Dôvo­dy, pre kto­ré by si mal zabud­núť na Pare­to­vo pra­vid­lo 80/20 a nahra­diť ho “pra­vid­lom 4%”

Henrieta Balázsová / 16. mája 2017 / Lifehacking

O Pare­to­vom pra­vid­le či Pare­to­vom prin­cí­pe si počul už urči­te veľa. Je však naozaj také výhod­né a sú jeho účin­ky až také zázrač­né? Niž­šie ti pri­ná­ša­me dôvo­dy, pre kto­ré by si mal jeho pou­ží­va­nie pre­hod­no­tiť, mini­mál­ne aspoň v nie­kto­rých oblas­tiach. Nie­kto­rí ľudia ho už totiž nahra­di­li nie­čím iným: pra­vid­lom 4%.

Pod­ľa Pare­tov­ho pra­vid­la, na to, aby si dosia­hol 80% úspe­chu, ti sta­čí robiť 20% prá­ce. Zvyš­ným 80% by si mal veno­vať men­šiu pozor­nosť, v ide­ál­nom prí­pa­de by si ich mal dele­go­vať na nie­ko­ho iné­ho. Pra­vid­lo 4% je však ešte radi­kál­nej­šie.

Pra­vid­lo 4%

Pra­vid­lo 4% hovo­rí o tom, že z 20% prá­ce, kto­rú v rám­ci Pare­tov­ho prin­cí­pu uro­bíš, ti sku­toč­ný zisk pri­ne­sú len 4%. Zna­me­ná to, že zo 100% svo­jej prá­ce by si mal byť schop­ný dele­go­vať až neuve­ri­teľ­ných 96% (!) čin­nos­tí.

Samoz­rej­me, prvým kro­kom je eli­mi­no­vať veci, kto­ré by si robiť vôbec nemal. Sú to veci, kto­ré nie sú pre tvo­ju prá­cu, pre tvoj ďal­ší rast ani pre tvoj zisk vôbec dôle­ži­té. Mož­no ich robíš zo zvy­ku, mož­no z dob­rej vôle, a mož­no len pre­to, že ich od teba jed­no­du­cho nie­kto oča­ká­va — a to napriek tomu, že sú nedô­le­ži­té. V prvom rade zo svoj­ho živo­ta pre­to vyhoď všet­ky čin­nos­ti, kto­ré tam byť bez­pod­mie­neč­ne nemu­sia.

Zdroj: pexels.com

Dru­hým kro­kom by malo byť to, že si na kaž­dých 30 minút nasta­víš budík a napí­šeš si, čo si za uply­nu­lých 30 minút spra­vil. Zmy­sel tej­to akti­vi­ty má byť ten, že budeš mať pres­ný pre­hľad o veciach, kto­ré v prie­be­hu dňa spra­víš. Budeš si ich môcť veľ­mi pre­hľad­ne roz­de­liť do 3 nasle­dov­ných sku­pín:

  • odstrá­niť
  • dele­go­vať (naprí­klad na kole­gov, vir­tu­ál­nych asis­ten­tov, či exter­ných fre­e­lan­ce­rov)
  • pone­chať, pre­to­že pat­ria do 4% čin­nos­tí, kto­ré ti pri­ná­ša­jú pria­my zisk

Naj­dô­le­ži­tej­ším kro­kom by však malo byť iden­ti­fi­ko­vať pres­ne tie 4% čin­nos­tí, kto­ré ti pri­ná­ša­jú zisk. Ak sa ti to poda­rí, môžeš sa na ne zame­rať a svoj zisk ešte zná­so­biť.

Mys­líš si, že je táto metó­da reál­na? Mož­no sa ti nepo­dar všet­ko svo­je pra­cov­né úsi­lie zre­du­ko­vať na neuve­ri­teľ­né 4%, ale urči­te nad tým skús aspoň pop­re­mýš­ľať.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)