Čo vieš o tvárovej biometrii? Zisti ako funguje

Amer Owaida / 6. septembra 2018 / Tech a inovácie

 • Tvá­rovú bio­met­riu si as­poň raz v ži­vote ur­čite vy­užil
 • Vieš ako fun­guje a kde všade ju náj­deš?
 • V článku ro­zo­be­ráme rôzne typy a vy­uži­tia tvá­ro­vej bio­met­rie
zdroj: Ilustračná fotografia/Pexels
 • Tvá­rovú bio­met­riu si as­poň raz v ži­vote ur­čite vy­užil
 • Vieš ako fun­guje a kde všade ju náj­deš?
 • V článku ro­zo­be­ráme rôzne typy a vy­uži­tia tvá­ro­vej bio­met­rie

Ke­dysi sme si bio­met­riu spá­jali so science fic­tion alebo špi­onáž­nymi tri­lermi. Keď sa v te­le­ví­zii ob­ja­vila scéna ako ove­rujú to­tož­nosť zlo­činca alebo osoby po­mo­cou bio­met­rie, tak sme si ťažko ve­deli pred­sta­viť jej vy­uži­tie v kaž­do­den­nom ži­vote. V sú­čas­nosti to už také sci-fi nie je, veď te­le­fóny odo­my­káme od­tlač­kom prsta alebo ske­nom tváre. Bio­met­ria sa okolo nás po­u­žíva čas­tej­šie, než si uve­do­mu­jeme. Na jed­nej strane to vy­zerá, že všetky typy bio­met­rie fun­gujú rov­nako, veď predsa ro­bia to isté. Av­šak je to mierne kom­pli­ko­va­nej­šie, na­koľko každý typ bio­met­rie je za­lo­žený na je­di­neč­nej tech­no­ló­gii a fun­guje inak.

Aké sú naj­roz­ší­re­nej­šie typy bio­met­rie

Vše­obecne exis­tuje via­cero ty­pov bio­met­rie, ktoré majú pri­márne bez­peč­nostné vy­uži­tie. S nie­kto­rými ste sa stretli už v spo­mí­na­ných mo­bi­loch – od­tla­čok prsta či sken tváre, sken dú­hovky. Po­mo­cou od­tlačku prsta sa dá odo­mknúť väč­šina te­le­fó­nov, na 3D sken tváre re­a­gujú len nie­ktoré – myš­lienku pro­pa­guje najmä iP­hone X so svo­jím Fa­ceID a sken dú­hovky zase Sam­sung so svo­jou tech­no­ló­giou Iris Scan. Tvá­rovú bio­met­riu po­u­ží­vajú pri­márne bez­peč­nostné zložky, a to pri ove­ro­vaní to­tož­nosti ľudí, či už pri po­doz­rení zo spá­cha­nia trest­nej čin­nosti alebo pri vstupe do kra­jiny. V nie­kto­rých prí­pa­doch to do­konca ap­li­kujú sú­kromné spo­loč­nosti, ako Tatra banka, ktorá svoju Tvá­rovú bio­met­riu vy­užíva na za­lo­že­nie účtu, o čom sme vás in­for­mo­vali ne­dávno. Lo­gicky mô­žeme usú­diť, že dva naj­roz­ší­re­nej­šie typy bio­met­rie sú teda tvá­rová bio­met­ria a ove­re­nie od­tlačku prsta.

Ako tvá­rová bio­met­ria fun­guje

Ako fun­guje ove­re­nie od­tlačku prsta ne­bu­deme ro­zo­be­rať, je viac ako evi­dentné, čo presne tech­no­ló­gia sníma. Pri tvá­ro­vej bio­met­rii sú však jemné od­liš­nosti. Po­u­ží­vajú sa tu al­go­ritmy pre roz­poz­ná­va­nie tváre, ktoré iden­ti­fi­kujú špe­ci­fické rysy ex­tra­ho­vané z fotky. Ná­sledne al­go­rit­mus ana­ly­zuje re­la­tívnu po­lohu, veľ­kosť a tvar očí, nosa, líc­nych kostí a če­ľuste, ktoré po­tom po­rovná s da­ta­bá­zou, v kto­rej je ulo­žená šab­lóna (po­rov­ná­va­cia fotka) a hľadá zhodu.

