Črty, kto­ré majú rodi­čia veľ­kých osob­nos­tí spo­loč­né

Dominika Kováčová / 16. mája 2016 / Lifehacking

Všet­ci rodi­čia sú radi, ak sa ich die­ťa vyva­ru­je prob­lé­mom, má výbor­ný pros­pech v ško­le a v dospe­los­ti sa z neho sta­ne úspeš­ný člo­vek. A keď­že neexis­tu­je ten pra­vý recept na výcho­vu detí, psy­cho­ló­go­via sa zame­ra­li na výskum, kto­rý vedie k vycho­va­niu úspeš­nej osob­nos­ti.

Tu náj­de­te zna­ky, kto­ré majú rodi­čia úspeš­ných detí spo­loč­né:

Vedú deti k domá­cim prá­cam

Ak deti neumy­jú riad, to zna­me­ná, že nie­kto iný ich umy­je za ne“, hovo­rí Julie Lyth­cott-Haims, býva­lá dekan­ka na Stan­ford­skej uni­ver­zi­te a autor­ka kni­hy Ako sa stať dospe­lým”. „A domá­ce prá­ce nie sú iba o tom, že tre­ba nie­čo uro­biť. Deti sa naučia, že vyko­nať prá­cu zna­me­ná, že sa kaž­dý jeden musí podie­ľať na vytvo­re­ní poho­dy v domác­nos­ti,“ hovo­rí ďalej. „Die­ťa musí robiť prá­cu pre život, aby bolo súčas­ťou živo­ta,” dodá­va.

Mark Zucer­berg s rodi­nou: Mama — Karen Kemp­ner, Otec — Edward Zuc­ker­berg, Ses­try: Ran­di, Ariel­le a Don­na Zuc­ker­berg , foto: metrouk.com

Učia deti byť spo­lo­čen­ské

Výsku­my za posled­ných 20 rokov doka­zu­jú, že spo­lo­čen­ské deti vedia koope­ro­vať so svo­ji­mi roves­ník­mi, sú nápo­moc­né, vedia poro­zu­mieť citom dru­hých, a prompt­ne rie­šia prob­lé­my. Ďalej zo štú­die vychá­dza­lo, že je ďale­ko viac prav­de­po­dob­né, že zís­ka­jú vyso­koš­kol­ský titul a budú mať prá­cu na plný úvä­zok už vo veku 25 rokov, ako tie s obme­dze­ným sociál­nym cíte­ním.

Táto štú­dia odha­li­la, že nápo­moc­né deti si vyvi­nú spo­lo­čen­skú a empa­tic­kú pova­hu. To je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, kto­ré môže­me uro­biť pre ich zdra­vú budúc­nosť, “ hovo­rí Kris­tin Schu­bert, prog­ra­mo­vá ria­di­teľ­ka nadá­cie Robert Wood John­so­na.

16104108853_ba076864df

Rodi­čia Ste­va Job­sa, foto: farm9.staticflickr.com

Majú vyso­ké oča­ká­va­nia

S pou­ži­tím úda­jov z národ­né­ho pries­ku­mu (6600 detí naro­de­ných v roku 2001) zis­ti­li pro­fe­sor Neal Hal­fon a jeho kole­go­via z Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia v Los Ange­les, že vyso­ké oča­ká­va­nia rodi­čov majú obrov­ský vplyv na dosia­hnu­tie úspe­chu ich detí. 

Rodi­čia, kto­rí vide­li v budúc­nos­ti svoj­ho die­ťa­ťa vyso­kú ško­lu pod­ve­do­me ria­di­li svo­je die­ťa k tomu­to cie­ľu bez ohľa­du na ich príj­my,“ uvie­dol vo svo­jom vyhlá­se­ní.

Toto zis­te­nie je v súla­de s iným psy­cho­lo­gic­kým feno­mé­nom a to s Pyg­ma­lia­no­vým efek­tom. Ide o myš­lien­ku seba­na­pl­ňu­jú­ce­ho pro­roc­tva. Deti sú plát­nom, na kto­ré rodi­čia pre­mie­ta­jú svo­je pred­sta­vy o nich, až dôj­de ku zhmot­ne­niu tej­to dôve­ry, a die­ťa sa s pred­sta­vou úspe­chu zosob­ní.

foto: 

Rodi­čia dosiah­li vyš­ší stu­peň vzde­lá­va­nia

Štú­dia vede­ná psy­cho­lo­gič­kou San­drou Tang z Uni­ver­si­ty of Michi­gan zis­ti­la, že mat­ky, kto­ré ukon­či­li vyso­kú ško­lu ale­bo uni­ver­zi­tu, vedú svo­je deti k tomu, aby uro­bi­li to isté.

Zo sku­pi­ny 14000 detí, kto­ré vstú­pi­li do mater­skej ško­ly v rokoch 1998 až 2007, štú­dia zis­ti­la, že u detí naro­de­ných dospie­va­jú­cim mat­kám (18 rokov a mlad­šie), bolo menej prav­de­po­dob­né, že dokon­čia stred­nú ško­lu, ale­bo že nastú­pia na vyso­kú ško­lu.

