Dovo­len­ko­vý raj — tie­to ostro­vy môžeš mať sám pre seba

Michaela Líšková / 22. augusta 2016 / Zaujímavosti

Ale­bo aspoň čias­toč­ne. Pre­čo sa na dovo­len­ke obme­dziť a na kaž­dom kro­ku sa zrá­žať s turis­ta­mi, keď si môžeš užiť pokoj a doko­na­lý oddych na takých­to krás­nych mies­tach?

Objav malý kúsok raja na tých­to oča­ru­jú­cich mies­tach. Nie­kto­ré z nasle­du­jú­cich des­ti­ná­cií sú na ostro­ve jedi­né, o iné sa budeš musieť „pode­liť“ s pár ďal­ší­mi náv­štev­ník­mi.

Club Med Vil­las de Finol­hu

fhj

All-inc­lu­si­ve rezort na Male­di­vách na ostro­ve Gas­fi­nol­hu. Doko­na­lé vil­ky umiest­ne­né v ešte doko­na­lej­šej sce­né­rii. Rezort je urče­ný párom, tak­že vez­mi polo­vič­ku a spoz­naj ďal­šie pári­ky, kto­ré chy­ta­jú bronz na tom­to doko­na­lom mies­te. Pár akti­vít máš v cene balí­ka, ako jogu a šnorch­lo­va­nie. Ak si pro­síš aj slu­hu a šofé­ra, kto­rý ťa vyz­dvih­ne na letis­ku – máš ho mať.

Viac o Club Med Vil­las de Finol­hu

Súkrom­ný ostrov Tago­ma­go

gf

Ostrov, kto­rý sa nachá­dza neďa­le­ko špa­niel­skej Ibi­zy, môže byť pre teba tou správ­nou voľ­bou, ak sa ti Male­di­vy zda­jú byť pri­ďa­le­ko. Luxus­ná vila ti ponú­ka 5 obrov­ských spál­ní, von­kaj­šie tera­sy, bazén a prie­stran­nú jedá­leň. Vila sa dá pre­na­jať na týž­deň a ako môžeš vidieť na obráz­ku, oko­lo teba je prí­ro­da, krás­ne priez­rač­ná voda a záku­tia, kto­ré čaka­jú, kedy ich obja­víš.

Viac o Tago­ma­go

San Cle­men­te Pala­ce Kem­pin­ski Veni­ce, Talian­sko

sd

Súkrom­ný ostrov San Cle­men­te sa nachá­dza v talian­skych Benát­kach, iba 10 minút od Piaz­za San Mar­co. Člny ťa pre­ve­zú do tvo­jej izby s krás­nym výhľa­dom na lagú­nu a, prav­da­že, zná­me Benát­ky. Ak máš vlast­nú jach­tu, nie je prob­lém, ostrov má tiež súkrom­né mólo, kde môžeš tú svo­ju v poko­ji „odpar­ko­vať“.

Viac o San Cle­men­te Pala­ce Kem­pin­ski Veni­ce

Melo­dy Key, Flo­ri­da

lk

Súkrom­ný ostrov v pre­slá­ve­nom flo­rid­skom Key Wes­te je mies­to doko­na­lé­ho oddy­chu spo­je­né­ho s množ­stvom zábav­ných, adre­na­lí­no­vých či pokoj­ných akti­vít. Hos­tia si tu môžu užiť šnorch­lo­va­nie, vod­né lyžo­va­nie, ale aj sta­rú dob­rú rybač­ku. Na ostro­ve sa nachá­dza krás­na vil­ka vyba­ve­ná solár­ny­mi panel­mi, náj­deš tu tri prie­stran­né spál­ne, a nemô­že­me zabud­núť ani na pre­krás­ne pro­stre­die.

Viac o Melo­dy Key

Par­rot Cay by COMO

l,bg

Luxus­ný rezort rozp­res­tie­ra­jú­ci sa na súkrom­nom ostro­ve v Turks a Cai­cos. Opäť tro­chu viac hos­tí, ale vzhľa­dom na roz­lo­hu rezor­tu je tu dosta­tok pries­to­ru na viac než len tro­chu súkro­mia a stá­le je mož­né, že ak sa vybe­rieš na vychádz­ku po ostro­ve, nena­ra­zíš na živú dušu. Ak sa netú­žiš pre­chá­dzať, môžeš sa kúpať v mori ale­bo v súkrom­nom bazé­ne, uží­vať si skve­lé jed­lo v reštau­rá­cii, na plá­ži ale­bo vo svo­jej vil­ke a využí­vať služ­by per­so­ná­lu.

