Digi­tálny sex na diaľku je dnes už rea­li­tou

Alexandra Dulaková / 8. februára 2016 / Tech a inovácie

Keď to nejde osobne, na scénu pri­chá­dzajú pomôcky schopné — vraj — veľmi ver­ného napo­do­be­nia rea­lity. Nech sú dvaja od seba ako­koľ­vek ďaleko, pokiaľ má každý to správne zaria­de­nie, môžu sa na diaľku dostať tak blízko ku sku­toč­nému mecha­nizmu penet­rá­cie, ako sa momen­tálne len dá. 

Bohu­žiaľ, rea­lita nie vždy praje našim aktu­ál­nym potre­bám. Občas — vlastne čoraz viac — sa stáva, že sa od aku­tu­ál­neho par­tnera nachá­dzame pri­ďa­leko, aby bol reálny sex vôbec mož­nos­ťou. Či už ide len o prí­le­ži­tostné odlú­če­nie, alebo vzťah na diaľku, invenční vedci a tech­nici sa roz­hodli vyrie­šiť dilemu nedob­ro­voľ­ného celi­bátu pomo­cou vir­tu­ál­nej sti­mu­lá­cie, ktorá fun­guje oboj­stranne a dokáže teda (aspoň teore­ticky) uspo­ko­jiť oboch par­tne­rov. Ak už nie samot­nými sti­mu­lo­va­nými pohybmi, tak aspoň vedo­mím, že ich ini­ci­oval par­tner z opač­nej strany zemegule…ak si zrovna na podobné veci.

Screen-Shot-2015-06-11-at-9.12.47-PM

foto: vir­tu­al­re­al­porn

Pou­ží­va­nie tohto zázraku je veľmi pria­mo­čiare. Zaria­de­nie má dve časti, pri­čom jedna z nich vyzerá ako rela­tívne bežný vib­rá­tor a tá druhá jed­no­du­cho ako dutá trúbka — ako high-tech dutá trúbka. Von­kajší vzhľad a dizajn závisí už len od značky a dizajnu, no to pod­statné sa aj tak odo­hráva vnútri. Pohy­bové sen­zory na jed­nej časti zaria­de­nia dokážu simu­lo­vať pohyby toho dru­hého a pre­ná­šať ich v plnej inzen­zite tomu, ktorý ma zaria­de­nie práve nasa­dené.

Celé je to vraj akosi podobné sku­toč­nému sexu, aspoň pokiaľ ide o penet­rá­ciu, no pociť je to vraj čudný. Zatiaľ čo žen­ský “vib­rá­tor” sa dá kon­tro­lo­vať pomo­cou pohy­bov na von­kaj­šom povr­chu muž­skej časti zaria­de­nia (ovplyv­ňu­júc inten­zitu vib­ro­va­nia), muž­ská časť sa ovláda pomo­cou simu­lá­cie vib­rá­tora. Pohyby muž cíti zvnútra dutej časti, ktorú musí mať pocho­pi­teľne nasa­denú. Na trhu ich je viac, naprí­klad Love­Palz Sex Toy, ktorá je zobra­zená niž­šie a fun­guje cez mobilnú apli­ká­ciu.

streamlined-and-fashion-sex-toy-ever

foto: lovepalz.com

Zrejme lep­šie ako nič, no na sku­točný sex sa to vraj vôbec nechytá — aspoň to tvr­dia tí, čo to už stihli vyskú­šať. Syn­te­tické mate­riály sa predsa len na ľud­skú kožu a tka­nivo až tak nepo­do­bajú, aj keď z pohľadu ino­vá­cií ide iste o veľkú sen­zá­ciu. Fakt, že doká­žeme pre­po­jiť pohyby na jed­nom zaria­dení a pre­niesť ho na to druhé tak, aby to malo aspoň mini­málny sti­mu­lačný úči­nok, je dosť obdi­vu­hodné. Na dru­hej strane to zatiaľ rieši len prob­lémy hete­ro­se­xu­ál­nych vzťa­hov, zatiaľ čo tie homo­se­xu­álne v tomto obchá­dzajú tro­chu naprádzno — mini­málne čo sa týka les­bic­kého zlo­že­nia. Vymys­lieť tech­no­ló­giu, ktorá by doká­zala uspo­ko­jiť aj dve ženy naraz, je zrejme sku­toč­nou výzvou. Tieto zaria­de­nia totiž síce simu­lujú penet­rá­ciu, no zabú­dajú na to, že tá nie kaž­dému adep­tovi, pop­rí­pade adeptke, cel­kom stačí.

Her-01-DI-1

foto: looksandbooks.com

Zaria­de­nia vir­tu­ál­neho usp­ko­je­nia neos­tá­vajú len pri vzá­jom­nej sti­mu­lá­cií dvoch ľudí. Nie­kedy — a to už je zase o tro­chu vyšší level — bývajú pre­po­jené na naprí­klad vir­tu­álnu rea­litu, alebo rovno na hrané porno špe­ciálne upra­vené na podobné využi­tie. V takomto prí­pade má adept nasa­dené to správne ukon­če­nie na/vo vlast­nom tele a pozerá sa pri­tom cez head­set na vir­tu­álnu rea­litu, pre­po­jený so smartp­ho­nom na dej, ktorý je väč­ši­nou vopred určený a v tých správ­nych čas­tiach pri­me­rane pre­po­jený na sexu­álnu hračku. Vďaka per­spek­tíve prvej osoby, z kto­rej je video natá­čané, má teda adept pocit, akoby sa na mieste por­no­herca alebo ava­tara vo vir­tu­ál­nom svete naozaj nachá­dzal a vrámci sexu­ál­nych scén všetko aj fyzicky pre­žíva.

Netreba ani hovo­riť, že podobné špásy zatiaľ exis­tujú najmä pre mužov. Nie­ktorí dokonca smelo pred­po­kla­dajú, že podobné vir­tu­álne zážitky časom vo veľ­kej väč­šine nahra­dia tie sku­točné, najmä ak vez­meme do úvahy, že už dnes exis­tujú sexu­álne bábiky život­nej veľ­kosti a veľmi ver­nej ľud­skej podoby, ktoré fun­gujú pomo­cou ume­lej inte­li­gen­cie a dajú sa presne navr­hnúť podľa želaní vlast­níka — od výzoru, či povahe až k sexu­ál­nym pre­fe­ren­ciám. Tieto vždy povoľné hračky si nevy­ža­dujú žiadne bale­nie, sú vždy pri­pra­vené a nikdy neho­vo­ria nie. Práve vďaka týmto vlast­nos­tiam vraj do znač­nej miery nahra­dia sku­točné ženy.

Screenshot-4-1

foto: vir­tu­al­re­al­porn

Nuž, pokiaľ pôjde len o úče­lovú potrebu uspo­ko­je­nia, je to možné. Tento druh uspo­ko­jo­va­nia značne zni­žuje všetky známe a nežia­duce ved­ľaj­šie účinky bež­ných sexu­ál­nych vzťa­hov — od sexu­álne pre­nos­ných cho­rôb a infek­cií, až po nech­cené teho­ten­stvo. Po prvot­nej inves­tí­cií sú podobné zaria­de­nia ľahko udr­žia­va­teľné, nená­ročné a vždy ochotné uspo­ko­jiť. Na sku­točné vzťahy nám snáď vždy budú potrební živí ľudia z mäsa a kostí.

Zdroj: BBC, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Hol­ly­wood Repor­ter

Pridať komentár (0)