Dobre&Dobré — kavia­reň s pri­da­nou hod­no­tou, zamest­náva ľudí na ceste z ulice

Beatrix Rimarčíková / 5. novembra 2016 / Rozhovory

Často máme my, bežní ľudia, množ­stvo pred­sud­kov. U nás v kaviarni sa ich osob­nou skú­se­nos­ťou ľahko zba­víte.” pove­dal v roz­ho­vore Ser­gej Kára, jeden zo zakla­da­te­ľov Dobre&Dobré.

Ser­gej Kára spolu s Pet­rom Ada­mom a Ale­xan­drou Káro­vou navrhli a zre­a­li­zo­vali kon­cept kaviarne Dobre&Dobré, ktorý vytvo­ril pra­covné miesta pre ľudí v integ­rač­nom prog­rame na ceste z ulice. Títo ľudia prejdú troj­me­sač­ným tré­nin­gom s odbor­níkmi, kde sa učia o vínach, pive a káve či ako komu­ni­ko­vať a obslú­žiť zákaz­níka. Okrem zna­lostí nevy­hnut­ných pre prácu v kaviarni, musia bojo­vať s prob­lé­mami so seba­ve­do­mím, neis­to­tou či stra­chom z opo­vr­hnu­tia, ktoré im pomá­hajú zvlá­dať odbor­níci. Po absol­vo­vaní tré­ningu sa vybraní uchá­dzači zara­dia do práce v kaviarni a sú o krô­čik bliž­šie k zís­ka­niu sta­bi­lity, úcty a pria­te­ľov. Celý pro­jekt je rea­li­zo­vaný pod záš­ti­tou OZ Vagus.

Myš­lienka pro­jektu ale neza­tie­ňuje kva­litu slu­žieb a ponuky kaviarne Dobre&Dobré. Naopak, dodáva kaviarni sociálny roz­mer. Náv­štev­níci si môžu pochut­nať na kva­lit­nej káve či tra­dič­ných dob­ro­tách ako Bra­ti­slav­ské rožky alebo oškvar­kové pagáče, nátierky aj paš­téty a záro­veň pod­po­riť tento pro­jekt.

O ponuke a atmo­sfére kaviarne Dobre&Dobré aj o ďal­ších pro­jek­toch OZ Vagus mi poroz­prá­val, jeden zo zakla­da­te­ľov, Ser­gej Kára.

Občian­ske zdru­že­nie Vagus dlho­dobo pomáha ľuďom bez domova. Nápad zamest­nať ich v kaviarni je však nezvy­čajný. Ako vzni­kol a čo tomu pred­chá­dzalo?

V našich ostat­ných pro­jek­toch sme pra­vi­delne nará­žali na prob­lém, že ľudia bez prí­stre­šia nie sú schopní z objek­tív­nych dôvo­dov nastú­piť z ulice do bež­ného zamest­na­nia. Jed­no­du­cho cho­diť do práce, mať vysoké dlhy a nemať pri tom doklady, noc­ľah alebo mož­nosť hygieny sa nedá nikomu z nás. Začali sme teda s kole­gami Peťom Ada­mom a Ale­xan­drou Káro­vou v roku 2013 uva­žo­vať nad novým pro­jek­tom, ktorý by vytvo­ril pra­covné miesta pre ľudí v pre­chod­nom štá­diu medzi uli­cou a bež­ným živo­tom. Okrem toho sme súkromne vždy mali radi gas­tro­nó­miu, kávu a dobré služby. Keď sme dostali od Alian­cie Stará Trž­nica mož­nosť uchá­dzať sa o pries­tory, tak odpo­veď bola jasná — otvo­ríme kavia­reň, ktorá bude zamest­ná­vať ľudí na ceste z ulice v integ­rač­nom prog­rame spolu s bež­ným per­so­ná­lom. Nebolo to však jed­no­du­ché, celý pries­tor bolo potrebné zre­kon­štru­ovať, zaria­diť, nasta­viť kon­cept samot­nej kaviarne, vymys­lieť pilotné fun­go­va­nie zamest­ná­va­nia a oddĺžo­va­nia ľudí na ceste z ulice a k tomu desiatky ďal­ších vecí. Všetko sme to však s pomo­cou našich par­tne­rov zvládli a otvo­rili sme.

