Datacentrum budúcnosti pod hladinou mora. Microsoft ponoril svoje citlivé servery

Richard Vitkovský / 11. júna 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Microsoft/Red Box Pictures
  • Mic­ro­soft sa roz­ho­dol pre od­vážny pro­jekt.
  • Vy­tvo­ril vô­bec prvé da­ta­cen­trum fun­gu­júce hl­boko pod mor­skou hla­di­nou
  • Hlav­ným cie­ľom po­kusu je po­skyt­núť rých­lej­šie in­ter­ne­tové služby s vy­uži­tím čis­tej ener­gie

Modrá ob­loha, mor­ská hla­dina – jed­no­du­cho idylka. Takto to vy­ze­ralo v je­den pekný deň pri škót­skom sú­os­troví Ork­neje. Ru­ši­vým doj­mom však pô­so­bili za­mest­nanci v kom­bi­né­zach s ná­pi­som Mic­ro­soft, ktorí tu ne­boli na do­vo­lenke, ale pilne pra­co­vali. So se­bou si pri­niesli ob­rov­ský biely ob­jekt v tvare valca, sa­moz­rejme, so žia­ria­cim lo­gom Mic­ro­softu. Ná­sledne zá­hadný ob­jekt na­lo­žili na pla­vidlo vy­ba­vené že­ria­vom a po­no­rili pod mor­skú hla­dinu do hĺbky viac ako 35 met­rov.

datacentrumZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Mic­ro­soft/Red Box Pic­tu­res

Ne­jed­nalo sa však o po­norku, ako by si mnohí mys­leli, ale o su­per­mo­derné da­ta­cen­trum plné ser­ve­rov. Ser­very a voda sa však ne­majú rady, a tak ich mu­seli vo­do­tesne uzav­rieť práve v ob­rov­skom bie­lom ob­jekte. Toto ko­na­nie je na prvý po­hľad po­sta­vené na hlavu, ale Mic­ro­soft vie, čo robí.

veterná turbínaZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Mic­ro­soft/Red Box Pic­tu­res

Ne­ty­pická po­norka

Spo­loč­nosť má to­tiž v pláne bu­do­vať novú ge­ne­rá­ciu da­ta­cen­tier, ktoré budú fun­go­vať na báze čis­tej ener­gie. Lep­šie miesto si tak ne­mohli vy­brať. Ork­neje sú priam po­siate ve­ter­nými tur­bí­nami a svoje miesto tu majú aj vodné tur­bíny. S pr­vot­nou myš­lien­kou pod­vod­ného da­ta­cen­tra ne­pri­šiel Bill Ga­tes, ale ra­dový za­mest­na­nec v Mic­ro­softe už pred mno­hými rokmi. V roku 2014 sa pro­jekt do­stal do po­čia­toč­nej fázy vďaka di­ví­zii ume­lej in­te­li­gen­cie a vý­skumu.

serveryZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Mic­ro­soft/Red Box Pic­tu­res

Pro­jekt s náz­vom Na­tick má však omnoho širší zá­ber ako ukla­da­nie da­ta­cen­tier hl­boko pod vodnú hla­dinu. Cie­ľom je umiest­niť da­ta­cen­trum kde­koľ­vek na svete a za akých­koľ­vek pod­mie­nok v prie­behu 90 dní. Voda je však vý­zva, a preto bol vô­bec prvý krát­ko­dobý test zre­a­li­zo­vaný tak­tiež pod vod­nou hla­di­nou. Bolo to­tiž po­trebné vy­bu­do­vať bez­pečnú schránku, do kto­rej ne­pre­nikne ani kvapka vody.

konštrukciaZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Mic­ro­soft/Red Box Pic­tu­res

Prvý po­kus pre­be­hol v Ka­li­for­nii, keď bola men­šia ver­zia da­ta­cen­tra po­no­rená pod vodnú hla­dinu. Po 105-tich dňoch bolo da­ta­cen­trum vy­lo­vené. Vo vnútri zo­stalo všetko ne­poš­ko­dené. Po­te­šení pra­cov­níci Mic­ro­softu sa tak roz­hodli pre na­sa­de­nie v Škót­sku. Na ostrom pro­jekte spo­lu­pra­co­vali so spo­loč­nos­ťou Na­val Group, ktorá je exper­tom v bu­do­vaní po­no­riek. Da­ta­cen­trum, ktoré je s po­bre­žím pre­po­jené za po­moci pod­mor­ského kábla, by tu malo vy­dr­žať bez po­ško­de­nia re­kord­ných 5 ro­kov.

Vo vnútri sa na­chá­dza 864 ser­ve­rov vrá­tane kom­plet­ného chla­dia­ceho sys­tému. Da­ta­cen­trum dlhé viac ako 12 met­rov do­káže ulo­žiť 5 mi­li­ó­nov fil­mov. Z pev­niny budú za­mest­nanci sle­do­vať vý­voj na pa­lube ne­ty­pic­kej po­norky po dobu jed­ného roka. Sle­do­vať sa bude úro­veň vlh­kosti, spot­reba ener­gie a tep­lota. Ak by celý pro­jekt skon­čil úspešne, možno sa doč­káme no­vej ge­ne­rá­cie da­ta­cen­tier.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , oref.co.uk

Pridať komentár (0)