Čo robia úspeš­ní ľudia pred tým, ako idú spať?

Lýdia Repová / 26. októbra 2016 / Lifehacking

Posled­ná vec, kto­rú pred spa­ním uro­bíš, má dopad na tvo­ju nála­du na ďal­ší deň. Čo teda robi­la úspeš­ní ľudia pred­tým, ako idú spať?

Mno­ho ľudí pocho­pi­lo, že ich úspech závi­sí na ich fyzic­kej a dušev­nej poho­de. S tým­to je spo­je­ný aj kva­lit­ný a poc­ti­vý spá­nok. Pre­to je dob­ré dodr­žia­vať urči­té ruti­ny pred­tým, ako sa roz­hod­neš ísť do poste­le. Tých­to 13 vecí robia úspeš­ní ľudia pred­tým, ako idú spať:

Číta­jú

1

foto: picdn.net 

Ved­ci sa zho­du­jú na tom, že číta­nie pat­rí medzi jed­nu z posled­ných vecí, kto­ré úspeš­ní ľudia robia pred spa­ním. Naprí­klad aj taký pre­zi­dent USA Barack Oba­ma či sláv­ny Bill Gates sú zná­mi tým, že si pol hodi­nu pred spa­ním číta­jú. Nemu­sí sa jed­nať rov­no o biz­nis kni­hy či moti­vač­né kni­hy. Zdroj inšpi­rá­cie sa dá nájsť aj v iných žán­roch.

Odlú­čia sa od prá­ce

Netre­ba mys­lieť na prá­cu od rána do veče­ra. Tak­tiež nie je dob­ré zaspá­vať s myš­lien­kou na to, koľ­ko povin­nos­tí máš na dru­hý deň. To môže viesť k nekva­lit­né­mu spán­ku ale­bo aj k nespa­vos­ti. Je lep­šie si naplá­no­vať veci tak, aby si hodin­ku pred spa­ním nemu­sel rie­šiť emai­ly a pra­cov­né povin­nos­ti.

Odpo­ja sa od sie­tí

Nej­de len o vypnu­tie upo­zor­ne­ní na emai­ly. Tak­tiež by si mal obme­dziť cel­ko­vo elek­tro­ni­ku. Žiad­ne pre­ze­ra­nie sociál­nych médií ale­bo hra­nie hier na tele­fó­ne. Ved­ci sa zho­du­jú, že sle­do­va­nie akej­koľ­vek obra­zov­ky nepro­spie­va tvoj­mu spán­ku. Svie­tia­ca obra­zov­ka tele­fó­nu spô­so­bu­je, že tvo­je telo nepro­du­ku­je mela­to­nín, hor­món, kto­rý sa podie­ľa na spán­ku. To môže násled­ne viesť k nespa­vos­ti či dep­re­siám a pod.

Robia si to-do list

A man is sitting on a sofa and writing notes in a notebook

foto:tellourchildren.org

Správ­ne zade­le­ný čas na všet­ky povin­nos­ti pomá­ha pre­dísť cha­osu. Na to slú­ži aj to-do list. Ten ti pomô­že naplá­no­vať si celý deň a ty sa večer pred spa­ním nemu­síš trá­piť tým, či si na nie­čo neza­bu­dol. Ak nevieš, ako na správ­ny to-do list, pozri si jeden z našich člán­kov veno­va­ný prá­ve tej­to téme.

Trá­via čas s rodi­nou

V dneš­nom sve­te je čoraz ťaž­šie skĺbiť pra­cov­né povin­nos­ti a rodi­nu. Čas­to prá­ve čas, kto­rý by sme mali strá­viť so svo­ji­mi blíz­ky­mi, musí­me veno­vať pra­cov­ným povin­nos­tiam. No nie vždy tomu tak musí byť. Utu­žo­va­nie rodin­ných vzťa­hov by mala byť pre kaž­dé­ho pri­ori­ta. Pre­to si tre­ba vo svo­jom čase nájsť pries­tor na spo­loč­né dovo­len­ky či len roz­prá­va­nie o tom, aký mal kto deň.

