Dovo­len­kový raj — tieto ostrovy môžeš mať sám pre seba

Michaela Líšková / 22. augusta 2016 / Zaujímavosti

Alebo aspoň čias­točne. Prečo sa na dovo­lenke obme­dziť a na kaž­dom kroku sa zrá­žať s turis­tami, keď si môžeš užiť pokoj a doko­nalý oddych na takýchto krás­nych mies­tach?

Objav malý kúsok raja na týchto oča­ru­jú­cich mies­tach. Nie­ktoré z nasle­du­jú­cich des­ti­ná­cií sú na ostrove jediné, o iné sa budeš musieť „pode­liť“ s pár ďal­šími náv­štev­níkmi.

Club Med Vil­las de Finolhu

fhj

All-inc­lu­sive rezort na Male­di­vách na ostrove Gas­fi­nolhu. Doko­nalé vilky umiest­nené v ešte doko­na­lej­šej sce­né­rii. Rezort je určený párom, takže vezmi polo­vičku a spoz­naj ďal­šie páriky, ktoré chy­tajú bronz na tomto doko­na­lom mieste. Pár akti­vít máš v cene balíka, ako jogu a šnorch­lo­va­nie. Ak si pro­síš aj sluhu a šoféra, ktorý ťa vyz­dvihne na letisku – máš ho mať.

Viac o Club Med Vil­las de Finolhu

Súkromný ostrov Tago­mago

gf

Ostrov, ktorý sa nachá­dza neďa­leko špa­niel­skej Ibizy, môže byť pre teba tou správ­nou voľ­bou, ak sa ti Male­divy zdajú byť pri­ďa­leko. Luxusná vila ti ponúka 5 obrov­ských spální, von­kaj­šie terasy, bazén a prie­strannú jedá­leň. Vila sa dá pre­na­jať na týž­deň a ako môžeš vidieť na obrázku, okolo teba je prí­roda, krásne priez­račná voda a záku­tia, ktoré čakajú, kedy ich obja­víš.

Viac o Tago­mago

San Cle­mente Palace Kem­pin­ski Venice, Talian­sko

sd

Súkromný ostrov San Cle­mente sa nachá­dza v talian­skych Benát­kach, iba 10 minút od Piazza San Marco. Člny ťa pre­vezú do tvo­jej izby s krás­nym výhľa­dom na lagúnu a, prav­daže, známe Benátky. Ak máš vlastnú jachtu, nie je prob­lém, ostrov má tiež súkromné mólo, kde môžeš tú svoju v pokoji „odpar­ko­vať“.

Viac o San Cle­mente Palace Kem­pin­ski Venice

Melody Key, Flo­rida

lk

Súkromný ostrov v pre­slá­ve­nom flo­rid­skom Key Weste je miesto doko­na­lého oddy­chu spo­je­ného s množ­stvom zábav­ných, adre­na­lí­no­vých či pokoj­ných akti­vít. Hos­tia si tu môžu užiť šnorch­lo­va­nie, vodné lyžo­va­nie, ale aj starú dobrú rybačku. Na ostrove sa nachá­dza krásna vilka vyba­vená solár­nymi panelmi, náj­deš tu tri prie­stranné spálne, a nemô­žeme zabud­núť ani na pre­krásne pro­stre­die.

Viac o Melody Key

Par­rot Cay by COMO

l,bg

Luxusný rezort rozp­res­tie­ra­júci sa na súkrom­nom ostrove v Turks a Cai­cos. Opäť tro­chu viac hostí, ale vzhľa­dom na roz­lohu rezortu je tu dosta­tok pries­toru na viac než len tro­chu súkro­mia a stále je možné, že ak sa vybe­rieš na vychádzku po ostrove, nena­ra­zíš na živú dušu. Ak sa netú­žiš pre­chá­dzať, môžeš sa kúpať v mori alebo v súkrom­nom bazéne, uží­vať si skvelé jedlo v reštau­rá­cii, na pláži alebo vo svo­jej vilke a využí­vať služby per­so­nálu.

Viac o Par­rot Cay by COMO

Fre­gate Island Pri­vate

tzh

Miesto, ktoré sa nachá­dza na Sey­che­lách, je doslova rajom na Zemi. Uži si aj ty tisícky tro­pic­kých vtá­kov alebo koryt­na­čiek, ktoré sa motajú po ostrove a dopĺňajú doko­nalú sce­né­riu ostrova Fre­gate Island. Rezort ponúka na výber zo 16 rezi­den­cií a tiež Bayan Hill Estate, ktoré ponúka rôzne služby vrá­tane osob­ného šéf­ku­chára, šoféra, sluhu, upra­to­vačky, alebo buginy, na kto­rých sa môžeš voziť po ostrove.

