Čo robiť v 20-tke, aby si sa stal mili­oná­rom v 30-tke

Henrieta Balázsová / 19. októbra 2016 / Business

Môže sa to zdať ako nedo­sia­hnu­teľná méta, no nie­ktorí to predsa dosiahli. V tomto článku sa dočí­taš, ako. 

Zame­raj sa na prí­jem

Keď mal Grant Car­done 21 rokov, na konte mal aku­rát tak množ­stvo dlhov. Keď dosia­hol vek 30 rokov, bol už mili­oná­rom. Aká je jeho rada? „Prvým kro­kom je zame­rať sa na zvý­še­nie vašich príj­mov. Môj prí­jem dosa­ho­val 3000 $ za mesiac, o 9 rokov neskôr to bolo 20 000$ za mesiac. Začni nasle­do­vať vola­nie peňazí, pri­ve­die ťa k novým prí­le­ži­tos­tiam.“ O zná­so­bení príj­mov sa samoz­rejme ľahko hovorí, no ako k nemu dospieť? Vysoko ohod­no­tené pra­covné miesto je len jed­nou z mož­ností. Pou­va­žuj aj nad ved­ľaj­šou prá­cou, pasív­nym príj­mom, inves­to­va­ním peňazí, či nad neja­kým novým nápa­dom… Mož­ností je naozaj veľa. Treba ich len vidieť.

Maj viac zdro­jov príjmu

Väč­šina ľudí sa spo­lieha len na jeden zdroj príjmu. Chyba. Zly­hať môže všetko a ty tak prí­deš o 100% príjmu, na ktorý si zvyk­nutý. Autor a viac­ná­sobný mili­onár Tho­mas C. Cor­ley o tom vie svoje, a to nie­len z vlast­nej skú­se­nosti. Usku­toč­nil totiž 5-ročný výskum, v kto­rom zis­til, že až 65% mul­ti­mi­li­oná­rov má 3 zdroje príjmu, 45% z nich 4 zdroje a 29% mili­oná­rov 5 a viac zdro­jov. Je len na tebe, akú kom­bi­ná­ciu si zvo­líš. Okrem toho, že riziko úpl­nej straty príjmu tak­mer úplne obme­dzíš, otvo­ríš si aj úplne nové obzory.

Svoje úspory inves­tuj

Grant Car­done vraví, že „jedi­ným dôvo­dom na šet­re­nie peňazí je ich ďal­šia inves­tí­cia“. Kým si však naz­bie­raš sumu, ktorá ti bude posta­čo­vať na inves­to­va­nie, peniaze si odkla­daj do „nedot­knu­teľ­ného“ účtu. Na ten nesia­haj ani v prí­pade núdze. Prvou výho­dou bude, že peniaze sa ti budú pekne kopiť. Dru­hou bude to, že ak ich budeš mať nedos­ta­tok a tvoj šet­riaci účet bude „nedot­knu­teľný“, budeš nútený poob­ze­rať sa po ďal­šom zdroji príjmu.

istock_000003143788medium

Zdroj: standardlife.co.uk

Neku­puj, na čo nemáš

Image veľ­ko­pod­ni­ka­teľa by si si mal vybu­do­vať svo­jimi schop­nos­ťami a výsled­kami, nie vecami zakú­pe­nými na dlh. „Luxusné veci som si začal kupo­vať až vtedy, keď som si zabez­pe­čil bez­pečné toky príj­mov z via­ce­rých zdro­jov. Keď som zís­kal prvý milión, stále som sa vozil na Toy­ote Camry. Buď zná­mym pre svoju pra­covnú morálku, nie pre mate­riálne veci, ktoré vlast­níš“, vraví Grant Car­done.

Zmeň svoje nasta­ve­nie mysle týka­júce sa peňazí

Mili­onár Steve Sie­bold radí: „Bohat­stvo začína v spô­sobe, akým pre­mýš­ľaš o penia­zoch a ich zará­baní.“ Masy ľudí totiž veria, že moc zbo­hat­núť je mimo ich dosah. Bohatí však vedia, že zará­ba­nie peňazí je sku­točne vnú­tor­nou zále­ži­tos­ťou psy­chiky a správ­neho nasta­ve­nia mysle.

Inves­tuj do seba

Tuc­ker Hug­hes si zaro­bil svo­jou prá­cou prvý milión, keď mal len 22 rokov. Radí ti nasle­dovné: „Číta­niu venuj každý deň mini­málne 30 minút. Počú­vaj vzde­lá­va­cie relá­cie, vyhľa­dá­vaj skve­lých men­to­rov. Mili­onár by mal byť schopný komu­ni­ká­cie na akú­koľ­vek tému – či sú to finan­cie, poli­tika alebo šport. Nech sú pre teba nové vedo­mosti také dôle­žité ako samotný vzduch.“ Mnoho úspeš­ných a boha­tých ľudí si uve­do­muje, akú silu má číta­nie. Vie to aj War­ren Buf­fett, ktorý odha­duje, že číta­niu venuje až 80% svojho pra­cov­ného dňa.

hipster-bedroom-tumblr-book-bedroom-tumblr-7609c2648a4791a2

Zdroj: mytechref.com

Sta­nov si ciele a pred­sta­vuj si ich

Sila vizu­ali­zá­cie cie­ľov je nesku­točná. Vie to každý, kto s ňou už má osobnú skú­se­nosť. Samoz­rejme fun­guje aj pri sne zbo­hat­núť. Dôle­žité však je, že samotný sen „byť bohatý“ nestačí. Musíš mať víziu a plán, ako k bohat­stvu prísť. Pred­sta­vuj si, ako po tejto ceste krá­čaš a ako dosa­hu­ješ cieľ. Pred­sta­vuj si to stále, nepres­tá­vaj na to mys­lieť. T. Harv Eker vysvet­ľuje: „Dôvo­dom číslo jeden, prečo ľudia nedo­siahnu, čo chcú je to, že neve­dia, čo chcú. Bohatí ľudia v tom majú jasno. Chcú peniaze.“

Stre­tá­vaj sa s ľuďmi, kto­rých si vážiš

Andrew Car­ne­gie, ktorý sa z nuly na účte vyšpl­hal na jed­ného z naj­bo­hat­ších ľudí v USA, vyz­dvi­huje myš­lienku obklo­piť sa talen­to­va­nými ľuďmi, ktorí zdie­ľajú tvoju víziu. Pre­tože spo­je­nie via­ce­rých sil­ných a kre­a­tív­nych myslí dokáže viac, než len jedna. Steve Sie­bold zdieľa rov­nakú myš­lienku a hovorí, že „obklo­piť sa ľuďmi úspeš­nej­šími, než si ty sám roz­šíri tvoje mys­le­nie a zná­sobí tvoj prí­jem. Bohatí ľudia totiž zmýš­ľajú inak, než stredná trieda a je toho veľa, čo sa od nich môžeš naučiť.“

business-casual-trends-hipster-660x349

Zdroj: malaysiamarketing.my

Chci 10 mili­ó­nov, nie 1

Mojím naj­väč­ším finanč­ným omy­lom, ktorý som kedy spra­vil bolo, že som nepre­mýš­ľal vo veľ­kom“, vraví Grant Car­done. Dodáva, že na našej pla­néte nie je nedos­ta­tok peňazí. Je na nej len nedos­ta­tok ľudí, ktorý pre­mýš­ľajú o bohat­stve vo veľ­kom. Daj si teda zále­žať na tom, aby boli tvoje sny naozaj veľké.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj hlav­nej foto­gra­fie: chickensmoothie.com

Pridať komentár (0)