Čo robilo 11 sku­točne úspeš­ných ľudí, ešte keď boli tee­na­germi?

Ľudo Nastišin / 3. júla 2015 / Zaujímavosti

Mnoho úspeš­ných ľudí začalo svoj vzo­stup ku sláve a úspe­chu naozaj skoro. Naprí­klad taký Bill Gates strá­vil svoj tee­nage vek tým, že sa učil prog­ra­mo­vať. War­ren Buf­fett pra­co­val na nie­koľ­kých mies­tach a naz­hro­maž­dil súčasný ekvi­va­lent asi $53 000 vo svo­jich 16. V tomto článku sa dozviete tro­cha viac o tom, čo robilo nie­koľko naozaj úspeš­ných ľudí, keď boli ešte len tee­na­geri.

Bill Gates sa zami­lo­val do počí­ta­čov (Mic­ro­soft)

Zakla­da­teľ Mic­ro­softu strá­vil svoje ranné tee­na­ger­ske roky nav­šte­vo­va­ním pre­stíž­nej Lake­side príp­rav­nej školy v Seattle. Práve tam obja­vil svoju vášeň pre počí­tače tým, že napí­sal kód pre ver­ziu tic-tac-toe.

Gates a jeho spo­lu­žiak Paul Allen spolu zalo­žili biz­nis už na stred­nej. Keď mal Gates 15, dvo­j­ica vytvo­rila Traf-O-Data, vďaka kto­rému sa dala sle­do­vať pre­mávka v neja­kej loka­lite.

Po stred­nej sa Gates dostal na Har­vard, no svoje štú­dium ukon­čil v roku 1975, aby sa mohol naplno veno­vať Mic­ro­softu, vďaka čomu sa stal celo­sve­tovo naj­bo­hat­ším self-made miliar­dá­rom.

War­ren Buf­fett mal via­cero zdro­jov príj­mov (inves­tor)

Miliar­dár a CEO Berks­hire Hat­hway začal budo­vať svoje bohat­stvo naozaj skoro. Do doby, keď mal len 16 rokov už sti­hol zaro­biť dnešný ekvi­va­lent $53 000, čo sa uvá­dza aj v jeho bio­gra­fii The Sno­wball: War­ren Buf­fett and the Busi­ness of Life od autorky Alice Sch­ro­eder.

Jed­ným z Buf­fet­to­vých prvých jobov bolo doru­čo­va­nie The Was­hing­ton Post. Už vtedy doká­zal mať nie­koľko osob­ných biz­ni­sov vrá­tane pre­dá­va­nia gol­fo­vých palíc, leš­te­nia áut, pre­dá­va­nia zná­mok a zosta­vo­va­nia pin­ball stro­jov.

Oprah Win­frey pra­co­vala pre lokálnu rádio sta­nicu (mode­rá­torka, herečka)

Win­frey sa strie­davo zdr­žia­vala u nie­koľ­kých čle­nov svo­jej rodiny pred tým, ako sa nasťa­ho­vala k svojmu otcovi v Nash­ville, Ten­nes­see, keď mala 14. Táto zmena v jej živote spô­so­bila obrov­skú zmenu.

Štu­do­vala s vyzna­me­na­ním na East Nash­ville High School a stala sa naj­po­pu­lár­nej­ším diev­ča­ťom v roč­níku. Dôle­ži­tej­šie však je, že tam sa zro­dila jej láska k médiám a tak sa pri­dala k škol­skému debat­nému tímu.

V 16 zís­kala svoju prvú prácu vo vysie­laní WVOL — Nash­vil­leské rádio. Ako 19 ročná na Uni­ver­zite v Ten­nes­see dostala tele­fo­nát od lokál­nej tele­víz­nej sta­nice a tak zane­chala školu, aby mohla budo­vať svoju mediálnu kari­éru. Tento risk sa jej vypla­til.

Mark Zuc­ker­berg písal počí­ta­čové prog­ramy (Face­book)

Prog­ra­mo­va­nie bolo jeho hobby. Už v 12 svojmu otcovi naprog­ra­mo­val mes­sa­ging prog­ram pre jeho zubnú ordi­ná­ciu. Počas svojho pobytu na Phil­lips Exe­ter Aca­demy vytvo­ril plat­formu pre stre­a­ming hudby, ktorá si zís­kala pozor­nosť AOL a Mic­ro­softu. Odmie­tol ich.

Počas prvých rokov na Har­varde Zuc­ker­berg spus­til Face­book a to vo svo­jej inter­nát­nej izbe. Školu samoz­rejme zane­chal a naplno sa začal veno­vať tejto social media plat­forme.

Elon Musk si vytvá­ral vlastné video­hry (Tesla Motors, Pay­Pal, Space X)

CEO Tesly a Spa­ceX si svoj prvý počí­tač kúpil, keď mal 10 rokov. O dva roky na to naprog­ra­mo­val hru z ves­mír­neho pro­stre­dia s náz­vom Blas­tar. Z kódu nebolo nič až do tohto roku, keď to soft­vé­rový inži­nier Googlu nezme­nil na hra­teľnú video hru.