Viac o Fre­gate Island Pri­vate

Orp­heus Island, Aus­trá­lia

kgv

Uži si tento krásny ostrov so všet­kým, čo so sebou pri­náša. Ostrov môže naraz oku­po­vať iba 28 hostí, takže sa určite nedá tvr­diť, že by bol pre­pl­nený. Navyše, ďalší hos­tia doko­nale dopĺňajú atmo­sféru ostrova a aj vďaka nim si môžeš tiež pri­pa­dať ako vo sne, keď budete veče­rať na móle v roman­tic­kej nálade za svetla svie­čok. A ako by to bolo, keby Aus­trá­lia nepo­nú­kala mož­nosť potá­pať sa a vidieť roz­ma­nitý pod­mor­ský svet, ktorý hýri živo­tom a far­bami.

Viac o Orp­heus Island

Song Saa Pri­vate Island, Kam­bo­dža

mng

Dva malé ostrovy Koh Ouen a Koh Bong sú pre­po­jené mos­tom nad mor­skou rezer­vá­ciou. Cel­kovo ponú­kajú ostrovy nád­herné pro­stre­die, spo­je­nie zelene, oce­ánu a krás­nych viliek. A miesto tra­dič­nej formy obľú­be­ného spa ich hos­tia nájdu roz­miest­nené po ostro­voch v krás­nych lesí­koch.

Viac o Song Saa Pri­vate Island

Lau­cala Island

uzhg

Tento ostrov ponúka 25 viliek a hos­tia si okrem úžas­ného pro­stre­dia môžu užiť gol­fové ihrisko s 18-imi jam­kami, ktoré je obklo­pené sopeč­nými poho­riami a nesku­toč­ným výhľa­dom na Tichý oceán. Alebo si môžu užiť výlet v DeepF­light Super Fal­con, čoraz sláv­nej­šej ponorke, ktorá ponúka 360-stup­ňový výhľad na oceán okolo. Fidži čaká a roz­hodne ohúri.

Viac o Lau­cala Island

One&Only Hay­man Islands, Aus­trá­lia

hkjhg

Ostrovy sa nachá­dzajú pri naj­se­ver­nej­šom cípe aus­trál­skeho súos­tro­via Whit­sun­day, priamo v srdci Veľ­kého bari­é­ro­vého útesu. Je na tebe, aký druh dopravy si vybe­rieš – hyd­ro­plán, vrtuľ­ník či jachtu. A ako­náhle dora­zíš na toto nesku­točné miesto, budeš odme­nený pria­mym prí­stu­pom k potá­pa­niu a šnorch­lo­va­niu, čo je nesporne úžasný záži­tok, keď vez­meme do úvahy fakt, že tu hovo­ríme o Veľ­kom bari­é­ro­vom útese. Lep­šie to už nebude.

Viac o One&Only Hay­man Islands

Nec­ker Island, Panen­ské ostrovy

lkhg

Súkromný ostrov Richarda Bran­sona. Každý vie, že čoho­koľ­vek sa tento muž dot­kne, pre­mení na zlato. Jeho ostrov tiež určite nebude výnim­kou. Uži si krásy, ktoré ti ostrov ponúka a neza­bú­daj na skvelé akti­vity ako kite­sur­fing alebo zip­li­ning počas dňa a neza­bud­nu­teľné párty, ktoré trvajú celú noc.

Viac o Nec­ker Island

Azura Quila­lea, Mozam­bik

iolug

Jeden z najú­žas­nej­ších súkrom­ných ostro­vov ti ponúka doko­nalú oázu pokoja, oddy­chu a zábavy. Mor­ská rezer­vá­cia všade naokolo, samoz­rejme mož­nosť šnorch­lo­va­nia a potá­pa­nia. A to naj­lep­šie ešte len príde – vezmi si kajak a uži si cesty popri mno­hých man­grov­ní­koch. Od júla do novem­bra môžeš pozo­ro­vať kepor­kaky (vrás­kavce dlho­plutvé), od novem­bra do apríla hniez­de­nie koryt­na­čiek alebo si uží­vaj pohľad na del­fíny, ktoré tu môžeš vidieť celo­ročne. Je treba hovo­riť viac?

Ak áno, viac o Azura Quila­lea

Gem Island Resort and Spa, Malaj­zia

ttr

Má ohro­mu­júce pod­vodné kra­jinky kora­lov a mor­ského života, ktoré ťa budú držať pri šnorch­lo­vaní vo vode celý deň. Všade naokolo zeleň v podobe hus­tých lesov, ktoré môžeš skú­mať, kedy sa ti zachce, a z dru­hej strany výhľad na šíre more. Môžeš si vybrať jednu zo 45 viliek, ktoré sedia priamo na pláži a uží­vať si deň na bal­kóne alebo sa húpať na hoj­dačke a čítať si svoju obľú­benú knihu.

Viac o Gem Island Resort and Spa

Velaa Pri­vate Island, Male­divy

uiol.

Velaa Pri­vate Island náj­deš v atole Noonu na Male­di­vách. Všetky vilky, ktoré sa tu nachá­dzajú, sú vyro­bené z prí­rod­ných, lokál­nych mate­riá­lov, majú svoj vlastný bazén a ponú­kajú kom­fort a doko­nalý pocit šťas­tia. Ak by predsa len nie, vínna piv­nica tohto rezortu ponúka viac než 500 zásob­ní­kov vzác­nych fliaš. Okrem toho, oko­lie a voda sú skrátka doko­nalé. Už len sad­núť na lie­tadlo a byť tam.

