Dôle­ži­té veci v živo­te, kto­ré by si roz­hod­ne nemal odkla­dať

Michaela Líšková / 29. mája 2017 / Business

Ak sa nech­ceš o pár rokov obze­rať späť do minu­los­ti a ľuto­vať všet­ky pre­mr­ha­né prí­le­ži­tos­ti, kto­ré si mohol využiť, ale neuro­bil si to, pre­čí­taj si, kto­rých 10 veci sa fakt opla­tí uro­biť čo naj­skôr.

Nikdy nie je nesko­ro s nie­čím začať, a keď už, tak rad­šej nesko­ro ako nikdy. Aby sa nesta­lo, že máš zra­zu tie naj­lep­šie roky za sebou a uve­do­míš si, že si nežil tak, ako si chcel ale­bo mohol. Pre­to­že potom bude naozaj nesko­ro.

Vyjad­ri, čo cítiš

Asi sám vieš, ako dob­re sa cítiš, keď ti nie­kto povie, že ťa má rád, že si ťa váži, rád s tebou trá­vi čas, že si skve­lý člo­vek, úžas­ný par­tner a ešte lep­ší mile­nec… Ak chceš nie­ko­mu nie­čo pove­dať, urob to. Urob to dnes, zaj­tra, o týž­deň. Keď tre­ba, tak kaž­dý deň. Neber ľudí ako samoz­rej­mosť a nepod­ce­ňuj silu pochval­ných a lás­ka­vých slov. Všet­ci ich potre­bu­je­me.

foto: elitdaily.com

Nepres­taň sa vzde­lá­vať

Neho­vo­rím, že si máš spra­viť dokto­rát ale­bo sa zlep­šiť v mati­ke, kto­rá ti nikdy nešla. Ale dneš­ná doba ponú­ka nesku­toč­ne veľa mož­nos­tí vzde­lá­vať sa a bol by hriech ich nevy­žiť. Od onli­ne kur­zov, cez číta­nie kníh a rôz­nych člán­kov, zau­jí­ma­vos­tí a fak­tov až po štú­dium. Vzde­lá­vaj sa. Naj­mä po tom, čo si vyšiel zo ško­ly.

unnamed

foto: askmen.com

Tráv čas s rodi­nou

Mož­no si povieš, že na rodi­nu teraz nemáš čas, pre­to­že máš veľa povin­nos­tí a iných vecí. Ale rodi­na je naj­dô­le­ži­tej­šia polož­ka na zozna­me vecí, kto­ré berie­me ako samoz­rej­mosť aj napriek tomu, že by sme nema­li. Váž si oka­mi­hy s rodi­nou, nechaj sa dobiť ener­gi­ou a prí­jem­ný­mi zážit­ka­mi.

ipcpest com

foto: ipcpest.com

Expe­ri­men­tuj

Si mla­dý a prej­de ti (tak­mer) všet­ko. Neboj sa zme­ny, skús expe­ri­men­to­vať v naj­rôz­nej­ších život­ných oblas­tiach. Vyskú­šaj nový účes, vymeň celý šat­ník, daj sa teto­vať, vyskú­šaj nový šport, nauč sa nový jazyk… Mož­nos­tí je TAK veľa.

thehautemess com

foto: thehautemess.com

Pra­vi­del­ne cvič

Áno, vša­de sa píše o tom, ako by si mal začať cvi­čiť a zdra­vo žiť. Ale je to prav­da. V zdra­vom tele zdra­vý duch. Mož­no ráno nemáš toľ­ko času, koľ­ko by si potre­bo­val na poriad­ne cvi­če­nie. Nemáš čas ísť do fit­ka ale­bo do Octa­go par­ku či si ísť zabe­hať, lebo si to všet­ko vyža­du­je čas, kto­rý nemáš? Čo tak skú­siť jed­no­du­chú ran­nú roz­cvič­ku v podo­be jogy? Nemu­síš sa s tým niko­mu pri­znať, ale ver mi, že ak nemáš čas, nič ti nespra­ví deň tak ako 5 minút dob­rej ran­nej jogy. Najprv skús, potom rob záve­ry.

qiclub com

foto: qiclub.com

Tráv čas s ľuď­mi, kto­rých máš rád

Hlav­ne nezos­tá­vaj v nefunkč­nom vzťa­hu, pre­to­že to je to naj­hor­šie, čo môžeš pre seba aj dotyč­nú oso­bu uro­biť. Nie vždy je ľah­ké ukon­čiť vzťah, pre­to­že máte toľ­ko his­tó­rie, spo­loč­ných pria­te­ľov, kúpi­li ste si psa… Ale aký má význam trpieť vo vzťa­hu, keď nie si šťast­ný? Raz som číta­la veľ­mi múd­ru vetu: Je ťaž­ké odísť — až kým to neuro­bíš. A vte­dy je to tá naj­jed­no­duch­šia vec na sve­te. Inak pove­da­né, vždy je pre nás ťaž­ké sa k nie­čo­mu pri­nú­tiť. Ale sám vieš, že keď raz začneš, potom to už ide samé. Je to tvo­je roz­hod­nu­tie. A tvoj čas, kto­rý už nikdy nevrá­tiš späť.

