Corey Price z Porn­hubu: Sme kon­ku­ren­ciou pre You­tube!

Martin Bohunický / 25. júla 2015 / Tools a produktivita

Ok, v tejto chvíli môžeš naozaj pre­stať pred­stie­rať, že si o Porn­hube nikdy nepo­čul. Je to ako Face­book, len čisto pre dospe­lých. A jeho značky pri­tiahnu 60-mili­ó­nov uží­va­te­ľov denne.

Ak si ale mys­líš, že celé je to iba o naha­dzo­vaní zau­jí­ma­vého mate­riálu na web, mýliš sa. Je to o dosť kom­pli­ko­va­nej­šie. Porn­hub je súčas­ťou siete zna­čiek podob­ného rázu. Za spo­loč­nou znač­kou je Red­Tube, You­Porn, Tube8, PornMD, Spank­wire, Keez­Mo­vies, XTube a Extre­me­Tube, spolu s expe­ri­men­tál­nymi Thumb­zilla, Por­nIQ a Pee­perz. Tie naj­hlav­nej­šie weby majú aj svoje gay ver­zie.

Porn­hub je svo­jim pôso­be­ním kon­tro­verzný a veľmi neob­ľú­bený medzi her­cami a reži­sérmi, keďže má v rukách totálny mono­pol. Nie je jedi­ným, no totálne domi­nant­ným. 

O tom, ako vlastne Porn­hub fun­guje, pre­zra­dil viac vice-pre­zi­dent Corey Price. Toto je 10 vecí, ktoré sme si z toho vzali:

1. Porn­hub v sku­toč­nosti súťaží s You­tube a Vimeo

Som z pro­stre­dia online mar­ke­tingu a nie z porna. Všetci tú čítame The Next Web, TechC­runch, Fast­Com­pany, Wired, atď. Chceme pri­niesť dospe­lým svoju filo­zo­fiu. Sústre­díme sa na You­tube a Vimeo, chceme byť lepší. Sna­žíme sa, aby bol každý náv­štev­ník spo­kojný.

2. Každá stránka má svoju his­tó­riu a dizaj­néri to rešpek­tujú 

The Porn­hub network síce vzalo pod krídla Red­Tube a You­Porn, no nikdy ich nezme­nila natoľko, aby zabila ich his­tó­riu a iden­titu.

Napr. You­porn bol vždy viac pre páry a pre ženy. Obsah a pra­vidlá pre inzer­ciu na You­Porn máme nasta­vené úplne inak. Keez­Mo­vies je o por­no­hviez­dach, Extre­me­Tube je o feti­šoch. Každá značka má to svoje.

3. Pou­ží­va­te­lia nezná­šajú zmeny

Na začiatku sme sa na našej stránke sna­žili makať a stale sme niečo skú­šali. Komu­nitu to ale štvalo, preto sme sa roz­hodli pri­ná­šať aktu­ali­zá­cie postupne.

Porn­hub sa za 6 rokov výrazne nezme­nil, hoci každý týž­deň uro­bíme nejakú zmenu. Je to veľmi pomalá evo­lú­cia.

4. Ľudia v sku­toč­nosti videá zdie­ľajú 

Nepot­re­bu­jeme tla­čítko pre zdie­ľa­nie na Face­bo­oku, načo by komu bolo? Ale vo veľ­kom nás zdie­ľajú napr. na Red­dite.

Máme GIF gene­rá­tor, ktorý ľudia využí­vajú vo veľ­kom. Ak ide o niečo vtipné, neboja sa to hodiť aj na Twit­ter.

5. Ako každý webový gigant vedia, že expe­ri­menty majú veľkú hod­notu 

Radi expe­ri­men­tu­jeme. PornMD vzni­kol tak, že sme mali k dis­po­zí­cií fajn doménu a roz­hodli sme sa skú­siť roz­be­hnúť vyhľa­dá­vač.

Por­nIQ je zase super vec, kto­rou pri­ne­sieme ľuďom hod­notný obsah. Rieši to tra­dičný prob­lém, keď ľudia neve­dia, čo chcú poze­rať.

6. Feed­back je často hod­notný, hoci.. 

Pokiaľ ide o feed­back Porn­hubu, asi by si čakal, že to je tisícka zúfa­lých chla­pov, čo chce vedieť, ako sa môžu stat por­no­hviez­dami. Lenže Price tvrdí opak:

Ľudia nás upo­zor­ňujú na bez­peč­nostné chyby, radia nám, čo by sa dalo zlep­šiť. Denne dosta­neme stovky emai­lov. Ale áno, píšu nám aj chlapi (a občas aj ženy), ktoré chcú byť por­no­hviez­dami.

7. Hoci má komu­nita často plné ruky práce, je aktívna 

Neber to zle, ale ak si bol nie­kedy na Porn­hube, možno si pre­hlia­dol aktívnu komu­nitu pod povr­chom. Je to hotová sociálna sieť s uží­va­teľ­skými pro­filmi, pria­teľmi a zdie­ľa­ním.

Väč­šina ľudí sa o tieto mož­nosti na Porn­hube nezau­jíma. Zo 60 mili­ó­nov uží­va­te­ľov denne sa ich pri­hla­suje tak milión. Ale stačí sa pozrieť a zis­tíš, že je to vlastne druhý Face­book.

8. Európa má iné pre­fe­ren­cie ako Ame­rika

Značky Porn­hubu pri­ná­šajú roz­dielny obsah, zalo­žený na geo­gra­fii.

Porn­hub je napr. popu­lárny v Bri­tá­nií a USA. You­Porn je európ­sky, Red­Tube sa darí v Juž­nej Ame­rike.

9. Ak dizaj­nu­ješ por­no­stránku, zachvíľu si roz­diel ani nevšim­neš

Keď si v kan­ce­lá­rií a makáš na stránke Porn­hubu, si v pohode. Po pár týžd­ňoch vní­maš všetky tie videá, reklamy a nahé telá ako bežný obsah, ktorý musí mať vhodné umiest­ne­nie.

No potom prí­deš domov, zapneš si stránku a je to úplne iné. Nehan­bíme sa za to a ľuďom odpo­rú­čame, aby si po práci doma porno v pohode zapli.

You see bugs and fea­tu­res, ins­tead of the videos. But at home, using the sites as a visi­tor, it’s a dif­fe­rent expe­rience. We defi­ni­tely encou­rage people who work here to use the sites at home.”

10. Malý tím vie pri­niesť veľké výsledky 

Hoci má Porn­hub bru­tálny traf­fic, tím dizaj­né­rov je pomerne malý.

Máme tak 8 ľudí, ktorý na tom pra­cujú. A čo prek­vapí, len dve osoby, ktoré sa sta­rajú o Flash a HTML5. Za to neprek­vapí, že naj­väčší tím sa stará o obsah.

Keď teda nabu­dúce budeš robiť “pries­kum” Porn­hubu, všimni si všetky tie detaily a vychy­távky. Oceň tú námahu. Osem ľudí na tom denne tvrdo pra­cuje.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)