Črty, ktoré majú rodi­čia veľ­kých osob­ností spo­ločné

Dominika Kováčová / 16. mája 2016 / Tools a produktivita

Všetci rodi­čia sú radi, ak sa ich dieťa vyva­ruje prob­lé­mom, má výborný pros­pech v škole a v dospe­losti sa z neho stane úspešný člo­vek. A keďže neexis­tuje ten pravý recept na výchovu detí, psy­cho­ló­go­via sa zame­rali na výskum, ktorý vedie k vycho­va­niu úspeš­nej osob­nosti.

Tu náj­dete znaky, ktoré majú rodi­čia úspeš­ných detí spo­ločné:

Vedú deti k domá­cim prá­cam

Ak deti neumyjú riad, to zna­mená, že nie­kto iný ich umyje za ne“, hovorí Julie Lyth­cott-Haims, bývalá dekanka na Stan­ford­skej uni­ver­zite a autorka knihy Ako sa stať dospe­lým”. „A domáce práce nie sú iba o tom, že treba niečo uro­biť. Deti sa naučia, že vyko­nať prácu zna­mená, že sa každý jeden musí podie­ľať na vytvo­rení pohody v domác­nosti,“ hovorí ďalej. „Dieťa musí robiť prácu pre život, aby bolo súčas­ťou života,” dodáva.

Mark Zucer­berg s rodi­nou: Mama — Karen Kemp­ner, Otec — Edward Zuc­ker­berg, Ses­try: Randi, Arielle a Donna Zuc­ker­berg , foto: metrouk.com

Učia deti byť spo­lo­čen­ské

Výskumy za posled­ných 20 rokov doka­zujú, že spo­lo­čen­ské deti vedia koope­ro­vať so svo­jimi roves­níkmi, sú nápo­mocné, vedia poro­zu­mieť citom dru­hých, a promptne rie­šia prob­lémy. Ďalej zo štú­die vychá­dzalo, že je ďaleko viac prav­de­po­dobné, že zís­kajú vyso­koš­kol­ský titul a budú mať prácu na plný úvä­zok už vo veku 25 rokov, ako tie s obme­dze­ným sociál­nym cíte­ním.

Táto štú­dia odha­lila, že nápo­mocné deti si vyvinú spo­lo­čen­skú a empa­tickú povahu. To je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré môžeme uro­biť pre ich zdravú budúc­nosť, “ hovorí Kris­tin Schu­bert, prog­ra­mová ria­di­teľka nadá­cie Robert Wood John­sona.

16104108853_ba076864df

Rodi­čia Steva Jobsa, foto: farm9.staticflickr.com

Majú vysoké oča­ká­va­nia

S pou­ži­tím úda­jov z národ­ného pries­kumu (6600 detí naro­de­ných v roku 2001) zis­tili pro­fe­sor Neal Hal­fon a jeho kole­go­via z Uni­ver­sity of Cali­for­nia v Los Ange­les, že vysoké oča­ká­va­nia rodi­čov majú obrov­ský vplyv na dosia­hnu­tie úspe­chu ich detí. 

Rodi­čia, ktorí videli v budúc­nosti svojho die­ťaťa vysokú školu pod­ve­dome ria­dili svoje dieťa k tomuto cieľu bez ohľadu na ich príjmy,“ uvie­dol vo svo­jom vyhlá­sení.

Toto zis­te­nie je v súlade s iným psy­cho­lo­gic­kým feno­mé­nom a to s Pyg­ma­lia­no­vým efek­tom. Ide o myš­lienku seba­na­pl­ňu­jú­ceho pro­roc­tva. Deti sú plát­nom, na ktoré rodi­čia pre­mie­tajú svoje pred­stavy o nich, až dôjde ku zhmot­ne­niu tejto dôvery, a dieťa sa s pred­sta­vou úspe­chu zosobní.

foto: 

Rodi­čia dosiahli vyšší stu­peň vzde­lá­va­nia

Štú­dia vedená psy­cho­lo­gič­kou San­drou Tang z Uni­ver­sity of Michi­gan zis­tila, že matky, ktoré ukon­čili vysokú školu alebo uni­ver­zitu, vedú svoje deti k tomu, aby uro­bili to isté.

Zo sku­piny 14000 detí, ktoré vstú­pili do mater­skej školy v rokoch 1998 až 2007, štú­dia zis­tila, že u detí naro­de­ných dospie­va­jú­cim mat­kám (18 rokov a mlad­šie), bolo menej prav­de­po­dobné, že dokon­čia strednú školu, alebo že nastú­pia na vysokú školu.

