Den­né ruti­ny, kto­ré vás spra­via chyt­rej­ší­mi — časť prvá

Ľudovít Nastišin / 4. marca 2015 / Lifehacking

Roz­ví­jať svo­je skills a byť chyt­rej­ším nie je nie­čo, čo sa ude­je cez noc. Budo­va­ním svo­jej kaž­do­den­nej ruti­ny a návy­kov je mož­né posu­núť samé­ho seba vpred omno­ho rých­lej­šie, ako by ste si moh­li mys­lieť.

V tom­to člán­ku uvá­dza­me nie­koľ­ko jed­no­du­chých kro­kov, vďa­ka kto­rým by ste sa moh­li stať chyt­rej­ší­mi:

1. Kaž­dý deň príď­te aspoň s 10 nápad­mi

Poroz­mýš­ľaj­te nad tým, ako zre­du­ko­vať chu­do­bu, ako vyrie­šiť neja­ký váš kaž­do­den­ný prob­lém, vymys­li­te nápad na skve­lý film ale­bo hoci­čo iné. Nezá­le­ží na tom, do akej oblas­ti vaše nápa­dy spa­da­jú, zále­ží však na tom, že pra­cu­je­te so svo­jím moz­gom a tré­nu­je­te tak svo­je „idea musc­les“. Kto vie, mož­no prá­ve nie­čo z také­ho­to zozna­mu inšpi­ru­je vás ale­bo nie­ko­ho iné­ho k nové­mu Star­tU­pu. – Clau­dia Azu­la Altu­cher

2. Čítaj­te novi­ny

Pomô­že vám to zostať v obra­ze o veciach, kto­ré sa dejú oko­lo vás. Naučí­te sa for­mo­vať si vaše vlast­né názo­ry a spá­jať si vodít­ka medzi zdan­li­vo nesú­vi­sia­ci­mi veca­mi. Okrem iné­ho aspoň zís­ka­te omno­ho viac tém na prí­pad­ný roz­ho­vor na par­ty. – Manas J Saloi

3. Zahraj­te sa na diab­lov­ho advo­ká­ta

Mys­li­te na nie­čo, čo ste sa za posled­nú dobu nauči­li a vytvor­te si na to uni­kát­ny názor, kto­rý by mno­hým ľuďom len tak na um nepri­šiel. Pokús­te sa pod­po­riť ho neja­ký­mi dôkaz­mi a ostat­né otvo­re­ní fak­tu, že nový dôkaz môže zme­niť váš názor. Opa­kuj­te to kaž­dý deň, bude­te omno­ho lep­ši v mys­le­ní „out­si­de the box“. – Peter DePau­lo

4. Pre­čí­taj­te si jed­nu kapi­to­lu z kni­hy, fik­cia ale­bo fak­ty, na tom nezá­le­ží

Daj­te si za cieľ pre­čí­tať jed­nu kni­hu za jeden týž­deň (Samoz­rej­me nie 1000 stra­no­vý živo­to­pis:) ). Vždy sa dá nájsť chvíľ­ka času na číta­nie, či už počas vašej den­nej ruti­ny ale­bo ak iba sto­jí­te a čaká­te v rade. Fik­cie sú skve­lým spô­so­bom ako sa naučiť roz­poz­ná­vať cha­rak­ter ľudí a nechať sa pre­niesť do inej per­spek­tí­vy, fak­ty sú výbor­né na zozná­me­nie sa s nový­mi oblas­ťa­mi, poli­ti­ka, psy­cho­ló­gia a vše­li­čo iné. – Clau­dia Azu­la Altu­cher

5. Namies­to poze­ra­nia TV poze­raj­te vzde­lá­va­cie videá

Nie­ke­dy je lep­šie pozrieť si videá o veciach, kto­ré vás zau­jí­ma­jú ako o tom čítať, pre­to­že tie­to infor­má­cie sú čas­to krát obo­ha­te­né o osob­né skú­se­nos­ti iných ľudí. Zau­jí­ma­vé a zábav­né videá môže­te nájsť napr. na Khan Aca­de­my ale­bo sle­do­vať TED talks. Prí­pad­ne nav­ští­viť You­Tu­be náš kaž­do­den­ný a vyhľa­dať si kanál Smar­te­rE­ve­ry­Day. Vo vide­ách sú infor­má­cie čas­to podá­va­né v ľah­ko strá­vi­teľ­nej for­me, kto­rú si ľah­ko zapa­mä­tá­te a infor­má­cie vo vás osta­nú. – Hen­dirk Sle­eckx

