Defi­ní­cia luxusu? Táto 108-met­rová mega jachta má vlastnú pláž

Lýdia Repová / 28. augusta 2016 / Zaujímavosti

Známe Nór­ske štú­dio Hare­ide Design pred­sta­vilo svoj kon­cept tejto jachty. Názov 108m dostala práve po svo­jej dĺžke ktorá činí 108 met­rov. Aby sa odčle­nila od ostat­ných super jácht sveta, pri­chá­dza s via­ce­rými zau­jí­ma­vos­ťami, ktoré z nej robia naozaj pravý luxus

Okrem už spo­mí­na­nej pláže má ešte dva bazény a obrov­skú halu s oknami od pod­lahy až k stropu. Práve vďaka tomuto prvku sa dizaj­né­rom poda­rilo pre­po­jiť moderné zaria­de­nie jachty s krás­nou prí­ro­dou. Podľa Einara Hare­i­deho, zakla­da­teľa Here­ide Design, sa dnešné super jachty skôr podo­bajú na plá­va­júce luxusné budovy, ktoré majú prvky kla­sic­kého luxusu. S touto hyb­rid­nou mega­jach­tou chcú naopak pod­tr­hnúť krásy von­kaj­šej prí­rody a menia­ceho sa oko­lia, nie sa len zame­ria­vať na luxusné zaria­de­nie jachty. Celý kon­cept je zatiaľ len pro­jek­tom, no Hareid dúfa, že sa čoskoro pre­mení na rea­litu.

The Hareide Design studio has created plans for the 108m, a huge superyacht concept with some pretty special features.

Diz­jan je pre­po­je­ním ele­gan­cie a moder­ného štýlu Škan­di­ná­vie.

It has a "classic" monohull design, which has the "unique combination of elegance and modernity of Scandinavian design," according to the agency.

Naj­zau­jí­ma­vej­ším prv­kom je pláž v zadnej časti lode, ktorá ponúka svojmu maji­te­ľovi prí­stup priamo do mora.

One of the most noteworthy aspects of the ship is near the rear, where the aft of the ship lowers into the water to form its own private beach-like shallow pool.

Ak by nie­kto čakal kla­sickú pie­sočnú pláž, je na omyle. Tento pre­špe­ku­lo­vaný diazjn však len pod­čiarkne kre­a­ti­vitu dizaj­né­rov.

There's no sand, so it's more of a sloped wading pool with waves. This is just one more example of the boat's embrace of its natural surroundings.

Vo vrch­nej časti sa nachá­dza bazén ale aj malá záh­radka, ktorá ponúka doko­nalý pries­tor na relax.

On the upper deck, a garden and infinity pool would provide a peaceful place to relax.

Dizajn celej lode je vedený v čis­tých jed­no­du­chých líniách s veľ­kými oknami, ktoré ponú­kajú neza­bud­nu­teľný výhľad.

The galleys are spacious with clean lines. No matter where you are on the ship, the outside can be clearly seen or felt.

Grand Hall ponúka pries­tor pre rôzne kul­túrne uda­losti. Aj tu je možné vidieť domi­nan­ciu veľ­kých okien.

Inside, the Grand Hall provides a multiuse space. Its clear glass wall provides fantastic views of the surrounding sea.

Na vrchu sa nachá­dzajú solárne panely, ktoré by mali zabez­pe­čiť dosta­tok ener­gie pre pomalú plavbu. V prí­pade, že je nedos­ta­tok ener­gie zapnú sa doda­točné díz­lové motory. Na stre­che sa tak­tiež nachá­dza aj pries­tor pre heli­kop­téru.

The yacht would be powered by over 3,000 square feet of solar panels that could provide enough power for the boat at low speeds. At higher ones, the diesel part of the hybrid diesel-electric engine would kick in. There's also a helipad for quick boarding and de-boarding.

Jediná chy­bička tejto jachty je tá, že je stále len v štá­diu pro­jektu.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: hareidedesign.com

Pridať komentár (0)