Čo robiť v 20-tke, aby si sa stal mili­oná­rom v 30-tke

Henrieta Balázsová / 19. októbra 2016 / Business

Môže sa to zdať ako nedo­sia­hnu­teľ­ná méta, no nie­kto­rí to pred­sa dosiah­li. V tom­to člán­ku sa dočí­taš, ako. 

Zame­raj sa na prí­jem

Keď mal Grant Car­do­ne 21 rokov, na kon­te mal aku­rát tak množ­stvo dlhov. Keď dosia­hol vek 30 rokov, bol už mili­oná­rom. Aká je jeho rada? „Prvým kro­kom je zame­rať sa na zvý­še­nie vašich príj­mov. Môj prí­jem dosa­ho­val 3000 $ za mesiac, o 9 rokov neskôr to bolo 20 000$ za mesiac. Začni nasle­do­vať vola­nie peňa­zí, pri­ve­die ťa k novým prí­le­ži­tos­tiam.“ O zná­so­be­ní príj­mov sa samoz­rej­me ľah­ko hovo­rí, no ako k nemu dospieť? Vyso­ko ohod­no­te­né pra­cov­né mies­to je len jed­nou z mož­nos­tí. Pou­va­žuj aj nad ved­ľaj­šou prá­cou, pasív­nym príj­mom, inves­to­va­ním peňa­zí, či nad neja­kým novým nápa­dom… Mož­nos­tí je naozaj veľa. Tre­ba ich len vidieť.

Maj viac zdro­jov príj­mu

Väč­ši­na ľudí sa spo­lie­ha len na jeden zdroj príj­mu. Chy­ba. Zly­hať môže všet­ko a ty tak prí­deš o 100% príj­mu, na kto­rý si zvyk­nu­tý. Autor a viac­ná­sob­ný mili­onár Tho­mas C. Cor­ley o tom vie svo­je, a to nie­len z vlast­nej skú­se­nos­ti. Usku­toč­nil totiž 5-roč­ný výskum, v kto­rom zis­til, že až 65% mul­ti­mi­li­oná­rov má 3 zdro­je príj­mu, 45% z nich 4 zdro­je a 29% mili­oná­rov 5 a viac zdro­jov. Je len na tebe, akú kom­bi­ná­ciu si zvo­líš. Okrem toho, že rizi­ko úpl­nej stra­ty príj­mu tak­mer úpl­ne obme­dzíš, otvo­ríš si aj úpl­ne nové obzo­ry.

Svo­je úspo­ry inves­tuj

Grant Car­do­ne vra­ví, že „jedi­ným dôvo­dom na šet­re­nie peňa­zí je ich ďal­šia inves­tí­cia“. Kým si však naz­bie­raš sumu, kto­rá ti bude posta­čo­vať na inves­to­va­nie, penia­ze si odkla­daj do „nedot­knu­teľ­né­ho“ účtu. Na ten nesia­haj ani v prí­pa­de núdze. Prvou výho­dou bude, že penia­ze sa ti budú pek­ne kopiť. Dru­hou bude to, že ak ich budeš mať nedos­ta­tok a tvoj šet­ria­ci účet bude „nedot­knu­teľ­ný“, budeš núte­ný poob­ze­rať sa po ďal­šom zdro­ji príj­mu.

istock_000003143788medium

Zdroj: standardlife.co.uk

Neku­puj, na čo nemáš

Ima­ge veľ­ko­pod­ni­ka­te­ľa by si si mal vybu­do­vať svo­ji­mi schop­nos­ťa­mi a výsled­ka­mi, nie veca­mi zakú­pe­ný­mi na dlh. „Luxus­né veci som si začal kupo­vať až vte­dy, keď som si zabez­pe­čil bez­peč­né toky príj­mov z via­ce­rých zdro­jov. Keď som zís­kal prvý mili­ón, stá­le som sa vozil na Toy­o­te Cam­ry. Buď zná­mym pre svo­ju pra­cov­nú morál­ku, nie pre mate­riál­ne veci, kto­ré vlast­níš“, vra­ví Grant Car­do­ne.