Kavia­reň Dobre&Dobré sídli v Sta­rej Trž­nici v Bra­ti­slave. Koľko ľudí bez domova v nej našlo prácu? Odkedy je tento kon­cept zabe­hnutý?

Dobre&Dobré sme otvo­rili pred dvoma rokmi. Sociálna stránka kaviarne posky­tuje ľuďom v integ­rač­nom prog­rame pri­bližne rok trva­lého pra­cov­ného pomeru na pozí­cii barman/čašník. Na jeden takýto rok doká­žeme zamest­nať pri­bližne troch ľudí, dote­raz tak prácu zís­kalo 7 ľudí na ceste z ulice. Každý z týchto ľudí má okrem práce v kaviarni k dis­po­zí­cii svojho sociál­neho poradcu v našom nízko-pra­ho­vom a integ­rač­nom cen­tre Domec, s kto­rým trávi pra­vi­delne desiatky hodín a spo­ločne plá­nujú budúc­nosť — rek­va­li­fi­kačné kurzy, kurzy anglič­tiny, splá­ca­nie dlhov, zís­ka­nie bež­nej práce po ukon­čení zamest­na­nia v Dobre&Dobré a rôzne iné výzvy, ktoré je potrebné na ceste z ulice zvlád­nuť. Je toho naozaj veľa.

collage

foto: Lucia Jesen­ská, Jana Hrd­lič­ková

Podľa čoho ste vybe­rali uchá­dza­čov na prácu v kaviarni? Bol o ňu záu­jem?

Do nášho cen­tra Domec príde za rok okolo 1000 ľudí bez domova, denne okolo 80 ľudí. Oslo­vu­jeme teda priamo ich s ponu­kou na pra­covný poho­vor, ktorý následne u nás absol­vujú a ak sú úspešní, dostanú mož­nosť zara­de­nia sa do troj­me­sač­ného tré­nin­go­vého prog­ramu pred nástu­pom do práce v kaviarni. Ľudia, ktorí ku nám do Domca cho­dia alebo ich stre­tá­vame v teréne v rámci nášho tre­tieho pro­jektu Stre­et­work majú záu­jem o prácu. Na poho­vory sa nám vždy hlási množ­stvo ľudí, nie vždy však dokážu spl­niť kri­té­riá. Ak však vidíme, že sú šikovní, len sú dobrí v inom type práce ako v kaviarni, tak im ponú­kame iné zamest­na­nie. Takže jed­no­značne áno, o prácu je medzi ľuďmi bez domova záu­jem.

Pri príp­rave vybra­ných uchá­dza­čov na prácu v Dobre&Dobré pomá­hali aj psy­cho­lo­gička a soci­ote­ra­pe­utka. S čím mali títo ľudia naj­väčší prob­lém, prí­padne z čoho mali strach?

Áno, v troj­me­sač­nom tré­ningu spo­lu­pra­cujú aj odbor­níci z exter­ného pro­stre­dia. Vedú samotnú tré­nin­govú sku­pinu, ktorá sa pra­vi­delne stre­táva a spo­ločne rieši rôzne úlohy a prob­lémy. Viete, keď trá­vite časť života na ulici, tak ste nútení pris­pô­so­biť sa pra­vid­lám ulice, zme­niť svoj režim, sprá­va­nie, pri­ority, a to všetko pre jedinú vec, aby ste pre­žili daný deň alebo noc. Zrazu sa ocit­nete v uby­to­vaní, ktoré zís­kate v rámci tré­nin­go­vého prog­ramu a nedo­ká­žete zaspať v bež­nej posteli, lebo ste posledné roky spali v pro­vi­zór­nych pod­mien­kach. Musíte sa vyrov­nať s množ­stvom vecí, ktoré sa vám pri živote na ulici stali.

