Čo robili naj­zná­mejší ľudia sveta, keď mali 25?

Nikola Tokárová / 2. apríla 2016 / Tools a produktivita

Kaž­dého cesta k úspe­chu je odlišná. Pre nie­kto­rých bola cesta k úspe­chu line­árna, u iných nebol úspech zaru­čený ani v ich 50ke. Tu je ale zoznam úspeš­ných ľudí a toho, čo robili ešte v dobe, keď mali 25 rokov. 

Steve Jobs umož­nil verej­nosti kúpiť podiel v Apple a stal sa miliar­dá­rom

Kon­com prvého obchod­ného dňa Applu, v decem­bri 1980 mala Job­sova spo­loč­nosť hod­notu 1,2 miliardy dolá­rov. Jobs, ako jeden z troch zakla­da­te­ľov firmy mal práve vtedy 25 rokov.

Neskôr pove­dal bio­gra­fovi Wal­te­rovi Isa­ac­so­novi, že nikdy nene­chá peniaze, aby zni­čili jeho život.

Martha Ste­wart bola mak­lér­kou

Pred­tým, než jej meno poznali v kaž­dej ame­ric­kej domác­nosti, Martha pra­co­vala na Wall Street ako mak­lérka 5 rokov. Ešte pred­tým bola model­kou a fotila naprí­klad pre Uni­le­ver alebo Cha­nel.

V tom čase bolo na Wall Street len málo žien. Nikdy som sa nemala pocit, že by som bola braná inak ako muži a ako mak­lérka som mala mož­nosť zís­kať veľmi dobré vzde­la­nie do života.”

V roku 1972 išla Martha na mater­skú dovo­lenku a o rok neskôr zalo­žila kate­rin­gový biz­nis.

martha

foto: designtaxi.com

Mark Cuban sa živil ako bar­man v Dal­lase

Keď mal 25, úspešne ukon­čil Indiana Uni­ver­sity a pre­sťa­ho­val sa do Dal­lasu. Začí­nal ako bar­man a neskôr bol nákup­com počí­ta­čo­vých soft­vé­rov. Padáka dostal, pre­tože išiel rad­šej uzav­rieť dohodu o obchode, akoby otvo­ril ráno obchod. Práve to ho inšpi­ro­valo, aby otvo­ril svoj prvý biz­nis, Mic­ro­So­lu­ti­ons.

Keď som sa dostal do Dal­lasu, bol to boj. Spal som na zemi spolu s ďal­šími šies­timi mužmi v tro­j­iz­bo­vom byte.“ Aj takúto situ­áciu opi­suje vo svo­jej knihe Ako vyhrať v športe zva­nom biz­nis.

cuban

foto: businessinsider.com

Arianna Huf­fing­ton pre­ces­to­vala svet a nav­štvo­vala hudobné fes­ti­valy pre BBC spolu s jej pria­te­ľom

Ešte pred­tým, než sa stala Huf­fing­to­no­vou, stretla 21-ročná Arianna Stas­si­no­po­lous brit­ského žur­na­listu Hen­ryho Ber­narda Levina a zami­lo­vala sa do neho. Levin sa stal jej men­to­rom a pomá­hal jej pri písaní knihy The Female Woman, v kto­rej kri­ti­zo­vala žen­ské hnu­tie. Kniha jej vyšla, keď mala 23. Násle­du­jú­cich pár rokov s Levi­nom pre­ces­to­vali množ­stvo hudob­ných fes­ti­va­lov. Ich vzťah sa skon­čil pre­tože Levin sa nech­cel via­zať. Arianna sa po ukon­čení ich vzťahu pre­sťa­ho­vala do New Yorku. V tom čase mala 30 rokov a vyšla jej bio­gra­fia Marie Cal­las, ktorý veno­vala práve Levi­novi.

Arianna Huffington Bookworm

foto: makers.com

O nie­koľko rokov neskôr zalo­žila sve­to­známy The Huf­fing­ton Post.

Richard Bran­son mal už v 25ke roz­be­hnutý Vir­gin records 

Keď mal 20, otvo­ril si prvý obchod s nahráv­kami, o dva roky neskôr spo­jaz­dnil nahrá­va­cie štú­dio a o rok na to už spus­til svoj vlastný label. Skôr než mal 30 sa stala jeho firma medzi­ná­rodne zná­mou.

