Dôvod, pre kto­rý Ste­ve Jobs nedo­vo­lil svo­jim deťom pou­ží­vať tab­le­ty ani smart­fó­ny

Barbora Prochovníková / 20. marca 2017 / Lifehacking

zdroj: pinterest.com

Ak pat­ríš k tým, kto­rí neus­tá­le pre­mýš­ľa­jú o tom, ako v dneš­nej dobe vycho­vá­vať svo­je deti, naj­mä, ak ide o tech­no­ló­gie, čítaj ďalej a dozvieš sa, pre­čo vývo­jo­ví pra­cov­ní­ci brá­nia vlast­né deti pred vply­vom tech­no­ló­gií.

Ste­ve Jobs, zakla­da­teľ a done­dáv­na naj­vyš­ší pred­sta­vi­teľ spo­loč­nos­ti App­le, dostal otáz­ku, na kto­rú mal jas­nú odpo­veď. „Dali by ste svoj­mu die­ťa­ťu pou­ží­vať taký malý zázrak, akým je iPod, iPad, či iný tab­let?“ Ste­ve odpo­ve­dal: „Nie, nedal.“

Nick Bil­ton, repor­tér New York Times, sa Ste­va opý­tal: „Vaše deti musia milo­vať iPad, však?“ Jobs odpo­ve­dal: „Oni ho nepou­ží­va­jú. My doma limi­tu­je­me to, koľ­ko tech­no­ló­gií naše deti pou­ží­va­jú.“

Obzvlášť v kali­forn­skej oblas­ti Sili­con Val­ley sa medzi vývo­jo­vý­mi pra­cov­ník­mi roz­ši­ru­je trend brá­niť vlast­né deti pred vply­vom tech­no­ló­gií. Svo­je deti dokon­ca posie­la­jú do škôl bez tech­nic­kých pomô­cok.

zdroj: quora.com

The Times zve­rej­nil zná­my výrok Chri­sa Ander­so­na, ria­di­te­ľa fir­my 3D Robo­tics, otca pia­tich detí. V ňom vysvet­ľu­je, čo vedie ľudí z tech­no­lo­gic­ké­ho prie­mys­lu k také­mu­to posto­ju: „Moje deti obvi­ňu­jú mňa aj man­žel­ku, že sme fašis­ti, prí­liš zne­po­ko­je­ní tech­no­ló­gia­mi. Hovo­ria nám, že žiad­ni z ich kama­rá­tov nema­jú doma tie isté pra­vid­lá. Je to pre­to, lebo my sme zaži­li nebez­pe­čen­stvá tech­no­ló­gií na vlast­nej koži. Videl som to na sebe a nech­cem to isté vidieť aj u mojich detí.“

Pri našej súčas­nej závis­los­ti na tech­no­ló­giách hro­zí, že vycho­vá­me deti s hen­di­ke­po­va­ným živo­tom, bez pred­sta­vi­vos­ti a tvo­ri­vos­ti. Uče­nie tra­dič­ným spô­so­bom nám pomoh­lo stať sa uni­ver­zál­ny­mi osob­nos­ťa­mi. Uči­li sme sa z pohy­bu a ruč­nej inte­rak­cie. Infor­má­cie sme absor­bo­va­li z kníh ale­bo pro­stred­níc­tvom socia­li­zá­cie s iný­mi ľuď­mi, nie z Goog­le vyhľa­dá­va­ča.

steve_jobs

zdroj: successstory.com

Ak deťom smart­fó­ny nako­niec pred­sa len poskyt­ne­te, ukrá­ti­te ich o zdrav­šie, menej závis­lé pro­stre­die.

Ste­ve Jobs mal prav­du. Ak sa bude­te zamýš­ľať nad tým, ako správ­ne vycho­vá­vať svo­je deti, mali by ste si veľ­mi dob­re rozmys­lieť, či im zaob­sta­rá­te tech­no­lo­gic­kú novin­ku počas doby, keď vyras­ta­jú.

Skús­te sa s deť­mi rad­šej hrať von­ku, obklop­te ich prí­ro­dou. Mož­no vás za to teraz budú nená­vi­dieť, no neskôr vám urči­te poďa­ku­jú.

zdroj: blog.sigmaphoto.com

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)