V roku 2009 sa dlho­dobá štú­dia pod dohľa­dom psy­cho­lóga Erica Dubowa z Bowling Green State Uni­ver­sity veno­vala 856 ľudom, u kto­rých zis­til, že „úro­veň vzde­la­nia rodi­čov 8 roč­ných detí výrazne pred­po­ve­dala vzde­lá­va­cím a pro­fe­sij­ným úspe­chom die­ťaťa o 40 rokov neskôr.“

Q5FJUK9OFH

foto: stocksnap.io

Učia svoje deti mate­ma­tiku

Meta­a­na­lýza z roku 2007 na 35000 predš­ko­lá­koch v Kanade a vo Veľ­kej Bri­tá­nii prišla na to, že pokro­čilé zruč­nosti v mate­ma­tike v det­skom veku sú obrov­skou výho­dou.

Spo­lu­au­tor meta­a­na­lýzy Greg Dun­can pove­dal: „Zvlád­nu­tie raných mate­ma­tic­kých zruč­ností napr. zna­losť čísel, čísel­ného pora­dia a ďal­ších pri­mi­tív­nych mate­ma­tic­kých ope­rá­cií a hla­vo­la­mov, pred­po­vedá nie­len budúci mate­ma­tický úspech, ale tiež pred­po­vedá rýchly úspech v čítaní.”

IMG_6772

foto: pexels.com

Roz­ví­jajú vzťahy so svo­jimi deťmi

Štú­die 243 ľudí naro­de­ných do chu­doby zis­tili, že deti, ktorí dostali “cit­livé” posky­to­va­nie sta­rost­li­vosti vo svo­jich prvých troch rokoch si nie­lenže lep­šie viedli v skúš­kach v det­stve, ale mali zdrav­šie vzťahy a vyš­šie aka­de­mické výsledky po trid­siatke.

Ako bolo ozná­mené na PsyB­log-u, rodi­čia, ktorí sú cit­livo rea­gujú na sig­nály svojho die­ťaťa včas a pri­me­rane, zabez­pe­čia bez­pečnú základňu pre svoje deti.

To naz­na­čuje, že inves­tí­cia do sko­rých vzťa­hov medzi rodičmi a deťmi, môže mať za násle­dok dlho­dobý pros­pech, ktorý sa bude hro­ma­diť v celom živote jed­not­liv­cov,” pove­dal v roz­ho­vore spo­lu­au­tor štú­die psy­cho­lóg Lee Rába z Uni­ver­sity of Min­ne­sota.

Errol-MuskSMALL-by-Samantha-Lowe-001

Otec Elona Muska — Errol Musk, foto: forbes.com

Majú menej stresu

Podľa nedáv­neho výskumu cito­va­ného Bri­gi­dou Schulte z The Was­hing­ton Post, počet hodín, ktoré trá­via mamičky s deťmi vo veku troch až jede­násť rokov len málo pred­vída sprá­va­nie die­ťaťa, pohodu alebo jeho úspech.

A čo viac, “inten­zívne mater­stvo” alebo prí­stup “rodič poli­cajt” môžu byť kon­tra­pro­duk­tívne. „Stres matiek, ktorý pra­mení z toho, že si neve­dia nájsť čas na deti popri práci v sku­toč­nosti zle vplýva na dieťa,“ pove­dal spo­lu­au­tor štú­die soci­ológ Kei Noma­gu­chi Bowling Green State Uni­ver­sity. Takže ak je rodič vyčer­paný alebo frus­tro­vaný, jeho emo­ci­onálny stav sa môže pre­niesť na deti.

allinthefamily

foto: stocksnap.io

Uzná­vajú odhod­la­nie pred vyhý­ba­ním sa zly­ha­niu

To odkiaľ si deti mys­lia, že pochá­dza úspech, bude pred­po­ve­dať, či ho aj dosiahnu. Psy­cho­lóg Carol Dweck zo Stand­ford­skej uni­ver­zity doká­zal, že ľudia roz­mýš­ľajú o úspe­chu dvoma spô­sobmi:

  1. Majú zafi­xo­vané nasta­ve­nie mysle, pred­po­kla­dajú, že náš cha­rak­ter, inte­li­gen­cia a kre­a­ti­vita sú sta­tické a nedo­ká­žeme ich zme­niť.
  2. Majú ras­túce nasta­ve­nie mysle, vyhľa­dá­vajú nové výzvy a zly­ha­nie pova­žujú za odra­zový mos­tík, ktorý ich posu­nie ďalej.

Ak je die­ťaťu pove­dané, že dostalo jed­notku z testu pre jeho vro­denú inte­li­gen­ciu, je to vytvá­ra­nie zafi­xo­va­ného nasta­ve­nia mysle, ak si však dieťa uve­domí, že dostalo jed­notu za jeho snahu, je to ras­túce nasta­ve­nie mysle. 

Bill Gates a jeho Otec Wil­liam H. Gates Sr., foto: geekwire.com

zdroj:  businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stocksnap.io

Pridať komentár (0)