Digitálne kiosky v prevádzkach McDonald’s sú špinavšie ako verejné toalety

Richard Vítkovský / 6. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Ne­bez­pe­čie v po­dobe bak­té­rií číha na nás úplne všade. V brit­ských po­boč­kách Mc­Do­nald’s na­šli fe­kálne bak­té­rie na kaž­dom di­gi­tál­nom ki­osku
  • Vy­zerá to tak, že vina je na strane zá­kaz­ní­kov, ktorí za­ned­bá­vajú hy­gienu. Mc­Do­nald’s to­tiž disp­leje pra­vi­delne čistí de­z­in­fekč­nými roz­tokmi
zdroj: McDonald's
  • Ne­bez­pe­čie v po­dobe bak­té­rií číha na nás úplne všade. V brit­ských po­boč­kách Mc­Do­nald’s na­šli fe­kálne bak­té­rie na kaž­dom di­gi­tál­nom ki­osku
  • Vy­zerá to tak, že vina je na strane zá­kaz­ní­kov, ktorí za­ned­bá­vajú hy­gienu. Mc­Do­nald’s to­tiž disp­leje pra­vi­delne čistí de­z­in­fekč­nými roz­tokmi

Prav­de­po­dobne si už po­čul te­óriu o tom, že po­čí­ta­čová klá­ves­nica ob­sa­huje viac bak­té­rií ako zá­cho­dová misa. Ak sa nad tým lo­gicky za­mys­líš, ne­dáva to veľmi zmy­sel. „WC je predsa de­fi­ni­tívne špi­nav­šie,“ po­vieš si. Ako však uka­zujú rôzne pries­kumy, nie je to úplne tak. Ak si jed­no­du­cho ne­umy­ješ po­riadne ruky a ná­sledne ťu­káš do klá­ves­nice, za­ne­cháš tam ob­rov­ské množ­stvo bak­té­rií.

zákazník

Ak sa rov­na­kým spô­so­bom za­chová aj ďal­ších 50 ľudí, klá­ves­nica sa môže do­stať do stavu, proti kto­rému je aj zá­cho­dová misa sla­bým od­va­rom. Ako uka­zuje aj naj­nov­šie zis­te­nie, ľu­dia si na­ozaj ruky ne­umý­vajú, tak ako treba. Vý­skum Lon­dýn­skej met­ro­po­lit­nej uni­ver­zity a den­níka Metro, ktorý pre­be­hol v pre­vádz­kach v Mc­Do­nald’s vo Veľ­kej Bri­tá­nii po­riadne šo­ko­val.

Mi­lov­níci hy­gie­nic­kej čis­toty budú prek­va­pení

Vý­skum­níci sa za­me­ria­vali špe­ciálne na do­ty­kové ob­ra­zovky. To, čo sa zis­tilo ťa po­riadne šo­kuje, hlavne ak si je­den z mála, ktorý je priam po­sad­nutý čis­to­tou vlast­ných rúk. Každá jedna z tes­to­va­ných ob­ra­zo­viek bola to­tiž kon­ta­mi­no­vaná ľud­skými vý­kalmi. Nie­ktoré z ob­ra­zo­viek mali na sebe do­konca bak­té­rie lis­te­ri­ózy alebo sta­fy­lo­koka. Vý­skum­níci pri­pi­sujú zne­čis­te­nie tomu, že ľu­dia si jed­no­du­cho ne­umý­vajú ruky tak ako majú.

kiosk

„Všetci sme boli prek­va­pení tým, koľko bak­té­rií zo ža­lúdka a vý­ka­lov bolo náj­de­ných na do­ty­ko­vých ob­ra­zov­kách. Do­ty­kové tech­no­ló­gie sú čo­raz viac za­stú­pené v na­šich kaž­do­den­ných ži­vo­toch.Vý­sledky štú­die však uka­zujú na to, že ľu­dia by ne­mali jesť hneď po tom, čo sa dot­knú do­ty­ko­vých disp­le­jov,“ po­ve­dal Paul Ma­ta­wele, ktorý je od­bor­ní­kom na mik­ro­bi­oló­giu.

Mc­Do­nald’s tvrdí, že do­ty­kové disp­leje sú pra­vi­delne čis­tené de­z­in­fekč­ným roz­to­kom. Ok­rem toho sa v kaž­dej pre­vádzke na­chá­dzajú aj to­alety, kde si môžu náv­štev­níci umyť ruky. Vy­zerá to tak, že vina je na strane ne­po­riad­nych zá­kaz­ní­kov. Ma­ta­wele od­po­rúča, aby spo­loč­nosť po­u­ží­vala na čis­te­nie ešte sil­nej­šie de­z­in­fekčné pros­triedky. Naj­väč­ším prek­va­pe­ním boli re­ak­cie ľudí, ktorí sa do­zve­deli túto ne­bez­pečnú no­vinku. K si­tu­ácií sa stá­vali po­merne vlažne.

Do­ty­kové ob­ra­zovky sa v po­boč­kách Mc­Do­nald’s roz­ší­rili z via­ce­rých dô­vo­dov. Pr­vým dô­vo­dom prečo, sú ná­klady. O prácu v Mc­Do­nald’s tiež nie je zo strany mla­dých ľudí veľký zá­u­jem. Ľu­dia, ktorí na­ku­pujú pro­stred­níc­tvom di­gi­tál­nych ki­os­kov tak­tiež minú viac pe­ňazí, ako keby si ob­jed­ná­vali u ob­sluhy.

zdroj: www.was­hing­ton­post.com www.metro.co.uk

Pridať komentár (0)