Dodávky, ktoré mapujú cesty pre auto­nómne auto od Apple?

Matej Bunček, thinkapple.sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Už dlh­šiu dobu sa po Ame­rike pre­vá­žajú dodávky a nikto nevie, komu pat­ria. Všetky vyze­rajú iden­ticky. Na čo slú­žia, komu pat­ria? Experti vra­via, že pat­ria firme Apple, pre­tože dodávky zbie­rajú infor­má­cie hlavne o okolí, v kto­rom jaz­dia. Je to naozaj tak? Chystá Apple revo­lú­ciu v oblasti auto­nóm­nych áut?

Ľudia hovo­ria, že po San Fran­ciscu pobe­hujú takz­vané “Mys­tery Vans”, ktoré sú vyba­vené 360° VR kame­rou a majú na sebe umiest­nený Lidar, ktorý má vytvo­riť bez­peč­nostné body pre ľah­šiu jazdu auto­nóm­neho auta, aby sa doká­zalo udr­žať vo svo­jom jazd­nom pásme. Takéto dodávky najprv videli na Gol­den Gate Bridge a neskôr ich zazreli odsta­vené pred spo­loč­nos­ťou Apple. Ide o jed­no­du­ché biele dodávky značky Ford, ktoré nemajú dokonca ani ŠPZ či hoci­jaký polep na aute. Dodávky vyze­rajú veľmi podobne ako tie od Apple, ktoré tvo­ria mapy, ale sú značky Ford. Navyše nie sú ani ozna­čené a majú úplne inú výbavu sen­zo­rov.

V Sili­con Val­ley sa neus­tále dis­ku­tuje o tom, či Apple pra­cuje na Pro­jekte Titan, čo je iný názov pre nové Apple Car. CEO firmy Tim Cook sa nikdy priamo nevy­jad­ril na túto tému, a preto si nikto nie je istý, či je pravda, že firma Apple zamest­nala vyše 600 inži­nie­rov práve pre Pro­jekt Titan. Všetci si však mys­lia, že práve tieto dodávky budú slú­žiť pre pro­jekt Titan, keďže sní­mač kolies nemajú na sebe autá určené na GPS. Sní­mač kolies sníma, ako sa správa koleso pri rôz­nych teré­noch a rôz­nych dru­hoch ciest. Rov­nakú metódu sa sna­žila pou­žiť aj Tesla.

ľa novi­ná­rov si mys­lelo, že práve tieto dodávky, sú pro­to­typmi auto­nóm­neho vozidla, no ich teórie vyvrá­tili pop­rední experti na auto­nómne vozidlá, ktorí pove­dali: Kom­bi­ná­cia sen­zo­rov na týchto dodáv­kach nie je určená pre auto­nómne vozidlá. Skôr je to mapo­va­cie vozidlo, ktoré síce mapuje terén okolo seba, ale robí to veľmi pod­robne, dokonca pod­rob­nej­šie ako Google.

Tieto dodávky sa však veľmi líšia od tých “app­lov­ských”, pre­tože tie od Apple majú Lidar vpredu a vzadu a na stre­che majú po všet­kých šty­roch stra­nách kamery. Tieto dodávky majú na všet­kých šty­roch rohoch na stre­che Lidar a kamery sú tu len dve, a to na bokoch dodávky. Takže vo vyba­vení je to úplne nie­kde inde. Keďže je tu domi­nan­cia tech­no­ló­gie Lidar, sme si viac než istí, že auto pod­robne sle­duje, kadiaľ jazdí a vyhod­no­cuje prečo. To isté, čo robí aj auto­nómne vozidlo.

A čo je to vlastne Lidar?

Lidar (Light Detec­tion and Ran­ging) je špe­ciálny typ lase­ro­vého mera­nia vzdia­le­nosti, ktoré dete­gujú vzdia­le­nosť svo­jich lase­rov a každú jednu zmenu veľ­kosti lasera si zapíšu. Vo využití auto­nóm­nych vozi­diel sa to odrazí tak, že Lidar do mili­metra zazna­me­náva svoje mapy, vďaka čomu auto­nómne vozidlo presne vie, čo má robiť na danej trase. Pre lep­šie pocho­pe­nie si pozri gif.

Autá majú tak­tiež aj 360-stup­ňovú kameru. Teda rovno päť. Jedna je vpredu na stre­che, jedna je vzadu na stre­che, jedna je v strede a sníma oblohu a potom je jedna ešte na bokoch auta. Každá kamera má pri­bližne 70° roz­hľad, čo spolu tvorí 360°. Vďaka tomu môžu autá do pixla & mili­metra presne sle­do­vať, čo sa deje. Túto tech­no­ló­giu už pou­ží­vajú pri tvorbe navi­gá­cií Tom­Tom, no ich autá majú k dis­po­zí­cii len dva Lidary. Ak teda ide naozaj o Apple, pôjde o revo­lú­ciu v auto­nóm­nych autách?

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)