­nos­ťou sa po­da­rilo Čí­ňa­nom na­po­do­be­ninu vy­ro­biť. Do­konca zva­žo­vali aj po­da­nie ža­loby, ale táto snaha by prav­de­po­dobne skon­čila bez úspe­chu. Čína si jed­no­du­cho svo­jich vý­rob­cov chráni.

zdroj: auto.cz , au­to­bible.euro.cz

Pridať komentár (0)