Čo bolo príčinou trpkého konca šéfa Uberu Travisa Kalanicka?

Richard Vitkovský / 12. marca 2018 / Biznis

zdroj: facebook.com
  • Uber bol vo svete star­tu­pov nie­čím ne­ví­da­ným. Ľu­dia ho mi­lo­vali a kon­ku­ren­cia v po­dobe ta­xi­ká­rov ne­ná­vi­dela
  • Na­oko ne­o­hro­ze­nému šé­fovi Tra­vi­sovi Ka­la­nic­kovi však ego, škan­dály a sláva na­toľko pre­rástli cez hlavu, že bol nú­tený re­zig­no­vať
  • Na tomto majú po­diel nie­len okol­nosti, ale aj bý­valá za­mest­nan­kyňa, ktorá sa roz­hodla pre­ho­vo­riť

Tra­vis Ka­la­nick bol vďaka Uberu na vr­chole slávy. Zdalo sa, že ho ne­do­káže ohro­ziť vô­bec nič. Zda­nie však klame a Tra­vis sa v mi­nu­lom roku roz­ho­dol z po­zí­cie šéfa firmy od­ísť. Je tak­mer isté, ze tomu pred­chá­dzali vážne dô­vody, inak by svoje teplé mies­tečko ur­čite ne­opus­til. Za všetko môže kok­tejl zmie­šaný zo škan­dá­lov, po­msty a vnút­ro­fi­rem­ných bo­jov.

Prís­pe­vok bý­va­lej za­mest­nan­kyne spus­til la­vínu

Roz­hod­nu­tie Ka­la­nicka, že by bol čas od­ísť, mu pre­behlo hla­vou vo feb­ru­ári mi­nu­lého roka, keď veľký šéf s ve­de­ním firmy re­la­xo­val v pre­na­ja­tom dome v Ma­libu. Práve v tom čase zve­rej­nila bý­valá za­mest­nan­kyňa firmy Su­san Fo­wler na svo­jom Twit­ter-i dojmy z práce vo firme. Blog pod náz­vom Úvaha o jed­nom veľmi zau­jí­ma­vom roku v Uberi spus­til ho­tovú la­vínu. Prís­pe­vok sa stal vi­rál­nym hi­tom a zdie­ľalo ho ob­rov­ské množ­stvo ľudí, vrá­tane osob­ností zo Si­li­con Val­ley.

Všetko sa to­čilo okolo se­xu­ál­nych škan­dá­lov, po­msty a ne­vra­ži­vosti me­dzi vy­so­ko­po­sta­ve­nými za­mest­nan­cami. Aj ta­káto bola podľa bý­va­lej za­mest­nan­kyne fi­remná ná­lada. Vy­ze­ralo to na ho­tové bo­jisko. Ko­le­go­via sa sta­vali proti sebe, a to pris­pie­valo k po­riadne dus­nej at­mo­sfére.

Ko­niec roka 2016 pri­tom vy­ze­ral na­oko ide­álne. Firma do­siahla ob­rat 5,35 mi­liardy eur. To bolo dvoj­ná­sobne viac v po­rov­naní s pre­doš­lým. V Uberi pilne pra­co­vali aj na očis­tení mena firmy na ve­rej­nosti. Ná­lada sa zlep­šo­vala a nič ne­naz­na­čo­valo, že sa môže niečo po­ka­ziť. Zmena kurzu však za­čala po ná­stupe Do­nalda Trumpa na post pre­zi­denta USA v ja­nu­ári 2017. Ka­la­nick sa stal jed­ným z jeho po­rad­cov pre ob­lasť biz­nisu.

