Čín­sky fake — pozri sa na tie najo­ka­tej­šie imi­tá­cie zná­mych západ­ných zna­čiek

Michaela Líšková / 9. mája 2016 / Business

Čína už nie­kedy nevie, čo so sebou, a potom to môže dopad­núť aj tak, že miesto ori­gi­nál­nych nápa­dov na biz­nis vznikne aj niečo takéto. Wumart či HiP­hone sú iba začia­tok.

Známa špor­tová značka Under Armour dokonca uva­žuje o tom, že by na čín­sku napo­do­be­ninu Uncle Mar­tian podala žalobu

under-armour-is-considering-taking-legal-action-against-copycat-chinese-sportswear-brand-uncle-martian-the-company-told-business-insider

foto: runsociety.com

HiP­hone kopí­ruje slávny mobil zvuč­ného mena už nie­koľko rokov. HiP­hone 6 vyzerá zvonku nad­mieru rea­lis­ticky, ale miesto iOS tu náj­deš Android

hiphone-has-been-copying-apples-iphone-for-years-the-hiphone-6-looks-very-realistic-on-the-outside-though-it-runs-an-android-operating-system

foto: you­tube

Ďal­šia hračka, ktorá sa nechala “inšpi­ro­vať” spo­loč­nos­ťou Apple. Onda Air vyzerá ako iPad Air, ale opäť tu nenáj­deš iOS, iba Android alebo Win­dows

tecnovapers cl

foto: tecnovapers.cl

Recen­ziu si môžeš pozrieť tu

Ak si mys­líš, že tieto dve drobné zaria­de­nia sú všetko, čo Čína dokáže, vyve­diem ťa z omylu. Zašli až tak ďaleko, že majú celé Apple obchody…ktoré vlastne nie sú Apple obchody

it-isnt-just-fake-apple-devices-that-have-been-ripped-off-there-have-been-entire-fake-apple-stores-too

foto: bannedbook.com

Nové SUV Lan­dwind sa veľmi nápadne podobá na Range Rover…

carmagazine co uk

foto: carmagazine.co.uk

…zatiaľ čo Geely GE by si si pokojne mohol pomý­liť s Rolce-Royce Phant­hom

-while-the-geely-ge-looks-like-a-rolls-royce-phantom

foto: bannedbook.com

Ak máš rád zábavné parky, Peking tu má pre teba tro­chu nevy­da­renú ver­ziu Dis­ne­y­landu s náz­vom Shi­jings­han. Člo­vek by sa aj čudo­val, ako dokážu tak presne imi­to­vať autá a mobilné zaria­de­nia, keď sa im poda­rilo vybu­do­vať niečo takéto

vinamike blogspot com

foto: vinamike.blogspot.com

Čín­ska značka Wumart sníva o tom, že sa stane čín­skym Wal­mar­tom

walmart-has-clearly-been-the-inspiration-for-wumart-a-representative-for-the-chinese-supermarket-said-candidly-we-dream-about-being-the-walmart-of-china-according-to-the-economist

foto: gyviau.lt

Ak si už tro­chu una­vený z toho, že pomaly v kaž­dom zahra­nič­nom meste náj­deš Star­bucks, skús pre­sed­lať na Sun­bucks, ktorý náj­deš v Šan­ghaji

express co uk

foto: express.co.uk

Tento známy obrá­zok si už určite videl. Obama’s fried chic­ken a.k.a OFC sa mi tiež podobá na nejakú známu značku…
Tento nápa­ditý dizajn tu ale viac neuvi­díš, pre­tože obchod bol v roku 2011 nútený ho zve­siť

one-of-the-many-chinese-rip-offs-of-kfc-was-beijings-obama-fried-chicken-but-the-shop-took-down-the-sign-in-2011-after-facing-pressure-from-local-authorities

foto: strews.in

Pozri si, ako museli dať dolu OFC názov- tu

Zbož­ňu­jem Pizza…Huh???

pizza-hut-is-mimicked-by-pizza-huh

foto: informativa.ba

Ani slávny McDonald’s neuni­kol svojmu čín­skemu osudu, hoci cel­kom nero­zu­miem, aký to má zmy­sel, keď tu náj­deš sku­točný McDonald’s na kaž­dom kroku. Nič­me­nej, tento fast­food aspoň nie je taký nápa­ditý

unsurprisingly-mcdonalds-has-not-escaped-the-copycat-treatment-this-chinese-example-is-actually-one-of-the-most-subtle

foto: mustangworld.com

Milu­ješ Harry Pottera? A Pána prs­te­ňov? Čo tak skú­siť ich mix? Presne toto sa poda­rilo Číne. Neviem, čo z toho vzniklo, takže kto­koľ­vek sa hlási na dob­ro­voľné číta­nie knihy “Harry Potter and the Leopard Walk Up to Dra­gon”, hor­livo oča­ká­vame recen­zie

china-managed-a-mash-up-rip-off-of-harry-potter-and-the-lord-of-the-rings-in-the-same-book-it-translates-as-harry-potter-and-the-leopard-walk-up-to-dragon

foto: businessinsider.com

Borios a Oreo. Opäť raz neviem, prečo je to tak, lebo v Číne majú viac dru­hov Oreo ako je farieb dúhy, ale asi sa im málilo, tak prišli s nie­čím “vlast­ným”

there-is-a-striking-similarity-between-borios-and-oreos

foto: businessinsider.com

Pre všet­kých fanú­ši­kov Corony Extra tu máme Cereno Extra. Podob­nosť čisto náhodná(?)

cerono-extra-looks-incredibly-similar-to-mexican-beer-brand-coronas-products

foto: businessinsider.com

Známe pro­dukty Olay zjavne neboli dosť okay a preto sa Čína roz­hodla túto chybu napra­viť

olay-shampoo-is-replicated-by-okay

foto: businessinsider.com

Wrigley’s Dou…čože? A to som si mys­lela, že túto značku poznám celý život

this-copy-of-wrigleys-gum-is-incredibly-difficult-to-pronounce

foto: businessinsider.com

Mnohé zo zna­čiek majú aj via­ceré obdoby mena, ako naprí­klad KFC je možné vidieť vo via­ce­rých podo­bách — okrem OFC aj KFG, FBC, KLG, DFC, MFC, alebo aj UFO. Takisto Oreo je známe aj ako ORD, a to už ani neho­vo­rím o napo­do­be­ni­nách Star­bucks cof­fee, kto­rých je naozaj hojný počet. Čína sa vo veľ­kom anga­žuje a čo sa týka biz­nisu, roz­hodne nespí. Veď čím viac zna­čiek, tým väčší biz­nis.

Zdroj a foto­gra­fie: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: skagenfondene.no

Pridať komentár (0)