Denné rutiny, ktoré vás spra­via chyt­rej­šími — časť prvá

Ľudovít Nastišin / 4. marca 2015 / Tools a produktivita

Roz­ví­jať svoje skills a byť chyt­rej­ším nie je niečo, čo sa udeje cez noc. Budo­va­ním svo­jej kaž­do­den­nej rutiny a návy­kov je možné posu­núť samého seba vpred omnoho rých­lej­šie, ako by ste si mohli mys­lieť.

V tomto článku uvá­dzame nie­koľko jed­no­du­chých kro­kov, vďaka kto­rým by ste sa mohli stať chyt­rej­šími:

1. Každý deň príďte aspoň s 10 nápadmi

Poroz­mýš­ľajte nad tým, ako zre­du­ko­vať chu­dobu, ako vyrie­šiť nejaký váš kaž­do­denný prob­lém, vymys­lite nápad na skvelý film alebo hocičo iné. Nezá­leží na tom, do akej oblasti vaše nápady spa­dajú, záleží však na tom, že pra­cu­jete so svo­jím moz­gom a tré­nu­jete tak svoje „idea musc­les“. Kto vie, možno práve niečo z také­hoto zoznamu inšpi­ruje vás alebo nie­koho iného k novému Star­tUpu. – Clau­dia Azula Altu­cher

2. Čítajte noviny

Pomôže vám to zostať v obraze o veciach, ktoré sa dejú okolo vás. Naučíte sa for­mo­vať si vaše vlastné názory a spá­jať si vodítka medzi zdan­livo nesú­vi­sia­cimi vecami. Okrem iného aspoň zís­kate omnoho viac tém na prí­padný roz­ho­vor na party. – Manas J Saloi

3. Zahrajte sa na diab­lovho advo­káta

Mys­lite na niečo, čo ste sa za poslednú dobu naučili a vytvorte si na to uni­kátny názor, ktorý by mno­hým ľuďom len tak na um nepri­šiel. Pokúste sa pod­po­riť ho neja­kými dôkazmi a ostatné otvo­rení faktu, že nový dôkaz môže zme­niť váš názor. Opa­kujte to každý deň, budete omnoho lepši v mys­lení „out­side the box“. – Peter DePaulo

4. Pre­čí­tajte si jednu kapi­tolu z knihy, fik­cia alebo fakty, na tom nezá­leží

Dajte si za cieľ pre­čí­tať jednu knihu za jeden týž­deň (Samoz­rejme nie 1000 stra­nový živo­to­pis:) ). Vždy sa dá nájsť chvíľka času na číta­nie, či už počas vašej den­nej rutiny alebo ak iba sto­jíte a čakáte v rade. Fik­cie sú skve­lým spô­so­bom ako sa naučiť roz­poz­ná­vať cha­rak­ter ľudí a nechať sa pre­niesť do inej per­spek­tívy, fakty sú výborné na zozná­me­nie sa s novými oblas­ťami, poli­tika, psy­cho­ló­gia a vše­ličo iné. – Clau­dia Azula Altu­cher

5. Namiesto poze­ra­nia TV poze­rajte vzde­lá­va­cie videá

Nie­kedy je lep­šie pozrieť si videá o veciach, ktoré vás zau­jí­majú ako o tom čítať, pre­tože tieto infor­má­cie sú často krát obo­ha­tené o osobné skú­se­nosti iných ľudí. Zau­jí­mavé a zábavné videá môžete nájsť napr. na Khan Aca­demy alebo sle­do­vať TED talks. Prí­padne nav­ští­viť You­Tube náš kaž­do­denný a vyhľa­dať si kanál Smar­te­rE­ve­ry­Day. Vo vide­ách sú infor­má­cie často podá­vané v ľahko strá­vi­teľ­nej forme, ktorú si ľahko zapa­mä­táte a infor­má­cie vo vás ostanú. – Hen­dirk Sle­eckx

