Dôvod, pre ktorý Steve Jobs nedo­vo­lil svo­jim deťom pou­ží­vať tab­lety ani smart­fóny

Barbora Prochovníková / 20. marca 2017 / Tools a produktivita

zdroj: pinterest.com

Ak pat­ríš k tým, ktorí neus­tále pre­mýš­ľajú o tom, ako v dneš­nej dobe vycho­vá­vať svoje deti, najmä, ak ide o tech­no­ló­gie, čítaj ďalej a dozvieš sa, prečo vývo­joví pra­cov­níci brá­nia vlastné deti pred vply­vom tech­no­ló­gií.

Steve Jobs, zakla­da­teľ a done­dávna naj­vyšší pred­sta­vi­teľ spo­loč­nosti Apple, dostal otázku, na ktorú mal jasnú odpo­veď. „Dali by ste svojmu die­ťaťu pou­ží­vať taký malý zázrak, akým je iPod, iPad, či iný tab­let?“ Steve odpo­ve­dal: „Nie, nedal.“

Nick Bil­ton, repor­tér New York Times, sa Steva opý­tal: „Vaše deti musia milo­vať iPad, však?“ Jobs odpo­ve­dal: „Oni ho nepou­ží­vajú. My doma limi­tu­jeme to, koľko tech­no­ló­gií naše deti pou­ží­vajú.“

Obzvlášť v kali­forn­skej oblasti Sili­con Val­ley sa medzi vývo­jo­vými pra­cov­níkmi roz­ši­ruje trend brá­niť vlastné deti pred vply­vom tech­no­ló­gií. Svoje deti dokonca posie­lajú do škôl bez tech­nic­kých pomô­cok.

zdroj: quora.com

The Times zve­rej­nil známy výrok Chrisa Ander­sona, ria­di­teľa firmy 3D Robo­tics, otca pia­tich detí. V ňom vysvet­ľuje, čo vedie ľudí z tech­no­lo­gic­kého prie­myslu k také­muto postoju: „Moje deti obvi­ňujú mňa aj man­želku, že sme fašisti, prí­liš zne­po­ko­jení tech­no­ló­giami. Hovo­ria nám, že žiadni z ich kama­rá­tov nemajú doma tie isté pra­vidlá. Je to preto, lebo my sme zažili nebez­pe­čen­stvá tech­no­ló­gií na vlast­nej koži. Videl som to na sebe a nech­cem to isté vidieť aj u mojich detí.“

Pri našej súčas­nej závis­losti na tech­no­ló­giách hrozí, že vycho­váme deti s hen­di­ke­po­va­ným živo­tom, bez pred­sta­vi­vosti a tvo­ri­vosti. Uče­nie tra­dič­ným spô­so­bom nám pomohlo stať sa uni­ver­zál­nymi osob­nos­ťami. Učili sme sa z pohybu a ruč­nej inte­rak­cie. Infor­má­cie sme absor­bo­vali z kníh alebo pro­stred­níc­tvom socia­li­zá­cie s inými ľuďmi, nie z Google vyhľa­dá­vača.

steve_jobs

zdroj: successstory.com

Ak deťom smart­fóny nako­niec predsa len poskyt­nete, ukrá­tite ich o zdrav­šie, menej závislé pro­stre­die.

Steve Jobs mal pravdu. Ak sa budete zamýš­ľať nad tým, ako správne vycho­vá­vať svoje deti, mali by ste si veľmi dobre rozmys­lieť, či im zaob­sta­ráte tech­no­lo­gickú novinku počas doby, keď vyras­tajú.

Skúste sa s deťmi rad­šej hrať vonku, obklopte ich prí­ro­dou. Možno vás za to teraz budú nená­vi­dieť, no neskôr vám určite poďa­kujú.

zdroj: blog.sigmaphoto.com

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)