Dalibor Cicman a jeho GymBeam rok po víťazstve v MastersGate

Róbert Háger / 28. júla 2017 / Zo Slovenska

Da­li­bor Cic­man, ma­ji­teľ jed­ného z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ských e-sho­pov – Gym­Beam, pre­dáva v sú­čas­nosti vý­robky na nie­koľ­kých tr­hoch stred­nej a ju­ho­vý­chod­nej Európy. Sám však pri­znáva, že ob­rov­skému úspe­chu e-shopu Gym­Beam, kto­rého ob­raty za mi­nulý rok pre­kro­čili päť mi­li­ó­nov eur, pred­chá­dzalo množ­stvo iných pro­jek­tov. Po­zrite sa s nami na to, ako sa to­muto e-shopu darí a aké ino­vá­cie za po­sledné me­siace za­viedli.

zdroj: archív MaterGate

Da­li­bor Cic­man, ma­ji­teľ jed­ného z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ských e-sho­pov – Gym­Beam, pre­dáva v sú­čas­nosti vý­robky na nie­koľ­kých tr­hoch stred­nej a ju­ho­vý­chod­nej Európy. Sám však pri­znáva, že ob­rov­skému úspe­chu e-shopu Gym­Beam, kto­rého ob­raty za mi­nulý rok pre­kro­čili päť mi­li­ó­nov eur, pred­chá­dzalo množ­stvo iných pro­jek­tov. Po­zrite sa s nami na to, ako sa to­muto e-shopu darí a aké ino­vá­cie za po­sledné me­siace za­viedli.

Máte za se­bou niečo cez 7 me­sia­cov tohto roka. Vy­víja sa bu­si­ness tak, ako ste si na­plá­no­vali? Ak áno, čo sú kľú­čové “drajvre”?

Všetko ide podľa plánu. Za­čiat­kom tohto roka sme rie­šili veci, ktoré zá­kaz­níci v krát­ko­do­bom ho­ri­zonte až tak ne­po­cí­tia, ale nám umož­nia ďa­lej rásť. Sťa­ho­vali sme sa do no­vých pre­d­i­men­zo­va­ných pries­to­rov, kde sme za­vá­dzali au­to­ma­ti­zá­ciu, čo je pre nás úplne nová ob­lasť. Te­raz to celé ešte do­la­ďu­jeme. Tak­tiež sa ob­ze­ráme po ďal­ších tr­hoch na expan­ziu.

foto: ar­chív Gym­Beam

Sťa­ho­va­nie sa do väč­ších skla­do­vých pries­to­rov je iste veľká vec. Ako to pre­behlo a aké sú od toho oča­ká­va­nia?

Aj keď sme príp­rave ve­no­vali asi pol roka, ne­malý bud­get a mali sme to kom­pletne pre­mys­lené, tak to ne­šlo úplne podľa plánu. 2 týždne po sťa­ho­vaní sme boli radi, že do­ká­žeme vy­expe­do­vať ba­líky. Ale tak po me­siaci to už bolo všetko na 99% do­la­dené. V sú­čas­nosti nám to po­sky­tuje silnú kon­ku­renčnú vý­hodu. Mys­líme si, že z ob­cho­dov v na­šom seg­mente nemá ni­kto takú po­kro­čilú au­to­ma­ti­zá­ciu a také veľké skla­dové pries­tory.

Čaká vás v tomto roku ešte ne­jaký vý­znamný medz­ník tý­ka­júci sa exportu alebo inej ob­lasti?

Ne­us­tále máme rozp­ra­co­vané množ­stvo no­vých pro­duk­tov. Pri nie­kto­rých sa vý­voj na­ťa­huje aj viac ako rok. V sú­čas­nosti by sme mali uviesť do pre­daja zo­pár zá­sad­ných no­vi­niek. Zá­ro­veň po­zo­ru­jeme si­tu­áciu na Ukra­jine, kde by sme chceli expan­do­vať. A tak­tiež nás láka zo­pár bal­kán­skych kra­jín, ktoré prav­de­po­dobne ešte tento rok spus­tíme.

Na čom ak­tu­álne naj­viac pra­cu­jete spolu s ui42?

Uni­ká­tom na­šej spo­lu­práce s ui42 je, že nám po­má­hajú vo všet­kom vy­soko nad rá­mec fak­tu­rá­cie. Mimo fak­tu­ro­va­ných slu­žieb je to aj po­ra­den­stvo, ana­lýzy a stra­te­gické plá­no­va­nie. Mo­men­tálne tes­tu­jeme in­zer­ciu vi­deí na You­Tube, čo by mohla byť ďal­šia služba, ktorú by nám za­bez­pe­čo­vali.

foto: ar­chív Gym­Beam

Ktoré pro­dukty boli, resp. sú “hi­tovky” let­ného ob­do­bia?