Viac o Par­rot Cay by COMO

Fre­ga­te Island Pri­va­te

tzh

Mies­to, kto­ré sa nachá­dza na Sey­che­lách, je doslo­va rajom na Zemi. Uži si aj ty tisíc­ky tro­pic­kých vtá­kov ale­bo koryt­na­čiek, kto­ré sa mota­jú po ostro­ve a dopĺňa­jú doko­na­lú sce­né­riu ostro­va Fre­ga­te Island. Rezort ponú­ka na výber zo 16 rezi­den­cií a tiež Bay­an Hill Esta­te, kto­ré ponú­ka rôz­ne služ­by vrá­ta­ne osob­né­ho šéf­ku­chá­ra, šofé­ra, slu­hu, upra­to­vač­ky, ale­bo bugi­ny, na kto­rých sa môžeš voziť po ostro­ve.

Viac o Fre­ga­te Island Pri­va­te

Orp­he­us Island, Aus­trá­lia

kgv

Uži si ten­to krás­ny ostrov so všet­kým, čo so sebou pri­ná­ša. Ostrov môže naraz oku­po­vať iba 28 hos­tí, tak­že sa urči­te nedá tvr­diť, že by bol pre­pl­ne­ný. Navy­še, ďal­ší hos­tia doko­na­le dopĺňa­jú atmo­sfé­ru ostro­va a aj vďa­ka nim si môžeš tiež pri­pa­dať ako vo sne, keď bude­te veče­rať na móle v roman­tic­kej nála­de za svet­la svie­čok. A ako by to bolo, keby Aus­trá­lia nepo­nú­ka­la mož­nosť potá­pať sa a vidieť roz­ma­ni­tý pod­mor­ský svet, kto­rý hýri živo­tom a far­ba­mi.

Viac o Orp­he­us Island

Song Saa Pri­va­te Island, Kam­bo­dža

mng

Dva malé ostro­vy Koh Ouen a Koh Bong sú pre­po­je­né mos­tom nad mor­skou rezer­vá­ci­ou. Cel­ko­vo ponú­ka­jú ostro­vy nád­her­né pro­stre­die, spo­je­nie zele­ne, oce­ánu a krás­nych viliek. A mies­to tra­dič­nej for­my obľú­be­né­ho spa ich hos­tia náj­du roz­miest­ne­né po ostro­voch v krás­nych lesí­koch.

Viac o Song Saa Pri­va­te Island

Lau­ca­la Island

uzhg

Ten­to ostrov ponú­ka 25 viliek a hos­tia si okrem úžas­né­ho pro­stre­dia môžu užiť gol­fo­vé ihris­ko s 18-imi jam­ka­mi, kto­ré je obklo­pe­né sopeč­ný­mi poho­ria­mi a nesku­toč­ným výhľa­dom na Tichý oce­án. Ale­bo si môžu užiť výlet v DeepF­light Super Fal­con, čoraz sláv­nej­šej ponor­ke, kto­rá ponú­ka 360-stup­ňo­vý výhľad na oce­án oko­lo. Fidži čaká a roz­hod­ne ohú­ri.

Viac o Lau­ca­la Island

One&Only Hay­man Islands, Aus­trá­lia

hkjhg

Ostro­vy sa nachá­dza­jú pri naj­se­ver­nej­šom cípe aus­trál­ske­ho súos­tro­via Whit­sun­day, pria­mo v srd­ci Veľ­ké­ho bari­é­ro­vé­ho úte­su. Je na tebe, aký druh dopra­vy si vybe­rieš – hyd­ro­plán, vrtuľ­ník či jach­tu. A ako­náh­le dora­zíš na toto nesku­toč­né mies­to, budeš odme­ne­ný pria­mym prí­stu­pom k potá­pa­niu a šnorch­lo­va­niu, čo je nespor­ne úžas­ný záži­tok, keď vez­me­me do úva­hy fakt, že tu hovo­rí­me o Veľ­kom bari­é­ro­vom úte­se. Lep­šie to už nebu­de.

