Dostal ním celý svet. Vďaka tomuto dokonalému životopisu sa idú firmy pobiť o šikovného chalana

Martin Bohunický / 8. decembra 2018 / Biznis

  • Je ná­ročné vy­nik­núť v dneš­nom svete, keď sa na každú lep­šiu po­zí­ciu hlá­sia stovky kva­li­fi­ko­va­ných zá­u­jem­cov.
  • Všetci vieme, aké dô­le­žité je po­slať ži­vo­to­pis a mo­ti­vačný list, ktorý si každý HR člo­vek za­pa­mätá, no ľahko sa o tom ho­vorí a ťaž­šie sa to re­a­li­zuje.
zdroj: pinterest.com
  • Je ná­ročné vy­nik­núť v dneš­nom svete, keď sa na každú lep­šiu po­zí­ciu hlá­sia stovky kva­li­fi­ko­va­ných zá­u­jem­cov.
  • Všetci vieme, aké dô­le­žité je po­slať ži­vo­to­pis a mo­ti­vačný list, ktorý si každý HR člo­vek za­pa­mätá, no ľahko sa o tom ho­vorí a ťaž­šie sa to re­a­li­zuje.

Ako teda za­ne­chať trva­júci do­jem na po­ten­ci­onál­neho za­mest­ná­va­teľa? Ok­rem toho, že by si sa mal pri­hla­so­vať ide­álne do fi­riem a na po­zí­cie, o ktoré máš ozaj zá­u­jem a mal by si si na­štu­do­vať čo naj­viac o tej firme, exis­tujú aj iné spô­soby, kde sa dá svoje šance vy­lep­šiť.

Na­prí­klad:

Jeff Scar­dino, ktorý pra­cuje ako kre­a­tí­vec v Ogilvy and Mat­her a je aj pro­fe­so­rom na Miami Ad School v Bro­ok­lyne, možno má pre všet­kých prácu hľa­da­jú­cich ľudí od­po­veď. Jeff pri­pra­vil niečo, čo on sám na­zýva re­le­vantný ži­vo­to­pis – CV plné tvo­jich chýb, zlých re­fe­ren­cií a toho, čo ne­vieš. 

V jeho ži­vo­to­pise náj­deš všetky ne­ús­pe­chy, ne­zís­kané vy­zna­me­na­nia, Jeff sa po­chvá­lil aj fak­tom, že si ne­vie za­pa­mä­tať mená a spo­me­nul aj nie­koľko ne­šťast­ných lá­sok z uni­ver­zity. Znie to všetko su­per a krásne, ne­mys­lím si však, že to je uni­ver­zál­nym rie­še­ním. Jeho ži­vo­to­pis je kre­a­tívny, to áno, ale na­ozaj máme uve­riť tomu, že vý­ni­močné je na ňom to, čo ne­do­ká­zal? Že zly­há­val, z kto­rých spo­loč­ností ho vy­ho­dili a prečo sa mu ne­da­rilo? Nie. 

Jeho ži­vo­to­pis do­stal toľko po­zor­nosti, lebo bol iný. Je to síce dobrý ná­pad, ale ako so všet­kým, keby to za­čne ro­biť každý, zrazu to cool nie je. Jeff bol ori­gi­nálny a je­diný, mal gule spra­viť niečo iné. A presne to zau­jalo! Je veľa cool vecí, ale naj­viac cool bu­deš ak bu­deš ori­gi­nálny, svoj­ský a ne­bu­deš sa báť do is­tej miery pre­kro­čiť hra­nice.

Zdroj: jeffs­car­dino.com

Pridať komentár (0)