6. Pri­hláste sa na odber zau­jí­ma­vých infor­má­cií

Nasle­dujte zau­jí­ma­vých ľudí na Face­bo­oku či Twit­ter-y, zakaž­dým sa naučíte niečo nové, stačí sa pre­zrieť news­feed alebo dash­bo­ard. Ak chcete byť naprí­klad zajedno s novými a aktu­ál­nymi infor­má­ciami z oblasti vedy a tech­no­ló­gií, dajte si sub­sc­ribe na „I Fuc­king Love Science“. Tak­tiež môžete sle­do­vať aj Study Hacks či Today I Found Out. – Sau­rabh Shah

7. Sle­dujte svoje obľú­bené zdroje vedo­mostí

Snažte sa každý deň aspoň chvíľu scrol­lo­vať Quoru, Stack Overf­low, špe­ciálne blogy alebo aký­koľ­vek iný zdroj, ktorý nasýti váš hlad po vedo­mosti. Tento zvyk je extrémne jed­no­du­chý, pre­tože iný pou­ží­va­te­lia zabez­pe­čia to čo hľa­dáte takže jediné, čo potre­bu­jete je sle­do­vať to. Skúste využí­vať Poc­ket na ukla­da­nie si člán­kov na neskôr a pre­čí­tať si ich naprí­klad pred spa­ním. – Manas J Saloi

8. To čo sa naučíte zdie­ľajte s ostat­nými

Ak náj­dete nie­koho, s kým môžete pre­de­ba­to­vať a rozo­brať vaše myš­lienky, doká­žete si navzá­jom roz­ši­ro­vať obzory a zís­kať tak nové pohľady na vec. Rov­nako, ak doká­žete iným vysvet­liť vašu ideu, zna­mená to, že ste jej samotný kon­cept už zvládli. Zdie­ľať to môžete aj bez toho, aby ste s nie­kým priamo kon­zul­to­vali. Mnoho ľudí zakladá blogy práve kvôli tomu, aby sa expo­no­vali ostat­ným a pod­po­rili tak on-line dia­lóg. – Mike Xie

9. Urobte si dva zoznamy: zoznam vecí týka­jú­cich sa vašej práce, ktoré sa chcete naučiť teraz a zoznam vecí, ktoré chcete dosiah­nuť v budúc­nosti

Google Docs je pohodlný spô­sob ako si tieto zoznamy sle­do­vať. V oboch prí­pa­doch sa roz­hod­nite, čo sa chcete naučiť, zostavte si zoznam zdro­jov, ktoré vás naučia potrebné skilly a potom na nich každý deň pra­cujte.

V dru­hom zozname mys­lite do budúcna, či chcete štu­do­vať mar­ke­ting alebo archi­tek­túru a pod. Zazna­me­najte si postupné malé kroky potrebné k usku­toč­ne­niu daného cieľa, či už ide o číta­nie vecí od exper­tov v danom fielde alebo absol­vo­va­nie works­ho­pov. – Manas J Saloi

10. Urobte si zoznam „Hotovo“

Na konci kaž­dého dňa si zaznačte, čo ste dokon­čili. Pomôže vám to cítiť sa lep­šie s vedo­mím, čo všetko ste stihli, najmä keď ste zne­chu­tení z povin­ností a ste v strese. Budete tak schopní odzr­kad­liť si svoju dennú pro­duk­ti­vitu a pris­pô­so­biť si to-do zoznam na ďalší deň. – Clau­dia Azula Altu­cher

11. Spíšte si svoj učebný zoznam

Môžete začať blog alebo pou­žiť appku ako Ink­pad, pomô­žete si tak zazna­me­ná­vať všetko, čo sa naučíte. Nie len že to je skvelý spô­sob ako si všetko zazna­me­ná­vať, ale je to aj dobrý zdroj moti­vá­cie byť zod­po­ved­ným. Budete chcieť naučiť sa viac ak máte na pamäti to, že si to budete musieť aj zapí­sať. — Manas J Saloi

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)