Čo robi­li naj­zná­mej­ší ľudia sve­ta, keď mali 25?

Nikola Tokárová / 2. apríla 2016 / Lifehacking

Kaž­dé­ho ces­ta k úspe­chu je odliš­ná. Pre nie­kto­rých bola ces­ta k úspe­chu line­ár­na, u iných nebol úspech zaru­če­ný ani v ich 50ke. Tu je ale zoznam úspeš­ných ľudí a toho, čo robi­li ešte v dobe, keď mali 25 rokov. 

Ste­ve Jobs umož­nil verej­nos­ti kúpiť podiel v App­le a stal sa miliar­dá­rom

Kon­com prvé­ho obchod­né­ho dňa App­lu, v decem­bri 1980 mala Job­so­va spo­loč­nosť hod­no­tu 1,2 miliar­dy dolá­rov. Jobs, ako jeden z troch zakla­da­te­ľov fir­my mal prá­ve vte­dy 25 rokov.

Neskôr pove­dal bio­gra­fo­vi Wal­te­ro­vi Isa­ac­so­no­vi, že nikdy nene­chá penia­ze, aby zni­či­li jeho život.

Mart­ha Ste­wart bola mak­lér­kou

Pred­tým, než jej meno pozna­li v kaž­dej ame­ric­kej domác­nos­ti, Mart­ha pra­co­va­la na Wall Stre­et ako mak­lér­ka 5 rokov. Ešte pred­tým bola model­kou a foti­la naprí­klad pre Uni­le­ver ale­bo Cha­nel.

V tom čase bolo na Wall Stre­et len málo žien. Nikdy som sa nema­la pocit, že by som bola bra­ná inak ako muži a ako mak­lér­ka som mala mož­nosť zís­kať veľ­mi dob­ré vzde­la­nie do živo­ta.”

V roku 1972 išla Mart­ha na mater­skú dovo­len­ku a o rok neskôr zalo­ži­la kate­rin­go­vý biz­nis.

martha

foto: designtaxi.com

Mark Cuban sa živil ako bar­man v Dal­la­se

Keď mal 25, úspeš­ne ukon­čil India­na Uni­ver­si­ty a pre­sťa­ho­val sa do Dal­la­su. Začí­nal ako bar­man a neskôr bol nákup­com počí­ta­čo­vých soft­vé­rov. Padá­ka dostal, pre­to­že išiel rad­šej uzav­rieť doho­du o obcho­de, ako­by otvo­ril ráno obchod. Prá­ve to ho inšpi­ro­va­lo, aby otvo­ril svoj prvý biz­nis, Mic­ro­So­lu­ti­ons.

Keď som sa dostal do Dal­la­su, bol to boj. Spal som na zemi spo­lu s ďal­ší­mi šies­ti­mi muž­mi v tro­j­iz­bo­vom byte.“ Aj takú­to situ­áciu opi­su­je vo svo­jej kni­he Ako vyhrať v špor­te zva­nom biz­nis.

cuban

foto: businessinsider.com

Arian­na Huf­fing­ton pre­ces­to­va­la svet a nav­štvo­va­la hudob­né fes­ti­va­ly pre BBC spo­lu s jej pria­te­ľom

Ešte pred­tým, než sa sta­la Huf­fing­to­no­vou, stret­la 21-roč­ná Arian­na Stas­si­no­po­lous brit­ské­ho žur­na­lis­tu Hen­ry­ho Ber­nar­da Levi­na a zami­lo­va­la sa do neho. Levin sa stal jej men­to­rom a pomá­hal jej pri písa­ní kni­hy The Fema­le Woman, v kto­rej kri­ti­zo­va­la žen­ské hnu­tie. Kni­ha jej vyšla, keď mala 23. Násle­du­jú­cich pár rokov s Levi­nom pre­ces­to­va­li množ­stvo hudob­ných fes­ti­va­lov. Ich vzťah sa skon­čil pre­to­že Levin sa nech­cel via­zať. Arian­na sa po ukon­če­ní ich vzťa­hu pre­sťa­ho­va­la do New Yor­ku. V tom čase mala 30 rokov a vyšla jej bio­gra­fia Marie Cal­las, kto­rý veno­va­la prá­ve Levi­no­vi.