Množ­stvo ľudí príde o seba­ve­do­mie, majú za sebou množ­stvo zlých skú­se­ností s bež­nými ľuďmi — opo­vr­hnu­tie, poní­že­nie a podobne. Musíte v sebe pozbie­rať zvyšky odvahy a začať sa vyrov­ná­vať so svo­jim pred­chá­dza­jú­cim živo­tom. Zrazu máte niečo, čo ste nemali — voľný čas, neviete ako ho využiť, nemáte bež­ných pria­te­ľov, na všetko si musíte od začiatku zvy­kať nanovo. O to ťaž­šie je, že zrazu zis­títe, čo všetko vás čaká pre­ko­nať — naprí­klad spla­tiť dlhy, každý mesiac sa zmie­riť s tým, že zaro­bíte výplatu, z kto­rej vám exe­kú­tor stiahne pár sto eur. Toto všetko sa sna­žíme v tré­nin­go­vej sku­pine rie­šiť a ľudí na to pri­pra­viť. K tomu všet­kému má tré­ning aj prak­tickú rovinu, tré­nu­jete prácu so zákaz­ní­kom, príp­ravu nápo­jov, tiež s našimi porad­cami mapu­jete svoje dlhy, exe­kú­cie a iné sociálne prob­lémy, ktoré im pomá­hame vyrie­šiť.

priestor

foto: Lucia Jesen­ská, Jana Hrd­lič­ková

Čím si musí pri­jatý uchá­dzač prejsť prv, ako je zara­dený do práce v kaviarni?

V rámci troj­me­sač­ného tré­nin­go­vého prog­ramu musí každý z jeho čle­nov pra­vi­delne absol­vo­vať všetky sku­pi­nové a indi­vi­du­álne stret­nu­tia. V tré­nin­go­vom prog­rame je vždy viac ľudí, ako pra­cov­ných miest v kaviarni Dobre&Dobré. Všetci od začiatku vedia, že nevy­be­rieme kaž­dého z nich, je tam teda zdravá súpe­ri­vosť a spo­lu­práca. Každý z čle­nov v tré­ningu prejde ešte via­ce­rými prak­tic­kými ško­le­niami o víne, pive, káve, nápo­joch, pra­vid­lách obsluhy zákaz­níka a komu­ni­ká­cie. Na konci tré­ningu spo­ločne s kole­gami vybe­rieme tých, ktorí zís­kajú prácu v Dobre&Dobré. Ostat­ným sa podľa ich mož­ností sna­žíme spro­stred­ko­vať iný typ práce a pomôcť s ich prob­lé­mami.

Per­so­nál kaviarne tvo­ria skú­sení bar­mani a ľudia bez domova. Ako fun­guje ich vzá­jomná spo­lu­práca?

Fun­gujú podobne, ako v kaž­dom inom tíme. Práve aspekt kom­bi­ná­cie bež­ného per­so­nálu a ľudí na ceste z ulice dáva ľuďom v integ­rač­nom prog­rame mož­nosť naučiť sa nové veci, zís­kať pria­te­ľov, seba­ve­do­mie a skú­se­nosti. Ako každý tím, tak aj ten náš zažíva dobré aj zlé veci. So všet­kými zamest­nan­cami kaviarne máme pra­vi­delné stret­nu­tia, kde vytvá­rame pries­tor na rie­še­nie akej­koľ­vek témy.

dobredobre

foto: Michal Lukáč, Lucia Jesen­ská

Čo je cie­ľom tohto sociál­neho pro­jektu a ako vidíte jeho budúc­nosť?