Pre­chádz­ky na večer

Nati­onal Sle­ep Foun­da­ti­on v roku 2013 pri­šie­la so zis­te­ním, že cvi­če­nie, aj vo večer­ných hodi­nách pomá­ha pre lep­ší spá­nok. Štú­die tak­tiež pou­ka­zu­jú na fakt, že chô­dza zni­žu­je stres a ner­vo­zi­tu. Tak­že krát­ka večer­ná pre­chá­dza niko­mu nezaš­ko­dí. Navy­še, pohľad na nebo plné hviezd sto­jí za to.

a68d713c0f856ade737c8e198d88d9d9

foto:pinimg.com

Zame­ria­va­jú svo­ju myseľ na dob­ré veci, kto­ré sa im sta­li počas dňa

Ľuto­vať všet­ky veci, kto­ré si nesti­hol ale­bo neuro­bil môžu vyvo­lá­vať pocit hne­vu či úzkos­ti. Pre­to by si sa mali zame­rať na kon­ci svoj­ho dňa na to pek­né, čo sa ti sta­lo. Pomô­že ti to ostať pozi­tív­ne nala­de­ný.

Odre­a­go­va­nie

Pre nie­ko­ho to zna­me­ná počú­va­nie hud­by, pre iné­ho číta­nie ale­bo nebo­daj upra­to­va­nie. Kaž­dý si vybe­rá svoj spô­sob pre odre­a­go­va­nie od celé­ho dňa. Ak si náj­deš spô­sob, kto­rý ti pomô­že na chvíľ­ku zabud­núť na povin­nos­ti, pocí­tiš uvoľ­ne­nie, kto­ré ti pomô­že lep­šie zaspať.

Pred­sta­vu­jú si svoj úspech

Pred­sta­vo­va­nie a sústre­de­nie sa na svoj cieľ, ti pomô­že pri jeho dosia­hnu­tí. Pre­to si veľa úspeš­ných ľudí pred­sta­vu­je seba v neja­kej situ­ácii, kto­rá je pre nich prí­jem­ná. Nemu­sí to byť pri­tom pria­mo úspech v prá­ci, pre kaž­dé­ho toto slo­vo zna­me­ná nie­čo iné.

Medi­tu­jú

Trying-to-be-a-Better-Man

foto:goodmenproject.com

Jeden z veľ­mi popu­lár­nych dru­hov uvoľ­ne­nia v dneš­nej dobe. Nájsť si 10 minút na medi­to­va­nie pred spa­ním je veľ­mi dob­rý spô­sob, ako pre­čis­tiť myseľ a zre­la­xo­vať.

Plá­nu­jú si spá­nok

Vytvo­riť si urči­tý ritu­ál spa­nia, teda na koľ­ko hodín a kedy ísť spať, ti pomá­ha pri zor­ga­ni­zo­va­ní dňa. Mal by to byť istý nemen­ný čas, kto­rý by si mal vedieť dodr­žať. Naj­hor­šie je pono­co­vať a potom ráno posú­vať budík o ďal­ších 5 minút.

Udr­žia­va­jú hygie­nic­ké návy­ky

Mal by si si sta­no­viť čas aj na osob­nú hygie­nu. Aj tak­to dáš telu naja­vo, že sa už blí­ži čas, kedy pôj­deš do poste­le. Naprí­klad Step­han King si pred spa­ním umy­je ruky a uis­tí sa, že van­kú­še sú na správ­nom mies­te.

Diš­tanc od alko­ho­lu

o-RED-WINE-GLASS-facebook

foto:gazettereview.com

Aj keď prá­ve ten pomá­ha so zaspá­va­ním, zni­žu­je kva­li­tu tvoj­ho spán­ku. Alko­hol udr­žia­va ľudí v ľah­šej fáze spán­ku, z kto­rej sa rých­lej­šie zobu­dia.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: storypick.com

Pridať komentár (0)