Čínska armáda vyrobila nebezpečnú laserovú zbraň budúcnosti. Pri zásahu človek vzbĺkne ako fakľa

Richard Vitkovský / 5. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Čín­ska ar­máda má v ru­kách la­se­rovú zbraň bu­dúc­nosti
  • Je úplne ti­chá, vy­ža­ruje ne­vi­di­teľný lúč a do­káže zneš­kod­niť živý cieľ na diaľku
  • Čín­ske špe­ciálne jed­notky tak zís­kajú po­riadnu tak­tickú vý­hodu
zdroj: Chendu Hengan Police Equipment
  • Čín­ska ar­máda má v ru­kách la­se­rovú zbraň bu­dúc­nosti
  • Je úplne ti­chá, vy­ža­ruje ne­vi­di­teľný lúč a do­káže zneš­kod­niť živý cieľ na diaľku
  • Čín­ske špe­ciálne jed­notky tak zís­kajú po­riadnu tak­tickú vý­hodu

No­vinka z la­bo­ra­tó­rií čín­skej ar­mády nie je len ta­kou oby­čaj­nou zbra­ňou. Je to pl­no­hod­notná la­se­rová zbraň bu­dúc­nosti, ktorá ne­vy­užíva žia­den strelný prach a ani pro­jek­tily. Pri správ­nom po­u­žití by ne­mala spô­so­biť smrť pá­cha­teľa. Zbraň, ktorá pri­po­mína la­se­rové zbrane zo sci-fi fil­mov nie je žiad­nym ob­rom, ako by sa dalo ča­kať v prí­pade no­vi­niek. Má veľ­kosť le­gen­dár­neho sa­mo­palu AK-47 a váži presne tri ki­lo­gramy.

prototypZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Chendu Hen­gan Po­lice Equ­ip­ment

Po di­zaj­no­vej stránke sa na kla­sické mo­derné zbrane ur­čite ne­chytá, ale ča­som sa môže táto si­tu­ácia zlep­šiť. Jedná sa to­tiž o prvú ver­ziu. Čo sa však ukrýva pod hra­na­tým te­lom? Keďže sa však jedná o la­se­rovú zbraň je jasné, že vo vnútri bude ur­čite ba­té­ria s po­riad­nou ka­pa­ci­tou. Kon­krétne sa jedná o lí­ti­ový aku­mu­lá­tor. Ten dodá ener­giu na viac ako 1000 vý­stre­lov o dĺžke 2 se­kundy. Zbraň môže byť pri­pev­nená na au­to­mo­bily, lode či lie­tadlá.

Na svoje si prídu chlapci zo špe­ciál­nych zlo­žiek

V  pr­vom rade by mala byť ur­čená pre špe­ciálne zložky, ktoré by mali zís­kať tak­tickú vý­hodu. Bo­nu­som pre pá­cha­teľa je to, že nie je ur­čená na rýchle a účinné odo­sla­nie prob­le­ma­tic­kej osoby na druhý svet. Pr­vot­nou myš­lien­kou je zneš­kod­ne­nie pá­cha­teľa na vzdia­le­nosť okolo 0,8 ki­lo­metra za po­moci vy­uži­tia ne­vi­di­teľ­ného lúča. Jedná sa tak o in­fra­čer­vený la­ser, ktorý ľud­ské oko ne­do­káže za­chy­tiť. Pri zá­sahu okam­žite spô­so­buje po­pá­le­niny kože.

Ta­kúto bo­lesť ne­vy­drží ani ten na­jo­dol­nejší od­váž­li­vec pod vply­vom omam­ných lá­tok. Lúč do­konca ne­za­staví ani ob­le­če­nie a jed­no­du­cho si vy­páli ces­tičku v prie­behu zlomku se­kundy. Práve ma­te­riál ob­le­če­nia môže roz­hod­núť o tom, či sa za­sia­hnutá osoba pre­mení na živú fakľu alebo nie. Ak je prudko hor­ľavý, tak má pá­cha­teľ po­riadnu smolu.

Vô­bec prvý pro­to­typ zbrane s náz­vom ZKZM-500 bol na­vr­hnutý Ústa­vom optiky a pres­nej me­cha­niky na Čín­skej aka­dé­mii vied v Sha­anxi. Do sku­toč­nosti ho pre­ta­vila spo­loč­nosť Chendu Hen­gan Po­lice Equ­ip­ment Ma­nu­fac­tu­ring. Tvor­co­via sa pý­šia tým, že ich zbraň po­sky­tuje bez­peč­nost­ným zlož­kám ob­rov­skú vý­hodu.

Vďaka tomu, že je ti­chá a lúč ne­vi­di­teľný ne­hrozí od­ha­le­nie ostre­ľo­vača. Zá­sah ta­kouto zbra­ňou bude preto šo­ku­júci a bude vy­ze­rať ako ne­hoda. Vý­roba jed­ného kusu by mala stáť 15 000 do­lá­rov, teda viac ako 12 800 eur. Zbraň je už pri­pra­vená na ma­sovú vý­robu. Presný dá­tum je však ne­známy.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)