Denné rutiny, ktoré vás spra­via chyt­rej­šími — časť druhá

Ľudovít Nastišin / 6. marca 2015 / Tools a produktivita

Pokra­ču­jeme v pri­dá­vaní čin­ností, ktoré vás svo­jim kaž­do­den­ným opa­ko­va­ním môžu upg­ra­do­vať na vyšší level.

Prvý člá­nok z našej dvoj­diel­nej série “Denné rutiny, ktoré vás spra­via chyt­rej­šími”, si môžete pre­čí­tať TU.

12. Sti­mu­lujte svoju myseľ 

Ísť si každý deň zabe­hať je skvelý spô­sob ako dostať svoj mozog do režimu „flow“ a udr­žať si vaše men­tálne zdra­vie vo forme. Je to tak­tiež skvelý spô­sob ako pre­mýš­ľať o nároč­ných roz­hod­nu­tiach či spra­co­vať novú infor­má­ciu. — Rick Bruno

13. Zapíšte sa na nie­ktoré on-line kurzy

Pozrite si tento zoznam naj­po­pu­lár­nej­ších online kur­zov pre pro­fe­si­oná­lov. Uis­tite sa však, že na seba nena­lo­žíte pri­veľa. Pri­hláste sa na jeden alebo dva a maxi­málne sa na nich sústreďte. Sylaby vás tak­tiež povedú tak, aby ste nezišli z cesty a budete tak vedieť, čo máte každý deň robiť, či už pôjde o počú­va­nie pred­nášky alebo prácu na zadaní. — Manas J Saloi

14. Poroz­prá­vajte sa s nie­kym, kto vám príde zau­jí­mavý

Aj keď pôjde o nezná­meho, nebojte sa oslo­viť ho. Pýtajte sa na ich záujmy a ciele a na to, ako k nim prišli. Často krát sa naučíte omnoho viac od ľudí, kto­rých vôbec nepoz­náte. — Manas J Saloi

15. Vyj­dite si s ľuďmi, ktorí sú chyt­rejší ako vy 

S chyt­rými ľuďmi trávte toľko času, koľko len môžete. Každý deň by ste sa mali sna­žiť dať si aspoň kávu s vašim inšpi­ra­tív­nym zná­mym. Vždy buďte skromný a ochotný naučiť sa niečo nové. Ak ste neus­tále v kon­takte s ľuďmi chyt­rej­šími od vás, nemáte inú mož­nosť ako sa niečo naučiť. — Manas J Saloi

16. Pou­ží­vajte apli­ká­ciu word-of-the-day 

Zlep­šíte si tým svoju slovnú zásobu. Nič viac nič menej. — Manas J Saloi

17. Urobte niečo, z čoho máte strach

Vždy, keď sa ocit­nete mimo svo­jej zóny pohod­lia sa naučíte niečo nové. Každý deň na seba pri­tlačte o trošku viac. Vyskú­šajte si pub­lic spe­a­king pro­stred­níc­tvom Toas­tMas­ters class, buďte vo vední neja­kého mee­tingu dob­ro­voľ­ným pri­hlá­se­ním sa na vyko­na­nie neja­kej úlohy alebo sa posnažte kon­tak­to­vať nie­koho, koho vôbec nepoz­náte a obdi­vu­jete cez krátky list či email. — Clau­dia Azula Altu­cher

18. Pre­skú­majte nové miesta 

Ak nemô­žete ces­to­vať každý deň, snažte sa aspoň nájsť niečo nové vo vašom meste. Stret­nete nových ľudí, naučíte sa nové fakty a dozviete sa čo to nové o svete. Je to oveľa pro­duk­tív­nej­šie ako sedieť doma pred tel­kou. — Manas J Saloi

19. Zahrajte si „smart“ hry 

Nie­ktoré hry ako šach či Scrabble vám efek­tívne tré­nujú myseľ. Skúste posú­vať svoju úro­veň stále ďalej. Sudoku, 2048, Doors, to všetko sú vaši pria­te­lia. – Sau­rabh Shah

20. Vyhraďte si nejaká čas na nič nero­be­nie

Sede­nie v tichu pomáha v inšpi­ro­vaní samého seba a v ref­le­xii toho, čo ste daný deň uro­bili. — Clau­dia Azula Altu­cher

21. Venujte sa pro­duk­tív­nemu hobby 

Ak máte niečo, na čom môžete kaž­do­denne pra­co­vať, či už je to šitie alebo rybár­če­nie, veľa­krát vám to s nie­čím pomôže len vďaka tomu, že to robíte. Skúste naprí­klad každý deň zahrať na gitare novú pie­seň, čítajte knihu fyziky, napíšte nie­koľko strán poviedky či naučte sa nejaký počí­ta­čový skill. – May­ank Raj­put

22. Využí­vajte, čo ste sa naučili 

Ak ste sa nedávno naučili nejaký prog­ra­mo­vací jazyk alebo ako hrať na gitare, uis­tite sa, že sa tomu aj naďa­lej pra­vi­delne venu­jete. „Lear­ning by doing“ je jeden z naj­lep­ších spô­so­bov ako byť viac „smart“. – Himanshu Pal

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)