Arianna Huffington Bookworm

foto: makers.com

O nie­koľ­ko rokov neskôr zalo­ži­la sve­to­zná­my The Huf­fing­ton Post.

Richard Bran­son mal už v 25ke roz­be­hnu­tý Vir­gin records 

Keď mal 20, otvo­ril si prvý obchod s nahráv­ka­mi, o dva roky neskôr spo­jaz­dnil nahrá­va­cie štú­dio a o rok na to už spus­til svoj vlast­ný label. Skôr než mal 30 sa sta­la jeho fir­ma medzi­ná­rod­ne zná­mou.

Napriek tomu, že to znie ako vysní­va­ná ces­ta kaž­dé­ho pod­ni­ka­te­ľa, pre Entrep­re­ne­ur pre­zra­dil, že to spo­čiat­ku nebo­lo vôbec jed­no­du­ché. Začí­nať malý biz­nis z ničo­ho je prá­ca na 24/7. Je ťaž­ké sna­žiť sa pri­tom udr­žať si rodin­ný život a pri tej­to neko­neč­ne ťaž­kej prá­ci je naj­dô­le­ži­tej­šie vydr­žať a pre­žiť. Richard to vydr­žal a Vir­gin records sa v súča­nos­ti môže pochvá­liť vlast­níc­tvom viac ako 400 spo­loč­nos­ťa­mi a tisíc­mi zamest­nan­cov.

branson

foto: theairspace.net

Jeff Bez­os mal pohodl­ný džob vo finanč­níc­tve

Keď mal zakla­da­teľ Ama­zo­nu 24 rokov, výví­jal pre Ban­kers Trust revo­luč­ný soft­vér. O dva roky neskôr sa stal najm­lad­ším vice pre­zi­den­tom tej­to spo­loč­nos­ti.

lab_0001_0001_0_img0019

foto: referenceforbusiness.com


J.K. Rowlin­go­vá priš­la s nápa­dom na Har­ry­ho Potte­ra počas ces­to­va­nia vo vla­ku

Rowlin­go­vá mala pres­ne 25 rokov, keď priš­la s nápa­dom na Har­ry­ho Potte­ra. Bolo to počas štvor­ho­di­no­vé­ho meš­ka­nia vla­ku v roku 1990.

Prvú kni­hu začal písať hneď v ten deň, ale trva­lo jej roky, kým ju dokon­či­la. Z jej prá­ce sek­re­tár­ky pre Lon­dýn­sku poboč­ku Amnes­ty Inter­na­ti­onal ju vyho­di­li kvô­li tomu, že sa počas prá­ce prí­liš čas­to zasni­la o Har­rym Potte­ro­vi a jej odstup­né jej pomoh­lo sústre­diť sa na písa­nie kni­hy počas násle­du­jú­cich pár rokov.

113732130_rowling_340440c

foto: thetimes.co.uk

Okrem toho stih­la v tom­to obdo­bí svad­bu, pôrod dcé­ry, roz­vod a pred dokon­če­ním kni­hy v roku 1995 jej diag­nos­ti­ko­va­li kli­nic­kú dep­re­siu. V roku 1997 vyšiel prvý diel Har­ry­ho Potte­ra.

Kat Cole pra­co­va­la pre Hooters

Cin­na­bon, rov­na­ko Hooters nie sú v našich kon­či­nách až tak zná­me, ale urči­te všet­ci zo zahra­ni­čia pozná­me gas­tro pre­vádz­ky s vyzý­va­vo ode­tý­mi čaš­níč­ka­mi či malé ško­ri­co­vé kolá­či­ky pri­po­mí­na­jú­ce naše osie hniez­da. Zakla­da­teľ­ka fir­my Cin­na­bon, Kat Cole, pra­co­va­la pre Hooters 15 rokov. Začí­na­la, keď mala 17 a po devia­tich rokoch sa jej to poda­ri­lo dotiah­nuť až na pozí­ciu vicep­re­zi­dent­ky.

Ako top zamest­nan­ky­ňa bola v 19 rokoch posla­ná do Aus­trá­lie, aby tam pomoh­la otvo­riť fran­chi­so­vé poboč­ky. Väč­ši­nu času trá­vi­la tré­no­va­ním nie len zamest­nan­cov, ale aj mana­žé­rov.