Čerstvý pre­zi­dent uro­bil sľu­bo­vané a ob­me­dzil mos­li­mom vstup na úze­mie USA. Ken­ne­dyho le­tisko v New Yorku za­pla­vili davy pro­tes­tan­tov. Pro­tes­to­vali aj ta­xi­kári, a tak pre­prava ľudí os­tala na ple­ciach dvoch kon­ku­ren­tov Uberu a Lyftu. Uber zní­žil ceny, ktoré mal na­sta­vené v prí­pade ob­rov­ského množ­stva ľudí, aby uká­zal, že si­tu­áciu nechce vy­užiť na vlastné obo­ha­te­nie.

Aj na­priek to­muto gestu si firma vy­slú­žila kri­tiku od ľudí na­brú­se­ných na Do­nalda Trumpa. Ka­la­nick sa preto roz­ho­dol z po­zí­cie po­radcu od­stú­piť 2. feb­ru­ára. Bolo však ne­skoro. Uber pri­šiel v prie­behu týždňa o 200 000 zá­kaz­ní­kov, ktorí zru­šili svoje účty. Ob­rov­ské tlaky pri­nú­tili vy­stre­so­vané ve­de­nie firmy vziať si voľno. Vý­ber pa­dol na Ma­libu. Ani tu ne­našli po­koj, práve vďaka bý­va­lej za­mest­nan­kyni Su­san Fo­wler.

Z dvoch pria­te­ľov sa stali ne­pria­te­lia

Ka­la­nick sa roz­ho­dol na člá­nok za­re­a­go­vať a vy­dal pre­hlá­se­nie, že ak sú zve­rej­nené ob­vi­ne­nia prav­divé, tak voči kaž­dému za­mest­nan­covi, ktorý sa pre­vi­nil, budú vy­vo­dené dô­sledky a príde okam­žite o prácu. Roz­hodli sa celú si­tu­áciu vy­šet­riť. Na­jali si na to naj­po­vo­la­nej­šiu osobu v po­dobe Erica Hol­dera, ktorý bol bý­va­lým mi­ni­strom spra­vod­li­vosti USA. Ten sa pus­til do vy­šet­ro­va­nia. Vďaka „voľ­ným ru­kám“ sa po­ná­ral hl­b­šie a hl­b­šie a na po­vrch za­čala vy­stu­po­vať ďal­šia a ďal­šia špina.

Proti Ka­la­nic­kovi sa po­sta­vil aj jeho nie­kdajší ob­di­vo­va­teľ a in­ves­tor Bill Gur­ley, ktorý za­čal po­mery vo firme ot­vo­rene kri­ti­zo­vať. Ná­sledne Bill do­stal správu od ženy me­nom Kat­rina Lake, ktorá bola šéf­kou ná­kup­nej služby Stitch Fix. Tá mu vy­čí­tala, že ne­vy­víja do­sta­točnú ak­ti­vitu na zlep­še­nie pro­stre­dia vo firme.

Vý­sledky vy­šet­ro­va­nia Erica Hol­dera boli šo­ku­júce a práve tie pris­peli k od­chodu mno­hých čle­nov ve­de­nia. Na radu sa však do­stal aj Ka­la­nick, ktorý sa dr­žal zu­bami nech­tami. Jeho ri­val Gur­ley spolu s os­tat­nými in­ves­tormi mu 21. júna 2017 do­ru­čili list, v kto­rom po­ža­do­vali jeho od­chod. Na roz­hod­nu­tie mal tri ho­diny. Ak by ná­vrh od­mie­tol, tak by sku­pina proti nemu za­čala vojnu pro­stred­níc­tvom mé­dií, kde by ho po­špi­nili. Ne­os­tá­valo mu teda nič iné ako na toto roz­hod­nu­tie pri­stať a od­ísť. Ka­la­nick od­stú­pil. Ne­vlá­dal sa už brá­niť a k tomu jeho ro­dinu pos­tihla tra­gé­dia. Pri ne­hode po­čas plavby na lodi v máji 2017 mu za­hy­nula matka a jeho otec vy­via­zol s ťaž­kými zra­ne­niami.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , su­sanj­fo­wler.com

Pridať komentár (0)