Tých cie­ľov je via­cero. Jed­ným z nich je mož­nosť pre ľudí bez domova, aby zís­kali skú­se­nosti, sociálne väzby, spla­tili si dlhy a mohli nastú­piť do bež­ného zamest­na­nia. Ďal­ším je práve osobná skú­se­nosť našich zákaz­ní­kov, ktorí zažijú obsluhu od ľudí, o kto­rých si možno pred­tým mys­leli, že nič nedo­kážu alebo nechcú pra­co­vať. Dochá­dza tak k opač­nej osob­nej skú­se­nosti, ktorú nemáte ako za bež­ných okol­ností zažiť. V uli­ciach totiž stre­tá­vate iba vidi­teľ­ných ľudí bez domova, je to možno desa­tina z cel­ko­vého odha­do­va­ného počtu 4 000 ľudí, ktorí sú na ulici v Bra­ti­slave, tí ostatní sa sna­žia nebyť spoz­na­teľní. Často máme my, bežní ľudia, množ­stvo pred­sud­kov. U nás v kaviarni sa ich osob­nou skú­se­nos­ťou ľahko zba­víte. Naším cie­ľom nieje komu­ni­ko­vať Dobre&Dobré “na prvú” ako kavia­reň, ktorá zamest­náva ľudí bez domova, lebo nech­ceme, aby k nám ľudia cho­dili zo súcitu alebo ako do ZOO. V prvom rade komu­ni­ku­jeme, že u nás je pekne, máme výni­močný sor­ti­ment, hod­notné eventy, dobrú obsluhu alebo, že u nás pani Marta hráva dva­krát do týždňa na kla­vír. To ostatné je na našich zákaz­ní­koch.

Často s našimi kole­gami “odpo­ču­jeme” roz­ho­vor našich zákaz­ní­kov, kedy sami zis­tia pri odchode alebo až opä­tov­nej náv­števe a dob­rej skú­se­nosti, že ich obslu­ho­val nie­kto, kto sa snaží dostať z ulice. Zostanú pozi­tívne prek­va­pení a to je presne to, o čo nám ide. A v nepo­sled­nom rade je pro­jekt kaviarne Dobre&Dobré sociál­nym pod­ni­ka­ním, takže jed­ným z našich cie­ľov je inves­to­vať zisk do samot­ného zamest­ná­va­nia ľudí alebo finan­co­vať naše ostatné pro­jekty, ktoré sú nezis­kové a potre­bujú tak finan­cie od par­tne­rov alebo z našej čin­nosti. Tento rok sme naprí­klad zís­kali rovno dve ceny Via Bona, ktoré oce­ňujú spo­lo­čen­sky zod­po­vedné pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku. Poda­rilo sa nám vyhrať medzi veľmi sil­nými domá­cimi a nad­ná­rod­nými fir­mami a sme na to veľmi hrdí, lebo vďaka tomu vieme, že našu prácu robíme dobre a to nás núti makať na tom, aby to bolo ešte lep­šie.

V kaviarni ponú­kate slo­ven­ské špe­cia­lity Bra­ti­slav­ské rožky, bábovku či kla­sické domáce oškvar­kové pagáče. Čo dob­rého v Dobre&Dobré môžu zákaz­níci ochut­nať?

Musím pove­dať, že na ponuke si naozaj dávame zále­žať. Každý dodá­va­teľ musí u nás prejsť troma základ­nými kri­té­riami — domáce, lokálne a dobré. Nenáj­dete teda u nás žiadnu colu, raw, paleo a podobné chvíľ­kovo moderné roz­to­paše. Celý náš sor­ti­ment od kávy, limo­nád, kolá­čov, poma­zá­nok až po pivo, víno a pálenku vzni­kal postupne. Pri všet­kom poc­tivo hľa­dáme to naj­lep­šie a záro­veň sa sna­žíme pri­ná­šať dob­roty, ktoré väč­šina z nás miluje, ale v pod­ni­koch ich nenáj­dete a ak aj áno, ich chuť sa vôbec nepo­dobá na to “vaše obľú­bené”. Vďaka tomu máme nie­kto­rých zákaz­ní­kov, ktorí sú naprí­klad závislí na našich oškvar­ko­vých pagá­čoch alebo Bra­ti­slav­ských rož­koch. A o to nám presne ide — ponú­kať veci, ktoré možno niesú tie top “trendy” v hipsta kaviar­ňach, ale aj tak ich máme všetci vlastne oveľa rad­šej ako raw che­es­cake. Ja osobne mám veľmi rád naše paš­téty a poma­zánky, ku kto­rým si vždy rád dám nejaké dobré reme­selné pivo.

