Čo sa stane, keď sa roz­hod­neš vykro­čiť zo svo­jej kom­fort­nej zóny?

Michaela Líšková / 8. decembra 2016 / Business

Občas potre­bu­jeme posú­vať vlastné hra­nice, aby sme spoz­nali niečo nové, niečo možno ešte lep­šie. A ak uro­bíš aspoň niečo z nasle­du­jú­cich vecí, tvoj život sa môže zlep­šiť.

 1. Spo­chybni všetko, čo sa dá

linkedin com

foto: linkedin.com

Skús sa na veci, ktoré bežne berieš ako samoz­rej­mosť, pozrieť aj z iného pohľadu. Hľa­daj odpo­vede, nene­chaj sa pre­sved­čiť názormi dru­hých iba preto, že niečo nie­kde počuli alebo čítali. Hľa­daj vlastné cesty, ako si zis­tiť to, čo potre­bu­ješ. Spo­chybni všetko okolo seba a poze­raj sa na veci inak, ako ostatní.

 1. Buď úprimný

Buď NAOZAJ, SKU­TOČNE úprimný. Zis­tíš, že táto, naoko jed­no­du­chá, vec môže byť jed­nou z naj­ťaž­ších, aké si kedy vyko­nal, no roz­hodne ňou aj niečo zís­kaš.
Skús napí­sať zoznam všet­kých ľudí, kto­rým chceš niečo povedať(je jedno, či dobré alebo zlé), tieto veci spí­sať, list dať tej správ­nej osobe a potom skús napí­sať, ako táto skú­se­nosť ovplyv­nila teba a túto osobu. Pod­statné je, že pri písaní také­hoto listu by si mal niečo cítiť. Iba tak vieš, že píšeš niečo sku­točne úprimné.

 1. Medi­tuj

vadaem com

foto: vadaem.com

Prečo je to v zozname vecí, ktoré sú pre teba nekom­fortné? Pozri sa okolo seba. Všetci sa nie­kam ponáh­ľajú, majú nabitý prog­ram a neve­dia, s čím začať skôr. Dosť prav­de­po­dobne medzi nich pat­ríš aj ty. Preto môže byť pre teba ťažké spo­ma­liť a nájsť vnú­torný pokoj. A pri­tom si ani nemu­síš uve­do­mo­vať, že práve to je to, čo potre­bu­ješ.

 1. Vstaň sku­točne skoro

4-wake-upextremely-early

foto: businessinsider.com

Pre nie­koho ťaž­šie, ako čokoľ­vek iné na tomto svete. Vstať skoro, keď všetci ostatní ešte spia a vieš, že si môžeš pospať ešte ďal­ších pár hodín, to je niečo, na čo sa podujme asi iba málo­kto. Ale nie nadarmo sa hovorí, že ranné vtáča ďalej doskáče. Možno aj práca a povin­nosti ti pôjdu ako od ruky, keď ťa nebude skoro ráno nikto vyru­šo­vať. Začni svoj deň v tichu. A ďalší bene­fit? Čím skôr niečo začneš, tým skôr to dokon­číš a máš viac času sám pre seba.

 1. Urob niečo kre­a­tívne

Mnoho ľudí si stále sľu­buje, že niečo vytvo­ria, že chcú byť tvo­riví. Ale ako to už býva, nikdy sa k tomu nedos­tanú, pre­tože si po práci rad­šej sadnú k telke, aby sa po ťaž­kom dni uvoľ­nili. Byť tvo­rivý má však via­cero výhod, tak pre tvoje telo, ako aj myseľ. Ak nevieš, kde začať, tu je pár nápa­dov.

 1. Sle­duj si finan­cie

6-watch-your-pennies

foto: businessinsider.com

Skús sa sústre­ďo­vať na každú sumu, ktorú míňaš. Bez ohľadu na to, či je to väč­šia čias­tka za opravu auta, káva zakú­pená v tvo­jej obľú­be­nej kaviarni, obed s pria­teľmi alebo pár cen­tov za žuvačky. A čo viac, skús pla­tiť v hoto­vosti. Že je pre teba jed­no­duch­šie pla­tiť kar­tou? Práve preto. Skús na oka­mih zabud­núť na kre­ditku a pou­ží­vaj ban­kovky. Zapi­suj si každú minutú čias­tku, ako­koľ­vek malú, aspoň pár mesia­cov.