Náš seg­ment až tak se­zón­nosť ne­po­ci­ťuje, skôr vní­mame to, že sa celé od­vet­vie vy­víja. Skôr sa sna­žíme sle­do­vať na­prí­klad trendy v zmene ba­lení – jed­no­dáv­kové ba­le­nia, aký je nový do­pyt no­vých zá­kaz­ní­kov na trhu, pre­sun od „mass“ k „he­alth“, funkčné po­travy, atď. Ne­sna­žíme sa ne­jak vy­uží­vať se­zón­nosť, skôr si na­via­zať viac stá­lych zá­kaz­ní­kov, ktorí ro­bia opa­ko­vané ná­kupy a zvy­šo­vať ich CLV (Cus­to­mer li­fe­time va­lue).

Čo ste no­vého pri­niesli zá­kaz­ní­kom v rámci pro­duk­to­vého port­fó­lia po­čas Q1 a Q2 2017?

Z vlast­ných pro­duk­tov máme vyše 50 no­vi­niek. Z re­sel­ler pro­duk­tov sú to stovky. Mne ro­bia naj­väč­šiu ra­dosť mixy orieš­kov a sr­vát­ko­vého pro­te­ínu Ha­zel­nut spreed a Nuts & Whey, pre­tože od za­ra­de­nia sú prak­ticky best-sel­lery. Sú to fakt kva­litné pro­dukty, ktoré sa pre­dá­vajú na zá­klade re­fe­ren­cií. Ďa­lej je to spa­ľo­vač tu­kov Nero a čo­skoro by mali byť v pre­daji aj 2 pro­te­ínové RTD ná­poje a nová pro­te­ínová ty­činka.

Pri­niesli ste aj no­vinky v ob­lasti slu­žieb zá­kaz­ní­kom?

Čo­skoro bu­deme mig­ro­vať na nový web, ktorý má ne­spo­četne veľa vý­hod. Im­ple­men­to­vali sme ne­jaké web 2.0 prvky, pri­dali mož­nosti vý­beru dar­če­kov, kto­rých chceme roz­dá­vať ešte viac ako do­te­raz. Vý­razne sme zrých­lili a zjed­no­du­šili ná­kupne cesty s dô­ra­zom na mo­bil. Chceme to po­sú­vať viac do bu­do­va­nia ko­mu­nity u nás na webe s prv­kami ga­mi­fi­ká­cie* a čo naj­viac to in­teg­ro­vať s ob­cho­dom.

Ako vy­zerá ak­tu­álne kon­ku­renčné pro­stre­die na do­má­com trhu a ako na za­hra­nič­ných? V čom ste je­di­neční? Čo viete zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť iné, čo kon­ku­ren­cia nie?

Ne­ana­ly­zu­jeme veľmi lo­kálnu kon­ku­ren­ciu, skôr glo­bálne firmy z hľa­diska in­špi­rá­cie. Sna­žíme sa kaž­dému trhu pris­pô­so­biť, aby sme po­nú­kali lo­kálny „mains­tream“. Ak mám Slo­ven­sko po­rov­nať s kra­ji­nami kde pô­so­bíme, tak je tu vyš­šia úro­veň e-sho­pov ako v Ma­ďar­sku, Ru­mun­sku, Ukra­jine, po­balt­ských kra­ji­nách alebo Chor­vát­sku. A na­opak niž­šia ako v Česku, Poľ­sku. My sa úmy­selne tla­číme na trhy, kde to máme ľah­šie.

V ta­kom Ne­mecku je to zasa úplne iná liga, pre­dá­vame tam len cez Ama­zon a be­rieme to ako expe­ri­men­to­va­nie, nie ako bu­si­ness. Pre nás nie je vý­hodné sa etab­lo­vať napr. v Ne­mecku, pre­tože s rov­na­kým roz­poč­tom vieme pre­nik­núť na me­nej roz­vi­nu­tých tr­hoch a ko­niec-kon­cov je to rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie.

foto: ar­chív Gym­Beam


Vý­znamný čas uply­nul od vášho ví­ťazs­tva v Mas­ters­Gate. Dnes tu už máme ďal­ších ví­ťa­zov a už s nimi roz­bie­hame sé­riu ak­ce­le­rač­ných ško­lení. Mi­mo­cho­dom – stí­hal si sle­do­vať fi­nále a vy­hod­no­te­nie, resp. ví­ťa­zov tohto roč­níka? Ak áno, zau­jal ťa nie­kto z oce­ne­ných?

Chcel som sa prísť po­zrieť na fi­nále osobne, ale mali sme práve vtedy na­plá­no­vanú dô­le­žitú pra­covnú cestu, tak som to sle­do­val len na diaľku. Ví­ťazi ma zau­jali všetci, napr. všetci hlavní traja slo­ven­skí ví­ťazi majú zau­jí­mavý bu­si­ness mo­del, ko­mu­ni­ká­ciu, sú „cool“, tak­tiež ma zau­jalo via­cero ob­cho­dov z fi­na­lis­tov. Ve­nu­jem veľa voľ­ného času štú­diom glo­bál­nych fi­riem, ale baví ma sle­do­vať aj ta­kéto men­šie slo­ven­ské. Dá sa tam nájsť veľa in­špi­rá­cií aj pre našu firmu, alebo mať as­poň pre­hľad o trhu.

