Den­né ruti­ny, kto­ré vás spra­via chyt­rej­ší­mi — časť dru­há

Ľudovít Nastišin / 6. marca 2015 / Lifehacking

Pokra­ču­je­me v pri­dá­va­ní čin­nos­tí, kto­ré vás svo­jim kaž­do­den­ným opa­ko­va­ním môžu upg­ra­do­vať na vyš­ší level.

Prvý člá­nok z našej dvoj­diel­nej série “Den­né ruti­ny, kto­ré vás spra­via chyt­rej­ší­mi”, si môže­te pre­čí­tať TU.

12. Sti­mu­luj­te svo­ju myseľ 

Ísť si kaž­dý deň zabe­hať je skve­lý spô­sob ako dostať svoj mozog do reži­mu „flow“ a udr­žať si vaše men­tál­ne zdra­vie vo for­me. Je to tak­tiež skve­lý spô­sob ako pre­mýš­ľať o nároč­ných roz­hod­nu­tiach či spra­co­vať novú infor­má­ciu. — Rick Bru­no

13. Zapíš­te sa na nie­kto­ré on-line kur­zy

Pozri­te si ten­to zoznam naj­po­pu­lár­nej­ších onli­ne kur­zov pre pro­fe­si­oná­lov. Uis­ti­te sa však, že na seba nena­lo­ží­te pri­ve­ľa. Pri­hlás­te sa na jeden ale­bo dva a maxi­mál­ne sa na nich sústreď­te. Syla­by vás tak­tiež pove­dú tak, aby ste neziš­li z ces­ty a bude­te tak vedieť, čo máte kaž­dý deň robiť, či už pôj­de o počú­va­nie pred­náš­ky ale­bo prá­cu na zada­ní. — Manas J Saloi

14. Poroz­prá­vaj­te sa s nie­kym, kto vám prí­de zau­jí­ma­vý

Aj keď pôj­de o nezná­me­ho, neboj­te sa oslo­viť ho. Pýtaj­te sa na ich záuj­my a cie­le a na to, ako k nim priš­li. Čas­to krát sa naučí­te omno­ho viac od ľudí, kto­rých vôbec nepoz­ná­te. — Manas J Saloi

15. Vyj­di­te si s ľuď­mi, kto­rí sú chyt­rej­ší ako vy 

S chyt­rý­mi ľuď­mi tráv­te toľ­ko času, koľ­ko len môže­te. Kaž­dý deň by ste sa mali sna­žiť dať si aspoň kávu s vašim inšpi­ra­tív­nym zná­mym. Vždy buď­te skrom­ný a ochot­ný naučiť sa nie­čo nové. Ak ste neus­tá­le v kon­tak­te s ľuď­mi chyt­rej­ší­mi od vás, nemá­te inú mož­nosť ako sa nie­čo naučiť. — Manas J Saloi

16. Pou­ží­vaj­te apli­ká­ciu word-of-the-day 

Zlep­ší­te si tým svo­ju slov­nú záso­bu. Nič viac nič menej. — Manas J Saloi

17. Urob­te nie­čo, z čoho máte strach

Vždy, keď sa ocit­ne­te mimo svo­jej zóny pohod­lia sa naučí­te nie­čo nové. Kaž­dý deň na seba pri­tlač­te o troš­ku viac. Vyskú­šaj­te si pub­lic spe­a­king pro­stred­níc­tvom Toas­tMas­ters class, buď­te vo ved­ní neja­ké­ho mee­tin­gu dob­ro­voľ­ným pri­hlá­se­ním sa na vyko­na­nie neja­kej úlo­hy ale­bo sa posnaž­te kon­tak­to­vať nie­ko­ho, koho vôbec nepoz­ná­te a obdi­vu­je­te cez krát­ky list či email. — Clau­dia Azu­la Altu­cher

18. Pre­skú­maj­te nové mies­ta 

Ak nemô­že­te ces­to­vať kaž­dý deň, snaž­te sa aspoň nájsť nie­čo nové vo vašom mes­te. Stret­ne­te nových ľudí, naučí­te sa nové fak­ty a dozvie­te sa čo to nové o sve­te. Je to ove­ľa pro­duk­tív­nej­šie ako sedieť doma pred tel­kou. — Manas J Saloi

19. Zahraj­te si „smart“ hry 

Nie­kto­ré hry ako šach či Scrabb­le vám efek­tív­ne tré­nu­jú myseľ. Skús­te posú­vať svo­ju úro­veň stá­le ďalej. Sudo­ku, 2048, Doors, to všet­ko sú vaši pria­te­lia. – Sau­rabh Shah

20. Vyhraď­te si neja­ká čas na nič nero­be­nie

Sede­nie v tichu pomá­ha v inšpi­ro­va­ní samé­ho seba a v ref­le­xii toho, čo ste daný deň uro­bi­li. — Clau­dia Azu­la Altu­cher

21. Venuj­te sa pro­duk­tív­ne­mu hob­by 

Ak máte nie­čo, na čom môže­te kaž­do­den­ne pra­co­vať, či už je to šitie ale­bo rybár­če­nie, veľa­krát vám to s nie­čím pomô­že len vďa­ka tomu, že to robí­te. Skús­te naprí­klad kaž­dý deň zahrať na gita­re novú pie­seň, čítaj­te kni­hu fyzi­ky, napíš­te nie­koľ­ko strán povied­ky či nauč­te sa neja­ký počí­ta­čo­vý skill. – May­ank Raj­put

22. Využí­vaj­te, čo ste sa nauči­li 

Ak ste sa nedáv­no nauči­li neja­ký prog­ra­mo­va­cí jazyk ale­bo ako hrať na gita­re, uis­ti­te sa, že sa tomu aj naďa­lej pra­vi­del­ne venu­je­te. „Lear­ning by doing“ je jeden z naj­lep­ších spô­so­bov ako byť viac „smart“. – Himans­hu Pal

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)