V roku 2009 sa dlho­do­bá štú­dia pod dohľa­dom psy­cho­ló­ga Eri­ca Dubo­wa z Bowling Gre­en Sta­te Uni­ver­si­ty veno­va­la 856 ľudom, u kto­rých zis­til, že „úro­veň vzde­la­nia rodi­čov 8 roč­ných detí výraz­ne pred­po­ve­da­la vzde­lá­va­cím a pro­fe­sij­ným úspe­chom die­ťa­ťa o 40 rokov neskôr.“

Q5FJUK9OFH

foto: stocksnap.io

Učia svo­je deti mate­ma­ti­ku

Meta­a­na­lý­za z roku 2007 na 35000 predš­ko­lá­koch v Kana­de a vo Veľ­kej Bri­tá­nii priš­la na to, že pokro­či­lé zruč­nos­ti v mate­ma­ti­ke v det­skom veku sú obrov­skou výho­dou.

Spo­lu­au­tor meta­a­na­lý­zy Greg Dun­can pove­dal: „Zvlád­nu­tie raných mate­ma­tic­kých zruč­nos­tí napr. zna­losť čísel, čísel­né­ho pora­dia a ďal­ších pri­mi­tív­nych mate­ma­tic­kých ope­rá­cií a hla­vo­la­mov, pred­po­ve­dá nie­len budú­ci mate­ma­tic­ký úspech, ale tiež pred­po­ve­dá rých­ly úspech v číta­ní.”

IMG_6772

foto: pexels.com

Roz­ví­ja­jú vzťa­hy so svo­ji­mi deť­mi

Štú­die 243 ľudí naro­de­ných do chu­do­by zis­ti­li, že deti, kto­rí dosta­li “cit­li­vé” posky­to­va­nie sta­rost­li­vos­ti vo svo­jich prvých troch rokoch si nie­len­že lep­šie vied­li v skúš­kach v det­stve, ale mali zdrav­šie vzťa­hy a vyš­šie aka­de­mic­ké výsled­ky po trid­siat­ke.

Ako bolo ozná­me­né na PsyB­log-u, rodi­čia, kto­rí sú cit­li­vo rea­gu­jú na sig­ná­ly svoj­ho die­ťa­ťa včas a pri­me­ra­ne, zabez­pe­čia bez­peč­nú základ­ňu pre svo­je deti.

To naz­na­ču­je, že inves­tí­cia do sko­rých vzťa­hov medzi rodič­mi a deť­mi, môže mať za násle­dok dlho­do­bý pros­pech, kto­rý sa bude hro­ma­diť v celom živo­te jed­not­liv­cov,” pove­dal v roz­ho­vo­re spo­lu­au­tor štú­die psy­cho­lóg Lee Rába z Uni­ver­si­ty of Min­ne­so­ta.

Errol-MuskSMALL-by-Samantha-Lowe-001

Otec Elo­na Mus­ka — Errol Musk, foto: forbes.com

Majú menej stre­su

Pod­ľa nedáv­ne­ho výsku­mu cito­va­né­ho Bri­gi­dou Schul­te z The Was­hing­ton Post, počet hodín, kto­ré trá­via mamič­ky s deť­mi vo veku troch až jede­násť rokov len málo pred­ví­da sprá­va­nie die­ťa­ťa, poho­du ale­bo jeho úspech.

A čo viac, “inten­zív­ne mater­stvo” ale­bo prí­stup “rodič poli­cajt” môžu byť kon­tra­pro­duk­tív­ne. „Stres matiek, kto­rý pra­me­ní z toho, že si neve­dia nájsť čas na deti pop­ri prá­ci v sku­toč­nos­ti zle vplý­va na die­ťa,“ pove­dal spo­lu­au­tor štú­die soci­ológ Kei Noma­gu­chi Bowling Gre­en Sta­te Uni­ver­si­ty. Tak­že ak je rodič vyčer­pa­ný ale­bo frus­tro­va­ný, jeho emo­ci­onál­ny stav sa môže pre­niesť na deti.

allinthefamily

foto: stocksnap.io

Uzná­va­jú odhod­la­nie pred vyhý­ba­ním sa zly­ha­niu

To odkiaľ si deti mys­lia, že pochá­dza úspech, bude pred­po­ve­dať, či ho aj dosiah­nu. Psy­cho­lóg Carol Dweck zo Stand­ford­skej uni­ver­zi­ty doká­zal, že ľudia roz­mýš­ľa­jú o úspe­chu dvo­ma spô­sob­mi:

  1. Majú zafi­xo­va­né nasta­ve­nie mys­le, pred­po­kla­da­jú, že náš cha­rak­ter, inte­li­gen­cia a kre­a­ti­vi­ta sú sta­tic­ké a nedo­ká­že­me ich zme­niť.
  2. Majú ras­tú­ce nasta­ve­nie mys­le, vyhľa­dá­va­jú nové výzvy a zly­ha­nie pova­žu­jú za odra­zo­vý mos­tík, kto­rý ich posu­nie ďalej.

Ak je die­ťa­ťu pove­da­né, že dosta­lo jed­not­ku z tes­tu pre jeho vro­de­nú inte­li­gen­ciu, je to vytvá­ra­nie zafi­xo­va­né­ho nasta­ve­nia mys­le, ak si však die­ťa uve­do­mí, že dosta­lo jed­no­tu za jeho sna­hu, je to ras­tú­ce nasta­ve­nie mys­le. 

Bill Gates a jeho Otec Wil­liam H. Gates Sr., foto: geekwire.com

zdroj:  businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stocksnap.io

Pridať komentár (0)