Do appky JetS­mar­ter inves­to­val aj Jay Z. Dokáže zme­niť letecký prie­my­sel?

Martin Bohunický / 31. júl 2015 / Business

Dovo­liť si pri­vátny let, to nie je sranda. Ani pre horné per­cento. A keď už sa na to naškrabú nejaké peniaze, zvy­čajne je to dlhý a otravný pro­ces s kopou zby­toč­ných for­mu­lá­rov a vyjed­ná­va­ním.

Ser­gey Pet­ros­sov sa roz­ho­dol celý tento pro­ces zjed­no­du­šiť a spus­til JetS­mar­ter — appku, ktorá komu­koľ­vek dovolí zabo­oko­vať si pri­vátny let v prie­behu sekúnd. Začal som s tým, lebo ma štval ten pro­ces,” hovorí Pet­ros­sov. “Tak som pre­mýš­ľal, prečo to nepre­niesť do digi­tál­neho sveta?” Ser­ge­y­ova firma pri­náša tri rôzne pro­dukty: Jet­De­als, kde si zabo­oku­ješ jed­no­smerný let, JetS­huttle, kde si zabo­oku­ješ miesto v lie­tadle nie­koho iného a Jet­Char­ter na zakú­pe­nie celých ces­tov­ných balíč­kov.

Čle­no­via JetS­mar­teru zapla­tia za službu 9,000 dolá­rov ročneza tento popla­tok majú neob­me­dzený prí­stup k všet­kým ponú­ka­ným letom. Tento popla­tok však nie je povinný. Ak na to máš peniaze, s JetS­mar­te­rom si zale­tíš prak­ticky kde­koľ­vek, kde to nie je nebez­pečné.Ľudia letia pri­vátne, aby sa nemu­seli trá­piť na letisku. Stačí sa uká­zať 5 minút pred letom, zapar­ko­vať rovno pri lie­tadle a proste nasad­núť,” hovorí Ser­gey. JetS­mar­ter ti navyše zabez­pečí tran­s­port heli­kop­té­rou z letiska do tvo­jej cie­ľo­vej des­ti­ná­cie.

JetS­mar­ter je vďaka svojmu modelu často pri­rov­ná­vaný k Uberu. Ser­gey má v pláne v budúc­nosti zme­niť lie­ta­nie, ako ho poznáme – každý by mal letieť pri­vátne. “Ak by sa nám poda­rilo zni­žiť ceny, možno by sa ľudia vykaš­lali na všetky tie hrozné aero­linky.” Podľa Pet­ros­sova aero­linky nalie­tajú až 1,6 mili­óna hodín ročne s “prázd­nymi nohami” – to je stav, keď letí prázdne lie­tadlo, aby vyz­dvihlo pasa­žie­rov. Pri­niesli sme pri­vátne lie­ta­nie ľuďom, ktorí si mys­leli, že by si ho nikdy nemohli dovo­liť. Máme naprí­klad decko z vyso­kej, ktoré si kúpilo člen­stvo, aby mohlo lie­tať do školy. Účet si roz­de­lili na dve kre­ditky,” tvrdí Ser­gey.

JetS­mar­ter medzi­tým zís­kal nie­koľko zau­jí­ma­vých inves­to­rov a rai­sol 20 mili­ó­nov dolá­rov. Patrí medzi nich naprí­klad krá­ľov­ská rodina zo Saud­skej Ará­bie, nie­koľko neme­no­va­ných mag­ná­tov, “jed­not­liv­cov s vyso­kým príj­mom”, ako aj ľudi z Gold­man Sachs či z Twit­teru. Pris­pel dokonca aj reper Jay Z. Čo je na celom biz­nise inšpi­ra­tívne je spô­sob, akým Ser­gey zohnal peniaze. “Vôbec som nemu­sel nikam ísť a hľa­dať inves­to­rov. Moji inves­tori boli moji zákaz­níci.” Pet­ros­sov po posled­nej finanč­nej injek­cií roz­ši­ruje port­fó­lio letov, chys­tajú sa vylep­še­nia mobil­nej apli­ká­cie a otvo­re­nie kan­ce­lá­rií v Ázií a v Juž­nej Ame­rike.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)