 1. Pri­hlás sa na dob­ro­voľ­níc­tvo

7-volunteer

foto: businessinsider.com

Dnes chceme zaro­biť, kde sa dá a na čom sa dá. Áno, peniaze sú dôle­žité, pre­tože účty pla­tiť musíš. Ale skús uro­biť niečo pre dru­hých, iba tak, zadarmo, no pre dobrý pocit. Je úplne jedno, či to bude práca pre nezis­kovú orga­ni­zá­ciu alebo niečo iné, kde ti nebudú pla­tiť peniazmi, ale budeš mať pocit, že si súčas­ťou nie­čoho sku­točne veľ­kého a dob­rého. O to viac si budeš vážiť aj vyko­nanú prácu, svoj čas, ktorý do nej vlo­žíš. A ten pocit, keď vieš, že si pomo­hol nie­komu, kto to naozaj potre­bo­val, ten je na neza­pla­te­nie.

 1. Sle­duj, čo kon­zu­mu­ješ

dailymotion com

foto: dailymotion.com

Nemys­líme tým nevy­hnutne kaló­rie a fakt, že sa máš pokú­šať držať diétu. Ak máš hek­tickú prácu, málo času na jedlo a kon­zu­mu­ješ veľa fast­fo­odo­vých jedál, je cel­kom možné, že do tela nedos­tá­vaš ten správny prí­sun nut­rič­ných hod­nôt a vita­mí­nov. Keď si budeš aspoň chvíľu kon­tro­lo­vať to, čo ješ, sám uvi­díš, akým spô­so­bom si ničíš telo. V zdra­vom tele zdravý duch, pravda? Odsle­duj si to, pri­daj vita­míny, ktoré chý­bajú, a budeš sa cítiť lep­šie, lebo telo dostane to, čo potre­buje.

 1. Jedz iba výživnú stravu

9-eat-only-nutritious-food

foto: businessinsider.com

Ak sa chceš po bode 8 pre­su­núť ešte ďalej a s obme­dze­ním nespráv­nej stravy to mys­líš vážne, sústreď sa na to, čo kon­zu­mu­ješ a kon­zu­muj iba výživnú stravu. Pri­prav si vlastné jedlo, jedz orga­nickú stravu… bohu­žiaľ, áno, je to ťažké, a to hneď z via­ce­rých dôvo­dov. Jed­nak je to nákladné, príp­rava trvá pod­statne dlh­šie ako objed­na­nie jedla pri pulte, a možno ti takáto strava zo začiatku ani nebude chu­tiť. Pre­tože nám chýba cukor a tuky. Ale teória je jasná a všetci vieme, že zdravé jedlo je pre telo lep­šie ako to nezdravé. Budeš sa cítiť inak- lep­šie. Je to ťažké, ale stojí to za to.

 1. Pre­ko­naj svoj strach z vystu­po­va­nia na verej­nosti

relates to Life story, guide to public speaking, speeches, presentations

foto: softnet.com

Štú­die uka­zujú, že viac ľudí sa bojí vystu­po­va­nia pred ľuďmi, ako naprí­klad pavú­kov. To je skrátka fakt. Ale v živote kaž­dého z nás skôr či neskôr dôjde k nevy­hnut­nému, a aj ty budeš musieť pred­stú­piť pred väčší počet ľudí. Možno si to tvoja pro­fe­sia dokonca vyža­duje. Tak prečo to nero­biť pri kaž­dej mož­nej prí­le­ži­tosti a postupne sa „zahrie­vať pred veľ­kým kolom“? Tu môžeme vrelo odpo­ru­čiť naprí­klad Toas­tmas­ters. Táto sku­pinka šikov­ných ľudí ťa naučí, ako sa správne pre­zen­to­vať a príde čas, kedy sa tvoj strach z vystu­po­va­nia zmení na nedoč­ka­vosť a sám budeš vyhľa­dá­vať prí­le­ži­tosti, aby si sa mohol pred­viesť.