jedlaa

foto: Stanči photo, Jana Hrd­lič­ková, Stanči photo

Na Face­bo­oku komu­ni­ku­jete so svo­jimi zákaz­níkmi a orga­ni­zu­jete aj rôzne podu­ja­tia. Kto sú vaši naj­ver­nejší hos­tia a na čo by sa mali prísť pozrieť, prí­padne čo by mali ochut­nať tí, čo u vás ešte neboli?

My sme veľmi radi, že naši zákaz­níci a zákaz­níčky sa ku nám vra­cajú a nechá­vajú skvelé recen­zie. Nedo­ká­žem však pove­dať, kto sú naši naj­ver­nejší hos­tia, lebo sa nám poda­rilo to, čo sme chceli — aby k nám naozaj mohol prísť kto­koľ­vek, či už vekom, povo­la­ním alebo pre­sved­če­ním. Chceme, aby ste si u nás mohli dať pra­covné stret­nu­tie, dôle­žité rande, ísť na pohá­rik s kamošmi alebo len tak si sad­núť osa­mote a čítať si noviny. A ak ste u nás ešte neboli, tak cez deň určite ochut­najte našu kávu, ktorú pra­žia priamo na Slo­ven­sku a jej pra­žiar dokonca vlastní plan­táže v Latin­skej Ame­rike, kde ju pes­tujú. Večer by som určite odpo­ru­čil odro­dové vína, ktoré len tak v bež­nej ponuke iných pod­ni­kov nenáj­dete alebo skvelé pivo či des­ti­láty a k tomu všet­kému si môžete pochut­nať na širo­kej ponuke nátie­rok a paš­tét.

pitieee

foto: Jana Hrd­lič­ková

Poda­rilo sa nie­komu z ulice dostať sa, pro­stred­níc­tvom tejto mož­nosti, v živote či zamest­naní ďalej?

Každý z ľudí, ktorí pre­šli integ­rač­ným prog­ra­mom alebo ním práve pre­chá­dzajú sa za tú dobu posu­nul míľo­vými krokmi. Minule sme to rátali a naši zamest­nanci od otvo­re­nia kaviarne spla­tili spolu viac ako 14 000€ dlhov, čo je abso­lútne skvelé číslo. Nie­ktorí z nich si našli prácu v služ­bách, iní v odliš­nom odvetví, ale každý z nich má sta­bilné býva­nie, ktoré si dokáže zapla­tiť a spla­tenú väč­šinu dlhov. A k tomu ešte jedna dôle­žitá vec — ľudia, ktorí u nás pra­co­vali alebo pra­cujú zís­kali späť svoje seba­ve­do­mie a hod­notu, a to je presne ten motor, ktorý vás vie posú­vať ďalej a ďalej. Za toto všetko vďa­číme našim zákaz­ní­kom a par­tne­rom, bez kto­rých by sme jed­no­du­cho túto šancu nedo­ká­zali poskyt­núť.

Výťa­žok zo zisku kaviarne putuje OZ Vagus a na rôzne jeho nezis­kové pro­jekty. Na čo peniaze využíva? Dokážu tieto finan­cie pokryť výdavky?

