Disp­lej, kto­rý sa opra­ví sám

Richard Vitkovský / 15. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: youtube.com

Tech­no­ló­gia disp­le­jov pokro­či­la míľo­vý­mi krok­mi. Od veľ­kých nefo­rem­ných kra­bíc sme pre­šli k obra­zov­kám, kto­ré sú hru­bé len nie­koľ­ko mili­met­rov. Krás­ny obraz, ostré far­by – aj to je výsa­da dneš­ných disp­le­jov. Prob­lé­mom býva odol­nosť voči škra­ban­com. Budúc­nosť však vyze­rá nádej­ne. Ved­ci vyvi­nu­li disp­lej, kto­rý sa zba­ví škra­ban­cov úpl­ne sám a náj­de využi­tie hlav­ne medzi uží­va­teľ­mi mobil­ných tele­fó­nov.

Poznáš to. Mobil­né tele­fó­ny nabe­ra­jú na roz­me­roch. Čas­to ti vytŕča z vrec­ka a sta­čí jeden nepo­zor­ný pohyb a už letí na dlaž­bu námes­tia. Prí­pad­ne máš plné vrec­ká drob­ných a kľú­čov od všet­ké­ho mož­né­ho a disp­lej si to odne­sie. Výrob­co­via sa pred­há­ňa­jú v tom, kto lep­šie ochrá­ni svoj prí­stroj. Tak priš­li na trh rôz­ne tvr­de­né sklá typu Goril­la Glass, kto­ré v pra­vi­del­ných inter­va­loch dostá­va­jú vylep­še­né ver­zie. Tie­to do urči­tej mie­ry naozaj fun­gu­jú a sú veľ­mi odol­né.

Disp­lej so schop­nos­ťou samo­lieč­by

Ved­ci z uni­ver­zi­ty v Kali­for­nii však hľa­da­jú aj iné mož­nos­ti. A priš­li s mate­riá­lom, kto­rý je naozaj veľ­mi schop­ný. Doká­že si pomôcť úpl­ne sám aj pri extrém­nom poško­de­ní. Pri roz­tr­hnu­tí mate­riá­lu na dve polo­vi­ce bol schop­ný spo­jiť sa do jed­né­ho cel­ku za nece­lý deň. Tak tomu­to sa nedá pove­dať inak ako „zázrač­né uzdra­ve­nie.“ A ďal­šia hádan­ka. Táto hmo­ta je schop­ná roz­tiah­nuť sa na päť­de­siat­ná­so­bok svo­jej veľ­kos­ti, ale guma to nie je.

displej

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

V čom spo­čí­va táto schop­nosť? Aký je to vlast­ne mate­riál? Skla­dá sa z dvoch prv­kov, a to z vyso­ko roz­ťaž­né­ho poly­mé­ru v kom­bi­ná­cii so špe­ciál­nou soľou. Jeden bez dru­hé­ho nefun­gu­jú. V ich spo­loč­nej kom­bi­ná­cii však finál­ny mate­riál zís­ka špe­ciál­nu vlast­nosť. Vzni­ká väz­ba medzi nabi­tý­mi ión­mi soli a mole­ku­la­mi mate­riá­lu. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né – ak sa mate­riál poško­dí, vznik­ne prí­ťaž­li­vosť medzi ión­mi a mole­ku­la­mi, a tým dôj­de k opra­ve poško­de­né­ho mies­ta.

To však ešte nezna­me­ná, že daný mate­riál je vhod­ný pre výro­bu disp­le­jov. Aby bol vyho­vu­jú­ci, musí mať ešte jed­nu dôle­ži­tú vlast­nosť: musí viesť elek­tri­nu. Inak by doty­ko­vý disp­lej nere­a­go­val na ges­tá. Táto pod­mien­ka je však tak­tiež spl­ne­ná.

Nie­kto­rí výrob­co­via tele­fó­nov využí­va­jú podob­né ochran­né vrstvy na zadnej stra­ne tele­fó­nu, naprí­klad LG G Flex. Iná mož­nosť využi­tia nebo­la rea­li­zo­va­teľ­ná kvô­li elek­tric­kej nevo­di­vos­ti. Ten­to prob­lém však bol odstrá­ne­ný, a teda už nič neb­rá­ni v postup­nom pre­cho­de na novú gene­rá­ciu doty­ko­vých disp­le­jov. Chao Wang, vedú­ci výsku­mu dané­ho mate­riá­lu, pred­po­kla­dá veľ­mi sko­ré nasa­de­nie do mobil­ných tele­fó­nov.

Do troch rokov bude uve­de­ných na trh čoraz viac pro­duk­tov so schop­nos­ťou samo­op­ra­vy, kto­ré zme­nia náš kaž­do­den­ný život,“ pove­dal.

Zdroj: telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)