Začni pod­ni­kať

O čom by to tu celé bolo, keby som nespo­me­nu­la pod­ni­ka­nie. Ak túžiš po nie­čom vlast­nom, ale­bo si aspoň tro­chu nie­ke­dy sní­val o tom, že by si mohol nie­čo dosiah­nuť, choď si za tým. A choď za tým teraz. Neča­kaj stá­le na tú správ­nu chví­ľu. Neprí­de. Pre­to­že je už tu. TERAZ je tá správ­na chví­ľa! A o rok si budeš priať, aby si si začal už dnes. Neboj sa, skús to.

cccucom

foto: cccu.com

Ces­tuj

Jed­no­du­cho, ces­tuj! Spoz­ná­vaj svet, nové kul­tú­ry, mies­ta, ľudí. Zaži dote­raz nepoz­na­né veci a ochut­naj jed­lá, o kto­rých sa ti ani nesní­va­lo. Otvor sa sve­tu. Spoz­ná­vaj naj­viac, ako sa dá. A potom ešte viac. Mož­no ani netu­šíš, ako veľ­mi ti ces­to­va­nie doká­že otvo­riť oči. Buď si uve­do­míš, aký zlý, nena­pl­ne­ný život žiješ, ale­bo naopak, aký si šťast­ný a ako málo si vážiš to, čo máš. Obja­vuj svet a obja­vuj sám seba. Garan­tu­jem ti, že o sebe zis­tíš veci, o kto­rých si dote­raz netu­šil. Nevy­ho­vá­raj sa, že nemáš dosť peňa­zí na ces­to­va­nie, ale­bo nemáš s kým ísť. Choď sám. O to lep­šie. Ces­tuj lac­no, dob­re a napl­no. Navy­še, bude sa ti viac dariť aj v prá­ci.

lfk

foto: lifehack.org

Neboj sa viac ris­ko­vať

Pove­dz­me si to na rovi­nu. Keď si mla­dý, nie je toho zase tak veľa, o čo by si mohol prí­sť. Zaris­kuj tro­chu. Neboj sa občas uro­biť pres­ne opač­nú vec ako všet­ci ostat­ní. To je pred­sa to, za čo ľudia vďa­čia úspe­chu. Idú si za svo­ji­mi cieľ­mi aj napriek tomu, že ostat­ní v ich cie­le neve­ria. Nene­chaj sa tým odra­diť. Počú­vaj svo­ju intu­íciu a neboj sa viac ris­ko­vať. Ak nemáš čo stra­tiť, potom môžeš logic­ky iba viac zís­kať.

Začni konať

Hovo­rí sa, že sen/cieľ bez plá­nu je iba žela­nie. Ak budeš več­ne o nie­čom sní­vať, no nikdy nepod­nik­neš potreb­né kro­ky pre jeho napl­ne­nie, stá­le budeš stáť na mies­te. Nepo­su­nieš sa bliž­šie. Nera­da ti to hovo­rím, ale tvo­je nápa­dy sú zby­toč­né, pokiaľ ich nepre­me­níš v nie­čo reál­ne. Máš skve­lý nápad? Tak von s ním! Nedo­voľ, aby ti mož­nú skve­lú budúc­nosť zma­ri­li oba­vy z toho, že nie si dosť dob­rý. Hlav­ne začni konať. Iba tak zis­tíš, či si schop­ný dosiah­nuť všet­ko, o čom sní­vaš.

cloudedblogcom

foto: cloudedblog.com

Na záver snáď iba toľ­ko, že je to tvoj život. Je na tebe, čo s ním spra­víš a nikto ti nemô­že pri­ká­zať nič, čo ty sám nech­ceš. To však pla­tí aj o tebe. Pre­staň sám seba limi­to­vať a urob všet­ky tie veci, po kto­rých celý život túžiš.

Zdroj: Max Luko­min­skyi, The Cof­fe­e­li­ci­ous medium.com,

Pridať komentár (0)