Čo sa stane, keď sa skríži Airbnb a WeWork?

Michaela Líšková / 31. októbra 2016 / Business

Odpo­veď je Zoku. Mik­ro­apart­mány, kde sa stane práca zába­vou.

Ak ťa nie­kedy zau­jí­malo, ako by vyze­ralo miesto, ktoré by spá­jalo štýl Airbnb s cowor­kin­go­vým pries­to­rom WeWork, túto otázku si už viac klásť nemu­síš, pre­tože tu je odpo­veď.

V lete tohto roku sa v Amster­dame presne niečo takéto otvo­rilo. A vlastne nie tak hocičo, ale rovno hotel. Zoku hotel, ktorý takéto mik­ro­apart­mány ponúka, totiž ide s dobou a uve­do­muje si potreby ľudí, ktorí ces­tujú aj inak ako na dovo­lenku a k životu potre­bujú viac ako iba jednu hote­lovú izbu s poste­ľou a kúpeľ­nou. Čoraz viac ľudí hľadá kom­pro­mis medzi domo­vom a kan­ce­lá­riou. Hans Meyer, spo­lu­za­kla­da­teľ Zoku, takýto kom­pro­mis našiel a za 123 dolá­rov na noc (okolo €112) ho ponúka aj tebe.

Útulná izba ti ponúka hneď via­cero miest na prácu.

hj

Ale neza­búda ani na tú fyzickú prácu a oddych.

hz

Malá kuchynka dodáva izbe pocit domova, ktorý bežné hote­lové izby vytvo­riť nedo­kážu.

jju

Názov Zoku pochá­dza z japon­činy a zna­mená “rodina, kmeň alebo klan”, takže jeho pou­ži­tie v názve hotela má svoj dôvod.

k

Izby sú navr­hnuté pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sú často na ces­tách alebo pra­cujú pre zahra­ničné firmy, mno­ho­krát aj v iných časo­vých zónach. Sú to takz­vaní glo­bálni nomádi.

ninf

Pra­covná doba v novo­do­bých fir­mách sa mení a takíto ľudia potre­bujú pra­co­vať kedy­koľ­vek počas dňa či noci.

ning

Hotel Zoku ponúka pro­stre­die, v kto­rom je takáto práca pri­ro­dzená a člo­vek tu nájde všetko, čo potre­buje.

ubv

Na roz­diel od hote­lo­vých izieb, kde sa nachá­dza posteľ a v lep­šom prí­pade aj malý sto­lík, v Zoku apart­má­noch domi­nuje najmä stôl, ktorý je vhodný ako na samos­tatnú prácu, tak aj na pra­covný mee­ting.

ui

Ak nech­ceš skon­čiť v nud­nej hote­lo­vej izbe zatvo­rený medzi štyrmi ste­nami alebo opäť v kan­ce­lá­rií, Zoku so svo­jím nefor­mál­nym pra­cov­ným pro­stre­dím je pre teba to pravé.

yti

Pri dizaj­no­vaní sa brala do úvahy aj potreba socia­li­zá­cie, a preto sa neza­búda ani na spo­ločné pries­tory, kde máš mož­nosť nie len pra­co­vať, ale aj uží­vať si raňajky, kávu či brains­tor­mo­vať s kole­gami alebo kým­koľ­vek, kto ti vojde do cesty a bude zdie­ľať rov­nakú myš­lienku.

nk

Hotel zatiaľ náj­deš iba v Amster­dame, no myš­lienka, ktorá vyhrala 2015 Radi­cal Inno­va­tion Award (súťaž, kde sa hľadá ino­va­tívny hote­lový kon­cept) spo­me­dzi 50 súťa­žia­cich z 28 kra­jín, sa bude určite ďalej roz­ras­tať. V nasle­du­jú­cich 10 rokoch je v pláne otvo­riť Zoku hotely na ďal­ších 50 mies­tach sveta. Medzi prvými by mali byť otvo­rené hotely v USA do roku 2018 a hneď dve loká­cie sa do roku 2020 chys­tajú aj v Paríži.

Amster­dam­ský Zoku hotel ponúka 133 izieb, čo na prvý pokus nie je roz­hodne málo. Ak si na ces­tách a v blíz­kej budúc­nosti sa ocit­neš v Amster­dame, určite choď vyskú­šať a neza­budni sa pode­liť o svoj záži­tok :)

casas-un-loft-lleno-secretos-l-r3jrjg

zdroj článku foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)