Čo štu­do­va­li sve­to­ví tech líd­ri na uni­ver­zi­tách?

Timotej Vančo / 20. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: flickr.com/commons.wikimedia.org

Zau­jí­ma ťa, kde mohol štu­do­vať Bill Gates ale­bo Mark Zuc­ker­berg? Akú musíš mať ško­lu, aby si dosia­hol to čo oni? Iró­ni­ou je, že prá­ve oni dva­ja boli vyho­de­ní. Čo však tí ostat­ní?

Pre budú­cich štu­den­tov je výber vyso­kej ško­ly jed­no z naj­dô­le­ži­tej­ších roz­hod­nu­tí v živo­te. Často­krát prá­ve výber vyso­kej ško­ly nasme­ru­je člo­ve­ka na smer, akým sa po zby­tok živo­ta bude ube­rať. Vyso­ké ško­ly a uni­ver­zi­ty, ale urči­te neza­ru­ču­jú to, že budeš mili­onár. Aké ško­ly si teda vybe­ra­li prá­ve tí mili­oná­ri a ľudia, kto­rí naj­viac ovplyv­ni­li svet za posled­né roky?

Reed Has­tings – Netf­lix CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Bowdo­in Uni­ver­si­ty (B.A.), Stan­ford Uni­ver­si­ty (M.S.)

Titul/Zameranie: Mate­ma­ti­ka (B.A.), Infor­ma­ti­ka (M.S.)

Jack Ma – Ali­ba­ba CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Hangz­hou Nor­mal Uni­ver­si­ty, Che­ung Kong Gra­du­ate Scho­ol of Busi­ness

Titul/Zameranie: Anglič­ti­na, M.B.A.

Susan Woj­cic­ki – You­tu­be CEO

Foto: flickr.com

Ško­la: Har­vard Uni­ver­si­ty (B.A.), U.C. San­ta Cruz (M.S.), UCLA Ander­son Scho­ol of Busi­ness

Titul/Zameranie: His­tó­ria, Lite­ra­tú­ra, Eko­no­mi­ka, M.B.A.

James Park – Fit­Bit CEO

Foto: flickr.com

Ško­la: Har­vard (vyho­de­ný)

Titul/Zameranie: Infor­ma­ti­ka

Reid Hoff­man – Lin­ke­dIn CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Stan­ford Uni­ver­si­ty (B.S.), Oxford Uni­ver­si­ty (M.S.)

Titul/Zameranie: Sym­bo­lic­ké sys­té­my a kog­ni­tív­ne vedy, Filo­zo­fia

Tra­vis Kala­nick – Uber CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: UCLA (vyho­de­ný)

Titul/Zameranie: Infor­ma­ti­ka

Meg Whit­man – Hewlett Pac­kard Enter­pri­se CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty (B.A.), Har­vard Busi­ness Scho­ol

Titul/Zameranie: Eko­no­mi­ka, M.B.A.

Satya Nadel­la – Mic­ro­soft CEO

Foto: et.wikipedia.org

Ško­la: Mani­pal Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy (B.S.), Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin Milwau­kee (M.S.), Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Booth Scho­ol of Busi­ness

Titul/Zameranie: Elek­tro­tech­ni­ka, Infor­ma­ti­ka, M.B.A

Elon Musk – Tes­la, Spa­ceX CEO

Foto: flickr.com

Ško­la: Pen­sil­ván­ska uni­ver­zi­ta ume­nia a vedy, Whar­ton Scho­ol of Busi­ness

Titul/Zameranie: Fyzi­ka, Eko­no­mi­ka

Evan Spie­gel – Snap­chat CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Stan­ford (vyho­de­ný)

Titul/Zameranie: Pro­dukt dizajn

Bill Gates – zakla­da­tel a CEO Mic­ro­soft

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Har­vard (vyho­de­ný)

Maris­sa May­er – Yahoo CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Stan­ford

Titul/Zameranie: Sym­bo­lic­ké sys­té­my a počí­ta­čo­vé vedy

Tim Cook – App­le CEO

Foto: en.wikipedia.org

Ško­la: Auburn Uni­ver­si­ty (B.S.), Duke University’s Fuqua Scho­ol of Busi­ness

Titul/Zameranie: Prie­my­sel­né inži­nier­stvo, M.B.A.

Mark Zuc­ker­berg – Face­bo­ok CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Har­vard

Titul/Zameranie: Psy­cho­ló­gia a infor­ma­ti­ka

Lar­ry Page – Alp­ha­bet CEO

Foto: sk.wikipedia.org

Ško­la: Uni­ver­si­ty of Michi­gan (B.S.), Stan­ford Uni­ver­si­ty (M.S.)

Titul/Zameranie: Počí­ta­čo­vé inži­nier­stvo, infor­ma­ti­ka

Ser­gey Brin – Alp­ha­bet pre­si­dent, spo­lu­za­kla­da­teľ Goog­le

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Uni­ver­si­ty of Mary­land

Titul/Zameranie: Infor­ma­ti­ka

Jeff Bez­os – Ama­zon CEO

Foto: simple.wikimedia.org

Ško­la: Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty

Titul/Zameranie: Elek­tro­tech­ni­ka a infor­ma­ti­ka

Brian Ches­ky – Airb­nb CEO

Foto: commons.wikimedia.org

Ško­la: Rho­de Island Scho­ol of Design

Titul/Zameranie: Prie­my­sel­ný dizajn

Sun­dar Pichai – Goog­le CEO

Foto: Flickr.com

Ško­la: Sout­hern Met­ho­dist Uni­ver­si­ty

Titul/Zameranie: Medzi­ná­rod­né vzťa­hy

Zdroj člán­ku: businessinsider.com

Pridať komentár (0)