Cla­ra, Ovi­da a Lor­rai­ne: dom­če­ky, kto­ré sú budúc­nos­ťou víken­do­vých výle­tov

Alexandra Krchnavá / 13. januára 2016 / Lifehacking

Po nároč­nom pra­cov­nom týžd­ni tre­ba nie­kam vypad­núť. Naj­lep­šie nie­kde mimo civi­li­zá­ciu. Mimo ľudí. Na čerstvý vzduch. Viem, hovo­rím ti z duše.

Chceš strá­viť víkend v prí­ro­de, oddých­nuť si a pre­vet­rať hla­vu, ale kem­po­va­nie veľ­mi nevo­nia? Tak to tu máme nie­čo pres­ne pre teba. Malý dom­ček upro­stred ničo­ho, v kto­rom je všet­ko, čo potre­bu­je­te. Nie, nie je to slo­ven­ská Eco Cap­su­le, ten­to­raz je to ame­ric­ký Geta­way .

we-really-want-you-to-do-nothing-at-all-says-staff

Geta­way je star­tup dvoch har­ward­ských štu­den­tov, kto­rý vzni­kol v Har­ward Inno­va­ti­on Labe. Jed­ná sa o 14,9m&³2; veľ­ké dom­če­ky „zapar­ko­va­né“ upro­stred prí­ro­dy, ďalej od civi­li­zá­cie a ruchu mes­ta, no plne nahrá­dza­jú­ce pohod­lie domo­va. Solár­ne pane­ly vyrá­ba­jú­ce elek­tri­nu, elek­tric­ké wc, pro­pá­no­vý ohrie­vač, ak by bola zima či pre­nos­né spe­ak­re. Dizaj­né­ri mys­le­li snáď na všet­ko. Ich záme­rom však nebo­lo izo­lo­vať ľudí mimo mes­ta, no dopriať im čo naj­viac času strá­ve­né­ho v prí­ro­de. Aj pre­to sú dom­če­ky situ­ova­né v Mas­sa­chu­sett­skom lese, dve hodi­ny od Bos­to­nu, no ich pres­ná pozí­cia je top sec­ret, tak­že vaše súkro­mie zostá­va nena­ru­še­né.

food-and-provisions-are-stocked-before-the-guests-arrival

Je to dosť ďale­ko, aby ste sa moh­li cítiť odpo­je­ní, no dosta­toč­ne blíz­ko, aby ste nemu­se­li strá­viť vše­tok svoj čas ces­tou k nim,“ hovo­rí Jon Staff, Geta­way CEO a štu­dent Har­war­du.

Zatiaľ sú tri: Cla­ra, Ovi­da a Lor­rai­ne, kaž­dá z nich troš­ku iná. Lor­rai­ne urče­ná pre­dov­šet­kým ako úto­čis­ko pre spi­so­va­te­ľov. Ovi­da, do kto­rej sa zmes­tí väč­šia sku­pi­na ľudí a kto­rá je vyba­ve­ná kni­ha­mi a stol­ný­mi hra­mi. A Cla­ra, inte­ri­é­ro­vo inšpi­ro­va­ná dom­če­kom na stro­me. Pre­na­jať si môže­te hocik­to­rú z nich za 99 dolá­rov na noc. 

Už si len jed­nu vybrať.

a-grill-and-campfire-lure-guests-to-the-outdoors

i-spent-a-lot-more-time-out-enjoying-nature-staff-says-that-same-experience-is-captured-in-the-tiny-househe-once-lived-in-an-airstream-trailer-and-says-its-compact-size-forced-him-out-into-the-worldguests-who-are-cold-can-turn-up-the-propane-heater-to-stay-warmfor-example-the-lorraine--getaways-second-tiny-house--lacks-a-lofted-bed-which-tiny-homes-often-have-in-order-to-maximize-spacea-ribbon-window-runs-the-length-of-the-house-letting-in-breathtaking-views-of-natureclara-the-newest-house-has-a-treehouse-inspired-interiordesigners-crafted-the-lorraine-as-a-writers-retreat-with-a-continuous-work-surface-that-stretches-from-the-kitchen-to-the-bedroom

these-levels-offer-unprogrammed-places-to-sit-eat-sleep-curl-up-lean-do-work-and-hang-the-designers-write-in-a-statement-there-is-no-conventional-furniturewe-can-worry-less-about-storing-four-seasons-of-your-wardrobe-and-a-hundred-kitchen-gadgets-staff-says-that-frees-us-up-to-do-these-more-whimsical-thingstiny-houses-arent-usually-occupied-by-more-than-one-or-two-people-but-the-ovida-has-two-lofts-and-a-sleeping-nook-allowing-for-a-larger-groupmusic-hums-through-the-homes-portable-speakers

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)