Do kto­rých sociál­nych sietí sú tíne­džeri blázni?

Kika Besedičová / 11. januára 2015 / Zaujímavosti

Ako tieto média pou­ží­vajú? Čo od apli­ká­cií vyža­dujú? Prečo jedna áno a druhá nie?

Množ­stvo deve­lo­pe­rov a inves­to­rov sa snaží odha­liť súčasný pat­tern sprá­va­nia tíne­dže­rov. Nie­kto­rým sa to poda­rilo a tak vznikli najús­peš­nej­šie sociálne siete. V kaž­dom prí­pade to nie­komu môže pri­pa­dať ako veš­te­nie, keď sa inves­tori sna­žia odha­liť, ktorý ďalší pro­dukt bude ten, po kto­rom tíne­džeri sko­čia. Jedno je isté, takýto úspech zna­mená, že firma dokáže dosiah­nuť až miliar­dové hod­noty.

Tak poďme sa pozrieť, či ten pat­tern už nie­kto neod­ha­lil. 

19 ročný štu­dent Andrew Watts z Uni­ver­sity of Texas v Aus­tine si myslí:

’Tento Tweet sa neopiera o žiadne dáta alebo ana­lýzy’’, tvrdí Watts. ‘’Jed­no­du­cho sa mi stačí pohy­bo­vať medzi roves­níkmi a hneď je to zrejmé. ‘’ Poďme sa teda pozrieť ako vníma Andrew jed­not­livé sociálne siete.

Face­book

”Táto sieť je pre nás mŕtva. Face­book je sieť, ktorú sme všetci pou­ží­vali na základ­nej škole, lebo bola cool, no teraz nám skôr príde ako rodinná seánsa, z kto­rej je neslušné odísť.”

Ins­ta­gram

Všetko, čo sa týka Ins­ta­gramu je menej o reklame a viac o kon­tente, čo zna­mená, že oveľa viac tíne­dže­rov má záu­jem ho pra­vi­delne nav­šte­vo­vať a tak­tiež laj­ko­vať, fol­lo­wo­vať a komen­to­vať.

Twit­ter

”Aby som bol úprimný, množ­stvo z nás nero­zu­mie pointe Twit­teru. Pou­ží­vajú ho skôr starší, než tíne­džeri. ”

Snap­chat

”Snap­chat nie je vôbec tak silne sociálne zame­raný ako ostatné siete, čo je veľké plus. To je práve to, čo nás mla­dých robí na ňom závis­lých a záro­veň slo­bod­ných. Keď do 15 minút nedos­ta­nem na moju Ins­ta­gram alebo Face­book fotku žiadne lajky, buďte si istý, že ju vyma­žem. Snap­chat taký zďa­leka nie je a zame­riava sa skôr na vytvá­ra­nie kon­tentu resp. prí­behu, fotiek priamo z miesta a danej chvíle, keď som ich odo­slal. Nejedná sa o žiadne fil­tro­vané a našty­li­zo­vané fotky. Jed­no­du­cho na Snap­chate ste to sku­točne vy!”

Tum­blr

”Je to ďal­šia sieť na kto­rej sa cítite sku­točne sami sebou obklo­pení ľudmi, ktorí majú veľmi podobné záujmy. Často­krát sa nazýva ako “judg­ment-free zone”, kde vďaka vaše hmlis­tej iden­tite, môžete byť sku­točne tým kým chcete byť a pove­dať to čo chcete.”

Yik Yak

”Aj keď ešte nenab­rala táto sieť mili­óny ľuďí po celom svete, dá sa jed­no­značne už teraz pove­dať, že poten­ciál na to má. Yik Yak je veľmi silný nástroj, ktorý ľudia pou­ží­vajú hlavne na cam­pu­soch a uni­ver­zi­tách. Zjed­no­du­šene sa jedná o ”Twit­ter”, na kto­rom ľudia postujú ano­nymne prís­pevky, ktoré sa nachá­dzaju vždy len v danej loka­lite (do 10km od miesta kde sa user práve nachá­dza).

Poslednú dobu vní­mam boj medzi ano­nym­nými mes­sen­germi ako zby­točne pre­hnaný. Priama kon­ku­ren­cia Yik Yaku je naprí­klad apli­ká­cia Sec­ret, alebo Whis­per. Pop­ravde nepo­znám, jedinú osobu, ktorá by v mojom okolí práve pou­ží­vala Yik Yak.”

Medium

”Hlav­nou poin­tou tejto soc. siete, je stať sa známy medzi tíne­džermi. Čoraz viac ich tu pri­búda a mys­lím, že časom to bude skvelé miesto, kde aj moji kamoši budú veľmi pra­vi­delne blo­go­vať a zdie­lať svoje myš­lienky. ”

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)