Vo Vaguse sa okrem Dobre&Dobré venu­jeme dvom iným veľ­kým pro­jek­tom. Cen­trum Domec som už spo­mí­nal a tre­tím pro­jek­tom je terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova — Stre­et­work. Tieto tri pro­jekty sú na seba navia­zané a vďaka nim sa môžu ľudia bez domova dostať z ulice do bež­ného života. Domec a Stre­et­work nie sú o pod­ni­kaní a vyža­dujú množ­stvo zdro­jov, takže v budúc­nosti bude Dobre&Dobré finan­co­vať aj ich chod. Zatiaľ makáme na tom, aby bola kavia­reň finančne sta­bilná a udr­ža­teľná. Darí sa nám to po malých kro­koch a vôbec to nieje jed­no­du­ché, ale my sa nevzdá­vame.

Uve­diem len malý prí­klad — všet­kých zamest­nan­cov zamest­ná­vame legálne a na plné úväzky, lebo chceme, aby pre nich práca u nás mala zmy­sel, na dru­hej strane máme však oveľa vyš­šie náklady, ktoré musíme pokryť. Darí sa nám to postupne a iba vďaka našim zákaz­ní­kom, ktorí sa roz­hodli utra­tiť svoje peniaze na kavia­ren­ské roz­to­paše s pri­da­nou hod­no­tou oproti kon­ku­ren­cii. S týmto sa stre­tá­vame čoraz viac, že ľudia už nepo­ze­rajú len na to, že či je niečo BIO, ale spot­re­bi­teľ­sky sa roz­ho­dujú aj na základe sociál­neho roz­meru a to je podľa mňa úplne skvelá zmena.

1_foto_dobredobre

foto: Dobre&Dobré, 

Ako ste sa vy dostal k tejto práci? Čo pre vás zna­mená?

Nerád hovo­rím len o sebe, lebo Vagus je orga­ni­zá­cia, ktorú vedieme via­cerí a máme veľmi veľký tím, ktorý robí skvelú prácu. Ale v skratke — počas štú­dia sociál­nej práce som s kole­gami zalo­žil Vagus a zis­tili sme, že práca s ľuďmi bez domova je to, čo nás baví a vidíme v tom veľký zmy­sel. Totiž, ak ste na ulici, tak máte mini­mum mož­ností ako si pomôcť a to je jed­no­du­cho nefér. Neho­vo­riac o pred­sud­koch, ktoré voči vám ako člo­veku bez domova má vaše oko­lie.

Ako vedia ľuďom bez domova pomôcť bežní ľudia, ktorí o to majú záu­jem?

Mož­ností ako pomôcť je veľa, od dob­ro­voľ­níc­tva v orga­ni­zá­ciách, ktoré odborne pra­cujú s ľuďmi bez domova až po pra­vi­delné dar­cov­stvo. Dôle­žité je, že začnete roz­mýš­ľať a sna­žíte sa naozaj pre­sved­čiť o tom, akí sú ľudia bez domova v sku­toč­nosti, nie len v našich pred­sta­vách. No a potom je tu jed­no­du­chá mož­nosť ako spo­jiť prí­jemné a uži­točné — prísť ku nám do kaviarne.

Mys­líte si, že je dobré dať žob­ra­jú­cemu člo­veku peniaze, alebo nie?

Toto je zapek­litá otázka, na ktorú neexis­tuje 100% odpo­veď. Ja však vždy hovo­rím, že ľudia podľa mňa nedo­kážu roz­poz­nať prav­di­vosť prí­behu žob­ra­jú­ceho člo­veka, prí­padne to, ako dané finan­cie pou­žije. Práve preto vždy radím, aby ak chcú pomá­hať, tak nech si nájdu svoju orga­ni­zá­ciu, kto­rej veria a záro­veň majú isté, že dokáže adresne a kon­cepčne danému člo­veku pomôcť. Mys­lím, že je to roz­um­nej­šie.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Zdroj foto­gra­fií: archív Dobre&Dobré, Jana Hrd­lič­ková, Lucia Jesen­ská, Halky, Michal Lukáč, Stanči photo, Eva Ben­ková

Pridať komentár (0)