Čínskeho vedca, ktorý geneticky modifikoval DNA ľudských embryí, údajne väznia na univerzite

Lenka Sidorová / 3. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Čín­sky ve­dec úp­ra­vou génu ochrá­nil dvo­j­ičky pred HIV
  • Celý svet po­le­mi­zuje o tom, či bol tento zá­krok uži­točný a zá­ro­veň mo­rálny
zdroj: youtube.com/Unsplash
  • Čín­sky ve­dec úp­ra­vou génu ochrá­nil dvo­j­ičky pred HIV
  • Celý svet po­le­mi­zuje o tom, či bol tento zá­krok uži­točný a zá­ro­veň mo­rálny

Čín­sky ve­dec, ktorý sa vo vi­deu pro­stred­níc­tvom You­tube pri­znal k tomu, že úspešne po­u­žil ná­stroj na ge­ne­tickú mo­di­fi­ká­ciu DNA v prí­pade dvoch em­bryí, má byť za­dr­žia­vaný na pôde uni­ver­zity Sout­hern Uni­ver­sity of Science and Tech­no­log, kde ku kon­tro­verz­nému po­kusu došlo. In­for­mo­val o tom Daily Mail od­vo­la­ním sa na South China Mor­ning Post.

O mieste po­bytu čín­skeho vedca me­nom He Jian­kui sú po­chyb­nosti. Mnohí ve­ria, že je na úteku alebo sa ukrýva nie­kde inde. Pre­zi­dent uni­ver­zity, Chen Shiyi, si Jian­ku­iho po pre­va­lení škan­dálu (mi­nulú stredu) za­vo­lal na aka­de­mickú pôdu, kde ná­sledne viedli až 6-ho­di­nový roz­ho­vor.

Chen mé­diám tvrdí, že ve­dec je dr­žaný v jed­nej z miest­ností na uni­ver­zite, pri­čom má údajne aj do­zor. „V sú­čas­nosti ni­komu ne­pos­ky­tu­jeme pod­robné in­for­má­cie, do­stupné sú len ofi­ciálne vy­jad­re­nia,“ uvie­dol Chen ta­moj­ším mé­diám. Uni­ver­zita zá­ro­veň uviedla, že vedca zo svo­jich slu­žieb pre­pus­tila, o jeho po­ku­soch ne­ve­dela a diš­tan­cuje sa od bu­dú­cej spo­lu­práce s ním.

Dvoj­čatá Lulu a Nana, kto­rým Jian­kui upra­vil gén CCR5, majú HIV-po­zi­tív­neho otca. Deti síce cho­robu ne­mu­seli po ot­covi zde­diť, ale vďaka úp­rave spo­mí­na­ného génu majú za­ru­čené, že sa ním ani ni­kdy ne­na­ka­zia. Diev­čatká sú doma s ro­dičmi, pri­čom ich iden­tita aj miesto byd­liska je dr­žané v ano­ny­mite. Jian­kui mal gény pris­pô­so­biť via­ce­rým em­bryám, pri­čom všetky mali HIV-po­zi­tív­neho otca.

Jian­kui týmto skut­kom mi­nulý týž­deň str­hol glo­bálnu dis­ku­siu o ge­ne­tic­kej mo­di­fi­ká­cii ľud­skej DNA. Mnoho ľudí ho od­su­dzuje, pre­tože tým „pre­kro­čil hra­nice mo­rálky“. Iným sa ge­ne­tická ochrana pred zá­ker­nou cho­ro­bou po­zdáva. Čo s ním bude, za­tiaľ nie je známe.

Zdroj: Daily Mail

Pridať komentár (0)