Viac o One&Only Hay­man Islands

Nec­ker Island, Panen­ské ostro­vy

lkhg

Súkrom­ný ostrov Richar­da Bran­so­na. Kaž­dý vie, že čoho­koľ­vek sa ten­to muž dot­kne, pre­me­ní na zla­to. Jeho ostrov tiež urči­te nebu­de výnim­kou. Uži si krá­sy, kto­ré ti ostrov ponú­ka a neza­bú­daj na skve­lé akti­vi­ty ako kite­sur­fing ale­bo zip­li­ning počas dňa a neza­bud­nu­teľ­né pár­ty, kto­ré trva­jú celú noc.

Viac o Nec­ker Island

Azu­ra Quila­lea, Mozam­bik

iolug

Jeden z najú­žas­nej­ších súkrom­ných ostro­vov ti ponú­ka doko­na­lú oázu poko­ja, oddy­chu a zába­vy. Mor­ská rezer­vá­cia vša­de naoko­lo, samoz­rej­me mož­nosť šnorch­lo­va­nia a potá­pa­nia. A to naj­lep­šie ešte len prí­de – vez­mi si kajak a uži si ces­ty pop­ri mno­hých man­grov­ní­koch. Od júla do novem­bra môžeš pozo­ro­vať kepor­ka­ky (vrás­kav­ce dlho­plut­vé), od novem­bra do aprí­la hniez­de­nie koryt­na­čiek ale­bo si uží­vaj pohľad na del­fí­ny, kto­ré tu môžeš vidieť celo­roč­ne. Je tre­ba hovo­riť viac?

Ak áno, viac o Azu­ra Quila­lea

Gem Island Resort and Spa, Malaj­zia

ttr

Má ohro­mu­jú­ce pod­vod­né kra­jin­ky kora­lov a mor­ské­ho živo­ta, kto­ré ťa budú držať pri šnorch­lo­va­ní vo vode celý deň. Vša­de naoko­lo zeleň v podo­be hus­tých lesov, kto­ré môžeš skú­mať, kedy sa ti zachce, a z dru­hej stra­ny výhľad na šíre more. Môžeš si vybrať jed­nu zo 45 viliek, kto­ré sedia pria­mo na plá­ži a uží­vať si deň na bal­kó­ne ale­bo sa húpať na hoj­dač­ke a čítať si svo­ju obľú­be­nú kni­hu.

Viac o Gem Island Resort and Spa

Velaa Pri­va­te Island, Male­di­vy

uiol.

Velaa Pri­va­te Island náj­deš v ato­le Noonu na Male­di­vách. Všet­ky vil­ky, kto­ré sa tu nachá­dza­jú, sú vyro­be­né z prí­rod­ných, lokál­nych mate­riá­lov, majú svoj vlast­ný bazén a ponú­ka­jú kom­fort a doko­na­lý pocit šťas­tia. Ak by pred­sa len nie, vín­na piv­ni­ca toh­to rezor­tu ponú­ka viac než 500 zásob­ní­kov vzác­nych fliaš. Okrem toho, oko­lie a voda sú skrát­ka doko­na­lé. Už len sad­núť na lie­tad­lo a byť tam.

Viac o Velaa Pri­va­te Island

Mus­ha Cay, Baha­my

uuz

Súkrom­ný ostrov v baham­skom reťaz­ci ostro­vov Exu­ma pat­rí – kedy­si aj u nás veľ­mi sláv­ne­mu — kúzeľ­ní­ko­vi Davi­do­vi Cop­per­fiel­do­vi. Čo-to pokúz­lil aj na svo­jom ostro­ve, pre­to­že ostrov ponú­ka 5 rôz­nych dom­če­kov a kaž­dý z nich má svo­ju vlast­nú pláž. Neho­vo­riac o služ­bách upra­to­va­čiek, slu­hov či výbor­ných kuchá­rov. Jed­lo si môžeš vziať so sebou aj do von­kaj­šie­ho kina, kto­ré len dopĺňa už aj tak úžas­nú atmo­sfé­ru.

