Čo sa deje s Teslou? Predstavitelia vedenia ju opúšťajú ako na bežiacom páse

Richard Vitkovský / 14. septembra 2018 / Biznis

zdroj: flickr
  • Ši­be­ničné ter­míny a vr­to­chy šéfa Tesly Elona Muska ne­z­vlá­dajú nie­len ra­doví za­mest­nanci, ale aj pred­sta­vi­te­lia ve­de­nia
  • Vo ve­dení Tesly sa ľu­dia me­nia ako na be­žia­com páse. Ktorí to ne­vy­dr­žali v tomto roku? To sa do­zvieš práve te­raz

Ani plat, teplé mies­tečko a lu­xusná kan­ce­lá­ria ne­do­kážu udr­žať za­mest­nanca, ak má všet­kého plné zuby. Presne ta­káto si­tu­ácia sa pra­vi­delne opa­kuje v spo­loč­nosti Tesla. Od­chá­dzajú nie­len ra­doví za­mest­nanci, ale aj čle­no­via ve­de­nia. Tento rok nie je vý­nim­kou a cez pa­lubu sko­čila pekná sku­pina ve­dú­cich pra­cov­ní­kov, ktorí boli ur­čite s ner­vami v kon­coch.

Tesla je to­tiž pred­me­tom vy­šet­ro­va­nia SEC, má prob­lémy s vý­ro­bou a jej fi­nančná si­tu­ácia sa mení ako je­senné po­ča­sie. Len tento týž­deň Teslu opus­tili traja vy­soký pra­cov­níci. Zo­znám sa s tými, ktorí sa roz­hodli obe­to­vať svoju ka­ri­éru pre po­koj v duši.

Od­ídenci za:

Ja­nuár

Ja­son Men­dez: Ria­di­teľ vý­rob­ného in­ži­nier­stva opus­til svoju po­zí­ciu v ja­nu­ári tohto roka.

Will Mc­Coll: Bol ve­dú­cim in­ži­nier­stva za­ria­dení. Po opus­tení Tesly za­lo­žil spo­loč­nosť Wa­ve­Form De­sign.

Feb­ruár

Jon Mc­Ne­ill: Bol pre­zi­den­tom glo­bál­neho pre­daja a slu­žieb. Dnes za­stáva fun­kciu pre­vádz­ko­vého ria­di­teľa v spo­loč­nosti Lyft.

Ma­rec

Eric Bran­de­riz: Bol hlav­ným úč­tov­ní­kom. Svoje skú­se­nosti zú­ro­čil na po­zí­cii šéfa fi­nan­cií v spo­loč­nosti Enp­hase Energy.

Su­san Repo: Vi­cep­re­zi­dentka pre fi­nan­cie za­kot­vila na po­zí­cii šéfa fi­nan­cií v spo­loč­nosti To­pia.

Ap­ríl

Jim Kel­ler: Bol šé­fom od­de­le­nia pre au­to­pi­lota. Dnes pra­cuje pre spo­loč­nosť In­tel.

Georg Ell: Bol ria­di­te­ľom ope­rá­cií pre Zá­padnú Európu. Dnes je šé­fom spo­loč­nosti Smo­ot­hwall.

Máj

Matt­hew Sch­wall: Opus­til po­zí­ciu ria­di­teľa vý­kon­nost­ného in­ži­nier­stva, aby sa stal hla­vou bez­peč­nosti v spo­loč­nosti Wa­ymo.

Júl

Ga­nesh Sri­vats: Vi­cep­re­zi­dent pre do­hľad nad ma­lo­ob­cho­dom a mar­ke­tin­gom sa stal šé­fom spo­loč­nosti Moda Ope­randi.

Sep­tem­ber

Sa­rah O’Brien: Bola vi­cep­re­zi­dent­kou pre ko­mu­ni­ká­ciu. Jej sú­časné pô­so­bisko nie je známe.

Gab­rielle To­le­dano: Bola šéf­kou ľud­ských zdro­jov. V sú­čas­nosti nie je známe jej ďal­šie pô­so­be­nie.

Dave Mor­ton: Bol hlav­ným úč­tov­ní­kom. Dnes pra­cuje na po­zí­cii šéfa fi­nan­cií v spo­loč­nosti Anap­lan 

Ok­tó­ber

Jus­tin McA­near: Vi­cep­re­zi­dent pre fi­nan­cie a fi­nančné ope­rá­cie pre celý svet opustí Teslu už 7. ok­tóbra. Kam sa bude jeho pra­covná ka­ri­éra ube­rať za­tiaľ ne­vieme. Je však tak­mer isté, že si do­praje od­po­či­nok.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)