Napriek tomu, že to znie ako vysní­vaná cesta kaž­dého pod­ni­ka­teľa, pre Entrep­re­neur pre­zra­dil, že to spo­čiatku nebolo vôbec jed­no­du­ché. Začí­nať malý biz­nis z ničoho je práca na 24/7. Je ťažké sna­žiť sa pri­tom udr­žať si rodinný život a pri tejto neko­nečne ťaž­kej práci je naj­dô­le­ži­tej­šie vydr­žať a pre­žiť. Richard to vydr­žal a Vir­gin records sa v súča­nosti môže pochvá­liť vlast­níc­tvom viac ako 400 spo­loč­nos­ťami a tisícmi zamest­nan­cov.

branson

foto: theairspace.net

Jeff Bezos mal pohodlný džob vo finanč­níc­tve

Keď mal zakla­da­teľ Ama­zonu 24 rokov, výví­jal pre Ban­kers Trust revo­lučný soft­vér. O dva roky neskôr sa stal najm­lad­ším vice pre­zi­den­tom tejto spo­loč­nosti.

lab_0001_0001_0_img0019

foto: referenceforbusiness.com


J.K. Rowlin­gová prišla s nápa­dom na Har­ryho Pottera počas ces­to­va­nia vo vlaku 

Rowlin­gová mala presne 25 rokov, keď prišla s nápa­dom na Har­ryho Pottera. Bolo to počas štvor­ho­di­no­vého meš­ka­nia vlaku v roku 1990.

Prvú knihu začal písať hneď v ten deň, ale trvalo jej roky, kým ju dokon­čila. Z jej práce sek­re­tárky pre Lon­dýn­sku pobočku Amnesty Inter­na­ti­onal ju vyho­dili kvôli tomu, že sa počas práce prí­liš často zasnila o Har­rym Potte­rovi a jej odstupné jej pomohlo sústre­diť sa na písa­nie knihy počas násle­du­jú­cich pár rokov.

113732130_rowling_340440c

foto: thetimes.co.uk

Okrem toho stihla v tomto období svadbu, pôrod dcéry, roz­vod a pred dokon­če­ním knihy v roku 1995 jej diag­nos­ti­ko­vali kli­nickú dep­re­siu. V roku 1997 vyšiel prvý diel Har­ryho Pottera.

Kat Cole pra­co­vala pre Hooters

Cin­na­bon, rov­nako Hooters nie sú v našich kon­či­nách až tak známe, ale určite všetci zo zahra­ni­čia poznáme gas­tro pre­vádzky s vyzý­vavo ode­tými čaš­níč­kami či malé ško­ri­cové kolá­čiky pri­po­mí­na­júce naše osie hniezda. Zakla­da­teľka firmy Cin­na­bon, Kat Cole, pra­co­vala pre Hooters 15 rokov. Začí­nala, keď mala 17 a po devia­tich rokoch sa jej to poda­rilo dotiah­nuť až na pozí­ciu vicep­re­zi­dentky.

Ako top zamest­nan­kyňa bola v 19 rokoch poslaná do Aus­trá­lie, aby tam pomohla otvo­riť fran­chi­sové pobočky. Väč­šinu času trá­vila tré­no­va­ním nie len zamest­nan­cov, ale aj mana­žé­rov.

Nikdy nedo­kon­čila svoj baka­lár­sky titul, ale zís­kala Mas­ter of Busi­ness titul.

Hovorí, že mala šťas­tie, že Hooters nebola viac sofis­ti­ko­vaná spo­loč­nosť, pre­tože inak by v jej veku nemala také šance sa roz­ví­jať.

cinnabon-KatCole-web_66944

foto: ypo.org


Ralph Lau­ren bol pre­da­va­čom pre Books Brot­hers

Ralph Lau­ren, naro­dený ako Ralph Lifs­hitz v Bronxe si zme­nil meno, keď mal 15. Roz­ho­dol sa štu­do­vať biz­nis na škole zva­nej Baruch a slú­žil v armáde až do veku 24 rokov. Armádu potom opus­til kvôli práci pre Bro­oks brot­hers.

V 26 nadi­zaj­no­val svoju prvú kra­vatu, ktorá bola inšpi­ro­vaná širo­kými európ­skymi kra­va­tami. To mu otvo­rilo mož­nosti a ďalší rok zalo­žil značku Polo.

American fashion designer Ralph Lauren poses outdoors, leaning against a wooden fence and holding his hat, with horses behind him, 1970s. (Photo by Susan Wood/Getty Images)

foto: fashionsizzle.com


Elon Musk vie­dol svoju prvú inter­ne­tovú spo­loč­nosť

Ešte pred­tým, než mal 25 odišiel zo Stan­fordu, aby zalo­žil inter­ne­tovú spo­loč­nosť Zip2, ktorá sa zaobe­rala obchod­nými regis­trami a mapami. Com­paq túto spo­loč­nosť kúpil za 307 mili­ó­nov po šty­roch rokoch svo­jej exis­ten­cie. Musk pou­žil tieto peniaze na zalo­že­nie ďal­šieho star­tupu – Pay­Palu.

young-musk-e1427758046552

foto: nextshark.com


Marissa Mayer práve nastú­pila ako 20ty zamest­na­nec Googlu

Keď mala 24, stala sa 20tým zamest­nan­com Googlu a záro­veň prvou žen­skou inži­nier­kou tejto firmy. V Googli strá­vila 13 rokov, než sa pre­su­nula na pozí­ciu ria­di­teľky Yahoo.

