Crpce: Slovenská značka, ktorá verí zdravej chôdzi „naboso“

Mária Ambrozová / 29. januára 2019 / Rozhovory

  • Dnes ti pri­ná­šame je­den prí­jemný roz­ho­vor s Evou a Pet­rom, ktorí roz­bie­hajú značku obuvi pre naj­men­ších
  • Pri svo­jej práci dbajú na kva­litu, in­špi­rujú sa tra­dí­ciami, no vy­uží­vajú aj mo­derné mar­ke­tin­gové ná­stroje
  • Fi­nan­co­va­nie pod­ni­ka­nia išlo z vlast­ného vrecka, a to ni­kdy nie je bez ri­zika
zdroj: Crpce
  • Dnes ti pri­ná­šame je­den prí­jemný roz­ho­vor s Evou a Pet­rom, ktorí roz­bie­hajú značku obuvi pre naj­men­ších
  • Pri svo­jej práci dbajú na kva­litu, in­špi­rujú sa tra­dí­ciami, no vy­uží­vajú aj mo­derné mar­ke­tin­gové ná­stroje
  • Fi­nan­co­va­nie pod­ni­ka­nia išlo z vlast­ného vrecka, a to ni­kdy nie je bez ri­zika

Ahoj Cr­pce, pre­zraďte nám, kto za znač­kou stojí a ako sa jej prí­beh za­čal?

Sme je­den tím. Ja a moja po­lo­vička (Eva a Peťo Gen­dia­roví). Jedna ro­dina, po­lo­vica z vi­dieka, po­lo­vica z pa­ne­láku. Ba­víme sa tra­dí­ciami, ale máme radi aj mest­ský ži­votný štýl. Ve­ríme zdra­vej chô­dzi na­boso.

Prí­beh za­čal po­čas mo­jej ma­ter­skej do­vo­lenky, keď som pre na­šich kr­pcov zhá­ňala ca­pačky, pa­pučky a san­dálky, ktoré by spĺňali prí­sne kri­té­riá bo­sej chô­dze a zá­ro­veň by mali ne­jakú pri­danú hod­notu. Hľa­dala som obuv, ktorá by dá­vala det­ským nôž­kam ab­so­lútnu voľ­nosť, v kto­rej by ich nič ne­tla­čilo a deti by sa ne­pot­ký­nali. Ne­našla som. Po­ve­dala som svojmu Pe­ťovi, že by bolo skvelé, niečo také vy­tvo­riť. Ne­viem, či to hral alebo nie, ale pod­po­ril ma (úsmev).

No a mne viac ne­bolo treba. Za­čali sme bez akej­koľ­vek zna­losti o vý­robe obuvi, túto ví­ziu aj re­a­li­zo­vať. Na­šťas­tie sme na­tra­fili na zná­meho môjho svokra, ktorý sa na vý­robu po­du­jal. S lás­kou k tra­dí­cii a s nad­še­ním z bo­sej chô­dze sme spo­ločne vy­tvo­rili Cr­pce. Bez zby­točne hru­bej po­drážky. Presne tak ako to prí­roda mala v pláne. Presne tak ako to ro­bili naši pred­ko­via.

Máte veľmi ori­gi­nálny ná­zov evo­ku­júci po­za­die slo­ven­ského folk­lóru. Ako vzni­kol?

Pa­ra­doxne. Ná­zov vzni­kol skôr ako pro­to­typ to­pá­no­čiek. V týchto ve­ciach som to­tiž viac doma, keďže ro­bím v mar­ke­tingu. Veľmi ma po­te­šilo, keď som ná­zov pred­sta­vila nášmu spo­loč­nému ka­mo­šovi – Pe­ťovi Gaš­pa­rí­kovi z DADS ad­ver­ti­sing. Jemu sa ná­zov na­ozaj po­zdá­val. Vtedy som ve­dela, že je to na dob­rej ceste. Spolu s ním sme po­tom do­rie­šili aj di­zajn vý­rezu, ktorý od­ka­zuje na pô­vodnú tra­dičnú obuv.

Trendy to­tiž pri­chá­dzajú a od­chá­dzajú, ale iba to hod­notné pre­trvá. Stvo­rili sme Cr­pce, lebo ve­ríme, že tra­dí­cia, di­zajn a bosá chô­dza pat­ria k sebe.

A čo ma­te­riál a vý­roba? Tie sú slo­ven­ské?

Celý ná­pad, vý­roba a ba­le­nie pre­bieha na Slo­ven­sku. Prejde cez množ­stvo slo­ven­ských rúk, aby sa poc­tivý vo­ňavý pro­dukt do­stal až k šťast­nému ma­lému krp­če­kovi. Na to, aby Cr­pce vznikli však po­tre­bu­jeme aj kva­litnú cer­ti­fi­ko­vanú kožu, ktorá však po­chá­dza z EÚ.

Aké boli a sú pre vás za­čiatky pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku? Čo je pre vás naj­väč­šia mo­ti­vá­cia a čo vás naj­viac brzdí?

S pod­ni­ka­ním za­čal Peťo v roku 2011, keď za­lo­žil malé ro­dinné záh­rad­níc­tvo. Ve­deli sme zhruba, do čoho ideme, aj keď člo­veka vždy niečo prek­vapí (úsmev).

