Čo dnes robí 10 prvých zamest­nan­cov sto­ja­cich pri zrode Apple?

Linda Cebrová / 29. december 2016 / Zaujímavosti

V tvo­jom Apple pro­dukte je aj kúsok týchto ľudí.

Apple, na roz­diel od iných spo­loč­ností, je výrazne pre­po­jená s oso­bou Steva Jobsa. Niet pochýb, že práve on bol hna­cou silou, vďaka kto­rej sa Apple stalo jed­nou z naj­cen­nej­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností.

Avšak Jobs na to ani zďa­leka nebol sám. Vždy mal pri sebe tím talen­to­va­ných ľudí, ktorý mu pomá­hali udr­žať Apple na vrchole. Je veľ­kou ško­dou, že na mno­hých z nich sa už zabudlo. Preto sme pre teba zhro­maž­dili desia­tich zamest­nan­cov tejto firmy, o kto­rých sa určite oplatí vedieť.

Gary Mar­tin

gary

zdroj fotografie:businessinsider.com

Mar­tin mal na sta­rosti účtov­níc­tvo. Do firmy nastú­pil aj napriek tomu, že si mys­lel, že Apple skôr či neskôr skra­chuje. V tejto spo­loč­nosti zotrval do roku 1983, no neskôr ho zlá­kal Star­bucks. V najb­liž­ších ďal­ších desať­ro­čiach lie­tal z jed­nej firmy do dru­hej.

Sherry Living­ston

Living­ston bola prvou ofi­ciál­nou sek­re­tár­kou a pra­vou­ru­kou v Apple. A robila toho naozaj veľa, vlastne všetky papie­ro­vačky, na jed­nej strane „pod­radnú“, no nevy­hnutnú prácu. Dá sa však pove­dať, že z firmy odišla už v jej začiat­koch. Možno aj preto, že v dobe pred počí­tačmi musela Living­ston bojo­vať s hor­dou papie­rov. Mnohé z nich však pred­sta­vo­vali pôvodné súbory z kto­rých sa napo­kon vyfor­mo­val tech­no­lo­gický gigant.

sherry

zdroj fotografie:businessinsider.com

Chris Espi­nosa

chris

zdroj fotografie:businessinsider.com

Chris Espi­nosa sa pri­po­jil k Applu, ako 14-ročný štu­dent na stred­nej škole. Začí­nal ako oby­čajný bri­gád­nik, no dopo­siaľ je zamest­nan­com firmy. Je tak naj­dl­h­šie pra­cu­jú­cim zamest­nan­com v spo­loč­nosti.

Michael “Scotty” Scott

scott

zdroj fotografie:businessinsider.com

Pôvodný gene­rálny ria­di­teľ, ktorý bol známy tým, že kaž­dému zamest­nan­covi pri­de­lil číslo a tak vlastne uspo­ria­dal spo­loč­nosť. Sám sebe pri­de­lil číslo 7, žev­raj to mal byť odkaz na agenta 007. Do firmy ho dosa­dil Mike Mark­kula, muž, ktorý inves­to­val 250-tisíc dolá­rov do firmy a tiež pomo­hol navr­hnúť biz­nis plán firmy.

Randy Wig­gin­ton

randy

zdroj fotografie:businessinsider.com

Wig­gin­to­no­vou hlav­nou úlo­hou bolo pre­pí­sať BASIC tak, aby fun­go­val s Apple II. BASIC pri­tom pred­sta­vuje základný prog­ra­mo­vací jazyk a je jad­rom pre výpoč­tovú tech­niku. Potom ako odišiel z Apple, začal pra­co­vať pre eBay, Google, Chegg a Squ­are, jeho živo­to­pis je teda naozaj pes­trý.

Rot Hold

rot

zdroj fotografie:businessinsider.com

Holt bol vysoko uzná­va­ným dizaj­né­rom, ktorý bol zo začiatku skep­tický a nech­cel sa so spo­loč­nos­ťou ako bola Apple spá­jať. Nako­niec ho pre­ho­vo­ril Jobs a prácu pri­jal. Na svo­jej pozí­cií pobu­dol 6 rokov. Práve on stojí za vyvi­nu­tím nabí­jačky pre Apple ll. Nako­niec bol podľa jeho slov, vytla­čený z pozí­cie novým manaž­men­tom.

Bill Fer­nan­dez

spaniel

zdroj fotografie:businessinsider.com

Prvý­krát sa stre­tol so Ste­vom Job­som ešte počas stred­nej školy. Fer­nan­dez bol tak­tiež sused a pria­teľ Steva Woz­niaka. Po Job­sovi a Woz­nia­kovi sa stal prvým ofi­ciál­nym zamest­nan­com. Sedel na nie­koľ­kých sto­lič­kách. Veno­val sa hard­véru, neskôr sa pre­su­nul na soft­vér a skon­čil pri dizajne a pou­ží­va­teľ­skom roz­hraní. Pra­co­val na Apple-1, Apple-2, Macin­tosh a ďal­ších hard­vé­ro­vých pro­jek­toch. Podie­ľal sa aj na soft­vé­ro­vých pro­jek­toch ako je MacOS, Quic­kTime, Hyper­Card.

Mike Mark­kula

mike

zdroj fotografie:businessinsider.com

Mark­kula v začiat­koch inves­to­val do firmy 250-tisíc dolá­rov (240-tisíc eur) a na výmenu si pri­de­lil 30% spo­loč­nosti. Tak­tiež sa podie­ľal na ria­dení a roz­ví­janí obchod­ného plánu a najal prvého ria­di­teľa. Trval na tom, aby Steve Woz­niak vtedy pra­cu­júci pre HP pri­šiel do Apple.

Mark­kula bol jeden z prvých zamest­nan­cov v Intel. Ako 30-ročný sa stal mili­oná­rom. Jeho inves­tí­cia do spo­loč­nosti v tej dobe pred­sta­vo­vala menej ako 10 % jeho cel­ko­vého ima­nia.

V Apple zotrval do roku 1997 a bol pri odchode aj návrate Steva Jobsa. Keď sa však Jobs vrá­tiľ nas­päť on hneď odišiel. Odvtedy začal inves­to­vať do nie­koľ­kých start-upov a daro­val peniaze via­ce­rým uni­ver­zi­tám.

Steve Jobs

stev

zdroj fotografie:krw-intl.com

Jobs ako je dobre známe, bol vylú­čený zo spo­loč­nosti Apple a vybu­do­val novú firmu NeXT. Neskôr sa vrá­til a Apple pri­vie­dol ku sláve. Stalo sa to, keď Apple kúpil NeXT. Medzi­tým vie­dol aj štú­dio Pixar. Steve Jobs zomrel v októbri 2011.

Steve Woz­niak

woz

zdroj fotografie:businessinsider.com

Nechý­balo veľa a Woz­niak by nebol súčas­ťou Apple. Mal prácu v HP, bol s ňou spo­kojný a nevi­del dôvod odísť. Neskôr sa však roz­ho­dol správne a dospo­siaľ je zná­mou tvá­rou zo Sil­li­con Val­ley.

zdroj:businessinsider.com zdroj titul­nej fotografie:cultofmac.com

Pridať komentár (0)