 1. Pri­ho­vor sa nie­komu novému

themodernman com

foto: themodernman.com

Vidíš nie­koho, kto ťa nie­čím zau­jal? Nebola by škoda, keby si toho člo­veka už nikdy nestre­tol? Naber odvahu a bež sa pri­ho­vo­riť. Sme predsa ľudia, socia­li­zo­vať sa treba, networ­king sa zíde tiež kaž­dému, tak prečo nie? Naj­hor­šie, čo sa ti môže stať, je odmiet­nu­tie dru­hou oso­bou, ale aspoň budeš mať vtipný prí­beh, ktorý môžeš roz­prá­vať kamo­šom pri pive.

 1. Nechaj mobil tam, kde je

S prí­cho­dom smart­fó­nov má člo­vek pomaly pocit, že socia­li­zá­cia zažíva ťažké časy, pre­tože každý, zdá sa, pozerá na disp­lej ako na tvár osoby pred sebou. Spo­meň si, koľ­ko­krát za hodinu si kon­tro­lu­ješ tele­fón. A koľ­ko­krát aj behom času, ktorý trá­viš s nie­kým iným. Skús tro­chu digi­tál­neho detoxu. Ak sa náho­dou nudíš, využi tento čas naprí­klad na seba­ref­le­xiu alebo niečo hod­notné miesto toho, aby si auto­ma­ticky sia­hol po tele­fóne. Dokonca je údajne dobré sa z času na čas nudiť. Tento stav z teba v koneč­nom dôsledku robí pro­duk­tív­nej­šiu, tvo­ri­vej­šiu a cie­ľa­ve­domú bytosť. Neho­vo­riac o tom, že byť v spo­loč­nosti neus­tále na tele­fóne sa nepatrí.

 1. Zdo­ko­na­luj sa naraz iba v jed­nej veci

13-pick-just-one-thing-to-master-at-a-time

foto: businessinsider.com

Chceme byť všetci zruční a chceme ovlá­dať veľa vecí, jazy­kov a podobne. Lenže nemáme trpez­li­vosť. Chceme všetko a chceme to hneď, bez toho, aby sme sa danej veci sku­točne oddali a naplno sa jej veno­vali. Potom pri ničom dlho nevy­dr­žíme, z čoho vyplýva, že sa vlastne nič nové poriadne nenau­číme. Rad­šej sa teda vyber dlh­šou ces­tou, ktorá ti zaručí úspech, ako strá­cať čas na niečo, z čoho nako­niec nič nebude. Vyber si jednu vec a pri nej zotrvaj. Nechci hneď všetko naraz. Nie nadarmo sa hovorí, že cesta je nie­kedy lep­šia ako des­ti­ná­cia.

 1. Dosiahni tak­mer nemožné

wisdomota com

foto: wisdomota.com

Medzi jednu z naj­ťaž­ších vecí môže byť aj to, keď si sta­no­víš cieľ, kto­rého dosia­hnu­tie je ťaž­šie, ako čokoľ­vek iné, čo si kedy v živote dosia­hol. To ale nezna­mená, že na to nemáš. Iba to, že je to niečo nové, a nové veci nás skrátka zvyknú desiť. Pred­stav si skrátka niečo, čo bežne robíš každý deň, alebo z času na čas, naprí­klad ak pár­krát do týždňa behá­vaš. Nako­niec túto myš­lienku roz­šír natoľko, že ťa myš­lienka na vyko­na­nie tejto akti­vity začne desiť. Ak bežne zabeh­neš 5 km, skús si dať za cieľ 15km. Pre­ko­ná­vaj svoje hra­nice. Nemusí sa ti to poda­riť o deň, dva, ani o týž­deň. Ale raz tam dôj­deš. Raz sa ti to podarí, iba to musíš skú­siť. Pre­tože ak budeš tam, kde si teraz, ale neuro­bíš krok vpred, aj o rok budeš stáť na tom istom mieste. A stag­ná­cia nie je niečo, čo člo­veka robí šťast­ným. Navyše, keď pre­ko­náš samého seba, sta­neš sa nepre­mo­ži­teľ­ným a dosiah­neš všetko ďal­šie, čo si zau­mie­niš.

Neza­budni, že dôle­žité je vystú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Pre­tože to je to zázračné miesto, kde sa deje všetko úžasné.

Zdroj: Rachel Gil­lett businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: careerealism.com

Pridať komentár (0)