Daniel Wel­ling­ton a 180 mili­ó­nový biz­nis s hodin­kami

Lýdia Repová / 16. jún 2016 / Tools a produktivita

Nie kaž­dému sa podarí zbo­hat­núť už počas štú­dia. To, o čom väč­šina z nás sníva sa tomuto Švé­dovi poda­rilo. O koho ide?

Daniel Wel­ling­ton je známa značka, ktorá sa venuje výrobe a pre­daju hodi­niek. Zalo­žená bola v roku 2011 vo Švéd­sku mla­dým Fili­pom Tysan­de­rom.

Náhoda či osud?

Tento mladý Švéd chcel už od malička pre­ces­to­vať celý svet. Keďže si chcel svoj det­ský sen aj spl­niť, Tysan­der sa roz­ho­dol, že poces­tuje po stred­nej do Aus­trá­lie. Tam sa mu skrí­žila cesta s mód­nym Angli­ča­nom, Danie­lom Wel­ling­to­nom. To, čo uchvá­tilo mla­dého Tysan­dera bola jeho ruka, na kto­rej mal Role­xky s kla­sic­kým NATO remien­kom. A presne takto nejak vznikla mili­ó­nová idea a mili­ó­nová značka s náz­vom Daniel Wel­ling­ton.

20130122-223018

foto: nickys.se

Nešlo to tak ľahko

Za kaž­dým úspe­chom je veľa driny a inak tomu nebolo ani teraz. Po návrate do Švéd­ska sa Tysan­der pokú­sil nájsť prácu, no z kaž­dej ho vyho­dili. Zapí­sal sa teda na štú­dium biz­nisu, počas kto­rého zalo­žil dve men­šie spo­loč­nosti pre­dá­va­júce kra­vaty a ume­lo­hmotné hodinky online. V roku, kedy pro­mo­val pou­žil Tysan­der 24 000 dolá­rov, ktoré zaro­bil vo svo­jich spo­loč­nos­tiach a zalo­žil tre­tiu roz­ho­du­júcu spo­loč­nosť, ktorá mu v prie­behu nie­koľ­kých rokov zme­nila život.

Big Boom

Začalo to malým online obcho­dom a logom, ktoré si sám navrhol vo Pho­tos­hope. Hodinky zažili obrov­ský úspech no nie len pre svoj jed­no­du­chý, štý­lový dizajn či pri­ja­teľnú cenu, ale aj vďaka Tysan­de­rovmu mar­ke­tin­go­vému plánku, kde doká­zal efek­tívne využiť sociálne média. Spo­loč­nosť bola zalo­žená na aktív­nom využí­vaní fol­lo­we­rov svo­jej značky. Aktu­álne je to dosť častá stra­té­gia, no v rokoch, kedy bola firma zalo­žená to bolo niečo nové. Aktu­álne má Daniel Weling­ton viac ako 2 mili­óny fol­lo­we­rov na Ins­ta­grame.

Bez názvu

foto: instagram.com

V roku 2014 pre­dal viac ako milión výrob­kov a dosia­hol zisk 70 mili­ó­nov dolá­rov. V 2015 vystre­lil nahor, kedy z pre­daja dosia­hol zisk 170 mili­ó­nov dolá­rov. Tysan­der minulý rok zaro­bil okolo 66 mili­ó­nov dolá­rov na tejto značke. Takže sa nemu­síme čudo­vať, že si zado­vá­žil najd­rahší apart­mán v Štok­holme.

Aj napriek tomu, že za úspech spo­loč­nosti môže aj stret­nu­tie s istým Angli­ča­nom menom Daniel Wel­ling­ton, Tysan­der sa vyjad­ril, že sa s jeho inšpi­rá­to­rom nechce už nikdy stret­núť. “Asi by som sa rýchlo ukryl pod stôl, keby sa strojca mojej inšpi­rá­cie obja­vil v mojej kan­ce­lá­rii” vyjad­ril sa Tysan­der pre Švéd­sky maga­zín Vec­kans Affä­rer. Tak­tiež dodáva, že každý sa môže stať úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom, chce to len čas a trošku šťas­tia.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: donghoviendong.com

Pridať komentár (0)