Do kto­rých sociál­nych sie­tí sú tíne­dže­ri bláz­ni?

Kika Besedičová / 11. januára 2015 / Zaujímavosti

Ako tie­to média pou­ží­va­jú? Čo od apli­ká­cií vyža­du­jú? Pre­čo jed­na áno a dru­há nie?

Množ­stvo deve­lo­pe­rov a inves­to­rov sa sna­ží odha­liť súčas­ný pat­tern sprá­va­nia tíne­dže­rov. Nie­kto­rým sa to poda­ri­lo a tak vznik­li najús­peš­nej­šie sociál­ne sie­te. V kaž­dom prí­pa­de to nie­ko­mu môže pri­pa­dať ako veš­te­nie, keď sa inves­to­ri sna­žia odha­liť, kto­rý ďal­ší pro­dukt bude ten, po kto­rom tíne­dže­ri sko­čia. Jed­no je isté, taký­to úspech zna­me­ná, že fir­ma doká­že dosiah­nuť až miliar­do­vé hod­no­ty.

Tak poď­me sa pozrieť, či ten pat­tern už nie­kto neod­ha­lil. 

19 roč­ný štu­dent Andrew Watts z Uni­ver­si­ty of Texas v Aus­ti­ne si mys­lí:

’Ten­to Twe­et sa neopie­ra o žiad­ne dáta ale­bo ana­lý­zy’’, tvr­dí Watts. ‘’Jed­no­du­cho sa mi sta­čí pohy­bo­vať medzi roves­ník­mi a hneď je to zrej­mé. ‘’ Poď­me sa teda pozrieť ako vní­ma Andrew jed­not­li­vé sociál­ne sie­te.

Face­bo­ok

”Táto sieť je pre nás mŕt­va. Face­bo­ok je sieť, kto­rú sme všet­ci pou­ží­va­li na základ­nej ško­le, lebo bola cool, no teraz nám skôr prí­de ako rodin­ná seán­sa, z kto­rej je nesluš­né odísť.”

Ins­ta­gram

Všet­ko, čo sa týka Ins­ta­gra­mu je menej o rekla­me a viac o kon­ten­te, čo zna­me­ná, že ove­ľa viac tíne­dže­rov má záu­jem ho pra­vi­del­ne nav­šte­vo­vať a tak­tiež laj­ko­vať, fol­lo­wo­vať a komen­to­vať.

Twit­ter

”Aby som bol úprim­ný, množ­stvo z nás nero­zu­mie poin­te Twit­te­ru. Pou­ží­va­jú ho skôr star­ší, než tíne­dže­ri. ”

Snap­chat

”Snap­chat nie je vôbec tak sil­ne sociál­ne zame­ra­ný ako ostat­né sie­te, čo je veľ­ké plus. To je prá­ve to, čo nás mla­dých robí na ňom závis­lých a záro­veň slo­bod­ných. Keď do 15 minút nedos­ta­nem na moju Ins­ta­gram ale­bo Face­bo­ok fot­ku žiad­ne laj­ky, buď­te si istý, že ju vyma­žem. Snap­chat taký zďa­le­ka nie je a zame­ria­va sa skôr na vytvá­ra­nie kon­ten­tu resp. prí­be­hu, fotiek pria­mo z mies­ta a danej chví­le, keď som ich odo­slal. Nejed­ná sa o žiad­ne fil­tro­va­né a našty­li­zo­va­né fot­ky. Jed­no­du­cho na Snap­cha­te ste to sku­toč­ne vy!”

Tum­blr

”Je to ďal­šia sieť na kto­rej sa cíti­te sku­toč­ne sami sebou obklo­pe­ní ľud­mi, kto­rí majú veľ­mi podob­né záuj­my. Často­krát sa nazý­va ako “judg­ment-free zone”, kde vďa­ka vaše hmlis­tej iden­ti­te, môže­te byť sku­toč­ne tým kým chce­te byť a pove­dať to čo chce­te.”

Yik Yak

”Aj keď ešte nenab­ra­la táto sieť mili­ó­ny ľuďí po celom sve­te, dá sa jed­no­znač­ne už teraz pove­dať, že poten­ciál na to má. Yik Yak je veľ­mi sil­ný nástroj, kto­rý ľudia pou­ží­va­jú hlav­ne na cam­pu­soch a uni­ver­zi­tách. Zjed­no­du­še­ne sa jed­ná o ”Twit­ter”, na kto­rom ľudia postu­jú ano­nym­ne prís­pev­ky, kto­ré sa nachá­dza­ju vždy len v danej loka­li­te (do 10km od mies­ta kde sa user prá­ve nachá­dza).

Posled­nú dobu vní­mam boj medzi ano­nym­ný­mi mes­sen­ger­mi ako zby­toč­ne pre­hna­ný. Pria­ma kon­ku­ren­cia Yik Yaku je naprí­klad apli­ká­cia Sec­ret, ale­bo Whis­per. Pop­rav­de nepo­znám, jedi­nú oso­bu, kto­rá by v mojom oko­lí prá­ve pou­ží­va­la Yik Yak.”

Medium

”Hlav­nou poin­tou tej­to soc. sie­te, je stať sa zná­my medzi tíne­džer­mi. Čoraz viac ich tu pri­bú­da a mys­lím, že časom to bude skve­lé mies­to, kde aj moji kamo­ši budú veľ­mi pra­vi­del­ne blo­go­vať a zdie­lať svo­je myš­lien­ky. ”

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)