Viac o Velaa Pri­vate Island

Musha Cay, Bahamy

uuz

Súkromný ostrov v baham­skom reťazci ostro­vov Exuma patrí – kedysi aj u nás veľmi sláv­nemu — kúzeľ­ní­kovi Davi­dovi Cop­per­fiel­dovi. Čo-to pokúz­lil aj na svo­jom ostrove, pre­tože ostrov ponúka 5 rôz­nych dom­če­kov a každý z nich má svoju vlastnú pláž. Neho­vo­riac o služ­bách upra­to­va­čiek, slu­hov či výbor­ných kuchá­rov. Jedlo si môžeš vziať so sebou aj do von­kaj­šieho kina, ktoré len dopĺňa už aj tak úžasnú atmo­sféru.

Viac o Musha Cay

Wakaya Club & Spa, Fidži

uzu

Luxusný rezort sa nachá­dza na ostrove Wakaya s roz­lo­hou 8 900 km2. Obko­le­sený je kora­lo­vými ostrovmi a má mnoho lagún, úte­sov a nád­her­ných pláži s bie­lym pies­kom. Náj­deš tu 10 voľne sto­ja­cich cha­lú­pok pozdĺž pláže s tichou záh­ra­dou . Toto miesto je ako stvo­rené na pokojné slnečné dni, ktoré ti však doprajú aj inte­rak­ciu s ostat­nými náv­štev­níkmi ostrova.

Viac o Wakaya Club & Spa

Petit Sv. Vin­cent

tzhd

Pre všet­kých, ktorí sa konečne roz­hodli pre poriadny digi­tálny detox (a môžu si to dovo­iliť), ostrov Sv. Vin­cent, ktorý sa nachá­dza na juž­nom cípe Gre­an­dín, môže byť tým pra­vým mies­tom. Žiadna tele­ví­zia, WiFi, ani medzi­ná­rodné hovory. Iba ty a prí­roda okolo teba. Rezort dáva náv­štev­ní­kom na výber z cha­lúp s jed­nou spál­ňou, prí­padne dvomi spál­ňami v plá­žo­vých vil­kách. O dobré jedlo (ktoré sa tak skoro nedos­tane na Ins­ta­gram alebo Face­book) sa postará reštau­rá­cia na svahu alebo na pláži.

Viac o Petit Sv. Vin­cent

Zaya Nurai Island, Dubaj

vvnv

Ak si už una­vený z Dubaja, kde sa pohy­buje čoraz viac turis­tov, na tomto ostrove bude okrem teba iba limi­to­vaný počet hostí. Krásne vilky a plá­žové dom­čeky už asi ani nemôžu byť bliž­šie k vode. Každý deň si môžeš v reštau­rá­cii dopriať čerstvé mor­ské plody a užiť si akti­vity ako kaja­ko­va­nie alebo padd­le­bo­ar­ding. Móla ponú­kajú pekný výhľad na oko­lie a voda je krásne čistá okolo celého ostrova.

Viac o Zaya Nurai Island

Cayo Espanto, Belize

hbv

Napriek svo­jej blíz­kosti k Miami a Hous­tonu je tento súkromný ostrov skry­tým bohat­stvom a doko­na­lým odpo­čin­kom pred pre­pl­ne­nými plá­žami. Náj­deš tu iba zopár viliek a bun­ga­lovy, ktoré sú posta­vené nad hla­di­nou. Zau­jí­ma­vos­ťou sú tu jedlá, ktoré kuchári pri­pra­vujú z lokál­nych ingre­dien­cií presne podľa pred­stáv náv­štev­ní­kov, a to vďaka drob­nému dotaz­níku, ktorý náv­štev­níci vypl­nia ešte pred prí­cho­dom na ostrov.

Viac o Cayo Espanto

Con­rad Mal­di­ves Rag­nali Island, Mal­divy

bhhs

A nako­niec ostrov obklo­pený Indic­kým oce­ánom a mod­rým nebom. Hos­tia sa sem dopra­via hyd­ro­plá­nom a k dis­po­zí­cii majú mnoho zau­jí­ma­vých akti­vít. Môžu si uží­vať plá­va­nie so žra­lokmi veľ­ry­bími, následne si vychut­nať skvelé jedlo v pod­vod­nej reštau­rá­cii. Samoz­rej­mos­ťou sú masáže v rezorte a pokiaľ túžia po pokoji a oddy­chu, pri­víta ich luxus a pohod­lie vod­ných viliek.

Viac o Con­rad Mal­di­ves Rag­nali Island

Miest je tu teda dosta­tok, jedno miesto je kraj­šie ako druhé a ani neviem, ktoré by som si vybrala. Čo ty?

Zdroj a zdroj foto­gra­fií: Talia Ava­kian businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: talerishats.com

Pridať komentár (0)