Čín­sky zabi­jak elek­tric­kých Tesla áut LeEco LeSee: Toto sú všetky jeho func­kie

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 22. augusta 2016 / Tech a inovácie

Čín­ska spo­loč­nosť LeEco, ako rela­tívne čerstvý výrobca smart­fó­nov, sa už obhliada po ďal­ších trhoch. Môžeme pove­dať, že vo smart­fó­noch sa tomuto výrob­covi darí výborne a bude zau­jí­mavé sle­do­vať, v akých oblas­tiach bude LeEco pôso­biť o pár rokov.

Nedávno sme vás infor­mo­vali, že LeEco to myslí s výro­bou elek­tro­mo­bi­lov naozaj vážne, o čom sved­čia veľmi vysoké inves­tí­cie. Spo­loč­nosť vyčle­nila 1.614 miliárd eur na výstavbu továrne, v kto­rej plá­nuje vyro­biť až 400 tisíc auto­mo­bi­lov. V tomto článku si zhr­nieme všetky poznatky, ktoré vieme o elek­tro­mo­bile LeSEE, ktorý je zatiaľ vo fáze kon­ceptu.

Maxi­málna rých­losť tohto auto­mo­bilu je 210 km/h.

lesee-autonomne-auto

Vozidlo dis­po­nuje aj auto­nóm­nym reži­mom, kedy je možné zlo­žiť volant späť do palub­nej dosky.

Auto si môžete pri­vo­lať cez smart­fón a príde vás vyz­dvi­hnúť.

leeco-le-see-6

Keď auto príde, sedadlá sa vám auto­ma­ticky pris­pô­so­bia.

leeco-le-see-3

Integ­ro­vaný doty­kový disp­lej pre ovlá­da­nie jed­not­li­vých častí vozidla.

leeco-le-see-5

Pri­chá­dza tiež s parád­nymi navi­gač­nými fun­kciami.

leeco-lesee-navigacia

Ces­tu­júci na zadných sedad­lách si môžu vychut­nať vlastné obra­zovky.

leeco-le-see-7

Zatiaľ nepadla žiadna zmienka o tom, kedy auto vstúpi do výroby.

leeco-le-see-4

V janu­ári pred­sta­vil svoj kon­cept aj Fara­day Future, ktorý sa od LeSEE dras­ticky odli­šuje. LeEco spo­lu­pra­co­valo aj na tomto futu­ris­tic­kom vozidle.

faraday future FZERO1-1

Naroz­diel od LeSEE, toto auto pod náz­vom FFZE­RO1 slúži len na ukážku a do výroby sa nikdy nedos­tane.

faraday future FZERO1-2

Kon­cept auta od Farady Future dokáže ísť maxi­málne 320 km/h a z 0 na 100 km/h zrýchli za menej ako 3 sekundy.

faraday future FZERO1-3

Podobne ako LeSEE, aj toto auto sa vie naučiť pre­fe­ren­cie vodiča a čo naj­lep­šie mu vyho­vieť

faraday future FZERO1-4

Kedy sa dostane LeSEE do výroby síce nevieme, no autá od Fara­day Future by sa mohli dostať do pro­duk­cie v roku 2020.

faraday future FZERO1-5

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)