Zmeň svo­je nasta­ve­nie mys­le týka­jú­ce sa peňa­zí

Mili­onár Ste­ve Sie­bold radí: „Bohat­stvo začí­na v spô­so­be, akým pre­mýš­ľaš o penia­zoch a ich zará­ba­ní.“ Masy ľudí totiž veria, že moc zbo­hat­núť je mimo ich dosah. Boha­tí však vedia, že zará­ba­nie peňa­zí je sku­toč­ne vnú­tor­nou zále­ži­tos­ťou psy­chi­ky a správ­ne­ho nasta­ve­nia mys­le.

Inves­tuj do seba

Tuc­ker Hug­hes si zaro­bil svo­jou prá­cou prvý mili­ón, keď mal len 22 rokov. Radí ti nasle­dov­né: „Číta­niu venuj kaž­dý deň mini­mál­ne 30 minút. Počú­vaj vzde­lá­va­cie relá­cie, vyhľa­dá­vaj skve­lých men­to­rov. Mili­onár by mal byť schop­ný komu­ni­ká­cie na akú­koľ­vek tému – či sú to finan­cie, poli­ti­ka ale­bo šport. Nech sú pre teba nové vedo­mos­ti také dôle­ži­té ako samot­ný vzduch.“ Mno­ho úspeš­ných a boha­tých ľudí si uve­do­mu­je, akú silu má číta­nie. Vie to aj War­ren Buf­fett, kto­rý odha­du­je, že číta­niu venu­je až 80% svoj­ho pra­cov­né­ho dňa.

hipster-bedroom-tumblr-book-bedroom-tumblr-7609c2648a4791a2

Zdroj: mytechref.com

Sta­nov si cie­le a pred­sta­vuj si ich

Sila vizu­ali­zá­cie cie­ľov je nesku­toč­ná. Vie to kaž­dý, kto s ňou už má osob­nú skú­se­nosť. Samoz­rej­me fun­gu­je aj pri sne zbo­hat­núť. Dôle­ži­té však je, že samot­ný sen „byť boha­tý“ nesta­čí. Musíš mať víziu a plán, ako k bohat­stvu prí­sť. Pred­sta­vuj si, ako po tej­to ces­te krá­čaš a ako dosa­hu­ješ cieľ. Pred­sta­vuj si to stá­le, nepres­tá­vaj na to mys­lieť. T. Harv Eker vysvet­ľu­je: „Dôvo­dom čís­lo jeden, pre­čo ľudia nedo­siah­nu, čo chcú je to, že neve­dia, čo chcú. Boha­tí ľudia v tom majú jas­no. Chcú penia­ze.“

Stre­tá­vaj sa s ľuď­mi, kto­rých si vážiš

Andrew Car­ne­gie, kto­rý sa z nuly na účte vyšpl­hal na jed­né­ho z naj­bo­hat­ších ľudí v USA, vyz­dvi­hu­je myš­lien­ku obklo­piť sa talen­to­va­ný­mi ľuď­mi, kto­rí zdie­ľa­jú tvo­ju víziu. Pre­to­že spo­je­nie via­ce­rých sil­ných a kre­a­tív­nych mys­lí doká­že viac, než len jed­na. Ste­ve Sie­bold zdie­ľa rov­na­kú myš­lien­ku a hovo­rí, že „obklo­piť sa ľuď­mi úspeš­nej­ší­mi, než si ty sám roz­ší­ri tvo­je mys­le­nie a zná­so­bí tvoj prí­jem. Boha­tí ľudia totiž zmýš­ľa­jú inak, než stred­ná trie­da a je toho veľa, čo sa od nich môžeš naučiť.“

business-casual-trends-hipster-660x349

Zdroj: malaysiamarketing.my

Chci 10 mili­ó­nov, nie 1

Mojím naj­väč­ším finanč­ným omy­lom, kto­rý som kedy spra­vil bolo, že som nepre­mýš­ľal vo veľ­kom“, vra­ví Grant Car­do­ne. Dodá­va, že na našej pla­né­te nie je nedos­ta­tok peňa­zí. Je na nej len nedos­ta­tok ľudí, kto­rý pre­mýš­ľa­jú o bohat­stve vo veľ­kom. Daj si teda zále­žať na tom, aby boli tvo­je sny naozaj veľ­ké.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj hlav­nej foto­gra­fie: chickensmoothie.com

Pridať komentár (0)