Dodáv­ky, kto­ré mapu­jú ces­ty pre auto­nóm­ne auto od App­le?

Matej Bunček, thinkapple.sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Už dlh­šiu dobu sa po Ame­ri­ke pre­vá­ža­jú dodáv­ky a nikto nevie, komu pat­ria. Všet­ky vyze­ra­jú iden­tic­ky. Na čo slú­žia, komu pat­ria? Exper­ti vra­via, že pat­ria fir­me App­le, pre­to­že dodáv­ky zbie­ra­jú infor­má­cie hlav­ne o oko­lí, v kto­rom jaz­dia. Je to naozaj tak? Chys­tá App­le revo­lú­ciu v oblas­ti auto­nóm­nych áut?

Ľudia hovo­ria, že po San Fran­cis­cu pobe­hu­jú takz­va­né “Mys­te­ry Vans”, kto­ré sú vyba­ve­né 360° VR kame­rou a majú na sebe umiest­ne­ný Lidar, kto­rý má vytvo­riť bez­peč­nost­né body pre ľah­šiu jaz­du auto­nóm­ne­ho auta, aby sa doká­za­lo udr­žať vo svo­jom jazd­nom pás­me. Také­to dodáv­ky najprv vide­li na Gol­den Gate Brid­ge a neskôr ich zazre­li odsta­ve­né pred spo­loč­nos­ťou App­le. Ide o jed­no­du­ché bie­le dodáv­ky znač­ky Ford, kto­ré nema­jú dokon­ca ani ŠPZ či hoci­ja­ký polep na aute. Dodáv­ky vyze­ra­jú veľ­mi podob­ne ako tie od App­le, kto­ré tvo­ria mapy, ale sú znač­ky Ford. Navy­še nie sú ani ozna­če­né a majú úpl­ne inú výba­vu sen­zo­rov.

V Sili­con Val­ley sa neus­tá­le dis­ku­tu­je o tom, či App­le pra­cu­je na Pro­jek­te Titan, čo je iný názov pre nové App­le Car. CEO fir­my Tim Cook sa nikdy pria­mo nevy­jad­ril na túto tému, a pre­to si nikto nie je istý, či je prav­da, že fir­ma App­le zamest­na­la vyše 600 inži­nie­rov prá­ve pre Pro­jekt Titan. Všet­ci si však mys­lia, že prá­ve tie­to dodáv­ky budú slú­žiť pre pro­jekt Titan, keď­že sní­mač kolies nema­jú na sebe autá urče­né na GPS. Sní­mač kolies sní­ma, ako sa sprá­va kole­so pri rôz­nych teré­noch a rôz­nych dru­hoch ciest. Rov­na­kú metó­du sa sna­ži­la pou­žiť aj Tes­la.

ľa novi­ná­rov si mys­le­lo, že prá­ve tie­to dodáv­ky, sú pro­to­typ­mi auto­nóm­ne­ho vozid­la, no ich teórie vyvrá­ti­li pop­red­ní exper­ti na auto­nóm­ne vozid­lá, kto­rí pove­da­li: Kom­bi­ná­cia sen­zo­rov na tých­to dodáv­kach nie je urče­ná pre auto­nóm­ne vozid­lá. Skôr je to mapo­va­cie vozid­lo, kto­ré síce mapu­je terén oko­lo seba, ale robí to veľ­mi pod­rob­ne, dokon­ca pod­rob­nej­šie ako Goog­le.

Tie­to dodáv­ky sa však veľ­mi líšia od tých “app­lov­ských”, pre­to­že tie od App­le majú Lidar vpre­du a vza­du a na stre­che majú po všet­kých šty­roch stra­nách kame­ry. Tie­to dodáv­ky majú na všet­kých šty­roch rohoch na stre­che Lidar a kame­ry sú tu len dve, a to na bokoch dodáv­ky. Tak­že vo vyba­ve­ní je to úpl­ne nie­kde inde. Keď­že je tu domi­nan­cia tech­no­ló­gie Lidar, sme si viac než istí, že auto pod­rob­ne sle­du­je, kadiaľ jaz­dí a vyhod­no­cu­je pre­čo. To isté, čo robí aj auto­nóm­ne vozid­lo.

A čo je to vlast­ne Lidar?

Lidar (Light Detec­ti­on and Ran­ging) je špe­ciál­ny typ lase­ro­vé­ho mera­nia vzdia­le­nos­ti, kto­ré dete­gu­jú vzdia­le­nosť svo­jich lase­rov a kaž­dú jed­nu zme­nu veľ­kos­ti lase­ra si zapí­šu. Vo využi­tí auto­nóm­nych vozi­diel sa to odra­zí tak, že Lidar do mili­met­ra zazna­me­ná­va svo­je mapy, vďa­ka čomu auto­nóm­ne vozid­lo pres­ne vie, čo má robiť na danej tra­se. Pre lep­šie pocho­pe­nie si pozri gif.

Autá majú tak­tiež aj 360-stup­ňo­vú kame­ru. Teda rov­no päť. Jed­na je vpre­du na stre­che, jed­na je vza­du na stre­che, jed­na je v stre­de a sní­ma oblo­hu a potom je jed­na ešte na bokoch auta. Kaž­dá kame­ra má pri­bliž­ne 70° roz­hľad, čo spo­lu tvo­rí 360°. Vďa­ka tomu môžu autá do pixla & mili­met­ra pres­ne sle­do­vať, čo sa deje. Túto tech­no­ló­giu už pou­ží­va­jú pri tvor­be navi­gá­cií Tom­Tom, no ich autá majú k dis­po­zí­cii len dva Lida­ry. Ak teda ide naozaj o App­le, pôj­de o revo­lú­ciu v auto­nóm­nych autách?

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)