Dáni vysťahujú neželaných migrantov na ťažko dostupný ostrov

Lenka Sidorová / 4. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Mig­ran­tov, ktorí majú kri­mi­nálnu mi­nu­losť, vy­sťa­hujú Dáni na po­chmúrny os­trov
  • Cie­ľom je, znep­rí­jem­niť im ži­vot tak, aby sa sami chceli vrá­tiť do­mov
  • Mig­ran­tov, ktorí majú kri­mi­nálnu mi­nu­losť, vy­sťa­hujú Dáni na po­chmúrny os­trov
  • Cie­ľom je, znep­rí­jem­niť im ži­vot tak, aby sa sami chceli vrá­tiť do­mov

Dán­sko plá­nuje umiest­niť ne­že­la­ných mig­ran­tov na naj­nep­rí­jem­nej­šie miesto: malý, ťažko do­stupný os­trov, na kto­rom sú la­bo­ra­tó­riá, kre­ma­tó­rium a cen­trum na vý­skum ná­kaz­li­vých cho­rôb zvie­rat. Do­konca aj tra­jekt, ktorý tam pre­máva, sa volá Ví­rus. In­for­má­ciu pri­nie­sol The New York Ti­mes.

„V Dán­sku sú nech­cení a po­cí­tia to,“ na­pí­sala na Fa­ce­bo­oku mi­nis­terka vnútra In­ger Stoj­berg. V pia­tok dán­ska stre­dop­ra­vi­cová vláda a pra­vi­cová ľu­dová strana ozná­mili do­hodu o umiest­není 100 ľudí na os­trove Lind­holm. Ide o ne­le­gál­nych mig­ran­tov, ktorí  sú od­sú­dení za rôzne zlo­činy, bola im za­miet­nutá žia­dosť o azyl a zá­ro­veň ich ne­môžu vrá­tiť do svo­jich do­mov­ských kra­jín, lebo by ich tam mohli mu­čiť.

Budú teda žiť na izo­lo­va­nom os­trove s roz­lo­hou 17 ak­rov, ktorý je vzdia­lený viac ako tri ki­lo­metre od najb­liž­šej pev­niny. Od cu­dzin­cov sa bude vy­ža­do­vať, aby sa denne hlá­sili, inak budú če­liť väzbe.

„Chceme čo naj­viac mi­ni­ma­li­zo­vať pre­mávku  tra­jek­tov, uro­bíme ju ťaž­ko­pád­nou a čo najd­rah­šiou, ako je to len možné,“ po­ve­dal Mar­tin Hen­rik­sen, ho­vorca dán­skej ľu­do­vej strany pre pri­sťa­ho­va­lec­tvo te­le­ví­zii 2.

Dán­sko na za­ria­de­nie pre kri­mi­nál­ni­kov vy­čle­nilo 12 mi­li­ó­nov eur a ot­vorí sa v roku 2021. Mi­nis­ter fi­nan­cií Kris­tian Jen­sen, ktorý vie­dol ro­ko­va­nia, uvie­dol, že os­trov nie je vä­ze­nie, ale do­dal, že „kto­koľ­vek je tam umiest­nený, musí tam aj spať.“ Lou­ise Holc­ková, zá­stup­kyňa vý­kon­ného ria­di­teľa Dán­skeho in­šti­tútu pre ľud­ské práva uviedla, že jej or­ga­ni­zá­cia bude veľmi po­zorne“ sle­do­vať prí­padné po­ru­še­nie me­dzi­ná­rod­ných zá­väz­kov Dán­ska.

Do­hoda bola do­sia­hnutá v rámci ro­ko­vaní o roz­počte. Každý rok dán­ska ľu­dová strana po­ža­duje ob­me­dze­nie pri­sťa­ho­val­cov alebo ute­čen­cov vý­me­nou za hla­so­va­nie o roz­počte.

Právni experti uviedli, že je prí­liš skoro na to ur­čiť, či pro­jekt Lind­holm Is­land pre­kročí hra­nice ľud­ských práv. Cie­ľom vlád­neho pro­jektu je znep­rí­jem­niť ži­vot mig­ran­tom tak, aby sa chceli dob­ro­voľne od­sťa­ho­vať na­s­päť.

V Dán­sku, ako vo väč­šine Európy, ma­sový ná­rast mig­rá­cie z Blíz­keho vý­chodu a Af­riky v ro­koch 2015 a 2016 vy­vo­lal silný od­por. Keďže sa v kra­jine za­čala roz­má­hať „ne-dán­ska“ kul­túra, v lete par­la­ment schvá­lil zá­kaz no­se­nia bu­riek, ktoré sú ok­rem iného chá­pané ako sym­bol útlaku žien. Tento me­siac chcú Dáni za­viesť po­vin­nosť, aby si mig­ranti pred ude­le­ním ob­čian­stva mu­seli po­triasť ru­kou s úrad­níkmi, čoho cie­ľom je na­tu­ra­li­zá­cia, na­koľko mnohí mos­li­mo­via od­mie­tajú po­dať ruku nie­komu, kto je opač­ného po­hla­via.

Pridať komentár (0)