Disneyland svojou roztomilou reklamou dojíma celý svet

Viktória Husarčíková / 9. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Dis­ne­y­Land vo fran­cúz­skej met­ro­pole do­jíma celý svet svo­jou roz­to­mi­lou re­kla­mou
  • V ani­mo­va­nej re­klame prek­va­pivo ne­fi­gu­rujú ľu­dia
  • Spot pre­slá­vilo malé ká­čatko, ktoré si za­mi­luje jednu z kla­sic­kých Dis­ney po­sta­vi­čiek
zdroj: Youtube / DisneyLand Paris
  • Dis­ne­y­Land vo fran­cúz­skej met­ro­pole do­jíma celý svet svo­jou roz­to­mi­lou re­kla­mou
  • V ani­mo­va­nej re­klame prek­va­pivo ne­fi­gu­rujú ľu­dia
  • Spot pre­slá­vilo malé ká­čatko, ktoré si za­mi­luje jednu z kla­sic­kých Dis­ney po­sta­vi­čiek

Dis­ne­y­Land vo fran­cúz­skom Mama-Le-Val­lee na okraji Pa­ríža sa teší ob­rov­skej ob­ľube už od svojho ot­vo­re­nia v roku 1992. Po jeho 5 500 ak­roch sa ročne prejde až 320 mi­li­ó­nov náv­štev­ní­kov, ktorý parku za­ro­bia vyše 68 mi­liárd eur. Po naj­nov­šej re­klame od­ka­zu­jú­cej na túto at­rak­ciu je však možné, že sa tržby ešte o tro­chu zvý­šia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Dis­ne­y­Land Pa­ris

Spot, o kto­rom je reč to­tiž to­tiž uchvá­til masy ľudí svo­jou jed­no­du­chos­ťou a do­jí­ma­vým prí­be­hom. Hlavnú úlohu v ani­mo­va­nom spote si vy­slú­žilo malé ka­čiatko, ktoré čis­tou ná­ho­dou ob­javí ko­miks s Ká­če­rom Do­nal­dom. Z ča­so­pisu v na­sle­du­jú­cich dňoch ne­vie spus­tiť oči a k vtip­nému Ká­če­rovi za­čne vzhlia­dať. Čo­skoro sa však bude mu­sieť so svo­jím ido­lom roz­lú­čiť.

Pri­chá­dza to­tiž čas zimy a všetky kačky mu­sia od­le­tieť vôli ne­priaz­ni­vému po­ča­siu. Nech sa snaží ako chce, ne­po­darí sa mu zo­brať ča­so­pis so se­bou – je prí­liš ťažký a ono ledva vo vzdu­chu udrží svoje krehké te­líčko. Ká­čera Do­nalda teda na­ko­niec za­ne­cháva za se­bou v ryb­níku za ob­rov­skej búrky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: You­tube: Dis­ne­y­Land Pa­ris

Kačky kvôli búrke pri­stá­vajú a čo­skoro sa vy­jasní. Malé ka­čiatko čaká na­ozaj veľké prek­va­pe­nie – pri­stáli to­tiž ne­ďa­leko pa­ríž­skeho Dis­ne­y­landu. Do­stáva tak je­di­nečnú mož­nosť stret­núť sa so svo­jím ido­lom – Ká­če­rom Do­nal­dom. Mi­nú­tový spot do­slova ob­le­tel svet – za ne­celý týž­deň si ho stihlo po­zrieť až mi­lión ľudí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: You­tube: Dis­ne­y­Land Pa­ris
Pridať komentár (0)