Nikdy nedo­kon­či­la svoj baka­lár­sky titul, ale zís­ka­la Mas­ter of Busi­ness titul.

Hovo­rí, že mala šťas­tie, že Hooters nebo­la viac sofis­ti­ko­va­ná spo­loč­nosť, pre­to­že inak by v jej veku nema­la také šan­ce sa roz­ví­jať.

cinnabon-KatCole-web_66944

foto: ypo.org


Ralph Lau­ren bol pre­da­va­čom pre Books Brot­hers

Ralph Lau­ren, naro­de­ný ako Ralph Lifs­hitz v Bron­xe si zme­nil meno, keď mal 15. Roz­ho­dol sa štu­do­vať biz­nis na ško­le zva­nej Baruch a slú­žil v armá­de až do veku 24 rokov. Armá­du potom opus­til kvô­li prá­ci pre Bro­oks brot­hers.

V 26 nadi­zaj­no­val svo­ju prvú kra­va­tu, kto­rá bola inšpi­ro­va­ná širo­ký­mi európ­sky­mi kra­va­ta­mi. To mu otvo­ri­lo mož­nos­ti a ďal­ší rok zalo­žil znač­ku Polo.

American fashion designer Ralph Lauren poses outdoors, leaning against a wooden fence and holding his hat, with horses behind him, 1970s. (Photo by Susan Wood/Getty Images)

foto: fashionsizzle.com


Elon Musk vie­dol svo­ju prvú inter­ne­to­vú spo­loč­nosť

Ešte pred­tým, než mal 25 odišiel zo Stan­for­du, aby zalo­žil inter­ne­to­vú spo­loč­nosť Zip2, kto­rá sa zaobe­ra­la obchod­ný­mi regis­tra­mi a mapa­mi. Com­paq túto spo­loč­nosť kúpil za 307 mili­ó­nov po šty­roch rokoch svo­jej exis­ten­cie. Musk pou­žil tie­to penia­ze na zalo­že­nie ďal­šie­ho star­tu­pu – Pay­Pa­lu.

young-musk-e1427758046552

foto: nextshark.com


Maris­sa May­er prá­ve nastú­pi­la ako 20ty zamest­na­nec Goog­lu

Keď mala 24, sta­la sa 20tým zamest­nan­com Goog­lu a záro­veň prvou žen­skou inži­nier­kou tej­to fir­my. V Goog­li strá­vi­la 13 rokov, než sa pre­su­nu­la na pozí­ciu ria­di­teľ­ky Yahoo.

Pre inter­view s VMa­kers uvied­la, že keď v robi­la v roku 1999 poho­vor, Goog­le bola fir­ma so sied­my­mi zamest­nan­ca­mi. Poho­vor sa konal za ping-pon­go­vým sto­lom, kto­rý slú­žil záro­veň ako kon­fe­renč­ný sto­lík.

marissa-mayer-might-have-missed-the-chance-to-work-for-google-if-it-hadnt-been-for-an-unintended-keystroke

foto: businessinsider.com


Ursu­la Burns veno­va­la svo­ju mla­dosť Xero­xu, zača­la ako inter­nis­t­ka, v súčas­nos­ti je ria­di­teľ­kou

Ursu­la si pre­šla nároč­ným pro­jek­tom zís­ka­va­nia domu v New Yor­ku ako súčasť prog­ra­mu pre níz­kop­ríj­mo­vé rodi­ny. Poda­ri­lo sa jej zís­kať titul v mecha­nic­kom inži­nier­stve na Poly­et­hic Ins­ti­tu­te, New York Uni­ver­si­ty a magis­tra si dokon­či­la na na Colum­bia Uni­ver­si­ty. Odvte­dy je v Xero­xe, kde zača­la v roku 1980 ako inter­nis­t­ka vo veku 22 rokov. Rok po ukon­če­ní ško­ly ju pri­ja­li na trva­lý pra­cov­ný pomer. Podie­ľa­la sa na prá­ci v rôz­nych odde­le­niach a pred rok­mi ju vyme­no­va­li za ria­di­teľ­ku.

