Čo sa sta­ne, keď sa skrí­ži Airb­nb a WeWork?

Michaela Líšková / 31. októbra 2016 / Business

Odpo­veď je Zoku. Mik­ro­apart­má­ny, kde sa sta­ne prá­ca zába­vou.

Ak ťa nie­ke­dy zau­jí­ma­lo, ako by vyze­ra­lo mies­to, kto­ré by spá­ja­lo štýl Airb­nb s cowor­kin­go­vým pries­to­rom WeWork, túto otáz­ku si už viac klásť nemu­síš, pre­to­že tu je odpo­veď.

V lete toh­to roku sa v Amster­da­me pres­ne nie­čo také­to otvo­ri­lo. A vlast­ne nie tak hoci­čo, ale rov­no hotel. Zoku hotel, kto­rý také­to mik­ro­apart­má­ny ponú­ka, totiž ide s dobou a uve­do­mu­je si potre­by ľudí, kto­rí ces­tu­jú aj inak ako na dovo­len­ku a k živo­tu potre­bu­jú viac ako iba jed­nu hote­lo­vú izbu s poste­ľou a kúpeľ­nou. Čoraz viac ľudí hľa­dá kom­pro­mis medzi domo­vom a kan­ce­lá­ri­ou. Hans Mey­er, spo­lu­za­kla­da­teľ Zoku, taký­to kom­pro­mis našiel a za 123 dolá­rov na noc (oko­lo €112) ho ponú­ka aj tebe.

Útul­ná izba ti ponú­ka hneď via­ce­ro miest na prá­cu.

hj

Ale neza­bú­da ani na tú fyzic­kú prá­cu a oddych.

hz

Malá kuchyn­ka dodá­va izbe pocit domo­va, kto­rý bež­né hote­lo­vé izby vytvo­riť nedo­ká­žu.

jju

Názov Zoku pochá­dza z japon­či­ny a zna­me­ná “rodi­na, kmeň ale­bo klan”, tak­že jeho pou­ži­tie v náz­ve hote­la má svoj dôvod.

k

Izby sú navr­hnu­té pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí sú čas­to na ces­tách ale­bo pra­cu­jú pre zahra­nič­né fir­my, mno­ho­krát aj v iných časo­vých zónach. Sú to takz­va­ní glo­bál­ni nomá­di.

ninf

Pra­cov­ná doba v novo­do­bých fir­mách sa mení a takí­to ľudia potre­bu­jú pra­co­vať kedy­koľ­vek počas dňa či noci.

ning

Hotel Zoku ponú­ka pro­stre­die, v kto­rom je taká­to prá­ca pri­ro­dze­ná a člo­vek tu náj­de všet­ko, čo potre­bu­je.

ubv

Na roz­diel od hote­lo­vých izieb, kde sa nachá­dza posteľ a v lep­šom prí­pa­de aj malý sto­lík, v Zoku apart­má­noch domi­nu­je naj­mä stôl, kto­rý je vhod­ný ako na samos­tat­nú prá­cu, tak aj na pra­cov­ný mee­ting.

ui

Ak nech­ceš skon­čiť v nud­nej hote­lo­vej izbe zatvo­re­ný medzi štyr­mi ste­na­mi ale­bo opäť v kan­ce­lá­rií, Zoku so svo­jím nefor­mál­nym pra­cov­ným pro­stre­dím je pre teba to pra­vé.

yti

Pri dizaj­no­va­ní sa bra­la do úva­hy aj potre­ba socia­li­zá­cie, a pre­to sa neza­bú­da ani na spo­loč­né pries­to­ry, kde máš mož­nosť nie len pra­co­vať, ale aj uží­vať si raňaj­ky, kávu či brains­tor­mo­vať s kole­ga­mi ale­bo kým­koľ­vek, kto ti voj­de do ces­ty a bude zdie­ľať rov­na­kú myš­lien­ku.

nk

Hotel zatiaľ náj­deš iba v Amster­da­me, no myš­lien­ka, kto­rá vyhra­la 2015 Radi­cal Inno­va­ti­on Award (súťaž, kde sa hľa­dá ino­va­tív­ny hote­lo­vý kon­cept) spo­me­dzi 50 súťa­žia­cich z 28 kra­jín, sa bude urči­te ďalej roz­ras­tať. V nasle­du­jú­cich 10 rokoch je v plá­ne otvo­riť Zoku hote­ly na ďal­ších 50 mies­tach sve­ta. Medzi prvý­mi by mali byť otvo­re­né hote­ly v USA do roku 2018 a hneď dve loká­cie sa do roku 2020 chys­ta­jú aj v Parí­ži.

Amster­dam­ský Zoku hotel ponú­ka 133 izieb, čo na prvý pokus nie je roz­hod­ne málo. Ak si na ces­tách a v blíz­kej budúc­nos­ti sa ocit­neš v Amster­da­me, urči­te choď vyskú­šať a neza­bud­ni sa pode­liť o svoj záži­tok :)

casas-un-loft-lleno-secretos-l-r3jrjg

zdroj člán­ku foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)