Det­roit: Hra s gra­fi­kou kraj­šou ako reálny svet

Rišo Néveri / 1. novembra 2015 / Tools a produktivita

V Paríži sa tento týž­deň orga­ni­zo­val veľ­trh video­hier Paris Games Week, na kto­rom bolo pred­sta­ve­ných mnoho hier. Medzi nimi sa našla aj jedna obzvlášť nád­herná, ktorá aj v našom redakč­nom tíme vyvo­lala záu­jem.

Všetko pred­sta­vené v Paríži má asi svoje kúzlo, pre­tože ozná­mená hra — Det­roit: Become Human je naozaj nesku­točná. fran­cúz­ske štú­dio Quan­tic Dream si na nej dalo zále­žať, môžeme sa preto tešiť na dych­be­rúcu gra­fiku. Je neuve­ri­teľné ako sme sa za tak krátky čas dostali od hra­na­tých kri­viek Lary Croft po niečo ako je tvár hlav­nej hrdinky Kary. Naj­lep­šie bude ak si pozrieš video niž­šie. Áno, všetko čo uvi­díš je nato­čené priamo v hre. A to naj­viac prek­va­pu­júce? Hra je pri­pra­vo­vaná pre Pla­y­Sta­tion 4! Dopo­siaľ sa jedná iba o ozná­mený pro­jekt a odha­do­vaný čas pre­daja neexis­tuje. Sme si však istí, že sa tohto oznamu doč­káme už čoskoro.

Hlavná hrdinka prí­behu: “Kara”.

Det­roit je hra o ume­lej inte­li­gen­cii a budúc­nosti ľud­stve. Uhád­neš kde sa odo­hráva? :)

Prí­beh sa odo­hráva v blíz­skej budúc­nosti reálne zobra­ze­ného mesta Det­roit… Na pred­mestí sa toho veľa nezme­nilo.

Det­roit ožíva a znovu sa stáva továr­ňou sveta, tento raz však vyrába andro­idy, nie autá.

Roboty pre­be­rajú prácu ľudí, kto­rým sa to zrejme nepáči. Mimo­cho­dom dosť aktu­álna téma.

Zdroj: businessinsider.com, playstation.com

Pridať komentár (0)