Po ukon­čení štú­dia na Pre­to­ria Boys High v Juž­nej Afrike sa Musk pre­sťa­ho­val do Kanady, aby mohol štu­do­vať na Queen´s Uni­ver­sity. Po dru­hom roč­níku pre­stú­pil na Uni­ver­sity of Pennsylvania´s Whar­ton School of Busi­ness.

Mark Cuban začal pre­dá­va­ním tašiek na odpadky (Dal­las Mave­ricks)

Miliar­dár, maji­teľ Dal­las Mave­ricks a inves­tor “Shark Tank” začal svoju pod­ni­ka­teľ­skú kari­éru keď mal 12. Cho­dil od dverí k dve­rám a pre­dá­val bale­nia tašiek na odpadky so zis­kom $3 na jed­nom balení.

Tašky na odpadky boli len začiat­kom. Aby si zaro­bil o niečo viac, pre­dá­val známky a mince počas svo­jej stred­nej školy. Vyne­chal svoj seni­or­ský roč­ník, aby mohol štu­do­vať na Uni­ver­sity of Pitts­burgh. Po prvom roku pre­stú­pil na Indiana Uni­ver­sity, kde využil svoj zmy­sel pre pod­ni­ka­nie a zaro­bil peniaze na pokry­tie jeho pôžičky a nájmu.

Jeff Bezos strá­vil svoj letné práz­dniny kas­tro­va­ním býkov v Texase (Ama­zon)

Od svo­jich 4 až do 16 strá­vil Jeff Bezos každé leto na ranči jeho sta­rých rodi­čov v Texase. Pra­co­val na farme, či už išlo o opravu veter­ného mlynu alebo kas­tro­va­nie býkov.

Keď ich práve nekas­tro­val, tak ich ope­kal ako pra­cov­ník v kuchyni McDo­naldu. Neskôr so svo­jou pria­teľ­kou spus­tili DREAM Ins­ti­tute, 10 dňový vzde­lá­vací letný kemp pre mlad­šie deti.

Richard Bran­son začal pod­ni­kať už vo svo­jich 17 (Vir­gin group)

V roku 1968 ako 17-ročný zalo­žil časo­pis pre mla­dých s náz­vom “Stu­dent”. Už v prvom čísle pre­dal reklamu v časo­pise za $8000.

O dva roky neskôr začal pre­dá­vať nahrávky pro­stred­níc­tvom emailu. Toto pod­ni­ka­nie pre­rástlo až do kamen­ného obchodu a neskôr až do nahrá­va­cieho štú­dia zná­meho ako Vir­gin Records.

Carl Icahn si za svoju škol­ské uby­to­va­nie pla­til výhrami v pokri (Icahn Enter­pri­ses)

Ako tee­na­ger bol Icahn pri­jatý na Prin­ce­ton Uni­ver­sity, avšak chý­bali mu na to peniaze. Jeho otec mu pla­til pôžičku, ale nemal už peniaze na uby­to­va­nie. Na vyrie­še­nie tohto finanč­ného prob­lému začal Icahn pra­co­vať v klube na pláži v Roc­ka­ways.

Maji­teľ toho klubu hral svoju pra­vi­delnú par­tičku pokru a pri­zval k nej aj Icahna. Po tom ako sa rýchlo naučil pra­vidlá hry, vyhral pri­bližne $2000 každé leto. Dnes má jeho maje­tok odha­do­vanú hod­notu $24 miliárd.

Phil Knight bol ako štu­dent atlé­tom (Nike)

Zakla­da­teľ Nike bol ako štu­dent na Cle­ve­land High School bežec. Behal stredné trate a svoju kari­éru roz­ví­jal aj na Uni­ver­sity of Ore­gon, ktorá je známa svo­jimi lesk­lými a stále sa menia­cimi fut­ba­lo­vými dresmi.

Počas jeho pobytu v Ore­gone (druhá polo­vica 50tych rokov) boli Knight a jeho tré­ner Bill Bower­man nespo­kojní s kva­li­tou bežec­kých topá­nok. V roku 1964 zalo­žili Nike, vtedy ako Blue Rib­bon Sports.

Janet Yel­len bola na svo­jej stred­nej škole pre­miant­kou (poli­tička, eko­nómka)

Yel­len, pred­sed­kyňa US Fede­ral Reserve, bola pred­čas­nou tee­na­ger­kou. Počas svojho seni­or­ského roč­níka na Fort Hamil­ton High School v Bro­ok­lyne štu­do­vala mate­ma­tiku v rámci čest­ného prog­ramu na Colub­mia Uni­ver­sity.

Školu ukon­čila v roku 1963 s vyzna­me­na­ným a bola pome­no­vaná ako “class scho­lar”. Bola tak­tiež hlav­nou edi­tor­kou škol­ských novín a roz­hodla sa uro­biť inter­view sama so sebou, pove­dal jej bývalý spo­lu­žiak pre New York Times.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)