Čo spra­vil naj­lepší CEO na svete?

Martin Bohunický / 30. júl 2015 / Tools a produktivita

Snom kaž­dého star­tupu je vyrásť a zará­bať mili­óny. A presne to sa poda­rilo aj Yemek­se­peti. Avšak to nie je všetko. Jeho naj­väč­šou zvlášt­nos­ťou je šted­rosť, akou sa šéf zacho­val ku svo­jim zamest­nan­com.

Ak ťa práca baví, sama ti je odme­nou. Ino­kedy je odme­nou šéf, ktorý ti dá bonus 200,000 dolá­rov. :) Presne to spra­vil jeden CEO pre svo­jich zamest­nan­cov.

Nevzat Aydin je zakla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti Yemek­se­peti. Star­tup, ktorý sa zaoberá dis­tri­bú­ciou turec­kého jedla. V roku 2000 ju naštar­to­val spolu s troma spo­loč­níkmi a kapi­tá­lom 80,000 dolá­rov. Dnes usku­toční firma 3 mili­óny trans­ak­cií mesačne.

Po 15 rokoch fun­go­va­nia pre­dal Nevzat svoj biz­nis nemec­kej spo­loč­nosti Deli­very Hero, za čo zin­ka­so­val bláz­ni­vých 589 mili­ó­nov dolá­rov. Ako správny šéf sa roz­ho­dol o svoje bohat­stvo pode­liť.

Nevzat roz­de­lil 27 mili­ó­nov z pre­daja firmy medzi 114 svo­jich zamest­nan­cov, čo v prie­mere vychá­dza na dych vyrá­ža­jú­cich 237,000 dolá­rov na osobu. Podľa CNN Money pri­tom jeho zamest­nanci zvy­čajne zará­bajú okolo 1,000 až 2,000 dolá­rov mesačne. Tak si pred­stav ten pocit.

Asi naj­lepší CEO sveta, aspoň v očiach mno­hých, tvrdí, že to uro­bil ako poďa­ko­va­nie za všetku tú tvrdú prácu, ktorú pre neho zamest­nanci uro­bili. „Úspech Yemek­se­peti sa nestal za noc a má na ňom podiel nespo­četné množ­stvo ľudí. Všetci do toho vlo­žili svoj talent a veľa úsi­lia. Verím v tímovú prácu a tiež verím, že úspech si člo­vek oveľa viac užije, pokiaľ ho zdieľa so všet­kými, ktorí na ňom majú zásluhu,“ vyznal sa pre CNN Money.

Pri roz­ho­do­vaní ako pre­roz­de­liť finan­cie, sa Aydin roz­ho­do­val na základe via­ce­rých fak­to­rov. V prvom rade musel zamest­na­nec pôso­biť vo firme aspoň dva roky. Ďal­šími kri­té­riami boli pra­covné výkony jed­not­liv­cov a tiež ich budúci poten­ciál vo firme. Yemek­se­peti má cel­kovo 370 zamest­nan­cov.

Hovorca Deli­very Hero pri­znal, že Nevza­tov nápad schvá­lil ešte pred pre­da­jom samotný kupu­júci. „Úspech firiem Deli­very Hero a Yemek­se­peti je zalo­žený na úžas­nej firem­nej kul­túre, kde sa ľudia nikdy neboja uro­biť niečo navyše.“

Jeden zo zamest­nan­cov, ktorý pre Aydina pra­cuje už celú dekádu, nazval jeho dar „život menia­cim“. Nevzat Aydin pokra­čuje ako CEO Yemek­se­peti a odte­raz sa pri­pojí aj do štruk­túr Deli­very Hero.

Tomu sa hovorí šéf!

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)