Pre inter­view s VMa­kers uviedla, že keď v robila v roku 1999 poho­vor, Google bola firma so sied­mymi zamest­nan­cami. Poho­vor sa konal za ping-pon­go­vým sto­lom, ktorý slú­žil záro­veň ako kon­fe­renčný sto­lík.

marissa-mayer-might-have-missed-the-chance-to-work-for-google-if-it-hadnt-been-for-an-unintended-keystroke

foto: businessinsider.com


Ursula Burns veno­vala svoju mla­dosť Xeroxu, začala ako inter­nis­tka, v súčas­nosti je ria­di­teľ­kou

Ursula si pre­šla nároč­ným pro­jek­tom zís­ka­va­nia domu v New Yorku ako súčasť prog­ramu pre níz­kop­ríj­mové rodiny. Poda­rilo sa jej zís­kať titul v mecha­nic­kom inži­nier­stve na Poly­et­hic Ins­ti­tute, New York Uni­ver­sity a magis­tra si dokon­čila na na Colum­bia Uni­ver­sity. Odvtedy je v Xeroxe, kde začala v roku 1980 ako inter­nis­tka vo veku 22 rokov. Rok po ukon­čení školy ju pri­jali na trvalý pra­covný pomer. Podie­ľala sa na práci v rôz­nych odde­le­niach a pred rokmi ju vyme­no­vali za ria­di­teľku.

Thursday, October 17, 2013 Fortune The Most Powerful Women Washington, D.C., USA 11:00 AM ONE ON ONE Ursula Burns, Chairman and CEO, Xerox
Interviewer: Stephanie Mehta, Fortune Photograph by Stuart Isett/Fortune Most Powerful Women

foto: simplifywork.blogs.xerox.com

Hovorí, že keď prišla do Xeroxu, vzala akú­koľ­vek prácu, ktorú jej ponúkli, najprv v labáku, potom pra­co­vala na biz­nis pláne a obo­zná­mila sa so sys­té­mo­vými prob­lé­mami. Takto sa vypra­co­vala až na súčasnú pozí­ciu.

Pred­tým, než sa Tina Fey pri­dala k herec­kému súboru Second City, mala na sta­rosti regis­tro­va­nie sta­rost­li­vosti o dieťa v Y.M.C.A.

Po skon­čení Uni­ver­sity of Vir­gi­nia sa Tina pre­sťa­ho­vala do Chi­caga, kde sa pri­dala k via­ce­rým herec­kým sku­pi­nám a pra­co­vala pre Y.M.C.A. Pre hereckú sku­pinu Second City sa roz­hodla, pre­tože via­ce­rým jej čle­nom sa poda­rilo pre­ra­ziť. V 1997 poslala sce­nár do Satur­day Night Live a pro­du­centa Lorne Micha­elsa oslo­vil na toľko, že ju najal ako spi­so­va­teľku.

young-tina-fey-

foto: lifedaily.com


Maji­teľ Star­bucksu pre­dá­val pre Xerox

Po tom, čo skon­čil Nort­hern Michi­gan Uni­ver­sity, začal Howard Schultz pra­co­vať ako pre­dajca pre Xerox. Neskôr sa dopra­co­val k švéd­skej spo­loč­nosti Ham­merp­last, ktorá vyrá­bala kávo­vary a najala ho, keď mal 26.

Počas práce pre Ham­merp­last sa dostal do kon­taktu so Star­buck­som a pre­stú­pil k nim, keď mal 29.

960x540

foto: emaze.com

K svo­jej práci pre Xerox sa vyjad­ril, že ho naučila omnoho viac, ako škola. Pocho­pil tam, ako fun­guje biz­nis, vytré­no­vali ho v pre­daji, mar­ke­tingu a pre­zen­tač­ných schop­nos­tiach.


Oprah Win­frey spo­lu­mo­de­ro­vala lokálnu show v Bal­ti­more

Podľa Huf­fing­ton Post, vyho­dili Oprah z ran­ných správ v TV show v Bal­ti­more, keď mala 23. O rok na to sa dostala do show s náz­vom People are tal­king a mode­ro­vala aj lokálnu ver­ziu súťaže Dia­ling for dol­lars. Po nie­koľ­kých rokoch na tejto pozí­cii sa pre­sťa­ho­vala do Chi­caga a v 1983 začala hos­ťo­vať v show A.M. Chi­cago.

OPRAH-WINFREY-1983

foto: eurweb.com


Výkonný pred­seda Googlu Eric Sch­midt pra­co­val na soft­vére pre Xerox

Sch­midt strá­vil 6 rokov zís­ka­va­ním svojho PhD titulu na Ber­ke­ley. Každé leto počas štú­dia strá­vil v Xerox labo­ra­tó­riách a pomá­hal vyví­jať počí­tače určené pre kaž­do­dennú prácu. V týchto labo­ra­tó­riach stre­tol zakla­da­teľa Sun Mic­ro­sys­tems, vďaka kto­rému zís­kal svoj prvý kor­po­rátny džob. Hovorí, že prvé roky počas jeho kari­éry prog­ra­má­tora boli aj s kole­gami zvyk­nutí nespať, pre­tože počí­tače pra­co­vali rých­lej­šie v noci.

erich

foto: fastcompany.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: designbolts.com

Pridať komentár (0)