Cr­pce vznikli bez biz­nis plánu, ako veľká srd­covka. Ľu­dia cí­tia, že to všetko ro­bíme s lás­kou. Te­šíme sa ako malé deti, keď nám na­píšu, ako sú kr­pci spo­kojní. Úžasne to hreje pri srdci. To nás po­háňa vpred. Vďaka tomu majú zmy­sel pre­bdené noci a akútny ne­dos­ta­tok voľ­ného času. Ale mys­lím si, že ak člo­veka niečo sku­točne baví, ve­nuje tomu aj svoj voľný čas.

Mô­žete pre­zra­diť, ako ste za­čí­nali a aké boli vaše vstupné ná­klady? Ako ste fi­nan­co­va­nie rie­šili?

Za­čí­nali sme úplne na ko­lene, ne­tu­šili sme nič o obuv­níc­kom re­mesle. No už pri vý­voji to­pá­no­čiek bolo úžasné sle­do­vať túto na­má­havú a podľa mňa na­ozaj ne­do­ce­nenú ro­botu. Je to poc­tivé re­meslo, ktoré má na Slo­ven­sku bo­hatú tra­dí­ciu, len sa bo­hu­žiaľ po­stupne vy­tráca. Pri­tom má v dneš­nej dobe ohromný po­ten­ciál.

Vstupné ná­klady po­kryli väč­šinu na­šich úspor. Naj­skôr som sa toho veľmi obá­vala. Mu­seli sme sa pre­hrýzť cez veľa vecí, najmä na za­čiatku, keď sme ne­ve­deli, či vô­bec o pro­dukt bude zá­u­jem. Ale te­raz, keď nás už oslo­vujú aj sa­motné pre­dajne a my si mô­žeme vy­be­rať, s kým spo­lu­pra­co­vať, viem, že to stálo za to ri­ziko.

Vaše to­pá­nočky si ob­ľú­bili aj in­flu­en­ceri. Ako sa vám od za­čiatku darí?

Pa­mä­tám si našu úplne prvú ob­jed­návku. Prišla po asi 3 dňoch od spus­te­nia e-shopu, zrejme vďaka Ins­ta­gramu. Ská­kala som asi me­ter dvad­sať. No a po­tom prišli ďal­šie. A moja ra­dosť sa len ná­so­bila.

In­flu­en­ceri sú su­per, ale naj­lepší sú tí, ktorí si nás vy­brali. Sami nás za­čali sle­do­vať a od­po­rú­čať. Ta­káto spo­lu­práca je vždy o niečo ča­ro­vnej­šia.

Kto je va­šou naj­väč­šou kon­ku­ren­ciou? Brandy s det­ským ob­le­če­ním a do­pl­n­kami dnes val­cujú aj slo­ven­ský trh.

Ne­viem či sa dajú naše Cr­pce po­rov­nať s ne­ja­kým iným pro­duk­tom. Spá­jajú to­tiž v sebe je­di­nečné veci ako fi­lo­zo­fiu bo­sej chô­dze, tra­dí­ciu a di­zajn. V tomto sme takí roj­ko­via. Ak máme ne­jakú slo­ven­skú kon­ku­ren­ciu, do­pra­jeme jej. Nech sa kaž­dej slo­ven­skej značke, ma­lej či veľ­kej, darí nad po­mery. To si zo srdca že­láme.

Na Slo­ven­sku máme, čo po­núk­nuť. Vzniká tu veľa skve­lých ná­pa­dov. Mám do­jem, že menší in­flu­en­ceri sa za­čí­najú vra­cať k slo­ven­ským znač­kám. Zis­ťujú, že sú kva­lit­nej­šie, lep­šie a hlavne ne­ma­sové. A to je skvelé. Že­láme si, aby sa o pár ro­kov aj tá masa na­učila dá­vať pred­nosť slo­ven­ským bran­dom.

Kde všade Cr­pce náj­deme? Máte svoj ka­menný ob­chod alebo fun­gu­jete vý­hradne cez e-shop?

Náj­dete nás v Prahe, v Bra­ti­slave, v Ko­ši­ciach a aj kú­sok od Prie­vi­dze – v Le­hote pod Vtáč­ni­kom, kde má môj man­žel ot­vo­rené svoje ro­dinné záh­rad­níc­tvo (Ra­čic­kých záh­rada). Fun­gu­jeme však viac me­nej ako e-shop, keďže to ro­bíme obaja popri svo­jich jo­boch, dvoch ma­lých bo­jov­ní­koch a psí­kovi.

In­ves­tu­jete do mar­ke­tingu? Ak áno, do akého?

Máme radi so­ciálne siete. Aj keď by sme sa im mali do bu­dúcna ve­no­vať asi vo väč­šej in­ten­zite, je v nich to­tiž veľká sila.

Pre­zra­díte nám ešte, aké sú vaše plány na najb­liž­šiu bu­dúc­nosť?

Prvý rok bol ohromné dob­ro­druž­stvo, sme zve­daví, čo pri­ne­sie druhá se­zóna. Chys­táme men­šiu spo­lu­prácu, ktorá je však za­tiaľ ta­jom­stvo (úsmev). Te­šíme sa na všetko, čo nás čaká.

Radi by sme vy­tvo­rili ďalší pro­dukt, ktorý by opäť spo­jil tra­dí­ciu s nie­čím ne­tra­dič­ným. Nech­ceme to, ale upo­náh­ľať. Aj my sami na to mu­síme do­zrieť (úsmev).

Pridať komentár (0)