6. Pri­hlás­te sa na odber zau­jí­ma­vých infor­má­cií

Nasle­duj­te zau­jí­ma­vých ľudí na Face­bo­oku či Twit­ter-y, zakaž­dým sa naučí­te nie­čo nové, sta­čí sa pre­zrieť news­fe­ed ale­bo dash­bo­ard. Ak chce­te byť naprí­klad zajed­no s nový­mi a aktu­ál­ny­mi infor­má­cia­mi z oblas­ti vedy a tech­no­ló­gií, daj­te si sub­sc­ri­be na „I Fuc­king Love Scien­ce“. Tak­tiež môže­te sle­do­vať aj Stu­dy Hacks či Today I Found Out. – Sau­rabh Shah

7. Sle­duj­te svo­je obľú­be­né zdro­je vedo­mos­tí

Snaž­te sa kaž­dý deň aspoň chví­ľu scrol­lo­vať Quoru, Stack Overf­low, špe­ciál­ne blo­gy ale­bo aký­koľ­vek iný zdroj, kto­rý nasý­ti váš hlad po vedo­mos­ti. Ten­to zvyk je extrém­ne jed­no­du­chý, pre­to­že iný pou­ží­va­te­lia zabez­pe­čia to čo hľa­dá­te tak­že jedi­né, čo potre­bu­je­te je sle­do­vať to. Skús­te využí­vať Poc­ket na ukla­da­nie si člán­kov na neskôr a pre­čí­tať si ich naprí­klad pred spa­ním. – Manas J Saloi

8. To čo sa naučí­te zdie­ľaj­te s ostat­ný­mi

Ak náj­de­te nie­ko­ho, s kým môže­te pre­de­ba­to­vať a rozo­brať vaše myš­lien­ky, doká­že­te si navzá­jom roz­ši­ro­vať obzo­ry a zís­kať tak nové pohľa­dy na vec. Rov­na­ko, ak doká­že­te iným vysvet­liť vašu ideu, zna­me­ná to, že ste jej samot­ný kon­cept už zvlád­li. Zdie­ľať to môže­te aj bez toho, aby ste s nie­kým pria­mo kon­zul­to­va­li. Mno­ho ľudí zakla­dá blo­gy prá­ve kvô­li tomu, aby sa expo­no­va­li ostat­ným a pod­po­ri­li tak on-line dia­lóg. – Mike Xie

9. Urob­te si dva zozna­my: zoznam vecí týka­jú­cich sa vašej prá­ce, kto­ré sa chce­te naučiť teraz a zoznam vecí, kto­ré chce­te dosiah­nuť v budúc­nos­ti

Goog­le Docs je pohodl­ný spô­sob ako si tie­to zozna­my sle­do­vať. V oboch prí­pa­doch sa roz­hod­ni­te, čo sa chce­te naučiť, zostav­te si zoznam zdro­jov, kto­ré vás naučia potreb­né skil­ly a potom na nich kaž­dý deň pra­cuj­te.

V dru­hom zozna­me mys­li­te do budúc­na, či chce­te štu­do­vať mar­ke­ting ale­bo archi­tek­tú­ru a pod. Zazna­me­naj­te si postup­né malé kro­ky potreb­né k usku­toč­ne­niu dané­ho cie­ľa, či už ide o číta­nie vecí od exper­tov v danom fiel­de ale­bo absol­vo­va­nie works­ho­pov. – Manas J Saloi

10. Urob­te si zoznam „Hoto­vo“

Na kon­ci kaž­dé­ho dňa si zaznač­te, čo ste dokon­či­li. Pomô­že vám to cítiť sa lep­šie s vedo­mím, čo všet­ko ste stih­li, naj­mä keď ste zne­chu­te­ní z povin­nos­tí a ste v stre­se. Bude­te tak schop­ní odzr­kad­liť si svo­ju den­nú pro­duk­ti­vi­tu a pris­pô­so­biť si to-do zoznam na ďal­ší deň. – Clau­dia Azu­la Altu­cher

11. Spíš­te si svoj učeb­ný zoznam

Môže­te začať blog ale­bo pou­žiť app­ku ako Ink­pad, pomô­že­te si tak zazna­me­ná­vať všet­ko, čo sa naučí­te. Nie len že to je skve­lý spô­sob ako si všet­ko zazna­me­ná­vať, ale je to aj dob­rý zdroj moti­vá­cie byť zod­po­ved­ným. Bude­te chcieť naučiť sa viac ak máte na pamä­ti to, že si to bude­te musieť aj zapí­sať. — Manas J Saloi

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)