Dovolenkový raj pritvrdil. Na Bali zakázali používanie jednorazových plastov

Richard Vítkovský / 8. januára 2019 / Eko

  • Plas­tový prob­lém sa po­stupne do­týka ce­lého sveta. Uve­do­mujú si to aj na Bali
  • Aby za­brá­nili to­tál­nemu zne­čis­te­niu miest­nych vôd, roz­hodli sa za­ká­zať po­u­ží­va­nie jed­no­ra­zo­vých plas­tov
  • Vý­sled­kom by malo byť zní­že­nie množ­stva plas­tov vo vo­dách o 70 %
zdroj: flickr
  • Plas­tový prob­lém sa po­stupne do­týka ce­lého sveta. Uve­do­mujú si to aj na Bali
  • Aby za­brá­nili to­tál­nemu zne­čis­te­niu miest­nych vôd, roz­hodli sa za­ká­zať po­u­ží­va­nie jed­no­ra­zo­vých plas­tov
  • Vý­sled­kom by malo byť zní­že­nie množ­stva plas­tov vo vo­dách o 70 %

Bali bolo ešte pár ro­kov do­zadu ne­dot­knu­tým ra­jom. V prie­behu ro­kov sa však Bali pre­me­nilo tu­ris­tami nav­šte­vo­vané miesto. Už to nie je ten po­kojný raj, o kto­rom vie len zo­pár ľudí. S vyš­ším po­čtom náv­štev­ní­kov sa zvý­šilo aj množ­stvo jed­no­rá­zo­vého plas­to­vého od­padu. Ten po­dobne, ako na iných mies­tach sveta, končí vo vo­dách.

Na plá­žach sa ob­ja­vilo väč­šie množ­stvo rôz­nych plas­to­vých vý­rob­kov. Naj­hor­šie je to, že nie je ľahké ur­čiť od­kiaľ tento od­pad po­chá­dza. Ok­rem sa­mot­ných tu­ris­tov, zne­čis­ťujú pláže aj za­mest­nanci ho­te­lov, ktorí od­pa­dové plasty jed­no­du­cho vy­ho­dia do rieky a tá ich ná­sledne do­praví až do mora. Plasty sa však za po­moci spod­ných prú­dov vra­cajú späť k po­bre­žiu.

Bali by malo zo­stať čisté

Práve pre obavy z toho, aby sa Bali ne­stalo sme­tis­kom, sa roz­ho­dol gu­ver­nér Wa­yan Kos­ter pre zní­že­nie množ­stva plas­tov v ob­lasti, kým nie je ne­skoro. Od tohto opat­re­nia si sľu­buje zní­že­nie množ­stva plas­tov vo vo­dách o 70 % v prie­behu jed­ného roka.

„Toto na­ria­de­nie je za­me­rané na vý­rob­cov, dis­tri­bú­to­rov, do­dá­va­te­ľov a pod­ni­ka­te­ľov, vrá­tane jed­not­liv­cov za úče­lom po­tla­če­nia po­u­ží­va­nia jed­no­ra­zo­vých plas­tov. Plasty mu­sia na­hra­diť inými ma­te­riálmi,“ po­ve­dal gu­ver­nér. Kto sa bude „sta­vať na za­dné“ a re­be­lo­vať proti na­ria­de­niu, bude po­tres­taný. Na­prí­klad aj tým, že mu ne­bude pre­dĺžená mož­nosť pod­ni­ka­nia.

Prob­lémy s plas­to­vým od­pa­dom si uve­do­mujú aj oby­va­te­lia hlav­ného mesta In­do­né­zie Ja­karty. Podľa pries­kumu, ktorý sa tu ko­nal, je za ob­me­dze­nie plas­tov až viac ako 90 % oby­va­te­ľov tohto mesta. Prob­lémy s plas­to­vým od­pa­dom nemá len Bali, ale celý svet. Od­ná­šajú si to hlavne mo­ria a oce­ány, kde vzni­kajú ob­rov­ské plá­va­júce plas­tové os­trovy. Práve tieto by bolo po­trebné od­strá­niť. Rie­še­nie pri­nie­sol pro­jekt The Ocean Cle­a­nup, ktorý chce na zber od­padu vy­užiť ob­rov­skú plá­va­júcu ba­ri­éru.

zdroj: straits­ti­mes.com

 

 

 

 

Pridať komentár (0)