Clara, Ovida a Lor­raine: dom­čeky, ktoré sú budúc­nos­ťou víken­do­vých výle­tov

Alexandra Krchnavá / 13. januára 2016 / Tools a produktivita

Po nároč­nom pra­cov­nom týždni treba nie­kam vypad­núť. Naj­lep­šie nie­kde mimo civi­li­zá­ciu. Mimo ľudí. Na čerstvý vzduch. Viem, hovo­rím ti z duše.

Chceš strá­viť víkend v prí­rode, oddých­nuť si a pre­vet­rať hlavu, ale kem­po­va­nie veľmi nevo­nia? Tak to tu máme niečo presne pre teba. Malý dom­ček upro­stred ničoho, v kto­rom je všetko, čo potre­bu­jete. Nie, nie je to slo­ven­ská Eco Cap­sule, ten­to­raz je to ame­rický Geta­way .

we-really-want-you-to-do-nothing-at-all-says-staff

Geta­way je star­tup dvoch har­ward­ských štu­den­tov, ktorý vzni­kol v Har­ward Inno­va­tion Labe. Jedná sa o 14,9m&³2; veľké dom­čeky „zapar­ko­vané“ upro­stred prí­rody, ďalej od civi­li­zá­cie a ruchu mesta, no plne nahrá­dza­júce pohod­lie domova. Solárne panely vyrá­ba­júce elek­trinu, elek­trické wc, pro­pá­nový ohrie­vač, ak by bola zima či pre­nosné spe­akre. Dizaj­néri mys­leli snáď na všetko. Ich záme­rom však nebolo izo­lo­vať ľudí mimo mesta, no dopriať im čo naj­viac času strá­ve­ného v prí­rode. Aj preto sú dom­čeky situ­ované v Mas­sa­chu­sett­skom lese, dve hodiny od Bos­tonu, no ich presná pozí­cia je top sec­ret, takže vaše súkro­mie zostáva nena­ru­šené.

food-and-provisions-are-stocked-before-the-guests-arrival

Je to dosť ďaleko, aby ste sa mohli cítiť odpo­jení, no dosta­točne blízko, aby ste nemu­seli strá­viť vše­tok svoj čas ces­tou k nim,“ hovorí Jon Staff, Geta­way CEO a štu­dent Har­wardu.

Zatiaľ sú tri: Clara, Ovida a Lor­raine, každá z nich trošku iná. Lor­raine určená pre­dov­šet­kým ako úto­čisko pre spi­so­va­te­ľov. Ovida, do kto­rej sa zmestí väč­šia sku­pina ľudí a ktorá je vyba­vená kni­hami a stol­nými hrami. A Clara, inte­ri­é­rovo inšpi­ro­vaná dom­če­kom na strome. Pre­na­jať si môžete hocik­torú z nich za 99 dolá­rov na noc. 

Už si len jednu vybrať.

a-grill-and-campfire-lure-guests-to-the-outdoors

i-spent-a-lot-more-time-out-enjoying-nature-staff-says-that-same-experience-is-captured-in-the-tiny-househe-once-lived-in-an-airstream-trailer-and-says-its-compact-size-forced-him-out-into-the-worldguests-who-are-cold-can-turn-up-the-propane-heater-to-stay-warmfor-example-the-lorraine--getaways-second-tiny-house--lacks-a-lofted-bed-which-tiny-homes-often-have-in-order-to-maximize-spacea-ribbon-window-runs-the-length-of-the-house-letting-in-breathtaking-views-of-natureclara-the-newest-house-has-a-treehouse-inspired-interiordesigners-crafted-the-lorraine-as-a-writers-retreat-with-a-continuous-work-surface-that-stretches-from-the-kitchen-to-the-bedroom

these-levels-offer-unprogrammed-places-to-sit-eat-sleep-curl-up-lean-do-work-and-hang-the-designers-write-in-a-statement-there-is-no-conventional-furniturewe-can-worry-less-about-storing-four-seasons-of-your-wardrobe-and-a-hundred-kitchen-gadgets-staff-says-that-frees-us-up-to-do-these-more-whimsical-thingstiny-houses-arent-usually-occupied-by-more-than-one-or-two-people-but-the-ovida-has-two-lofts-and-a-sleeping-nook-allowing-for-a-larger-groupmusic-hums-through-the-homes-portable-speakers

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)