Dom pod ore­chom dodá množ­stvo tvo­ri­vej ener­gie kaž­dému kre­a­tív­covi

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Mgr. art. Bjørn Kierulf Ing. arch. Petra Trokanová / 2. január 2017 / Zaujímavosti

Eko­lo­gické býva­nie so zacho­va­ným vidiec­kym cha­rak­te­rom, kúsok od Bra­ti­slavy.

Tak­mer sto­ročný dom v sta­rej časti obce Kitt­see s krás­nou záh­ra­dou sa mladá rodina roz­hodla pre­sta­vať na kom­fortné býva­nie. Ich záme­rom bolo starý dom v čo naj­väč­šej miere zacho­vať a roz­ší­riť sme­rom do záh­rady, pre­tože pries­to­rovo nepos­ta­čo­val. To všetko s ambí­ciou vytvo­riť ener­ge­ticky efek­tívne býva­nie, ktoré je šetrné k život­nému pro­stre­diu.

Foto: Bohu­mil Šálek

Dom sa roz­ší­ril o jed­no­pod­lažnú časť s pôdo­ry­som v tvare “L”. Vzni­kol tak nový obytný pries­tor roz­ší­rený o dvor a terasu pod ore­chom. Na seve­ro­vý­chode je pries­tor vyme­dzený sta­rým domom so sed­lo­vou stre­chou, na seve­ro­zá­pade dre­ve­nou prí­stav­bou.

Situácia
Situ­ácia

Sta­vebné práce na dome začali až po nasťa­ho­vaní slo­ven­skej rodiny. V dru­hej polo­vici roka 2014 bola zre­a­li­zo­vaná prí­stavba nového krídla. Táto časť využíva prin­cípy pasív­neho domu. Veľké pre­sk­lené plo­chy orien­to­vané na juh pris­pie­vajú k tepel­ným zis­kom. Obvo­dové steny sú výborne zai­zo­lo­vané, na trans­pa­rent­ných kon­štruk­ciách boli pou­žité kva­litné izo­lačné troj­sklá a hli­ní­kové rámy. Stavba je zalo­žená na 20 cen­ti­metrch extru­do­va­ného polys­ty­rénu. K zlep­še­niu tep­lo­tech­nic­kých para­met­rov a cel­ko­vej klímy pris­pieva aj exten­zívna zelená stre­cha. Po dokon­čení novej časti sa maji­te­lia zo sta­rého domu pre­sťa­ho­vali do otvo­re­ného obyt­ného pries­toru v prí­stavbe. Pôvodná časť domu pre­šla roz­siah­lou rekon­štruk­ciou. Maji­te­lia chceli zlep­šiť tep­lo­tech­nické para­metre domu a zacho­vať pôvodnú uličnú fasádu. Izo­lo­vaná bola spodná stavba, steny aj strop. Od pôdy stavbu izo­luje 35 cm peno­vého skla. V rámci mož­ností bola zai­zo­lo­vaná aj malá piv­nica, ktorá dnes slúži ako tech­nická miest­nosť. Obvo­dové steny boli zatep­lené zvonku. Výnimku tvorí uličná fasáda, ktorá bola z dôvodu zacho­va­nia pôvod­ného výrazu zatep­lená zvnútra. Pod šik­mou stre­chou bolo pou­ži­tých 50 cen­ti­met­rov celu­lózy.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek

V pôvod­nej časti domu sa nachá­dza nočná časť. Pre­važnú časť pries­toru zabe­rajú det­ské izby a spálne s oknami situ­ova­nými do ulice. Zo vstup­nej haly je ďalej prí­stupná kúpeľňa a tech­nická miest­nosť v sute­réne. V prí­stavbe, ktorá sa svo­jim pre­sk­le­ním otvára do záh­rady sa je potom denná — spo­lo­čen­ská časť domu. Veľký poby­tový pries­tor spája obý­vačku, jedá­leň a kuchyňu. Na túto miest­nosť nad­vä­zuje hygiena. Krytá dre­vená terasa spája vstup s kar­por­tom.

Foto: Bohu­mil Šálek

Fasáda bola farebne zjed­no­tená. Tech­nické rie­še­nie umož­nilo zacho­vať pôvodné sta­vebné detaily, ktoré teraz pôso­bia plas­tic­kej­šie. Z ulič­ného pohľadu ostáva prí­stavba ukrytá.

Foto: Bohu­mil Šálek

Nová dre­vo­stavba vsá­dza na čistú este­tiku ras­tra pozdĺž­neho lato­va­nia. Toto čle­ne­nie zvý­raz­ňuje hori­zon­ta­litu prí­stavby. Ako mate­riál je pou­žité masívne drevo.

Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek

Hlav­nou deví­zou inte­ri­éru je dosta­tok svetla a výhľad do záh­rady. V inte­ri­éri sú pri­znané nosné dre­vené prvky. Dubové par­kety a stropný obklad z bie­lej jedle navzá­jom ladia. Prí­rodné drevo je dopl­nené bie­lymi ste­nami a nábyt­kom.

Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek
Foto: Bohu­mil Šálek

Pod­klady: Cre­a­terra, zdroj: archinfo.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Bohu­mil Šálek

Pridať komentár (0)