Thursday, October 17, 2013 Fortune The Most Powerful Women Washington, D.C., USA 11:00 AM ONE ON ONE Ursula Burns, Chairman and CEO, Xerox
Interviewer: Stephanie Mehta, Fortune Photograph by Stuart Isett/Fortune Most Powerful Women

foto: simplifywork.blogs.xerox.com

Hovo­rí, že keď priš­la do Xero­xu, vza­la akú­koľ­vek prá­cu, kto­rú jej ponúk­li, najprv v labá­ku, potom pra­co­va­la na biz­nis plá­ne a obo­zná­mi­la sa so sys­té­mo­vý­mi prob­lé­ma­mi. Tak­to sa vypra­co­va­la až na súčas­nú pozí­ciu.

Pred­tým, než sa Tina Fey pri­da­la k herec­ké­mu súbo­ru Second City, mala na sta­ros­ti regis­tro­va­nie sta­rost­li­vos­ti o die­ťa v Y.M.C.A.

Po skon­če­ní Uni­ver­si­ty of Vir­gi­nia sa Tina pre­sťa­ho­va­la do Chi­ca­ga, kde sa pri­da­la k via­ce­rým herec­kým sku­pi­nám a pra­co­va­la pre Y.M.C.A. Pre herec­kú sku­pi­nu Second City sa roz­hod­la, pre­to­že via­ce­rým jej čle­nom sa poda­ri­lo pre­ra­ziť. V 1997 posla­la sce­nár do Satur­day Night Live a pro­du­cen­ta Lor­ne Micha­el­sa oslo­vil na toľ­ko, že ju najal ako spi­so­va­teľ­ku.

young-tina-fey-

foto: lifedaily.com


Maji­teľ Star­buck­su pre­dá­val pre Xerox

Po tom, čo skon­čil Nort­hern Michi­gan Uni­ver­si­ty, začal Howard Schultz pra­co­vať ako pre­daj­ca pre Xerox. Neskôr sa dopra­co­val k švéd­skej spo­loč­nos­ti Ham­merp­last, kto­rá vyrá­ba­la kávo­va­ry a naja­la ho, keď mal 26.

Počas prá­ce pre Ham­merp­last sa dostal do kon­tak­tu so Star­buck­som a pre­stú­pil k nim, keď mal 29.

960x540

foto: emaze.com

K svo­jej prá­ci pre Xerox sa vyjad­ril, že ho nauči­la omno­ho viac, ako ško­la. Pocho­pil tam, ako fun­gu­je biz­nis, vytré­no­va­li ho v pre­da­ji, mar­ke­tin­gu a pre­zen­tač­ných schop­nos­tiach.


Oprah Win­frey spo­lu­mo­de­ro­va­la lokál­nu show v Bal­ti­mo­re

Pod­ľa Huf­fing­ton Post, vyho­di­li Oprah z ran­ných správ v TV show v Bal­ti­mo­re, keď mala 23. O rok na to sa dosta­la do show s náz­vom Peop­le are tal­king a mode­ro­va­la aj lokál­nu ver­ziu súťa­že Dia­ling for dol­lars. Po nie­koľ­kých rokoch na tej­to pozí­cii sa pre­sťa­ho­va­la do Chi­ca­ga a v 1983 zača­la hos­ťo­vať v show A.M. Chi­ca­go.

OPRAH-WINFREY-1983

foto: eurweb.com


Výkon­ný pred­se­da Goog­lu Eric Sch­midt pra­co­val na soft­vé­re pre Xerox

Sch­midt strá­vil 6 rokov zís­ka­va­ním svoj­ho PhD titu­lu na Ber­ke­ley. Kaž­dé leto počas štú­dia strá­vil v Xerox labo­ra­tó­riách a pomá­hal vyví­jať počí­ta­če urče­né pre kaž­do­den­nú prá­cu. V tých­to labo­ra­tó­riach stre­tol zakla­da­te­ľa Sun Mic­ro­sys­tems, vďa­ka kto­ré­mu zís­kal svoj prvý kor­po­rát­ny džob. Hovo­rí, že prvé roky počas jeho kari­é­ry prog­ra­má­to­ra boli aj s kole­ga­mi zvyk­nu­tí nespať, pre­to­že počí­ta­če pra­co­va­li rých­lej­šie v noci.

erich

foto: fastcompany.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: designbolts.com

Pridať komentár (0)