Viac o Mus­ha Cay

Waka­ya Club & Spa, Fidži

uzu

Luxus­ný rezort sa nachá­dza na ostro­ve Waka­ya s roz­lo­hou 8 900 km2. Obko­le­se­ný je kora­lo­vý­mi ostrov­mi a má mno­ho lagún, úte­sov a nád­her­ných plá­ži s bie­lym pies­kom. Náj­deš tu 10 voľ­ne sto­ja­cich cha­lú­pok pozdĺž plá­že s tichou záh­ra­dou . Toto mies­to je ako stvo­re­né na pokoj­né slneč­né dni, kto­ré ti však dopra­jú aj inte­rak­ciu s ostat­ný­mi náv­štev­ník­mi ostro­va.

Viac o Waka­ya Club & Spa

Petit Sv. Vin­cent

tzhd

Pre všet­kých, kto­rí sa koneč­ne roz­hod­li pre poriad­ny digi­tál­ny detox (a môžu si to dovo­iliť), ostrov Sv. Vin­cent, kto­rý sa nachá­dza na juž­nom cípe Gre­an­dín, môže byť tým pra­vým mies­tom. Žiad­na tele­ví­zia, WiFi, ani medzi­ná­rod­né hovo­ry. Iba ty a prí­ro­da oko­lo teba. Rezort dáva náv­štev­ní­kom na výber z cha­lúp s jed­nou spál­ňou, prí­pad­ne dvo­mi spál­ňa­mi v plá­žo­vých vil­kách. O dob­ré jed­lo (kto­ré sa tak sko­ro nedos­ta­ne na Ins­ta­gram ale­bo Face­bo­ok) sa posta­rá reštau­rá­cia na sva­hu ale­bo na plá­ži.

Viac o Petit Sv. Vin­cent

Zaya Nurai Island, Dubaj

vvnv

Ak si už una­ve­ný z Duba­ja, kde sa pohy­bu­je čoraz viac turis­tov, na tom­to ostro­ve bude okrem teba iba limi­to­va­ný počet hos­tí. Krás­ne vil­ky a plá­žo­vé dom­če­ky už asi ani nemô­žu byť bliž­šie k vode. Kaž­dý deň si môžeš v reštau­rá­cii dopriať čerstvé mor­ské plo­dy a užiť si akti­vi­ty ako kaja­ko­va­nie ale­bo padd­le­bo­ar­ding. Móla ponú­ka­jú pek­ný výhľad na oko­lie a voda je krás­ne čis­tá oko­lo celé­ho ostro­va.

Viac o Zaya Nurai Island

Cayo Espan­to, Beli­ze

hbv

Napriek svo­jej blíz­kos­ti k Mia­mi a Hous­to­nu je ten­to súkrom­ný ostrov skry­tým bohat­stvom a doko­na­lým odpo­čin­kom pred pre­pl­ne­ný­mi plá­ža­mi. Náj­deš tu iba zopár viliek a bun­ga­lo­vy, kto­ré sú posta­ve­né nad hla­di­nou. Zau­jí­ma­vos­ťou sú tu jed­lá, kto­ré kuchá­ri pri­pra­vu­jú z lokál­nych ingre­dien­cií pres­ne pod­ľa pred­stáv náv­štev­ní­kov, a to vďa­ka drob­né­mu dotaz­ní­ku, kto­rý náv­štev­ní­ci vypl­nia ešte pred prí­cho­dom na ostrov.

Viac o Cayo Espan­to

Con­rad Mal­di­ves Rag­na­li Island, Mal­di­vy

bhhs

A nako­niec ostrov obklo­pe­ný Indic­kým oce­ánom a mod­rým nebom. Hos­tia sa sem dopra­via hyd­ro­plá­nom a k dis­po­zí­cii majú mno­ho zau­jí­ma­vých akti­vít. Môžu si uží­vať plá­va­nie so žra­lok­mi veľ­ry­bí­mi, násled­ne si vychut­nať skve­lé jed­lo v pod­vod­nej reštau­rá­cii. Samoz­rej­mos­ťou sú masá­že v rezor­te a pokiaľ túžia po poko­ji a oddy­chu, pri­ví­ta ich luxus a pohod­lie vod­ných viliek.

Viac o Con­rad Mal­di­ves Rag­na­li Island

Miest je tu teda dosta­tok, jed­no mies­to je kraj­šie ako dru­hé a ani neviem, kto­ré by som si vybra­la. Čo ty?

Zdroj a zdroj foto­gra­fií: Talia Ava­kian businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: talerishats.com

Pridať komentár (0)