Kon­krétne prí­klady tvá­ro­vej bio­met­rie

Bio­met­ria v mo­bile, a teda Fa­ceID:

 • vy­užíva 3D tvá­rovú bio­met­riu, ktorá sa vy­zna­čuje hlavne väč­šou pres­nos­ťou,
 • na­miesto me­raní veľ­kosti a vzdia­le­nosti me­dzi uni­kát­nymi bodmi na tvári ich rovno troj­roz­merne os­ke­nuje,
 • vý­ho­dou je, že v tomto prí­pade na ove­ro­va­nie nemá vplyv kva­lita osvet­le­nia, iný vý­raz tváre alebo orien­tá­cia hlavy v pries­tore.

Le­tis­ková bio­met­ria:

 • pri vstupe do kra­jiny si vás na nie­kto­rých le­tis­kách od­fo­tia na pá­so­vej kon­trole špe­ciál­nym prí­stro­jom,
 • ďa­lej je na­ske­no­vaný váš pas,
 • pri vstupe či od­chode z kra­jiny vám tvár opäť os­ke­nuje prí­stroj a sken bio­met­ricky po­rovná s da­ta­bá­zou – ne­exis­tuje uni­ver­zálny štan­dard, keďže každé le­tisko môže vy­uží­vať inú tech­no­ló­giu.

Tvá­rová bio­met­ria v ban­kov­níc­tve:

 • na ove­re­nie iden­tity po­mo­cou tvá­ro­vej bio­met­rie vy­uží­vajú mož­nosť na­po­je­nia sa na da­ta­bázu mi­nis­ter­stva vnútra,
 • mi­nis­ter­stvo po­rovná ban­kou na­sní­manú fo­to­gra­fiu s údajmi vo svo­jej da­ta­báze z re­gis­tra do­kla­dov a banke po­tvrdí per­cen­tu­álnu zhodu,
 • táto tvá­rová bio­met­ria po­rov­náva na tvári 30 re­fe­renč­ných bo­dov,
 • vďaka ná­hodne sa po­hy­bu­jú­cemu bodu, ktorý je po­trebné po­čas sní­ma­nia fo­to­gra­fie v ap­li­ká­cii sle­do­vať, ove­ruje banka sku­točnú prí­tom­nosť sní­ma­nej osoby.

Kon­krétny prí­klad vy­uži­tia tvá­ro­vej bio­met­rie

Uveďme si to na prí­klade Tvá­ro­vej bio­met­rie od Tatra banky. Tech­no­ló­giu, ktorú vy­užíva ako je­diná z bánk na Slo­ven­sku, vy­tvo­rila slo­ven­ská firma In­no­vat­rics. Pro­dukt na­zvali iFace. Na­koľko ap­li­ká­cia musí fun­go­vať na rôz­nych mo­bil­ných te­le­fó­noch, ne­môže vy­uží­vať 3D sen­zory, pre­tože väč­šina smart­fó­nov ich nemá. Pri ove­rení tvá­ro­vej bio­met­rie ráta iFace aj s rôz­nymi od­chýl­kami, keďže vašu tvár ske­nuje v re­ál­nom čase. Všíma si, či máte ot­vo­rené alebo za­tvo­rené oči a ústa, či máte oku­liare a ro­zo­zná aj po­hla­vie a vek člo­veka, kto­rého tvár ske­nuje.

Keďže sys­tém fun­guje na via­ce­rých smart­fó­noch od rôz­nych vý­rob­cov s rôz­nymi stup­ňami vý­bavy, je ob­di­vu­hodné, čo všetko do­káže ove­riť len cez prednú ka­meru. Po­kiaľ však zhoda va­šej tváre nie je do­sta­točná, od­káže vás ap­li­ká­cia na po­bočku alebo ich te­le­fo­nickú linku DIA­LOG Live.

Pridať komentár (0)