Takto s od­stu­pom času – ako spätne hod­no­tíš Mas­ters­Gate pro­jekt? V čom je podľa teba jeho roz­ho­du­júci prí­nos pre teba / trh?

Pre nás bol hlavný prí­nos ne­twor­king. Na zá­klade toho, že sme boli ví­ťazmi sme za­čali spo­lu­pra­co­vať s veľmi ši­kov­nými ľuďmi. Od nich sme sa do­stali k ďal­ším a tak ďa­lej. Prácu so ši­kov­nými ľuďmi po­kla­dám v pod­ni­kaní za kľú­čovú. Ne­mys­lím tým len vo firme, ale aj s ex­ter­nými do­dá­va­teľmi, prí­padne po­ten­ci­onál­nymi par­tnermi.

Kde sa na­chá­dza dnes Gym­Beam vyše roka po ví­ťazs­tve? Keby si to mal tak veľmi stručne zhod­no­tiť a zhr­núť toto ob­do­bie roz­voja – vtedy vs. dnes. V čom ste iní, lepší, skú­se­nejší?

Tak ideme podľa dl­ho­do­bej stra­té­gie. Spus­tili sme nový trh Ru­mun­sko. Roz­ší­rili vý­razne port­fó­lio pro­duk­tov, z toho vy­plý­vajú aj vyš­šie tržby, noví ko­le­go­via, so­fis­ti­ko­va­nej­šie rie­še­nia…

foto: ar­chív Gym­Beam
Koľko vás je dnes vo firme? A rovno po­do­tázka – je prob­lém zo­hnať dob­rého za­mest­nanca, ko­legu? Za­nie­te­ného pre bu­si­ness. Máte v tomto ne­jaký špe­ci­fický prí­stup, stra­té­giu vý­beru no­vých ľudí?

Mo­men­tálne mám vo firme asi 30 spo­lu­pra­cov­ní­kov. Pred ro­kom v čase sú­ťaže sme boli asi 20. Ná­bor do na­šej firmy je za­lo­žený na skú­šaní. Keď sme za­lo­žili firmu, tak sme rok skú­šali len fun­go­va­nie a za prvý rok sme spra­vili tržbu me­nej ako te­raz za pol dňa. Ná­sledne, keď sme naz­bie­rali ne­jaké dáta, tak sme sa roz­hodli do firmy in­ves­to­vať pe­niaze a po­da­rilo sa mi tu do­stať naj­ši­kov­nej­ších ľudí, s kto­rými som kedy pra­co­val na po­dob­ných e-sho­poch.

Keď pri­jí­mame ľudí, tak skú­šame. Cel­kovo v na­šej firme pra­co­valo veľa ľudí krat­šie ako 2 me­siace, len tak na skúšku a sú­časní ko­le­go­via sú vy­braní zo ši­ro­kého spek­tra od­skú­ša­ných po­ten­ci­onál­nych ko­le­gov. Asi ne­vieme ro­biť po­ho­vory, lebo väč­ši­nou to je na­ko­niec v praxi úplne inak. Za po­sledný rok sme pri­jali asi 10 ľudí z toho je­den ko­lega bol tzv. „ho­tový člo­vek“, čo pri­nie­sol know-how, zvy­šok sú ab­sol­venti a mladí ľu­dia s po­ten­ciá­lom, ktorí na sebe pra­cujú a treba im ve­no­vať čas.

Ras­túci bu­si­ness, úspech, viac ro­boty, veľa pre­zen­tá­cií, veľa even­tov – zo­stáva čas na sú­kro­mie, ko­níčky? Ak áno, aké? A koľko času im stí­haš ve­no­vať?

Firma, je v pod­state môj ko­ní­ček. Veľa ko­níč­kov, kto­rým sa ve­nu­jem majú sy­ner­gický efekt s prá­cou. Rád si štu­du­jem ne­jaké témy z kníh, blo­gov, vi­deí, au­di­ok­níh, twe­e­tov, in­fo­gra­fík na pin­te­reste…nie sú to striktne témy, ktoré sú­vi­sia s mo­jou prá­cou. Rád ces­tu­jem, špor­tu­jem, trá­vim čas s ro­di­nou. Každý pod­ni­ka­teľ si v pod­state re­gu­luje sám pra­covné tempo a keď ho to baví, tak ne­vie prok­ras­ti­no­vať. Sna­žím sa mať vy­sokú pra­covnú dis­cip­línu.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou ui42, or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťaže Mas­ters­Gate

Pridať komentár (0)